Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2003 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 89/21.11.20 Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.3029/02

(Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.3029/02)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

03  Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.3029/02

89

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ETEAΜ - οι οποίες εξακολουθούν ισχύουσες και μετά την σύσταση του νέου Ταμείου (αρθ. 6 παρ.1 Ν.3029/02) - οι συντάξεις που χορηγούνται απ΄ αυτό μειώνονται κατά το ίδιο ποσοστό μείωσης του κύριου φορέα ασφάλισης (παρ. 1 άρ. 8 Π.Δ.995/80).

Σε περίπτωση δε που χορηγείται από τον φορέα κύριας ασφάλισης πλήρης σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών ή με μείωση μικρότερη του 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, τότε μειώνεται προς τον ανωτέρω συντελεστή η σύνταξη του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (παρ.2 άρθρο 8 Π.Δ.995/80), χωρίς όμως η μείωση να υπερβαίνει το μισό της σύνταξης.

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 2 του Ν.3029/02 ανακαθορίστηκε το ποσοστό μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων (ήτοι ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕΕ), προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας και συγκεκριμένα ορίσθηκε ότι το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις διαμορφώνεται σε 1/267 (αντί 1/200) για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του κατά περίπτωση, απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.

Περαιτέρω με το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.3029/02 ρητά ορίζεται ότι η προαναφερομένη διάταξη ισχύει και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και των Ειδικών Ταμείων του νόμου αυτού.

Επομένως σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και οι χορηγούμενες από το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις θα υπόκεινται στο ίδιο ποσοστό μείωσης ως οι συντάξεις του ΙΚΑ και Ειδικών Ταμείων, ήτοι σε 1/267 (και για χρονικό διάστημα και πέραν των 60 μηνών).

Τονίζουμε ότι η μείωση κατά 1/267 θα γίνεται εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003 και εφεξής. Αν από τον κύριο φορέα ασφάλισης έχει χορηγηθεί σύνταξη μέχρι 31.12.2002 με μείωση υπολογιζόμενη κατά 1/200 και η αίτηση για χορήγηση επικουρικής σύνταξης υποβλήθηκε μετά την 1.1.2003 (π.χ. λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατόπιν υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, λόγω υποβολής της αίτησης πέραν της 3μηνης προθεσμίας του αρθ.17 παρ.3 του N.1539/85 κλπ) η χορηγούμενη σύνταξη θα έχει το ίδιο ποσοστό μείωσης μ΄ αυτό της σύνταξης του κύριου φορέα (ήτοι 1/200) μη συνυπολογιζομένου όμως του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη καταβολής κύριας σύνταξης μέχρι την έναρξη καταβολής της επικουρικής ( εγκ.39/92 ).

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο