Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2014 ]

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθμ. 4/23.12.2014 Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου

(Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4

ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».


Όπως ήδη γνωρίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ με την απόφασή του αριθ. 1192/1/9-7-2008 και σύμφωνα με τα Π.Δ. 199/96 και 225/98, ενέκρινε την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα) από 4 Αυγούστου 2008. Οι αρμοδιότητες αρχικά ήταν περιορισμένες και συγκεκριμένα: η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ, η χορήγηση επιδόματος μητρότητας και οικογενειακών επιδομάτων και θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΓΑ αριθ. 1264/3/22-12-2009, 1264/4/22-12-2009, 1276/1/23-3-2010, 1325/2/4-5-2011 και 1334/3/14-7-2011 εκχωρήθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες στο προαναφερόμενο Υποκατάστημα, που αφορούν στη χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστα υπερήλικα άτομα και επιπλέον θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Με την απόφαση 1463/2/15-12-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, εκχωρούνται από 1-1-2015 επιπλέον οι κάτωθι αρμοδιότητες στο Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Υποκαταστήματος, για τους νομούς αρμοδιότητάς του:

- Η παραλαβή των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος και επιζώντων με εφαρμογή κοινών διατάξεων ή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης, ο έλεγχος των αιτήσεων αυτών και η εισήγηση για συνταξιοδότηση ή μη των αιτούντων.

- Η εξέταση των δικαιολογητικών για την απονομή συντάξεων αναπηρίας, επιδόματος τετραπληγίας-παραπληγίας, τυφλότητας, προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, με εφαρμογή κοινών διατάξεων ή με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων.

- Η διενέργεια αλληλογραφίας, με τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρόνο ασφάλισης και τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης κάθε φορέα. Η φροντίδα για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που τυχόν απαιτούνται.

- Η μέριμνα για την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού της ανικανότητάς τους ως και για τη συγκέντρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, η άσκηση ενώπιον των αρμοδίων Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών προσφυγών κατ` αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

- Η εισήγηση για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων σε αιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας με τις κοινές διατάξεις και με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.

- Η εισήγηση για την έκδοση διορθωτικών αποφάσεων.

- Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών που έχουν επέλθει στην προσωπική ή ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων.

- Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων.

- Η μέριμνα για την έκδοση και τη χορήγηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

- Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και η παρακολούθηση της πορείας είσπραξής τους.

- Η μέριμνα για την επεξεργασία των εξοφλημένων αποδείξεων καταβολής εισφοράς και η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων, σε συνεργασία με την αρμόδια μηχανογραφική υπηρεσία.

- Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και η εισήγηση για τη λήψη απόφασης, σε αιτήσεις αντιρρήσεων προσώπων που ζητούν απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή ολοκλήρου του ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς που βεβαιώθηκε.

- Η εξέταση των αιτήσεων για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών και η μέριμνα για την επιστροφή στους δικαιούχους των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

- Η παραλαβή, καταχώρηση και έλεγχος των αιτήσεων για τη χορήγηση του βοηθήματος εξόδων κηδείας συνταξιούχων και ασφαλισμένων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η μέριμνα για τη συγκέντρωση τυχόν ελλειπόντων και η έκδοση πράξης χορήγησής τους.

- Η χορήγηση βεβαιώσεων σχετικά με την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κατάσταση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού.

- Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε θέμα που αφορά στα ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω από 1-1-2015 οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας θα υποβάλλουν όλες τις σχετικές αιτήσεις, που αφορούν στις προαναφερόμενες αρμοδιότητες, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα, 8ης Μεραρχίας 7 Τ.Κ. 45500).

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω Περιφερειακό Υποκατάστημα θα εξετάζει και θα διεκπεραιώνει τις νέες υποθέσεις, που αφορούν στα προαναφερόμενα αντικείμενα, οι οποίες θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ από 1-1-2015 και μετά, με εξαίρεση τις αιτήσεις των γεννηθέντων το 1948, για χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2014 κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν από το Περιφερειακό Υποκατάστημα, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Υπηρεσία. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ μέχρι και 31-12-2014 και αφορούν στις λοιπές αρμοδιότητες, θα διαβιβάζονται για διεκπεραίωση στην Κεντρική Υπηρεσία κατά τη συνήθη διαδικασία.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο