Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2014 ]

Άρθρα Πρακτική εφαρμογή διανομής «Αφορολόγητων κερδών τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων (παρ. 8, άρθρου 106, ν. 2238/1994)» παλαιότερων εταιρικών χρήσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

(Πρακτική εφαρμογή διανομής «Αφορολόγητων κερδών τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων (παρ. 8, άρθρου 106, ν. 2238/1994)» παλαιότερων εταιρικών χρήσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Του Ευθυμίου Χρ. Αναγνώστου / Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
[Καθηγητής στο μάθημα της Λογιστικής και της Φορολογίας Εισοδήματος στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του «Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)»
Μέλος της «Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.)»]

Η έκτακτη γενική συνέλευση στις 21/10/2014 των μετόχων της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας «ΧΧ» αποφασίζει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, την διανομή του αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματίσει σε παλαιότερες διαχειριστικές χρήσεις και τα οποία προέρχονταν από τα πραγματικά κέρδη της κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων, κατά το μέρος που υπερέβαιναν τα αντίστοιχα τεκμαρτά, ήτοι εισοδήματα τα οποία δεν είχαν φορολογηθεί κατά την παρ. 8 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 και τα οποία παρέμεναν στο λογ. 41.92 «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων (παρ. 8, άρθρου 106, ν. 2238/1994)».

Διευκρινίσεις

1.Οφείλεται φόρος εισοδήματος, με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%), καθόσον η εν λόγω διανομή λαμβάνει χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, ο οποίος ανέρχεται σε (15.250,00 x 19% =) € 2.897,50. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων (παράγραφος 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013), ήτοι χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

2.Η καταβολή του ως άνω φόρου γίνεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ήτοι, για το παράδειγμά μας, μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2014. Για την απόδοση του φόρου που οφείλεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η υπόχρεη α.ε. θα υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ., ιδιαίτερη δήλωση, ως το συνημμένο στην ΠΟΛ.1007/2.1.2014 υπόδειγμα. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, θεωρείται εκπρόθεσμη, οπότε επί του οφειλόμενου φόρου θα επιβληθούν οι τόκοι του άρθρου 53 και τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 4174/2013.

3.Το καθαρό ποσό εκ του ως άνω αποθεματικού που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε (15.250,00 – 2.897,50 =) € 12.352,50.

4.Κατά τη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών, να ληφθεί υπόψη ότι η εν λόγω διανομή αποθεματικών πραγματοποιείται μέσω του «Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών» ο οποίος καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσεως, δεδομένου ότι γίνεται διάθεση κερδών στα οποία έχουν προστεθεί και τα προς διάθεση αποθεματικά.

5.Η μεταφορά των προς διανομή αποθεματικών, από τον οικείο υπολογαριασμό του 41, στην πίστωση του λογαριασμού 88.07 «Λογ/σμός αποθεματικών προς διάθεση», γίνεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014, προκειμένου να εγκριθεί η διανομή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (όχι από έκτακτη Γ.Σ.) μαζί με την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως αυτής.

6.Όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σε περίπτωση διανομής αποθεματικών παλαιότερων εταιρικών χρήσεων ανωνύμων εταιρειών με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφορικά με το χρόνο απόκτησης των εισοδημάτων αυτών από τους μετόχους (Ε. 1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιος με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθ. ΝΣΚ 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.), δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή, ήτοι χρόνος κτήσεως του εισοδήματος αυτού από τους μετόχους είναι ο χρόνος που η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για διανομή του αποθεματικού αυτού και όχι ο χρόνος που η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επικυρώνει, είτε ρητά είτε έμμεσα, την απόφαση της έκτακτης αυτής γενικής συνελεύσεως (ΠΟΛ.1007/2.1.2014).

Με βάση τα ανωτέρω αναφέρονται τα κάτωθι:
Κατωτέρω παρατίθεται η απεικόνιση του εν λόγω διανεμηθέντος αφορολόγητου αποθεματικού στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της χρήσεως 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο