Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2014 ]

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 109416/16.12.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημ/να.: 16-12-2014
Αρ. πρωτ.: 109416

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12 /2014

Απευθύνεται σε:

• Ανέργους Αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, έως 29 ετών

• Παρόχους Κατάρτισης, αδειοδοτημένα κέντρα Δια Βίου Εκπαίδευσης Επιπέδων 1 και 2 (με προϋποθέσεις)

Υποβολή Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων:

- Ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι:

από 22/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00

- Πάροχοι κατάρτισης:

από 29/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00

Διάρκεια υλοποίησης: έως την 31-12-2015.

Προϋπολογισμός: 45.000.000 €

Χρηματοδότηση: Ε.Π "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Περιεχόμενα

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9
1.1 ΟΡΙΣΜΟΊ 9
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 12
1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 12
1.3.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ 12
1.3.2 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 13
1.3.3 ΜΗΤΡΏΟ ΠΑΡΌΧΩΝ 13
1.3.4 ΜΗΤΡΏΟ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ 13
1.3.5 ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ 13
1.3.6 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ - ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΏΝ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 14
1.3.7 ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ 14
1.3.8 ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ 14
1.3.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΠΌΡΩΝ 14
1.3.10 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ 15
2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 17
2.1 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ 17
2.2 ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 18
2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 19
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΏΟΥ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ 21
2.5 ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ 22
2.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗ ΜΗΤΡΏΟΥ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ 23
3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23
3.1 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ 23
3.2 ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΠΑΡΟΧΏΝ 26
3.2.1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΠΑΡΌΧΟΥ 27
3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΏΟΥ ΠΑΡΟΧΏΝ 28
3.4 ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΠΑΡΌΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΜΗΤΡΏΟΥ ΠΑΡΟΧΏΝ 29
4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30
4.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 30
4.2 ΔΙΔΑΚΤΈΑ ΥΛΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 30
4.3 ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ/ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 32
4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ 32
4.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - 'ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 33
4.6 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 33
4.7 ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ - ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 33
4.8 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 37
4.8.1 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ 37
4.8.2 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΑΡΌΧΩΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 38
5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 38
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 41
6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 41
6.2ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) 41
6.2.1ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 41
6.2.2 ΚΌΣΤΗ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ Η ΕΠΙΤΑΓΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 41
6.2.3. ΙΣΧΎΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ 42
6.2.4. ΑΠΏΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ - ΑΚΎΡΩΣΗ ΕΠΙΤΑΓΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 43
6.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΊΔΟΜΑ 43
6.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 44
6.4.1ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 44
6.4.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 45
6.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ 46
6.5.1. ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΆΡΟΧΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 46
6.5.2ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ 47
6.6ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 47
6.6.1ΤΉΡΗΣΗ ΌΡΩΝ ΠΑΡΟΧΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΌΡΩΝ 47
6.6.2ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΠΡΟΌΔΟΥ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ, 47
6.6.3.ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ 48
6.7.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 48
6.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 49
6.8.1ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 49
6.8.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΫΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΧΕΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ 49
6.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 50
6.10.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 51
7. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 52
7.1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 52
7.2 ΈΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53
7.2.1 ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ 53
7.2.2.ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ 53
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 55
8.1.ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 57
9.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57
10. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 58

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και προώθηση της απασχόλησης εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα των νέων να εργάζονται σε οργανωμένο περιβάλλον επιχείρησης, να μαθαίνουν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να διαπραγματεύονται, να έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση και γενικότερα να διαχειρίζονται προβλήματα και να βρίσκουν λύσεις. Είναι, παράλληλα, οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές, η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας, με άλλα λόγια, η τόλμη για συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας ουσιαστικά σχετίζεται με θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες όπως είναι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της κριτικής σκέψης, των δυνατοτήτων επιλογής, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης χρόνου κ.λ.π. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα συμβάλει στην διασύνδεση των αποφοίτων των ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ στην αγορά εργασίας μέσω μιας σειράς εξειδικευμένων και στοχευμένων δράσεων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών θα υποστηριχθούν με στόχο την αναβάθμιση και αύξηση των προσόντων τους με κύριο στόχο την διασύνδεσή τους με αγορά εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις κατάρτισης και εξειδικευμένη 6μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων οκτώ (208) ωρών

• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 1.040 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας. Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης , πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε ωφελούμενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 7.000 άνεργοι, απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 

ΑΔΤ


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

ΑΦΜ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

ΔΟΑΤΑΠ

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΣΔΕΚ

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΕ/ΕΚΤ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΚΑΥΑΣ

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ο.Α.Ε.Δ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΣΑΕΙ

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΑΕΠ

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

LEADER

Ο Επικεφαλής Φορέας και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/ΞςΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτου του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.

2. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).

4. Η υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση» της υπ'αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης" και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, που αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher),

5. Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.

6. Η υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως ισχύει,

7. Το Π.Δ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως ισχύει,

8. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/ 2012 (141/Α) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,

9. Η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 147 (ΦΕΚ 299/Β/22-2-2011) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΚΑ 3345/14-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007», όπως ισχύει

10. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

11. Η με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΥΑ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη,

12. Η με αρ. C/2007/5634/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση» 2007-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UP0002), όπως ισχύει κάθε φορά..

13. Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'163/21.09.2010)

14. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

15. Ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις».

16. Ο Νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

17. Οι Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

18. Το με αριθ. πρωτ. 66698/5991/29-09-2008 'Εγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ), ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),

19. Οι Κανονισμοί με αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου,

20. Οι Κανονισμοί αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

21. Ο Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/ 24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

22. Η υπ' αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232/11-04-2014 Υ.Α. «Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1155/Β/7.05.2014),

23. Η υπ' αριθμ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει,

24. Η ειδική αναφορά αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι)" από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

25. Ο Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

26. Η υπ' αριθ. 15608/Δ1.3589/20-5-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 221/20-05-2013) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας,

27. Η με αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001(ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/82850/0022/25-09-2013 (ΦΕΚ 487/Υ.Ό.Δ.Δ./09-10-2013) απόφαση και ισχύει, για τους ελέγχους υλοποίησης που θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ,

28. Η με αριθμό 2854/31/01-07-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για την διαδικασία συντονισμού, ορισμού και παρακολούθησης των επαληθεύσεων/επιτόπιων ελέγχων στα προγράμματα που εκτελεί ο ΟΑΕΔ,

29. Τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-04-2013) «Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας»,

30. Η υπ' αριθμ. 113709/15.12.2005 (ΦΕΚ 1821/Β/23.12.2005) ΚΥΑ που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.,

31. Η με αριθ. 16252/20-08-2014 (ΦΕΚ 2457/Β/16-09-2014) ΚΥΑ με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» με κωδικό αριθμό. 060Α,

32. Η με αριθμό 3183/55/11-11-2014 2014 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού για την έγκριση κατάθεσης Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

33. Η με αριθμό 3239/56/18-11-2014 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού γι α την έγκριση Πρόσκλησης υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

34. Η με αριθμό 3372/57/25-11-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου

35. Η με αριθμό 102686/1-12-2014 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» με κωδικό ΟΠΣ 495512.

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Ορισμοί

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην εφαρμογή του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου της με αρ. 1.5188/ οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους.

Πρόκειται για το μοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, σύμφωνα με το οποίο ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, σύμφωνα με τις ανάγκες του, το πρόγραμμα κατάρτισης και τον πάροχο κατάρτισης που το παρέχει, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς παροχής της κατάρτισης έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης : Ο Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης, ενεργώντας κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1, του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).

ΔΡΑΣΗ: Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Πρόγραμμα κατάρτισης: το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει α) θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, συνολικής διάρκειας 208 ωρών και β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 832 ωρών

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 1.040 ώρες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας Δράσης.

Πρακτική άσκηση: αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με την οποία ο ωφελούμενος θα έχει συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης: οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον Πάροχο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 3.302 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απασχόλησής τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το μέρος της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιστοιχεί στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο, πλέον ΦΠΑ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου, σύμφωνα με τον όρο 6.2.3 της παρούσας:

Από την έκδοσή της μέχρι 31-3-2015.

Ωφελούμενοι( ομάδα στόχος): άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ με τους ανέργους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούνται επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης και συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ , με τους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να υλοποιήσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προγράμματα κατάρτισης, και οι οποίοι πάροχοι κατάρτισης, πληρούν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Πάροχος Κατάρτισης: α) κάθε Πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111//2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. β) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης (β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγράφονται στην περ. (α), της παρούσας παραγράφου, δ) Θα πρέπει να διαθέτει τα οριζόμενα στο κεφ. 3

Ο Πάροχος Κατάρτισης, θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, και σε συνεργασία με τους Παρόχους Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών : Ο πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ο οποίος θα επιλεγεί από τον Πάροχο κατάρισης και θα αμοιφθεί από αυτόν θα έχει την ευθύνη της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής τους άσκησης. Ως Πάροχοι Συμβουλευτικών Υπηρεσιών νοούνται οι εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών οι οποίες βάσει του καταστατικού τους παρέχουν ΚΑΙ υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα) .

Αυτή η εμπειρία των Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύεται την τελευταία τουλάχιστον τριετία, με ένα κύκλο εργασιών ύψους € 300.000 κάθε χρόνο. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές, εξειδικευμένο προσωπικό, 6 άτομα κατά Μέσον Όρο την τελευταία τριετία (2012, 2013, 2014) εκ των οποίων το 20% πτυχιούχοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ή και ΤΕΙ.

Project Manager: Για τις ανάγκες του Εργου, θα ορισθεί από την Κ/Ξ Project Manager της Συμβουλευτικής, μέλος ΔΕΠ που έχει εμπλακεί στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Επόπτης Πρακτικής: ο οριζόμενος από τον Πάροχο Κατάρτισης, υπεύθυνος, για την παρακολούθηση, εποπτεία, καθοδήγηση, υποστήριξη των καταρτιζομένων πριν αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις καθώς και κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής.

Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακός Υπεύθυνος Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενο της ως Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης

Τμήμα/ Πρόγραμμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 10-25 (τμήμα) ωφελούμενων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο Πάροχος Κατάρτισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων και των πιστοποιημένων αιθουσών του.

Κώδικας Δεοντολογίας: Ο Κώδικας που ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (πάροχος, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της Δράσης, από την προετοιμασία συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτή, μέχρι και την ολοκλήρωσή της και θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ειδική ιστοσελίδα: η ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr για την εφαρμογή του συστήματος «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ και Τ.Ε.Ι.» μέσω της οποίας θα γίνει η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ωφελουμένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησης της από τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.), καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρούσα Πρόσκληση και τη Δράση.

1.2 Σκοπός της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων αποφοίτων ΠΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Ειδικότερα, με τη Δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι:

• Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της κατάρτισης ή και επανακατάρτισης των ανέργων

• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων

• Σύνδεση της κατάρτισης των ωφελουμένων με την δυνατότητα απασχόλησής τους.

• Η ποιοτική αναβάθμιση και η προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

• Εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

1.3 Σύντομη περιγραφή της Δράσης

1.3.1 Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της παρούσας Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 208 ωρών

ii. Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 832 ωρών (αποκλείεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων Δημοσίου, ΔΕΚΟ, και τυχερών παιγνίων), που θα επιλεγούν από τους Παρόχους Κατάρτισης.

iii. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον Πάροχο Συμβουλευτικής, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του

iv. καταρτιζόμενου από τον Πάροχο Κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουμένων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Για τις ανάγκες της συμβουλευτικής δημιουργείται ατομικός φάκελος του ωφελούμενου.

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν με τη μέθοδο της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Διοικητικές Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας, σύμφωνα με τη χρηματοδοτική κατανομή.

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτισης

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους άνεργους, γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντιες δεξιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

1.3.3 Μητρώο Παρόχων

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας.

Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης της παρούσας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.3.4 Μητρώο Ωφελουμένων

Οι άνεργοι που θα καταρτιστούν, θα επιλεγούν με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 7.000 άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη Δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.3.5 Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.1 και 4.7 της παρούσης.

1.3.6 Υλοποίηση της Δράσης - Σύστημα Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει επιλέξει, και σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων. Μέσω της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο.

Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης, της επιχείρησης πρακτικής άσκησης και του καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής ο «Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση όσο και στο Παράρτημα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.

Ο Ο.Α.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν το εκπαιδευτικό επίδομα τμηματικά σε 3 δόσεις, ενώ καταβάλλει τμηματικά σε 2 δόσεις, το αντίτιμο των επιταγών κατάρτισης προς τους παρόχους, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 8 στην παρούσα.

Οι όροι υλοποίησης του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ και την πληρωμή των ενδιαφερομένων από τον Ο.Α.Ε.Δ, αναφέρονται στην παρούσα.

1.3.7 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη Δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

1.3.8 Διάρκεια της Δράσης

Η υλοποίηση της Δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) .

1.3.9 Προϋπολογισμός - Γεωγραφική Κατανομή Πόρων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00 €).

Το κόστος της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών καθορίζεται στο συνολικό ποσό των € 3.302 ανά ωφελούμενο, το οποίο αναλύεται σε € 3,175 ανά ώρα ανά ωφελούμενο συπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναλύονται στον όρο 6.2.2 της παρούσας.

Το κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθορίζεται στο συνολικό ποσό των € 3.120,00 ανά ωφελούμενο, το οποίο αναλύεται σε € 3,00 ανά ώρα ανά ωφελούμενο.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Διοικητική Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η παρούσα Δράση.
 

Συνολικός Προϋπολογισμός.44.954.000

Κατανομή ανα περιφέρεια

Περιφέρεια Σύγκλισης

Προυπολογισμός

Ενδεικτικός αριθμός οφελουμένων

Ανατ. Μακεδονία Θράκη:

6.608.238

1029

Θεσσαλία:

6.608.238

1029

Ήπειρος:

5.214.664

812

Ιόνια Νησιά:

2.202.746

343

Δυτική Ελλάδα:

8.541.260

1330

Πελοπόννησος:

4.495.400

700

Βόρειο Αιγαίο:

3.596.320

560

Κρήτη:

7.687.134

1197

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

44.954.000

7.000

 

 

 


Σε Διοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες δεν θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους ωφελούμενους ή παρόχους κατάρτισης, η Δράση δεν θα υλοποιηθεί. Η χρηματοδοτική κατανομή του παραπάνω πίνακα δύναται να τροποποιηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου της Δράσης.

1.3.10 Γενικοί όροι

i. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της Δράσης αυτής.

ii. Η συμμετοχή στην παρούσα Δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

iii. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης), για την περαιτέρω επεξεργασία [από τις αρμόδιες υπηρεσίες] των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Δράσης. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

iv. Επισημαίνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

v. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα.

vi. Οι Πάροχοι Κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», και έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

vii. Ο Ο.Α.Ε.Δ. , θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του συστήματος εφαρμογής www.voucher.gov.gr με το webservice του, για τη ταυτοποίηση των στοιχείων των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους της πράξης καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

viii. Για τις ανάγκες της Δράσης θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

ix. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα διενεργεί ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

x. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

xi. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

xii. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

xiii. Οι προθεσμίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς μόνο από τον Ο.Α.Ε.Δ., οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

xiv. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τον ΟΑΕΔ στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι υποχρεωτική.

xv. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη Δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δράσης. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από την ειδική ιστοσελίδα

xvi. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

xvii. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (σε ωφελούμενους και παρόχους κατάρτισης) θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

xviii. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ. -ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ., έχουν άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ή ΤΕΙ οι οποίοι πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.1985.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση. Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα απορρίπτονται και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:

α. Ασυμβίβαστο μεταξύ επιδόματος ανεργίας και εκπαιδευτικού επιδόματος: Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο οι ωφελούμενοι δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους σε αυτό.

β. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε αυτό, σύμφωνα με την παρούσα.

Σε περίπτωση που ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα κατάρτισης, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται εις ολόκληρον ή μέρος αυτής, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί.

Για δε τις πλήρωμές ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.8.1 , εδάφιο Ζ.

2.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Δικαιολογητικών.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα Δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, μέσω του Μητρώου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης.

Όσα κριτήρια δεν δύνανται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι-κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στους παρόχους κατάρτισης, τους οποίους θα επιλέξουν, μετά από αίτημα των τελευταίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά αυτά, ανεξαρτήτως ομάδας ωφελουμένων, θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του για εκείνα τα πεδία (κριτήρια επιλογής) που δεν ελέγχονται αυτόματα από το Μητρώο Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εισοδηματικά κριτήρια και Βαθμός Πτυχίου). Απορρίπτεται ή/και ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης Ωφελούμενου που θα εντοπισθεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Οι Ωφελούμενοι αυτοί καταγράφονται σε διακριτό Μητρώο και αποκλείονται από τη δυνατότητα εγγραφής σε Μητρώο Ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ένα χρόνο.

Επίσης, ο ωφελούμενος, οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN), κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του. Στο λογαριασμό αυτό, στον οποίο θα καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ το εκπαιδευτικό επίδομα, ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

2.3 Κριτήρια επιλογής - Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα

1. Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.

2. Ηλικία υποψηφίου.

3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικονομικό έτος 2014)

4. Χρόνος ανεργίας

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

Πίνακας 1: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων για την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας
 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1

Διάρκεια συνεχόμενης

ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

7-12 μήνες

6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια

13 μήνες και άνω

15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια

2

Ηλικία υποψηφίου (Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

Μέχρι 26 ετών

21

Άνω των 26 ετών - 29 ετών

11

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Εισοδήματα του 2013)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία

0 - 12.000€

30 Μόρια

12.001 - 18.000€

15 Μόρια

18.001 € και άνω

0

4

Βαθμός Κτήσης Πτυχίου (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Καλώς Λίαν Καλώς

0

15

Αριστα

30


Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος)

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2014 (εισδήματα έτους 2013).

2.4 Διαδικασία επιλογής - Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Μετά τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής:

Α) Έλεγχο των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των ανέργων για να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι - κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στον πάροχο κατάρτισης που θα έχουν επιλέξει.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων των δικαιολογητικών απορρίπτεται η αίτηση. Όσοι δεν υποβάλλουν δικαιολογητικά ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο από τους παρόχους κατάρτισης διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη ευανάγνωστα και δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν με σαφήνεια και καθαρότητα τα δηλωθέντα στοιχεία, ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Ωφελουμένων. Εάν κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τον Ο.Α.Ε.Δ. διαπιστωθούν παραλείψεις ο ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων και ο Πάροχος Κατάρτισης δεν αποζημιώνεται.

Για όσους ανέργους κριθούν επιλέξιμοι από τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακολουθεί:

Β) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου 2.3.

Η βαθμολόγηση αφορά το σύνολο των αιτούντων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα και γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η βαθμολόγηση γίνεται με μοριοδότηση βάσει των στοιχείων που κάθε ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής του, μετά και από αυτόματο έλεγχο των στοιχείων του (ανεργία, εισόδημα)

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στον Πίνακα 1.

Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Σε περίπτωση που υπερβούν τον εγκεκριμένο αριθμό των 7000 η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Το Μητρώο Ωφελουμένων συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ και έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

• τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές κατάρτισης και ανέρχονται συνολικά σε 7.000 άτομα., με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

• τους επιλαχόντες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων ωφελούμενων ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Οι επιλαχόντες εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 2.6 της παρούσας.

Δ) Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως του Μητρώου Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον Ο.Α.Ε.Δ. υπόψη αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. και η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, εκδίδει δε αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκησή τους.

2.5 Διαγραφή Ωφελούμενου - Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από πίνακα κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων, τη θέση του λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, οπότε και τροποποιείται το Μητρώο με την κατάρτιση νέου πίνακα ωφελουμένων στην αντίστοιχη Διοικητική Περιφέρεια εφόσον η ολοκλήρωση της Δράσης είναι εφικτή εντός του χρονοδιαγράμματος.

Διαγραφή ωφελουμένου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση απώλειας δικαιώματος ενίσχυσης ή και ακύρωσης της επιταγής κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα. Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη Δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει το Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

ii. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής - πρακτικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.

iii. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

2.6 Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων - Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

B) Οι Πάροχοι Κατάρτισης πρέπει να συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων σε Κοινοπραξία με τουλάχιστον έναν Πάροχο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διοικητική Περιφέρεια υλοποίησης του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν. Κάθε Πάροχος Κατάρτισης και κάθε Πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία Κοινοπραξίες. Κάθε Κοινοπραξία μπορεί να συμμετέχει σε έως δύο (2) Διοικητικές Περιφέρειες, πρέπει δε να διαθέτει τουλάχιστον μία ιδιόκτητη Δομή (Κεντρική Δομή ή παράρτημα) στην Διοικητική Περιφέρεια που δηλώνουν ότι θα δραστηριοποιηθούν.

Οι πάροχοι κατάρτισης, μέλη της Κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά αποδεδειγμένη εμπειρία ύψους 1.200.000€ από υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης ή και από υλοποίηση έργων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας από την 01/01/2009 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η εμπειρία για τα προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης αποδεικνύεται από σχετικές Βεβαιώσεις Δήλωσης Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου ή Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου ή Αποφάσεις Αναπροσαρμογής εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου και εγκριθέντος κόστους, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε) Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω , γίνονται δεκτά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση προσκόμισης τιμολογίων (προσωρινά), οι απαραίτητες βεβαιώσεις θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση του παρόχου, στο στάδιο της καταβολής της πρώτης δόσης του αντιτίμου των επιταγών είσοδου στην αγορά εργασίας. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν θα ακυρώνονται οι επιταγές Κατάρτισης. Η εμπειρία για τα προγράμματα που υλοποιούνται με το σύστημα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ αποδεικνύεται από τον αριθμό των ενεργοποιημένων επιταγών κατάρτισης οι οποίες έχουν ενταχθεί σε τμήματα κατάρτισης. Για τις προσκλήσεις που υλοποιούνται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr η εμπειρία θα αναζητηθεί από τον ΟΑΕΔ απευθείας από το πληροφοριακό σύστημα voucher.gov.gr. Για λοιπές προσκλήσεις, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους Δικαιούχους των έργων.

Γ) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». Ειδικότερα για τα ΚΔΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει για όλα τα μέλη - παρόχους, σε περίπτωση Κ/Ξ.

Δ) Ο Πάροχος Κατάρτισης ο οποίος είναι ο Leader της Κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013, 2014), όπως αποδεικνύεται από τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Εξ αυτών τουλάχιστον το 20% να είναι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ - ΤΕΙ.

Ε) Ως Πάροχοι ΣΥΥ νοούνται οι εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών οι οποίες βάσει του καταστατικού τους παρέχουν ΚΑΙ υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα) .
Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται ,την τελευταία τουλάχιστον τριετία, με ένα κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ κατ' έτος ( ισολογισμοί ετών 2011-12-13). Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές, εξειδικευμένο προσωπικό, 6 άτομα κατά ΜΟ την τελευταία τριετία εκ των οποίων τουλάχιστον το 20% πτυχιούχοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ. Project Manager Για τις ανάγκες του Εργου, η Κ/Ξ θα πρέπει να συνεργασθεί, για την θέση του Project Manager της Συμβουλευτικής με μέλη ΔΕΠ που έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση σχετικών έργων.

ΣΤ) Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται από την Κ/ΞΙΑ είναι:

α) Α.Φ.Μ της Κ/Ξς β) Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ της Κ/Ξς γ) Το εκ των κοινοπρακτούντων Μελών το οποίο ορίζεται ως Leader δ) Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξς ε) Τα Κοινοπρακτούντα Μέλη της Κ/Ξς, Πάροχοι Κατάρτισης στ)Τα στοιχεία του/ των παρόχων ΣΥΥ ζ) Τα στοιχεία του Project Manager

Σε ότι αφορά στις πληρωμές της κοινοπραξίας θα προσκομίζεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τόσο της Κ/ΞΙΑΣ όσο και των μελών αυτής, με ισχύ τουλάχιστον δύο μηνών.

Υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες για την έναρξη ή υλοποίηση των προγραμμάτων της Κ/ΞΙΑΣ θα είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος αυτής (ο οποίος θα προέρχεται από τον Leader) και όχι τα μέλη της αυτοτελώς.

Τα μέλη της κοινοπραξίας είναι υπεύθυνα «εις ολόκληρον».

Ζ) Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά σε πιστοποιημένες δομές, για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης.Υπάρχει δε η δυνατότητα μίσθωσης δομής από τον πάροχο ή την Κ/Ξ.

Ειδικά σε Νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές, οι πάροχοι κατάρτισης του Μητρώου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β'/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο. Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους παρόχους κατάρτισης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:

i. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

ii. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ

iii. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και ουσιώδεις όρους της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του ωφελουμένου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης πρακτικής άσκησης, εφόσον ο Πάροχος Κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας.

iv. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να επιλέξουν επιχειρήσεις για την υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους ορους της παρούσας.

v. Το μέλος του Μητρώου Παρόχων υποχρεούται για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του και να εκπληρώνει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του καθώς και οι εταιρείες ΣΥΥ.

vi. Οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελούν το υποχρεωτικό και αποκλειστικό περιεχόμενο της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του ωφελουμένου, εφόσον ο Πάροχος Κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

3.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων

Κάθε Κοινοπραξία πάροχων κατάρτισης και συμβουλευτικής που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και να παράσχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει:

i. Να δηλώσει την Κοινοπραξία και τα μέλη αυτής να αιτηθούν την ταυτοποίησή τους μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr ως πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργήσουν τον ατομικό τους λογαριασμό (personal account), ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια.

Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας σε ειδική φόρμα δηλώνουν τα χαρακτηριστικά της Κ/Ξ. Στη συνέχεια κάθε Πάροχος Κατάρτισης, μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, μέσω του Leader, συμπληρώνει «Αίτηση Συμμετοχής» που περιλαμβάνει υποχρεωτικά, για κάθε ένα μέλος:

1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).

3. Τη Διοικητική Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα/Δήμο όπου ο Πάροχος Κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσης.

4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του από τον Ο.Α.Ε.Δ για τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.

6. Τα στοιχεία του παρόχου ΣΥΥ που μετέχουν στην Κ/Ξ

7. Τα στοιχεία του Project Manager

iii. Να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

3.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου

Κάθε Κ/Ξ που έχει υποβάλλει αίτηση, αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ.( Δ/νση Α3), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, φάκελο με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα της, σύμφωνα με την παρούσα, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ. και στη συνέχεια να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής

1. Αποδεικτικό εξασφάλισης προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ από ΕΟΠΠΕΠ (για τα ΚΔΒΜ1), σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

2. Τις σχετικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από τις οποίες αποδεικνύεται ότι απασχολούν τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, (2012,2013, 2014) εκ των οποίων τουλάχιστον το 20% πρέπει να είναι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ/ -ΤΕΙ

3. Αποδεικτικά ολοκλήρωσης έργων είτε προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε προγραμμάτων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (όπως στο κεφ.3.1 ορίζεται) με συνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€ (υποβάλλονται τα αποδεικτικά ολοκλήρωσης έργων για κάθε πάροχο-μέλος της κοινοπραξίας ώστε αθροιστικά να έχουν οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€)

4. Αντιστοιχα έγγραφα νομιμοποίησης του παρόχου ΣΥΥ ( Καταστατικό, ΑΠΔ τριετίας και αντίστοιχους ισολογισμους)

5. Αντίστοιχα έγγραφα νομιμοποίησης του Project Manager.

6. Να υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ όλων των μελών.

7. Ότι άλλο αποδεικτικό στοιχείο απαιτείται.

3.3 Διαδικασία Εγγραφής - Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων

Ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει στη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων παρόχων στο Μητρώο Παρόχων και τη συγκρότηση του Μητρώου Παρόχων , σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Έλεγχος Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων/ Φορέων Πρακτικής Άσκησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει στον έλεγχο των Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων/ Φορέων Πρακτικής Άσκησης

Ο έλεγχος αφορά στην επιβεβαίωση των στοιχείων των Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων /Φορέων Πρακτικής Άσκησης (επέχει θέση ΥΔ) και στην πληρότητα των συνοδευτικών δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής του παρόχου κατάρτισης και των δικαιολογητικών υπερισχύουν τα στοιχεία των δικαιολογητικών και απορρίπτεται.

Με απόφαση Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων των Παρόχων. Β) Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των Παρόχων συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ το «Μητρώο Παρόχων», το οποίο περιλαμβάνει όλους τους παρόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι στο Μητρώο Παρόχων παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και ομαδοποιημένα ανά Διοικητική Περιφέρεια, και δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr Γ) Δημοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Κατάρτισης μέλους του Μητρώου Παρόχων

Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε πάροχο κατάρτισης, μέλος της Κ/Ξ, θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

i. Η επωνυμία του

ii. Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

iii. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας

iv. Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος, όπου προτίθεται να παρέχει κατάρτιση.

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους. Μέσω της ιστοσελίδας των παρόχων κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως:

i. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ii. Η Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για κάθε επιχείρηση με την οποία θα συνεργαστεί ο Πάροχος Κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

- επωνυμία της επιχείρησης

-συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της

-ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα, εργοτάξια κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση

-ο αριθμός των συνολικών θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει στο σύνολο της Δράσης, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση.

-η πρόθεση της να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο πάροχο στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστική του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στη Δράση, με την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

3.4 Διαγραφή Παρόχου - Τροποποίηση Μητρώου Παρόχων

Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου από το Μητρώο, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση με Απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων.

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1 Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς εργασίας, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες ΤΠΕ.

4.2 Διδακτέα'Υλη - Τεχνικές εκπαίδευσης

Ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε οριζόντιες δεξιότητες, την οποία πραγματοποιεί για όλους τους καταρτιζόμενους πριν από την έναρξη του προγράμματος, με εργαλεία όπως αυτά της δομημένης συνέντευξης, των ερωτηματολόγιων αξιολόγησης σε επιμέρους τομείς οριζόντιων δεξιοτήτων και των ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης.

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει κατά 20% (42 ώρες) τις εξής θεματικές ενότητες:

• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

• Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας», όπως εκμάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τρόπων εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.ά.

• Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Για το υπόλοιπο μέρος της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος έως τη συμπλήρωση των 208 ωρών ο πάροχος μπορεί να επιλέξει, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζομένων, από τις ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων 5,6,7,8 του ακόλουθου πίνακα (τουλάχιστον 2)
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ

1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

4. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

7. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) - ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

 

 

208Ο Πάροχος Κατάρτισης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, ανάλογα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος.

Η παιδαγωγική/διδακτική μεθοδολογία, που θα επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζόμενων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών - καταρτιζόμενων. Εκτός της τεχνικής της εισήγησης, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως οι μελέτες περίπτωσης, οι μικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο και τους στόχους της διδακτικής ενότητας, το επίπεδο και το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων και είναι σκόπιμο να ποικίλλουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας. Εν γένει, οφείλουν να ακολουθούνται, επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές με έμφαση στην καινοτομία

Το πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει ο Πάροχος Κατάρτισης, όπως και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, θα τίθεται υποχρεωτικά υπόψη των ωφελουμένων ανέργων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παρόχου και διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του Δικαιούχου επιτρέπεταισε ποσοστό 10% των τμημάτων ανά πάροχο, η χρήση για την θεωρητική εκπαίδευση, της μεθόδου τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης. Τα συστήματα τηλεκατάρτισης που θα δηλωθούν και θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 200.000 ώρες τη τελευταία τριετία και να αποδεικνύεται από επίσημο δημόσιο έγγραφο.

4.3 Συμμετέχοντες σε Τμήμα/Πρόγραμμα Κατάρτισης

Σε κάθε τμήμα κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους, κατόχους επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και τρίτα φυσικά πρόσωπα μη δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στο τμήμα κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την πιστοποιημένη δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων, ωφελουμένων και μη, σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της πιστοποιημένης αίθουσας, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.( επαλήθευση κατά τον επιτόπιο έλεγχο)

4.4 Εκπαιδευτές

Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α' Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).

Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα διδάξουν.

Γ. Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων. Ο πίνακας των εκπαιδευτών με τους αναπληρωτές τους, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης.

4.5 Διάρκεια - Ώρες λειτουργίας Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης

Η συνολική διάρκεια κάθε Τμήματος Κατάρτισης είναι 1040 ώρες και κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 208 ώρες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 832 ώρες.

Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, ενώ η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.

Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

Το Τμήμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Σε περιπτώσεις που ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς στον Ο.Α.Ε.Δ., μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

4.6 Υποδομές Θεωρητικής Κατάρτισης

Το σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται, κατά τους όρους της παρούσας, σε αίθουσες που είναι πιστοποιημένες, με εξαίρεση την περίπτωση των νησιών, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές, όπου επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αίθουσες σχολείων, που λειτουργούν και θα παραχωρηθούν νόμιμα.

4.7 Πρακτική Άσκηση - Όροι υλοποίησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Ο Πάροχος Κατάρτισης, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού με την επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, όμως, πραγματοποιείται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται δύο Φάσεις

Α Φάση Πρακτικής Άσκησης ( Προσαρμογή και Ενσωμάτωση στο Εργασιακό Περιβάλλον)

Β Φάση Πρακτικής Άσκησης ( Ανάπτυξη Δεξιοτήτων)

Οι πάροχοι κατάρτισης επιλέγουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Α. Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κλπ.) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική κατάρτιση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά όμως εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. Β. Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο) και είναι κατ' ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουθεί.

Πίνακας 4. Αντιστοιχία Απασχολουμένων - Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 άτομα και άνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων


Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων - Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό ωφελουμένων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ανωτέρω αναλογία δεν θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Γ. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα η έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα. Έμφαση αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020. (αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, εφοδιαστική αλυσίδα, κλ.π.) Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται;

ι) ο δανεισμός ωφελουμένων δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση

ιι) η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε θέσεις που απαιτούν ειδική άδεια/πιστοποίηση (π.χ Security) και ιιι) ο ίδιος ο Πάροχος Κατάρτισης να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και για όσο διάστημα συμμετέχει στη Δράση.

Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

- Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).

- Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

- Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού σε παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη Δράση του ΟΑΕΔ.

Δ. Ο Πάροχος Κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής. Ο ρόλος του αφορά σε δυο διακριτά στάδια:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Ο ρόλος του Επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά τον καταρτιζόμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση.

Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει κατ' ελάχιστον, να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Τακτική επαφή του Επόπτη με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα).

- Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και Επόπτη, για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

- Προσωπική επαφή του Επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη του καταρτιζόμενου μέσω συμβουλευτικής για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο επόπτης υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής να συμπληρώνει μηνιαίο φύλλο αναφοράς στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης για την πορεία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Ε. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενο της ως Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης. Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης θα ασχολείται με τα εξής:

-Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου

-Συμπλήρωση κα αποστολή στον Πάροχο Κατάρτισης, στο τέλος κάθε μήνα, της μηνιαίας βεβαίωσης πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

-Συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης του παρόχου Κατάρτισης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων.

- Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων.

- Συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και του Ωφελούμενου, στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.

ΣΤ. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης.

4.8 Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης

4.8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Α. Ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Β. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας του συνόλου της Θεωρητικής Κατάρτισης, του Α μέρους της Πρακτικής Άσκησης και του Β μέρους της Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα.

Γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% του συνόλου της διάρκειας της κατάρτισης ( κατ' αντιστοιχία), αποκλειστικά εάν:

• είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης,

• έχει νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

• διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Δ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο, ώστε να καλύψει την διδακτέα ύλη για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.

Ε. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Κατάρτισης δηλώσει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας σε ένα καταρτιζόμενο απουσία που ξεπερνά το όριο του 10% όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β παραπάνω, το σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας θα του ζητά επιβεβαίωση - αιτιολογία ως προς το εάν ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων της παρ. Γ παραπάνω.

ΣΤ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης χάνει το δικαίωμα στην επιταγή εισόδου στο πλαίσιο της παρούσας και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον καταρτιζόμενο στο πλαίσιο της παρούσας.

Ζ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υπερβεί τα ως άνω επιτρεπόμενα όριο απουσιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο Β παραπάνω δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα, ενώ ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται να λάβει την αντίστοιχη πληρωμή, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στον καταρτιζόμενο που διέκοψε ή αποχώρησε, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 8.1 της παρούσας.

Αναλυτικότερα

Δεδομένου ότι η πληρωμή του Εκπ. Επιδόματος γίνεται σε 3 δόσεις ενώ της Επιταγής Κατάρτισης σε 2 δόσεις θα ισχύσουν τα εξής:

• Εάν ωφελούμενος αποχωρήσει πριν τη συμπλήρωση των ωρών για την καταβολή της 1ης δόσης του Εκπ. Επιδόματος - Δεν καταβάλλεται ούτε Εκπ. Επίδομα στον ωφελούμενο ούτε μέρος της Επιταγής Κατάρτισης στον πάροχο .

• Εάν ωφελούμενος αποχωρήσει μετά την συμπλήρωση των ωρών για την 1η δόση και πρίν τη 2η - Δεν καταβάλλεται η 2η δόση του Εκπ. Επιδόματος στους ωφελούμενους και δεν λαμβάνουν μέρος της Επιταγής Κατάρτισης οι πάροχοι .

• Εάν ωφελούμενος αποχωρήσει μετά την συμπλήρωση των ωρών για την καταβολή της 2ης δόσης και πριν τη 3η - Δεν καταβάλλεται η 3η δόση του Εκπ. Επιδόματος στους ωφελούμενους και η 2η δόση της Επιταγής Κατάρτισης στους παρόχους .

4.8.2 Υποχρεώσεις Παρόχων κατάρτισης.

Α. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον πάροχο κατάρτισης στους καταρτιζόμενους, του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.

Β. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να θέσει υποχρεωτικά υπόψη του καταρτιζόμενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος, β) την επιστολή πρόθεσης συνεργασίας με την επιχείρηση πρακτικής άσκησης καθώς και τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, γ) τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Γ. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/ καφέδες.

Δ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός Τμήματος Κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να ελέγχει ότι ο αριθμός καταρτιζομένων που υλοποιούν ταυτόχρονα την πρακτική τους άσκηση σε μια επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένου Τμήματος Κατάρτισης, δεν υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 4.7 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι καταρτιζόμενοι προέρχονται από τον ίδιο ή άλλο πάροχο κατάρτισης.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1) Ο Πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ο Project Manager του Εργου έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων. Σε πρώτη φάση απαιτείται η προετοιμασία και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την ένταξη στα Προγράμματα κατάρτισης των ωφελούμενων-κατόχων επιταγής εισόδου της αγοράς εργασίας οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.

2. Αντικείμενο της συγκεκριμένης φάσης είναι η προετοιμασία και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με σκοπό την ένταξή τους στα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Επιπλέον, η καθοδήγηση και ενημέρωση των ωφελουμένων, θα τους βοηθήσει να διερευνήσουν πιο εστιασμένα τις επαγγελματικές τους επιλογές και είτε να λάβουν, όταν θα χρειασθεί, την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική τους κατεύθυνση είτε να διαχειριστούν ή να αλλάξουν επαγγελματικές επιλογές που ήδη έχουν κάνει.

Η συγκεκριμένη φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία ενδείκνυται να υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών και θα περιλαμβάνει:

α. Εξατομικευμένη προσέγγιση για την διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των επιλεγέντων ωφελουμένων, με σκοπό την προώθησή τους στη φάση υλοποίησης της κατάρτισης.

β. Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων

γ. Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Ο.Α.Ε.Δ. , ΙΚΑ κ.α.) δ. Επαγγελματική Συμβουλευτική, Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία, επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κοκ.

δ. Επαγγελματική Συμβουλευτική, Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία, επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κοκ.

Ο πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους συμβούλους απασχόλησης, οι οποίοι θα παρέχουν στήριξη στους ωφελούμενους, ενώ έχοντας σχεδιάσει το ενδεδειγμένο για κάθε ωφελούμενο μονοπάτι καριέρας θα μπορούν:

• να τον/την παραπέμπουν σε προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με δικές του/της ανάγκες, καθώς και εκείνες της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο,

• να τον/την παραπέμπουν στον Ο.Α.Ε.Δ. για την ένταξή του στις ενεργητικές πολιτικές (ΝΘΕ, ΝΕΕ, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.α.)

ε. Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελούμενων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης.

3. Οι στόχοι της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων είναι:

• η ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωση της αυτονομίας τους και συνακόλουθα τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων,

• ο επαγγελματικός σχεδιασμός και αναπροσανατολισμός τους για την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, τοποθέτηση και παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας του ατόμου,

- ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

- η προώθηση των ωφελουμένων στο βέλτιστο ανά ωφελούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

4. Η μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές :

α) Ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων σε όλες τις ενέργειες που τους αφορούν

β) Εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου

γ) Σεβασμός της ιδιαιτερότητας του καθενός

Από τις αρχές αυτές απορρέει η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προσέγγισης- σε ατομικό επίπεδο- προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων, σε σχέση με τον ατομικό στόχο.

Ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διατηρεί Ατομικό φάκελο, στον οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του κάθε ωφελούμενου και θα ενημερώνεται σε κάθε συμβουλευτική συνάντηση. Επίσης με το πέρας της κατάρτισης ο πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσίών εκδίδει «βεβαίωση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» σε κάθε ωφελούμενο.

5. Οι όροι υλοποίησης της Συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων είναι οι ακόλουθοι:

• Ο αριθμός συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι πέντε συνεδρίες είτε ατομικές είτε ομαδικές.

• Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.

6. Τα στελέχη του παρόχου που θα υλοποιήσουν τις ενέργειες της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων πρέπει να διαθέτουν ανάλογα προσόντα εκείνων που περιγράφονται στην υπαριθμ. 113709/23-12-2005 ΚΥΑ «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ». (Αναλόγως των αναγκών και της διαθεσιμότητας , επιτρέπεται η συνεργασία με στελέχη εκτός Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ (πρωην ΕΚΕΠΙΣ) , οι οποίοι όμως θα διαθέτουν ανάλογα προσόντα.)

7. Το μέρος της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιστοιχεί στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο, πλέον ΦΠΑ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

6.1 Γενικοί κανόνες

Το σύστημα των Επιταγών εισόδου που περιγράφεται στην παρούσα, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και αφορά στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης που είναι μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και το φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του συστήματος εισόδου στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης καθορίζονται στα κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης και στα σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα στην με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

6.2.Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

6.2.1 Στοιχεία και Οικονομική αξία της Επιταγής Κατάρτισης

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελούμενων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, κατά τους όρους της παρούσας.

Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της, η οποία καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και εισπράττεται από τον πάροχο κατάρτισης , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

6.2.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή κατάρτισης

Η αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - μέλος του Μητρώου Παρόχων - για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.

Το αντάλλαγμα αυτό, περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:

• Των αμοιβών των εκπαιδευτών σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο Πάροχος Κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρο ύσας.

• Των αμοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Πρακτική Άσκηση και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους.

• Των αμοιβών των Project managers

• Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει στον ωφελούμενο κατά τους όρους της παρούσας

• Της παροχής αναψυκτικών/ εδεσμάτων/ καφέ από τον πάροχο κατάρτισης προς τους ωφελούμενους κατά τους όρους της παρούσας

• Των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 ''Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις''. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο.

6.2.3.Ισχύς της επιταγής κατάρτισης - Ενεργοποίηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, από τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης.

Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. , που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης (έως 31.03.2015), να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμεί, και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.

6.2.4.Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης - Ακύρωση επιταγής κατάρτισης

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (31.03.2015).

β. Εάν ο ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του ανέργου από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη Δράση (λήξη πρακτικής άσκησης) ή εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών επί της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης (ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4.8.1 εδάφιο Ζ).

γ. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη Δράση. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος Κατάρτισης ενημερώνει τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

δ Οι προθεσμίες δύναται να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους, μόνο με Απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ, οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

6.3.Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας 3.120,00 ευρώ.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει μέρος ή όλον του εκπαιδευτικού επιδόματος (όπως στην παράγραφο 4.8.1, εδάφιο Ζ ορίζεται).

Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη Δράση , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η αξία των 3.120,00 ευρώ του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα, και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

6.4.Επιλογή παρόχου κατάρτισης από Ωφελούμενους - Σύναψη Σύμβασης

6.4.1Σύναψη σύμβασης - Όροι σύμβασης

Κάθε ωφελούμενος, που είναι δικαιούχος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας οφείλει να επιλέξει από το Μητρώο Παρόχων, τον πάροχο και το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμεί, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Εφόσον ο ωφελούμενος, ο Πάροχος Κατάρτισης και η επιχείρηση αποφασίσουν να συνεργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφουν σχετική σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η εν λόγω σύμβαση παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένη στην ειδική ιστοσελίδα.

Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης συγχρόνως.

Η τριμερής σύμβαση, μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής άσκησης, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι:

i Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στο πρόγραμμα κατάρτισης και στον πάροχο που επέλεξε, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί, θα πιστοποιηθεί και θα πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ii. Ο Πάροχος Κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

iii. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο να εισπράξει αντ' αυτού κατά τους όρους της παρούσας, την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας που δικαιούται ως επιχορήγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισής του, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης με τον ωφελούμενο και την επιχείρηση, να αναρτήσει τη σχετική πληροφορία, καταχωρώντας και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, άλλως η σύμβαση θεωρείται άκυρη. Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του ωφελούμενου. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται επίσης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης με ωφελούμενο να προβεί σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

6.4.2 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύμβασης

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, πριν συνάψει τη σχετική σύμβαση με τον ωφελούμενο, υποχρεούται να ελέγξει, εάν:

i. Ο ωφελούμενος έχει ήδη συνάψει σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης, οπότε δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ii. Η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η επιταγή κατάρτισης δεν είναι σε ισχύ, δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμβασης και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

iii. Την επιλεξιμότητα συμμετοχής του ωφελούμενου στη Δράση.

Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και:

• για τις προϋποθέσεις (i) και (ii) διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας,
• για την προϋπόθεση (iii) διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών που θα του υποβάλλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής του για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε σε αυτήν (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.2.1 της παρούσας) σε συνδυασμό με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ώστε να ενημερωθεί για τα στοιχεία που δήλωσε ο ωφελούμενος στην αίτησή του. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ' εξακολούθηση παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο παρόχων της Δράσης.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

Α . Την αίτηση συμμετοχής του.

Β. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»

• Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας

• Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του και ο Βαθμός Πτυχείου.

6.5.Συγκρότηση Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης - Δήλωση Έναρξης

6.5.1.Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις τριμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στον Ο.Α.Ε.Δ. τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πριν την έναρξή του. Ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης:

- Αύξων αριθμός τμήματος

- Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης

- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (Διοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Διεύθυνση τόπου διεξαγωγής): ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή ή πιστοποιημένη δομή άλλου αδειοδοτημένου παρόχου, ή σχολικό κτίριο, εφόσον η κατάρτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε νησιωτική περιοχή κατά τους όρους της παρούσας

- Στοιχεία του Υπευθύνου Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης

- Ημερομηνία έναρξης και λήξης του τμήματος κατάρτισης (θεωρία-πρακτική).

Β. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων του θεωρητικού μέρους και της πρακτικής άσκησης.

Γ. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των συμμετεχόντων.

Δ. Συγκεντρωτική κατάσταση (σκαναρισμένη) των φυσικών προσώπων, που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν στο τμήμα κατάρτισης, και δεν είναι ωφελούμενοι - κάτοχοι επιταγών κατάρτισης, με τις υπογραφές τους.

Ε. Κατάσταση των εκπαιδευτών του θεωρητικού μέρους του τμήματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας καθώς και τα στοιχεία του Επόπτη Πρακτικής (στελέχους ΣΥΥ) και του αναπληρωτή του.

ΣΤ. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης (σκαναρισμένο) πιστοποιημένης δομής, θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης τμήματος κατάρτισης σε μη ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή.

Ζ. Κατάσταση των επιχειρήσεων / φορέων, με τις οποίες ο Πάροχος Κατάρτισης έχει συμβληθεί για την πρακτική άσκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:

• τις θέσεις πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση,

Η. Κατάσταση κατανομής καταρτιζόμενων ανά επιχείρηση/φορέα πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Θ. Τις συμβάσεις/ιδιωτικά συμφωνητικά (σκαναρισμένα) που έχει συνάψει ο Πάροχος Κατάρτισης με τις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης για το συγκεκριμένο τμήμα κατάρτισης.

I. Τα στοιχεία του επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/ Εργασιακού Υπεύθυνου από πλευράς Επιχείρησης.

6.5.2 Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης από τον πάροχο είναι δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, και πάντως τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος».
Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος Κατάρτισης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων. Εάν δε κατά τους επιτόπιους ελέγχους του Ο.Α.Ε.Δ. διαπιστωθούν παραλείψεις και μη τήρηση των όρων, επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις η και διακοπή του προγράμματος.

6.6 Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

6.6.1 Τήρηση όρων παροχής κατάρτισης - εκπαιδευτικών όρων

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, τόσο οι πάροχοι κατάρτισης μέλη του Μητρώου Παρόχων, όσο και οι συμμετέχοντες σε αυτά, μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και στην παρούσα Πρόσκληση.

6.6.2 Υποβολή στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα το ημερήσιο απουσιολόγιο:

- Εντός εικοσαλέπτου (20') από την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας του θεωρητικού μέρους του προγράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20') από αυτήν.

- Πριν τη λήξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός τριανταλέπτου (30') από αυτήν. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί και αυτό επαναληφθεί σε επόμενο έλεγχο, η επιταγή εισόδου ακυρώνεται. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση που τροποποιεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οποιοδήποτε από τα στοιχεία των Δηλώσεων Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης να υποβάλει αμέσως στον Ο.Α.Ε.Δ αίτημα/δήλωση τροποποίησης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Κάθε αίτημα/δήλωση τροποποίησης εξετάζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ και θα κρίνεται όπου απαιτείται, κατά περίπτωση η αποδοχή, η διατύπωση παρατηρήσεων, ή/και η απόρριψή του, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ο Ο.Α.Ε.Δ έχει το δικαίωμα, σε κάθε στάδιο υλοποίησης και παρακολούθησης να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση, παρακολούθηση της Δράσης. Σε κάθε δε περίπτωση και σε όλα τα στάδια ο Ο.Α.Ε.Δ δύναται με παρατηρήσεις να υποδείξει στον πάροχο κατάρτισης τα απαιτούμενα για την ορθή υλοποίηση της Δράσης.

Δεν επιτρέπεται αύξηση του αριθμού των καταρτιζομένων σε σχέση με τον δηλωθέντα αριθμό στην αντίστοιχη δήλωση έναρξης.
Επιτρέπεται αντικατάσταση καταρτιζομένου το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του Τμήματος Κατάρτισης.

Αποκλείεται τροποποίηση, που συνιστά παράβαση όρου της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους ωφελούμενους οι συμβάσεις που συνήψαν με τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραμμα αυτό και ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους ωφελουμένους μέχρι τη λύση της σύμβασης.

6.6.3.Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το προφίλ των ωφελουμένων

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του ΟΑΕΔ, στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων της Δράσης, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα I και II του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ.

6.7.Ολοκλήρωση Συμμετοχής του Ωφελούμενου στην Κατάρτιση

Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης, σύμφωνα την παρούσα και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την παρούσα, ο Πάροχος Κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο «Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης», η οποία και συνιστά το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και «Βεβαίωση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση) κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης εκδίδει «Απόδειξη Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» αξίας ανάλογης των υπηρεσιών που προσέφερε (είδος κατάρτισης, συμβουλευτικής) και παραδίδει ένα αντίγραφο προς κάθε ωφελούμενο. Η πρωτότυπη Απόδειξη παραδίδεται στον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την παρούσα.

6.8 Υποχρεώσεις Μετά την Ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

6.8.1Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής από τους παρόχους κατάρτισης.

Ο Πάροχος Κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ. Έκθεση Υλοποίησης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2.2 της παρούσας.

6.8.2.Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας Υποβολή σχετικής Έκθεσης

Α) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης

Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Δράσης (συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης), να παρακολουθούν την κατάσταση των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτήν, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή του εξαμήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση της Δράσης, υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, «Εκθεση Παρακολούθησης των Ωφελουμένων», στην οποία αναγράφονται για καθένα ωφελούμενο, δικαιούχο της επιταγής κατάρτισης τα εξής:

- Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ

- Η κατάσταση του ωφελούμενου στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

- Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης ή του φορέα, στην/ον οποία/ο εργάζεται

- Το αντικείμενο της εργασίας του.

Β) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στον πάροχο κατάρτισης από τους ίδιους τους ωφελούμενους, οι οποίοι υποχρεούνται, για το χρονικό αυτό διάστημα των 6 μηνών, να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή τους και ειδικότερα να παρέχουν στους παρόχους κατάρτισης τα στοιχεία.

Οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.9 Υποχρεώσεις συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου

Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Δράση.

Β) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης

Ο Πάροχος Κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Δράση και να διαθέτει το φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε Πάροχος Κατάρτισης για κάθε Τμήμα Κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:

• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων

• Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενων, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης.

• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης των ωφελούμενων του Τμήματος.

• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού για τις περιπτώσεις του κεφαλαίου 4.8.1 της παρούσας

• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους.

- Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:

• Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

• Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους

• Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης

• Παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης

• Κατάσταση Εποπτών Πρακτικής

• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών

• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο κατάρτισης

- Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης Αυτά αφορούν στα εξής:

• Τις αιτήσεις συμμετοχής.

• Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο Πάροχος Κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο. Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Δαπάνες Διατροφής Καταρτιζομένων

Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη διατροφή των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναμης λογιστικής αξίας.

• Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών και εποπτών

- Στοιχεία Συμβουλευτικής

Αυτά αφορούν στα εξής

• Αντίγραφα των Ατομικών Φακέλων ωφελουμένων

• Τα προσόντα των Στελεχών Συμβουλευτικής

• Τα στοιχεία του Project Manager

6.10.Υποχρέωση Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Δεδομένου ότι η πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κάθε Πάροχος Κατάρτισης που συμμετέχει στην παρούσα Δράση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 καθώς και των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) και 1304/2013 (άρθρο 20), ως εξής:

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 οφείλει να:

- Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα Δράση την επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. που χρηματοδοτεί τη Δράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο υποσέλιδο (footer) της παρούσας πρόσκλησης.

- Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

- Μη δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στην παρούσα Δράση, αλλά σε οποιαδήποτε δημοσίευση να χρησιμοποιεί αντί αυτών αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ.

- Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη Δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

- Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής της Δράσης (πχ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο (www. voucher. go v. gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Προβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης για την πληροφόρηση του κοινού για τη συγκεκριμένη Δράση

- Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στην Ο.Α.Ε.Δ. , την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί.

- Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών - δυνητικών ωφελουμένων (ημερίδες, σεμινάρια κλπ) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέπει στο χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπους δημοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουμένως). Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, πιστοποιητικά συμμετοχής, κλπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας προκειμένου να είναι επιλέξιμη η δαπάνη εκτύπωσής τους.

Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι λογότυποι δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως:

> Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις - καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης

> Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των έργων, κ.λπ.

7.ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

7.1.Γενικοί Όροι

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της Δράσης γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. Έλεγχοι, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 7 της με αρ. 1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ.

Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

- την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραμμα.

- την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα,

- την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

- την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,

- την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον Πάροχο Κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της επιταγής κατάρτισης. Ο πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

7.2 Έλεγχοι - Πιστοποίηση της υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής

7.2.1 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και της Συμβουλευτικής

H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που διέπουν την παρούσα.

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) καθώς και της Συμβουλευτικής γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Η ολοκλήρωση κάθε τμήματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) πιστοποιείται με τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής» την οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ. Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και της αποπληρωμής της επιταγής εισόδου των παρόχων κατάρτισης .

7.2.2.Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής, γίνεται από την Ο.Α.Ε.Δ. και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων κατάρτισης."

ι. Πιστοποίηση της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου της Θεωρητικής Κατάρτισης

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Θεωρητικής κατάρτισης να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ σε έντυπη μορφή την Έκθεση υλοποίησης της Θεωρητικής κατάρτισης του τμήματος

Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:

α. Συγκεντρωτική κατάσταση του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης, στην οποία θα αναγράφονται ο τίτλος (αντικείμενο κατάρτισης) και ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος κατάρτισης, το ονοματεπώνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό.

β Στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρτισης, (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν.)

γ. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας Θεωρητικής κατάρτισης,

δ Περιγραφή του εκπαιδευτικού και του προωθητικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους ωφελούμενους καταρτισθέντες καθώς και βεβαιώσεις παραλαβής από τους ωφελούμενους των Ατομικών τους φακέλων Συμβουλευτικής

ε. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού (σκαναρισμένες) .

στ. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

ιι. Πιστοποίηση της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου της Α και Β Φάσης της Πρακτικής Άσκησης

Α Φάση Πρακτικής Άσκησης ( Προσαρμογή και Ενσωμάτωση στο Εργασιακό Περιβάλλον)

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Α Φάσης της Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ σε έντυπη μορφή την Έκθεση υλοποίησης της Α Φάσης της Πρακτικής Άσκησης , του τμήματος. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:

α. Στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης, (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν.)

β. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας της Α Φάσης της Πρακτικής Άσκησης.

γ. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού (σκαναρισμένες).

δ. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

Β Φάση Πρακτικής Άσκησης (Ανάπτυξη Δεξιοτήτων)

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Β Φάσης της Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ σε έντυπη μορφή την Έκθεση υλοποίησης της Β Φάσης της Πρακτικής Άσκησης , του τμήματος.

Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:

α. Στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης, (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν.)

β. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας της Β Φάσης της Πρακτικής Άσκησης.

γ. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού (σκαναρισμένες).

δ. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

ε. Βεβαίωση του παρόχου συμβουλευτικής για την παροχή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο Ο.Α.Ε.Δ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών .

Ο Ο.Α.Ε.Δ μετά τον έλεγχο των παραπάνω απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκδίδει τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής», ( ανάλογα με την φάση πληρωμής) προκειμένου να προβεί στην συνέχεια, στις διαδικασίες πληρωμών. Ενημερώνει δε τον πάροχο κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr , για την έκδοση της.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί ή μη αποκατάστασης των ελλείψεων ή παραλείψεων από τους παρόχους κατάρτισης ή σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υλοποίησης των όρων της παρούσας και των ευρημάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο Ο.Α.Ε.Δ εισηγείται την εφαρμογή των όρων της παρούσας.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.
Η καταβολή των πληρωμών γίνεται με Απόφαση έγκρισης πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και του αντίτιμου των επιταγών κατάρτισης στους παρόχους κατάρτισης γίνεται ως εξής:

α. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται τμηματικά σε τρείς δόσεις ως ακολούθως:

Α' Δόση ύψους 624,00 ευρώ, μετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης των 208 ωρών της Θεωρίας.

Β' Δόση, ύψους 1.248,00 ευρώ, μετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης των 416 ωρών Πρακτικής (Α Φάση)

Γ' Δόση, ύψους 1.248,00 ευρώ, μετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης των υπολοίπων 416 ωρών Πρακτικής (Β Φάση).

Προαπαιτούμενο κάθε πληρωμής είναι η αποστολή, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, σχετικής ενημέρωσης από τον πάροχο κατάρτισης.

Σε κάθε φάση ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα, και οι οποίες έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων» ( Θεωρητικής Κατάρτισης ή Α Φάσης Πρακτικής Άσκησης ή Β Φάσης Πρακτικής Άσκησης), η οποία παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη Δράση. Για τυχόν παρακράτηση φόρου που θα ισχύει κατά την πληρωμή, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις για τους Δικαιούχους

β. Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας των παρόχων κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχαν γίνεται τμηματικά και σε δύο δόσεις ως εξής:

1. Η Α' δόση αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 1.981,20 ευρώ και καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και των πρώτων 416 ωρών της πρακτικής άσκησης, σύνολο 624 ώρες και την έκδοση της «Βεβαίωση - Πιστοποίησης Υλοποίησης της Θεωρίας και της Α Φάσης Πρακτικής άσκησης» και της απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ για την «έγκριση πληρωμής της Α' δόσης των παρόχων κατάρτισης».

2. Η Β' δόση αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 1.320,80 ευρώ καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκηση (υπόλοιπες 416 ώρες) και της Συμβουλευτικής και την έκδοση της «Βεβαίωση - Πιστοποίησης Υλοποίησης της Κατάρτισης και Συμβουλευτικής» και της σχετικής Απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ για την «έγκριση πληρωμής της Β' δόσης των παρόχων κατάρτισης» .

Για την καταβολή της αμοιβής των ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση Κ/Ξ και των μελών αυτής) σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους (εξαιρουμένης της περίπτωσης της ρύθμισης οπότε η ισχύς είναι ένας μήνας)

Το μέρος της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιστοιχεί στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών , ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο, πλέον ΦΠΑ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη Δράση.

Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

9.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

9.1 Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής» .

Για την προβολή της παρούσας Δράσης, ο Ο.Α.Ε.Δ θα αναρτήσει επίσης την παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του http://www.oaed.gr και θα αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στη Δράση, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, καθ' όλη τη διάρκεια της Δράσης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www.voucher.gov.gr

Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τον Ο.Α.Ε.Δ, η αναφορά προθεσμιών για την παραλαβή των vouchers, την υποβολή δικαιολογητικών, κ.ά

Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά.

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη Δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για το Μητρώο Ωφελουμένων και το Μητρώο Παρόχων κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο (π.χ. πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες αναρτά στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr για όλα τα θέματα που ανακύπτουν

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη Δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

10.ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με αποφάσεις Διοικητή ΟΑΕΔ εκδίδονται Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι για όλα τα θέματα που πιθανώς θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσης καθώς και διαφοροποιήσεις σχετικά με τις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο