Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1160988 ΕΞ 2014/5.12.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το αν φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν Α.Φ.Μ. στη χώρα τους υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το αν φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν Α.Φ.Μ. στη χώρα τους υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1160988 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄- ΈΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ -Φ.Π.Α.
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων».


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην υπηρεσία μας σχετικά με το αν φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν Α.Φ.Μ. στη χώρα τους υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1005/31.12.2013 (ΦΕΚ 19Β/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) και ισχύει, τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α) και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α).

Η ανωτέρω διάταξη, δεν καταλαμβάνει τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιούν συναλλαγές με τους ανωτέρω φορείς, από τη χώρα τους, δεδομένου ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ( πρωτογενές και παράγωγο) καθώς και τις βασικές αρχές που το διέπουν.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο