Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2014 ]

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014/1.12.2014 Καθιέρωση Ελέγχων Διαδικασίας

(Καθιέρωση Ελέγχων Διαδικασίας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 01/12/2014
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 3278/05-12-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ και ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ’
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ, Τμήμα Δ΄
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τμήματα Α’, Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
FAX: 210-7259251

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση Ελέγχων Διαδικασίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 26, 13 παρ. 2, 61, 68, 71, 73,117 παρ. β, 133 παρ. β και 148 παρ. β του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των άρθρων 4στ, παρ. 1, 2, 222 έως 224, 239 έως 247 και επόμενα του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 «περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 33 παράγραφος 3 σημείο β) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001).

3. Τις διατάξεις του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/14/02/2012) «Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως 86 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/29−08−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις της Δ33Δ 5036742 ΕΞ 14.10.2013 (ΦΕΚ 2676/Β΄/21−10−2013) Α.Υ.Ο, για τη «Διαχείριση αποτελεσμάτων Ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε Νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας − Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000».

6. Τις διατάξεις της ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014 Δ19Α 5041533 ΕΞ 2.12.2013 Δ.Υ.Ο, για τη «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

7. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24−09−2012).

8. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/28−01−2013), όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/22−04−2005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Καθιερώνονται «Έλεγχοι Διαδικασίας» στους οποίους υπόκεινται οι διασαφήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να διασφαλίσουν:

α΄) την τήρηση των απαγορεύσεων − περιορισμών στη διακίνηση εμπορευμάτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και

β΄) την επιτήρηση των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

2. α΄) Οι διασαφήσεις που ελέγχονται για τη διασφάλιση των απαγορεύσεων−περιορισμών, αποτελούν υποσύνολο εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα ως μεσαίας επικινδυνότητας και τους αποδίδεται συγκεκριμένος βαθμός.

β΄) Οι διασαφήσεις που ελέγχονται για την επιτήρηση των καθεστώτων της παρ. 1β αποτελούν υποσύνολο εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα ως υψηλής επικινδυνότητας και τους αποδίδεται συγκεκριμένος βαθμός.

3. Οι «Έλεγχοι Διαδικασίας» συνίστανται:

• στη διασφάλιση της τήρησης των απαγορεύσεων−περιορισμών όσον αφορά στον έλεγχο της ύπαρξης του κατάλληλου πιστοποιητικού ή άδειας ή έγκρισης ή εγγράφων και στην επικύρωση τους, εφόσον απαιτείται.

• στην επιτήρηση των ανωτέρω καθεστώτων όσον αφορά στη δειγματοληψία που διενεργείται στα πλαίσια των καθεστώτων αυτών.

4. Οι ως άνω έλεγχοι δεν προσμετρώνται στα ποσοστά των ελέγχων που πραγματοποιούνται, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Άρθρο 2

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο