Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 79408/30.12.2014 Εγκύκλιος σχετικά με διακανονισμό οφειλόμενων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων

(Εγκύκλιος σχετικά με διακανονισμό οφειλόμενων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30/12/2014
Αρ. Πρωτ. :79408
Σχετ.: Κ1-467 (2367)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Γεώργιος Λιώρης
Τηλέφωνο : 213 1514454
Fax : 210 3843236
E-mail : [email protected]

Θέμα «Εγκύκλιος Σχετικά με Διακανονισμό Οφειλόμενων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων»

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, σημειώνουμε τα εξής:

1. Ο Νόμος 4314/2014 (Α 265) με θέμα: «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει και διατάξεις, που αφορούν τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας (άρθρα 94-100).

2. Στο άρθρο 100 παρ. α. του Νόμου 4314/2014 (Α 265), αναφέρεται ότι καταργείται η παρ.2 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 (Α 154) όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Νόμου, ήτοι μετά την 23/12/2014. Ο νέος Νόμος (4314/2014) ρυθμίζει εφεξής τα θέματα των συνδρομών στο άρθρο 94 αυτού, στο οποίο προβλέπεται και η έκδοση Υπουργικής απόφασης.

Ήδη, εξεδόθη η εν λόγω σχετική Υπουργική απόφαση, υπ’αριθμ. πρωτ. 78030/30.12.2014 και έχει σταλεί στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση.

3. Συνεπώς, μέχρι της δημοσιεύσεως του Νόμου 4314/2014 , ήτοι μέχρι την 23/12/2014 , τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων- μελών των επιμελητηρίων που αφορούν τις συνδρομές είχαν εφαρμογή οι τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, σε όλα τα θέματα και συνεπώς και για το θέμα που αφορούσε τους διακανονισμούς για παρελθούσες χρήσεις.

4. Μετά τα παραπάνω ενημερώνουμε ότι τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να ικανοποιούν αιτήματα επιχειρήσεων – μελών τους, για διακανονισμό των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρείχε η σχετική νομοθεσία στη Διοικητική Επιτροπή του κάθε Επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις για διακανονισμό προηγούμενων οφειλών, ασκείται μετά από εξέταση των πραγματικών περιστατικών ενός εκάστου μέλους του επιμελητηρίου, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών , αναλόγων συνθηκών.

Η εν λόγω υποχρέωση των επιμελητηρίων είναι αμφίδρομη και αφορά και τις επιχειρήσεις-μέλη των επιμελητηρίων. Οι οφειλόμενες συνδρομές ή οι διακανονισμοί, οι οποίες αφορούσαν τις προηγούμενες χρήσεις, μέχρι 23-12-14, ισχύουν και τα μέλη οφείλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες ήταν απόρροια διατάξεων της Επιμελητηριακής νομοθεσίας.Ο Γεν. Διευθυντής
Χρ. Μπανός


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο