Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 2/89277/ΔΠΔΑ/20.11.2014 Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’ 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων

(Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’ 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20/11/2014
Αρ. Πρωτ. 2/89277/ΔΠΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δ/νση: Σίνα 2-4 Αθήνα
ΤΚ 10672

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’ 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’143).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3965/2011 (Α’113).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76).

4. Το Π.Δ. 111/2014 (Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε μα το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

6. Το Π.Δ. 90/2012 (Α’144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 (Β’2105) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

8. Την υπ’ αριθμ. 3532/2/16.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Τ. Π.και Δανείων.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Τ. Π. και Δανείων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Η παραγραφή των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών, που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’143), ολοκληρώνεται σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων και των Γραφείων Παρακαταθηκών, όπως λειτουργούν σήμερα, συντάσσουν καταλόγους με όλες τις παραγραφόμενες χρηματικές παρακαταθήκες αναγράφοντας τον αριθμό του γραμματίου παρακαταθήκης, το έτος σύστασης και το ποσό εκάστου, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Τ.Π. και Δανείων και επιβεβαιώνονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις του.

2. Το συνολικό ως άνω ποσό που προκύπτει από τις παραγραφόμενες χρηματικές παρακαταθήκες, αποτελεί έσοδο του Τ.Π.και Δανείων και εγγράφεται σε τηρούμενο σχετικό λογαριασμό.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την δεύτερη και τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, εκδίδονται σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, με τις οποίες κηρύσσονται παραγεγραμμένες όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες της παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’143) οι οποίες συστάθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Καταστήματα και στα Γραφεία Παρακαταθηκών πριν την 01.01.1989, πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’143). Οι αποφάσεις του Δ.Σ. επέχουν θέση διαπιστωτικών πράξεων και η ισχύς τους θα ανατρέχει στην ημερομηνία της παρ.3β του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α’143).

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.και Δανείων, συγκροτείται Επιτροπή από υπαλλήλους του και έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την οργάνωση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών. Για τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης τους, συγκροτούνται ομάδες εργασίας από υπαλλήλους του Τ.Π.και Δανείων με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο