Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2014 ]

Αριθ. 2/88940/0004/19.11.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1005461 ΕΞ2014/10.01.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 62)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1005461 ΕΞ2014/10.01.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 62))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. πρωτ.: 2/88940/0004

(ΦΕΚ Β' 3156/24-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail : [email protected]

2. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήματα Α' και Β'

Ταχ. Δ/νση : Λεωράρους 2
Τ. Κ. 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Φ. Τσέλιου
Π.Λυμπερόπουλος Τηλέφωνο : 210 3222386
Fax : 210 3230829

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1005461 ΕΞ2014/10.01.2014 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 62).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της περ. Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

β) των υποπαραγράφων Ζ.1 και Ζ.2 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

γ) των άρθρων 13 έως 15 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπάλληλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» (Β΄ 1914), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33 /οικ.27653/11.10.2013 (Β΄ 2560) όμοια.

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ./9.8.2013 (Β΄ 1992) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ−ΖΟΣ) εγκύκλιο «Πρόγραμμα Κινητικότητας Ν. 4172/2013».

5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1005461 ΕΞ 2014/10.1.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 62).

6. Την ανάγκη εναρμόνισης της συγκρότησης του Ειδικού Τριμελούς Συμβουλίου σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Δ6Α 1005461 ΕΞ 2014/10.1.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 62) και αντικαθιστούμε την περ. β΄ της παρ. 2 και την παρ. 4 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«2.β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.»

«4. Γραμματέας στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ ή TE της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
κ.α.α


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο