Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1000237 ΕΞ 2015/30.12.2014 Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής

(Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1000237 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.152
Fax: 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: « Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

4. Τις αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317/Β΄) «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»» αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθ. 20/25-6-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/25-6-2014), σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150588 ΕΞ12/11/2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στη Γ.Γ.Γ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων όλων των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε, με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου των υπαλλήλων αυτής».

7. Το αριθμ. πρωτ. ΓΔΗΔΑΔ 1166439/ΕΞ18-12-2014 έγγραφο της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υπηρεσιών στη Γ.Γ.Δ.Ε.

8. Την ανάγκη κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε, ως πολύτιμο εργαλείο της στρατηγικής στελέχωσης, για τη διαχείριση τόσο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όσο και για την ανίχνευση αναγκών σύστασης νέων, με σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, αλλά και τη βιωσιμότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την κατάρτιση είκοσι οκτώ (28) περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής, ως ακολούθως:

1) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

2) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

3) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης

4) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

5) Προϊστάμενος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

6) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ)

7) Προϊστάμενος της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών

8) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων

9) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου

10) Προϊστάμενος της Δ/νσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)

11) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

12) Προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης

13) Προϊστάμενος της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

14) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15) Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασμολογικών θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

16) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

17) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών

18) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου

19) Προϊστάμενος της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

20) Προϊστάμενος της Δ/νσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

21) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εισπράξεων

22) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ελέγχων

23) Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρησιακού Συντονισμού

24) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

25) Προϊστάμενος της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

26) Προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

27) Προϊστάμενος της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων

28) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

Β. Τα αναφερόμενα περιγράμματα θέσεων εργασίας, αναπτύσσονται λεπτομερώς στο συνημμένο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο