Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 67/19.12.2014 Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

(Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χαρ. Ξένος
Τηλέφωνο : 210 52.39.972
FAX : 210 52.22.994
E-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 67

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου»


ΣΧΕΤΙΚΟ : Α. «Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ. 15/οικ.28580/11.11.2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
Β. «Το με αριθμό πρωτοκόλλου 44221/9354/02.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Γ. «Οι υπ’ αριθμόν εγκύκλιο 33/14 και εγκύκλιο 59/14 εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ»

Με το άρθρο 1 του νόμου 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους φορείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα φωτοαντίγραφα των κατατεθειμένων εγγράφων, ο νόμος (στη παράγραφο 2β του άρθρου 1) καθιέρωσε την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από τις Υπηρεσίες σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ή σε μεγαλύτερο ποσοστό αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.

Σε περίπτωση προσκόμισης πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 - εφόσον για τη πράξη αυτή δεν προβλέπονται άλλες αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις - και ανακαλείται αμέσως η διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, καθότι η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (βλ. σχετικά τις υπ’ αριθμόν 33 και 59 / 2014 εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας).

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που διενεργούν τον δειγματοληπτικό έλεγχο, οφείλουν να επικοινωνούν με την εκδούσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτίστως με e mail, τηλέφωνο, και δευτερευόντως με φαξ ή διοικητική αλληλογραφία).

Για την καταχώριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει δημιουργηθεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «Δειγματοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρθρο 1/ παρ. 2β)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/PHCP4250.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των αναφορών – αποτελεσμάτων στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού πρόσβασης).

Σημειώνεται ότι οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο των πλαστών δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών, θα πιστοποιηθούν αυτόματα και για το νέο πληροφοριακό σύστημα και θα ενημερωθούν με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, δίχως να χρειάζεται να προβούν σε καμία πρόσθετη ενέργεια.

Επομένως με βάση τα παραπάνω, τα στοιχεία θα συλλέγονται και θα εισάγονται στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα από τον οριζόμενο από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Οργανικών Μονάδων στις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος, υπεύθυνο υπάλληλο ή τον αναπληρωτή του.

Οι υπόχρεες Οργανικές Μονάδες θα πρέπει να καταχωρίσουν σχετικό αίτημα πιστοποίησης χρηστών στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

- Στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση ο πιστοποιημένος χρήστης θα καταχωρεί τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Τον συνολικό αριθμό των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν εντός του τελευταίου τριμήνου.

Β. Τον αριθμό των φωτοαντιγράφων που έχουν ελεγχθεί δειγματοληπτικά (τουλάχιστον το 5% του συνόλου).

Γ. Τον αριθμό και το είδος φωτοαντιγράφων που προέκυψαν με ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και για ποιες διαδικασίες υποβλήθηκαν.

Δ. Τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο φορέας σε περίπτωση υποβολής πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων (π.χ. ανάκληση διοικητικής πράξης, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις).

Επισημαίνουμε ότι στην πρώτη καταχώριση των στοιχείων του δειγματοληπτικού ελέγχου θα υπάρχουν και τα στοιχεία των δύο προηγουμένων τριμήνων, ήτοι: από 26/03/2014 έως και 26/06/2014 και 27/06/2014 έως και 26/09/2014.

Εφιστούμε την προσοχή των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο