Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ.: 50033/10904/29.12.2014 Εγκύκλιος εφαρμογής της οικ. 49327/10702 σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σ.ΕΠ.Ε.

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 29/12/2014
Αριθ. Πρωτ. οικ. : 50033/10904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. ΚΑΙ Σ.ΕΠ.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Βαζάκη
Τηλ. : 2131516485, 2131516218
Fax: 2105295454
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της.

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. πρωτ. οικ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013)».

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση κατέστη επιβεβλημένη εξαιτίας της ανάγκης άμεσης προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε ήδη ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Προκειμένου το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να είναι έτοιμο από 01/01/2015 να υποδεχθεί τις υποχρεωτικές υποβολές της γνωστοποίησης στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'), είναι απαραίτητη η εισαγωγή του νέου Εντύπου Ε11 : Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στα άρθρα 1 και 2 και στο Παράρτημα της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οπότε με την εν λόγω τροποποίηση καθορίζονται τόσο η προθεσμία και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του νέου εντύπου, στο τέλος του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσο και οι περιπτώσεις φορέων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, στο τέλος του άρθρου 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

2. Προκειμένου δε να ενσωματωθούν στην υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) τόσο στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α' 2), που έλαβε και πάλι τη μορφή του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88), όσο και στον τρόπο γνωστοποίησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με πίνακες προσωπικού (συμπληρωματικούς ωραρίου) πλέον ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, επήλθαν οι απαραίτητες αλλαγές στο άρθρο 4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο