Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2015 ]

Αριθμ. Δ13 ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ 2014/18.12.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου

(Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 18/12/2014
Αρ. Πρωτ. : Δ13 ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ 2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ΦΕΚ Β' 3554/30.12.2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΄
Β. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ΄
ΤΜΗΜΑ Α΄ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10 184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375308

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ), του ν.1642/1986 και νυν Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000) και του Κ.Φ.E (ν.2238/1994).

6. Τις διατάξεις του ν.2459/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών

8. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ¨Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων¨ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε :

Στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) αναθέτουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων για τον προσδιορισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), όλων των εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην αριθ. Δ13 ΦΜΑΠ 1085481ΕΞ 2011/10-6-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ13 ΦΜΑΠ 1107777 ΕΞ 2011/27-7-2011 και Δ13 ΦΜΑΠ 1092706 ΕΞ 2013/3-6-2013 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο