Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-1999 ]

ΠΟΛ.1148/13.7.1999 Φορολογική εμφάνιση συναλλαγών διάθεσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής και χρήσης των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών

(Φορολογική εμφάνιση συναλλαγών διάθεσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής και χρήσης των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1068997/474/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1148

ΘΕΜΑ: Φορολογική εμφάνιση συναλλαγών διάθεσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής και χρήσης των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γδ' και γη' της περ. γ', καθώς και την περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) - ΦΕΚ 84/Α' - σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 12, παρ. 16β' και 25, παρ. 4 του ίδιου Π.Δ.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1056278/277/(ΦΕΚ 494/Β') απόφασής μας, που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην απεικόνιση εσόδων των Τραπεζών με ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη ρύθμισης νέων μορφών συναλλαγών και νέων δραστηριοτήτων μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής τους, με σκοπό τη διευκόλυνση αυτών, αλλά και τη διασφάλιση των φορολογικών ελεγκτικών επαληθεύσεων.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για τις περιπτώσεις διάθεσης (πώλησης) χρόνου σε πελάτες - ιδιώτες επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας μέσω Τραπεζών ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών και επιχειρήσεων με τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) και ηλεκτρονικής καταγραφής των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ορίζουμε:

1. Για τις αμοιβές (έσοδα) της Τράπεζας που βαρύνουν τους πελάτες - ιδιώτες, χρήστες του δικτύου Α.Τ.Μ., μέσω του οποίου αγοράζουν χρόνο κινητής τηλεφωνίας, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού εσόδου ανά πελάτη, εφόσον οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και χρεώνονται οι λογαριασμοί καταθέσεων, βάσει πάγιων εντολών, το δε συγκεντρωτικά εμφανιζόμενο έσοδο αναλύεται σχετικά.

2. Για τα έσοδα της επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας από την πώληση χρόνου σε πελάτες της - ιδιώτες εγκρίνεται, αντί της έκδοσης αποδείξεων ανά πώληση, να εκδίδεται απ' αυτή, σε ημερήσια βάση ή και σε μεγαλύτερα - εντός του μηνός - χρονικά διαστήματα, συνολική - συγκεντρωτική απόδειξη εσόδου (άρθρου 13 του ΚΒΣ) από το ηλεκτρονικό αρχείο της Τράπεζας, αναγράφοντας και τον κωδικό αριθμό του σχετικού μηχανογραφικού αρχείου.

3. Για τα έσοδα της Τράπεζας από προμήθειες που βαρύνουν την επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας, εκδίδεται, κατ' αναλογίαν των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του ΚΒΣ, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται εκτός των άλλων και τα συνολικά ποσά εσόδων του μήνα από πωλήσεις χρόνου, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό της προμήθειας που αντιστοιχεί.

4. Οι Τράπεζες και οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, εφόσον δεν εκτυπώνουν τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των συναλλαγών αυτών, υποχρεούνται να τα φυλάσσουν σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, όπως τα στοιχεία και δικαιολογητικά εγγραφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΚΒΣ και να εκτυπώνουν αυτά όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο, άμεσα, εφόσον αφορούν τις συναλλαγές του μήνα που διενεργείται ο έλεγχος και του αμέσως προηγούμενου ή στις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 24, παρ. 2 του ΚΒΣ, στις λοιπές περιπτώσεις.

5. Τα αναφερόμενα στην παρούσα ισχύουν αναλόγως και για άλλες συναφείς συναλλαγές και δραστηριότητες Τραπεζών ή Πιστωτικών Οργανισμών και επιχειρήσεων, εφόσον διενεργούνται με τις ίδιες ή αντίστοιχες συνθήκες και προϋποθέσεις.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο