Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΑ2Δ/οικ.44331/17.12.2014 Εκτέλεση Κοστολογημένων ιατρικών εξετάσεων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

(Εκτέλεση Κοστολογημένων ιατρικών εξετάσεων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Μαρούσι 17/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : ΔΑ2Δ/οικ.44331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αποστόλου Παύλου 12
Τ. Κ. : 151 23 Μαρούσι
ΤΗΛ. : 210 8110558
FAX : 210 8110735
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Κοστολογημένων ιατρικών εξετάσεων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθμ. 950/195/13.11.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ,
2. Tο με αρ. πρωτ. οικ. 34614/01.08.2012 έγγραφο, της Δ/νσης Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με την ανωτέρω απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση υπηρεσιών καριοτύπου και Μοριακής κυτταρογενετικής Μελέτης (FISH) με χρήση ενός ή και περισσοτέρων ανιχνευτών, όπως αυτές αναγράφονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος ΄Β, Αρ. φύλλου 1511/06.06.2014, αποφάσισε την εκτέλεση των κάτωθι κοστολογημένων ιατρικών εξετάσεων, σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την κρατική τιμολόγηση καθώς και την απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέσω των Τμημάτων Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ, μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ως εκ τούτου με το παρόν επικαιροποιείται και εναρμονίζεται το σχετ. 2 έγγραφο, της Δ/νσης Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ ως προς την περιγραφή και το κόστος των προαναφερόμενων εξετάσεων, οι οποίες είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. 49516 (ΦΕΚ 1511/06.06.2014, τεύχος ΄Β)/Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

Κοστολόγηση υπηρεσιών καρυότυπου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

α) Καρυότυπος μυελού / περιφερικού αίματος ασθενών με κακοήθη νοσήματα με τη χρήση μιτογόνων (καλ.24,48,72 ώρες)- τιμή μονάδας 160 ευρώ.

1. Κοστολόγηση υπηρεσιών μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

α) Μοριακή κυτταρογενετική μελέτη (FISH) με χρήση μοναδικού ανιχνευτή – τιμή μονάδας 150 ευρώ.

β) Μοριακή κυτταρογενετική μελέτη (FISH) με χρήση δύο (2) ανιχνευτών – τιμή μονάδας 230 ευρώ.

γ) Μοριακή κυτταρογενετική μελέτη (FISH) με χρήση τριών (3) ανιχνευτών – τιμή μονάδας 310 ευρώ.

δ) Μοριακή κυτταρογενετική μελέτη (FISH) με χρήση τεσσάρων (4) ανιχνευτών – τιμή μονάδας 390 ευρώ.

ε) Μοριακή κυτταρογενετική μελέτη (FISH) με χρήση πέντε (5) ανιχνευτών – τιμή μονάδας 470 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από την 06/06/2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποίησαν ή πραγματοποιούν ίδιες δαπάνες με τις ανωτέρω αναφερόμενες κοστολογημένες εξετάσεις, δύναται να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραπεμπτικό θεράποντα ιατρού από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και η διάγνωση (ICD-10), για την αναγκαιότητα εκτέλεσης των αναγκαίων εκ των ανωτέρω αναφερόμενων εξετάσεων.

Β) Τιμολόγιο – εξοφλητική απόδειξη του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το οποίο το οποίο να προκύπτει το είδος των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Όσο αφορά τις μη κοστολογημένες με κρατικό τιμολόγιο εξετάσεις ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν δύναται να αποδώσει δαπάνες στο εν λόγω Νομικό Πρόσωπο ή στον ασφαλισμένο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΥ, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες ιατρικών πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων και θεραπειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο