Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2014 ]

ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995

(Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 20/11/2014

(ΦΕΚ Β' 3329/11-12-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την παρ. 1 περ. γ΄ στα “Έχοντας υπόψη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Α. Σανιδάς
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Τηλεομοιότ : 210- 3645413
Ηλ. Ταχ/μείο : [email protected]

ΠΟΛ 1229/2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 και ΠΟΛ. 1155/6.6.1995.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 20,
β) του άρθρου 23,
γ) του άρθρου 24, παρ. 1, περ. ζ΄ και παρ. 2,
δ) του άρθρου 28, παρ. 1 περ. α΄, γ΄, δ΄ και 2,
ε) του άρθρου 60,
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 66 παρ. 27 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26−7−2013 τ.Α΄) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) και συμπληρώθηκε με το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄).

4. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25−6−2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την παρ. 42 της αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3317/27−12−2013 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28−1−2013 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ. 675/2−9−1993 τ.Β΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (Φ.Ε.Κ. 212/23−3−1995 τ.Β΄).

8. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (Φ.Ε.Κ. 527/16−6−1995 τ.Β΄).

9. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσεως της παραγωγής και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του οριζομένου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις χρονικό διάστημα.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1075/13.3.1995, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις όμοιες του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1155/6.6.1995, οι οποίες θέτουν προθεσμία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν με απαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο