Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-1999 ]

ΠΟΛ.1151/19.7.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις" - Απαλλαγή απ το χαρτόσημο των δανείων που παίρνουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, μετά τις 5.7.1999

(Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις" - Απαλλαγή απ το χαρτόσημο των δανείων που παίρνουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, μετά τις 5.7.1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Ιουλίου 999
Αρ.Πρωτ.: 1070122/736/Δ.Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ. : 1151

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2731/1999 "Ρυθμίσεις θεμάτων διμερούς κρατικής ανάπτυξης συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 και του άρθρου 34 του Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'/5.7.1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου, παρέχεται αντικειμενική απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των ενυπόθηκων ή μη συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή η περιουσία των ανωτέρω προσώπων ανήκουν στο Δημόσιο κατά ποσοστό άνω του 50%.
Με την ίδια διάταξη απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου η εξόφληση των ανωτέρω δανείων ή πιστώσεων, καθώς και οι εξ αυτών απορρέοντες τόκοι.
Διευκρινίζεται ότι η κοινοποιούμενη απαλλακτική διάταξη καταλαμβάνει τους συμβατικούς μόνο τόκους και όχι τυχόν τόκους υπερημερίας.

2. Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου που παρέχεται με την ανωτέρω διάταξη ισχύει, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 34, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5.7.1999 και, επομένως, αφορά συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή και τόκους που απορρέουν από τις απαλλασσόμενες αυτές συμβάσεις.Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'/5.7.1999)
.......................
Αρθρο 23
Τρόπος απόδοσης στους ΟΤΑ ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και άλλες φορολογικές διατάξεις
.......................
3. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, ενυπόθηκων ή μη, που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οι μετοχές ή η περιουσία των οποίων ανήκουν κατά ποσοστό άνω του 50% στο Δημόσιο, η εξόφληση αυτών των δανείων και πιστώσεων, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.
.......................
Αρθρο 34
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο