Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2014 ]

Αριθμ. Γ3Α 1442/152521/2.12.2014 Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW

(Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Γ3Α 1442/152521

(ΦΕΚ Β' 3355/15-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87, παραγρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) περί απογραφής και ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων.

2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

3. Το άρθρο 3 της 11627 (ΦΕΚ 715/Β΄/2001) κοινής υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας γεωργικών και δασικών ελκυστήρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/25/ΕΚ», με βάση το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW που τοποθετούνται σε ελκυστήρες, προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην κοινοτική αγορά.

4. Το άρθρο 3 και 4 της υπουργικής απόφασης 11338/Γ3Β/2366 (ΦΕΚ 1156/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων».

5. Το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 11337/Γ3Β/2365 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

6. Την ανάγκη να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώδικες 1 ή 2 του OECD, προκειμένου να εφοδιαστούν με εθνική έγκριση και να κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα, ελκυστήρες με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW για τους οποίους δεν υπάρχει από την ΕΕ υποχρέωση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση εκδίδεται για να δοθεί η δυνατότητα ταξινόμησης σε αγροτικά μηχανήματα με κινητήρες κάτω των 19 kW, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε οι μεν γεωργικοί ελκυστήρες να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώδικες του OECD, τα δε λοιπά αγροτικά μηχανήματα να εφοδιαστούν με έκθεση δοκιμής, από το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ −Δήμητρα, προκειμένου να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη από το άρθρο 84 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) εθνική έγκριση.

Άρθρο 2
Διαδικασία ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων


1. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, εκδίδει το Δελτίο Ταξινόμησης στο όνομα του εισαγωγέα κατόχου του μηχανήματος, αφού υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

i. Αίτηση

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα (όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 περί «Ταξινόμησης Αγροτικού Μηχανήματος» της υπουργικής απόφασης 11337/Γ3Β/2365/2009).

iii. Τιμολόγιο Αγοράς.

iν. Παράβολο όπως προβλέπεται από τον Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/03) και κοινή υπουργική απόφαση οικ.9582/Γ3Γ/1866/07 (ΦΕΚ 328/Β΄/07). Για την ταξινόμηση Αγροτικών Μηχανημάτων πλην γεωργικών ελκυστήρων, υποβάλλεται επιπλέον:

ν. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα.

2. Στο δελτίο Ταξινόμησης τίθεται κόκκινη σφραγίδα με την επισήμανση: «Ταξινομείται για δοκιμή και απαγορεύεται η απογραφή του μέχρι τη χορήγηση εθνικής έγκρισης».

3. Μετά την έκδοση της εθνικής έγκρισης τύπου ή της έγκρισης απογραφής αίρεται η επισήμανση, με ευθύνη του κατόχου του μηχανήματος, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει το Δελτίο Ταξινόμησης στην Υπηρεσία που το εξέδωσε. Επιπλέον προσκομίζεται Πιστοποιητικό ταυτότητας του μηχανήματος από τον έμπορο−εισαγωγέα, στο οποίο βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα είναι σύμφωνο με την εκδοθείσα εθνική έγκριση.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εισαγωγέα


1. Σε εφαρμογή της παρούσας, ο εισαγωγέας υποχρεούται να καταθέσει αίτηση για δοκιμή στο ΙΓΕΜΚ για κάθε τύπο μηχανήματος που εισάγει και στη συνέχεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση εθνικής έγκρισης.

Άρθρο 4
Ισχύς


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παύει η ισχύς της την 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο