Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1999 ]

ΠΟΛ.1136/23.6.1999 Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί

(Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Ιουνίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1061449/279/Δ.Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -
TMHMA A'
ΠΟΛ.: 1136

ΘΕΜΑ: Τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα των οποίων η απαλλαγή από τα τέλη αυτά έχει καταργηθεί.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1027931/331/Δ.Τ.&Ε.Φ./ εγκυκλίου μας και ύστερα από ερωτήματα σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 18Α του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου οι μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαλλήλων και εργατών των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Εκκλησιαστικών ή άλλων Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων, γενικά, που έχουν προσληφθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα, με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου).
Το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθών και ημερομισθίων βαρύνει εξ ημισείας τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2053/1953. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, καταβάλλεται μόνο το βαρύνον τον εργαζόμενο ποσοστό.

2. Οι πρόσθετες αποδοχές που καταβάλλονται από Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, Σωματεία, Ανώνυμες Εταιρίες, Συνεταιρισμούς κ.λπ. προς οιονδήποτε για υπερωρίες, εφημερίες, συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ. υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 15ε' του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Το βάρος δαπάνης του τέλους επί των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες, εφημερίες, συμμετοχής σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) είναι θέμα συμφωνίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία βαρύνει τον οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 425 του Αστικού Κώδικα. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου, η δαπάνη του τέλους αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργαζόμενο.

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του Ν.2459/1997 καταργήθηκαν από 1.4.1997 ορισμένες απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου. Μεταξύ των απαλλαγών που καταργήθηκαν περιλαμβάνεται και η υποκειμενική απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου που είχε χορηγηθεί υπέρ ορισμένων προσώπων (Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ν.2592/1955, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΤΕΙ, Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λπ.).

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καταβάλλονται σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από πρόσωπα των οποίων καταργήθηκε η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2549/1997 και για τους οποίους μισθούς και ημερομίσθια, πριν από την κατάργηση της απαλλαγής (1.1.1997), καταβαλλόταν μόνο το βαρύνον τον εργαζόμενο μισό του τέλους χαρτοσήμου (0,6% μαζί με την εισφορά ΟΓΑ), υπάγονται, μετά την κατάργηση της απαλλαγής, σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), το οποίο βαρύνει εξ ημισείας εργαζόμενο και εργοδότη. Το βάρος του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου στις πρόσθετες αποδοχές (εφημερίες, υπερωρίες, συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.), το ποσοστό του οποίου ανέρχεται μαζί με την εισφορά ΟΓΑ σε 1,2%, μετά την κατάργηση της υποκειμενικής απαλλαγής από τέλη χαρτοσήμου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν.2459/1997, είναι θέμα συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, το τέλος χαρτοσήμου βαρύνει τον εργοδότη σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 425 του Αστικού Κώδικα.

5. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στις αποδοχές, τακτικές, πρόσθετες κ.λπ., που καταβάλλονται από οποιονδήποτε εργοδότη που δεν απαλλάσσεται υποκειμενικά από τέλη χαρτοσήμου.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι και μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2592/1998, σύμφωνα με τις οποίες η μισθοδοσία του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/1953, των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλεται με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω των οικείων ΔΟΥ, δεν μεταβλήθηκε η φορολογική μεταχείριση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αμοιβών των ανωτέρω προσώπων και τούτο διότι με το νόμο αυτό άλλαξε απλώς ο τρόπος πληρωμής των μισθών των προσώπων αυτών και δεν άλλαξε ο εργοδότης, ο οποίος εξακολουθεί να είναι το Νομικό Πρόσωπα και όχι το Δημόσιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο