Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 45883/25.11.2014 Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

(Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 45883

(ΦΕΚ Β' 3216/28-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. και ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Τσιλοφύτη
Τηλέφωνο : 2131364708

B. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π/Υ

Πληροφορίες : Γ. Παπανικολοπούλου
Τηλέφωνο : 2131364801

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.».

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 157 Α΄)», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 249 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2474 Α΄), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 333/2000 «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της» (ΦΕΚ 278 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ490/30.07.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη (ΦΕΚ 2110 Β΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 38267/24.11.2014 απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού 11.986.025,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ειδικός Φορέας 07−990 ΚΑΕ 9225.

7. Το υπ’ αριθμ. ΓΔ/Ε/3055/29.9.2014 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε, το οποίο αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έως τις 31.3.2014.

8. Τις υπ’ αριθμ. 2/60549/31.7.2014 και 2/71386/25.9.2014 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες μεταβιβάστηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικ. έτους 2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 9225 Ε.Φ 07−990, ποσού 12.255.000,00 €, για την εξόφληση οφειλών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έως 31.3.2014, προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.

9. Το καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 11.986.024,63 €, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 9225 του Ειδικού Φορέα 07−990 του ΥΠΕΣ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Καθορίζουμε τις οφειλές Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε, που αφορούν στη χρονική περίοδο έως 31.03.2014 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρούμενων τυχόν προστίμων – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων κατ’ έτος και φορέα, σε συνολικό ποσό 11.986.024,63 €, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:


Β. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των υποχρεώσεων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν οφειλές από 1.1.2012 έως 31.03.2014 σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον ανωτέρω πίνακα, παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, από τους προβλεπόμενους ως ισχύουν στο άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 αποδιδόμενους σε αυτούς πόρους των ετών 2015 έως και 2020 ισόποσα ανά έτος. Η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των προαναφερθέντων πόρων.

Άρθρο 2

Α. Οι απαραίτητες εγγραφές και αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων, η σχετική ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων, καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών, πρέπει να
γίνουν αμέσως μετά την κοινοποίηση σε αυτούς από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών, της εξόφλησης των αναγραφόμενων στο πίνακα του άρθρου 1, οφειλών.

Τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση των οφειλών προς την ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, απεικονίζονται στους προϋπολογισμούς των περιφερειών, ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης εγγράφεται διακριτά, με ανάπτυξη του ΚΑΕ 6118, στον ΚΑΕ 6118.03 «Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του Ν. 4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ ΑΕ» και στο σκέλος των εξόδων, οι δαπάνες αποτυπώνονται στον ΚΑΕ 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια» με την ανάλυση (03), εφόσον οι οφειλές αφορούν το τρέχον έτος και σε ΚΑΕ ΠΟΕ εφόσον αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη.

Β. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατ’ έτος και φορέα, σε σχέση με τα ποσά που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4278/2014, θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι μελλοντικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τους οικείους φορείς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

Γ. Με την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, για τις οποίες η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και αναλυτικά ανά παροχή τους οικείους φορείς, αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στις εν λόγω υποχρεώσεις.

Άρθρο 3

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών ως ακολούθως:

1) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα που συντάσσεται από τον διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: (i) τα στοιχεία της δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), (ii) το δικαιούμενο και πληρωτέο ποσό.

3) Αντίγραφο της παρούσης.

4) Έγγραφη παραίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο