Σχόλια

Όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ.: 2/92251/0004 απόφαση της 2 Δεκεμβρίου 2014. 

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/90007/0004/24.11.2014 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ.Πρωτ.:2/90007/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-33.38.311

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 55 παρ. 21 του ν.4002/2011 (Α' 180), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4170/2013 (Α' 163)

β) του άρθρου 54 του ν. 4277/2014 (Α' 156).

γ) του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 5 και 6 παρ. 2 του ν. 4275/2014 (Α' 149)

δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010555ΕΞ 2014/13.11.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» ( Β'3059)

3. Την αριθ. Δ2Γ 1140268 ΕΞ 2014/17.10.2014 (ΑΔΑ: 6ΝΠ7Η-Ζ0Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Τμήματος της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων, καθώς και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

4. Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις των κατωτέρω υπαλλήλων

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊστάμενους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως εξής:


ΤΜΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ

Κεντρική Υπηρεσία - Δ1 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Α'-Διοικητικής Μέριμνας

ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Β'-Νομικής Υποστήριξης

ΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Γ'-Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και Αμοιβαίας Συνδρομής

ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Β'

Δ'-Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης

ΒΑΣΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Β'

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών

ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Κεντρική Υπηρεσία - Δ2 Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Α'-Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Β'-Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Γ'-Σχεδιασμού Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων

ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Β'

Προϊόντων

Δ' -Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Ε'-Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών

ΤΣΙΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Δ'

Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αττικής - Αιγαίου

Α' Υποδιεύθυνση

Α'-Διοικητικής Μέριμνας

ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Β'-Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Γ'-Δικαστικού

ΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Δ'

Β' Υποδιεύθυνση

Α' Ερευνών

ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Β' Ερευνών

ΝΕΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Γ' Ερευνών

ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Δ' Ερευνών

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Γ' Υποδιεύθυνση

Α' Ερευνών

ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Β' Ερευνών

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Γ' Ερευνών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Ερευνών Μυτιλήνης

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων

ΔΑΝΑΜΠΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Γ'

Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

ΓΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Α' Υποδιεύθυνση

Α' Ερευνών

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Β' Ερευνών

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Γ' Ερευνών

ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Β' Υποδιεύθυνση

Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών και Εθνικών Δαπανών

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'

Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Β'

Ερευνών

Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Διαφθοράς

ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ/Δ'

Γ' Υποδιεύθυνση -Κομοτηνής

Ερευνών Κομοτηνής

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Γ'

Ερευνών Αλεξανδρούπολης

ΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ/Δ'Β. Στους ανωτέρω τίθενται στόχοι, ως οι συνημμένοι πίνακες:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Δ.Ο.Ε.

ΚΩΔ

Περιφέρεια

ΣΥΝΟΛΟ

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΕΡΕΥΝΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

11

10

12

11

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΡΕΥΝΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

11

10

10

12

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΕΡΕΥΝΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

12

11

11

10

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ' ΕΡΕΥΝΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

10

11

12

12

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΟΔΟΥ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

12

11

15

12

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ' ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

10

10

11

10

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΕΡΕΥΝΩΝ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

12

14

14

15

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΡΕΥΝΩΝ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

12

15

13

14

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΕΡΕΥΝΩΝ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

14

14

14

15

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ' ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

13

14

19

12

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

10

9

9

10

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΕΡΕΥΝΩΝ Α' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

15

17

16

16

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΡΕΥΝΩΝ Α' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

16

16

16

16


9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΕΡΕΥΝΩΝ Α' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

15

17

16

16

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

8

7

7

8

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΣΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

15

14

15

16

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

12

14

13

11

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

13

14

14

14

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

20

29

24

24

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ' ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

18

20

21

24

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΙΓΑΙΟΥ

1.Τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων και θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης.

2. Γραμματειακή υποστήpιξη της Δ/νσης, τήρηση πρωτοκόλλου, παρακολούθηση των δαπανών.

3. Η φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και η

επισκευή τους.

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1.Υποστήριξη του ελέγχου μέσω των συστημάτων πληροφορικής.

2. Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και των εισαγγελικών παραγγελιών

3. Η παραλαβή των

ολοκληρωμένων υποθέσεων και διαβίβαση τους στο Τμήμα Δικαστικού ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου

4. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης.

9806

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΙΓΑΙΟΥ

1.Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

2. Η συγκλεντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις για υποβολή μυνητήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και η συνεργασία με το Ν.Σ.Κ.

9807

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ

1. Τήρηση γενικού αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη

2. Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

3. Η συγκέντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις για υποβολή μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας .

4. Η υποστήριξη του ελέγχου μέσω των συστημάτων πληροφορικής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.Η τήρηση γενικού αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και η παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στις υπηρεσίες και στους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., των διαφόρων εγγράφων, εγκυκλίων, νομοθεσίας, άρθρων, μελετών και

λοιπών ενημερωτικών δελτίων και στοιχείων.

2.Ηκατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και η επιμέλεια των διαδικασιών στέγασης της Κεντρικής

Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ..

3. Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. σε προσωπικό και η εισήγηση για την πλήρωση των κενών θέσεων με το απαραίτητο αριθμητικά και ποιοτικά προσωπικό καθώς και για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού

προσωπικού.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.Η συλλογή, τήρηση και διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόληψη, αποκάλυψη και δίωξη του οικονομικού

εγκλήματος.

2.Η τήρηση αρχείου νομολογίας και η μελέτη και αξιοποίηση δικαστικών αποφάσεων

με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.

3. Η παροχή οδηγιών και εισηγήσεων στα τμήματα του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις.

4.Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνεργασία μαζί του για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων και του Δημοσίου.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

2. Η ευθύνη συντονισμού για το Σ.Δ.Ο.Ε. της λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Antifraud Information System (AFIS).

3. Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες Ε.Ε. για ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες.

4. Η διεκπεραίωση αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου

του Σ.Δ.Ο.Ε.

2.Η διαχείριση και εφαρμογή της μετάδοσης ψηφιοποιουμένων πληροφοριών

δεδομένων (DATA)

3.Η μέριμνα για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου τηλεπικοινωνιών στην

Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε.

4.Η τήρηση Μητρώου Παγίων, Μητρώου Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.

5.Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, τη στέγαση και τη φύλαξη των χερσαίων και λοιπών μέσων δίωξης και η παρακολούθηση της κίνησης τους.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η συγκέντρωση, επεξεργασία καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων και προώθηση αυτών στην αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγησή τους.

2. Η διαχείριση και προώθηση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγηση τους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του.

2.Η σύνταξη και υποβολή στην πολιτική ηγεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. για έγκριση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

3. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΠΣ για κάθε θέμα που αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση, ασφάλεια, έλεγχο και πρόσβαση των πληροφοριακών συστημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους

και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σχετικά με παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές εργασίες και παράνομες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, συναλλαγές και δραστηριότητες που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων

2. Ο σχεδιασμός για τη διερεύνηση μορφών διαφθοράς που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.

3. Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του

Τμήματος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η εκπόνηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και η προσαρμογή αυτών στις αναγκαίες εκάστοτε μεταβολές της προκειμένου να παταχθεί η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων

2. Η συλλογή, επεξεργασία

και ανάλυση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων, μεθόδων διάπραξης που αφορούν στην παράνομη κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων, όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικινδύνων ουσιών, όπως ραδιενεργών υλικών, τοξικών αποβλήτων και

πυρηνικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των τάσεων που επικρατούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενημέρωση σχετικά των υπηρεσιών

του Σ.Δ.Ο.Ε..

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για παράνομες

δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό και διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.

2. Η εκπόνηση επιχειρησιακών

σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η συλλογή ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών

συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και Δανείων, επί υποθέσεων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και Δανείων για επενδύσεις

2. Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο