Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2014 ]

Αριθμ. 54247/31.10.2014 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04−05−2012) «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α΄ του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)»

(1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04−05−2012) «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α΄ του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 54247

(ΦΕΚ Β' 3090/17-11-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) και ειδικότερα το άρθρο 241 «Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 3299/2004)».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).

7. Την υπ’ αριθμ. 20283/3.5.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 518).

8. Την υπ’ αριθμ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 183) «Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998 και Ν. 1892/1990)».

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

10. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (ΦΕΚ Α΄ 152).

11. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ A΄ 165), όπως ισχύει.

12. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

13. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

14. Την υπ’ αριθμ. 34658/4−7−2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 1825).

15. Το Π.Δ. 157/201 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Α΄ 249).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 20283/3.5.2012 υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

«1. Τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για:

α. Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β υποπερ. vi του Ν. 3299/2004) συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83), για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος έως τη δημοσίευση της παρούσας.

β. Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενεργεία έως και 100 KWp των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 241 Ν. 4072/2012, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ /Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β 2589)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2990/27.1.2014 (ΦΕΚ/ Β΄/2990/27−01−2014) υπουργική απόφαση, και ισχύει.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία α και β της παρούσας παραγράφου δύναται να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος αντί διοικητικού, εφόσον η υπηρεσία διαπιστώσει την πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, λόγω της ύπαρξης άνω των δύο ενοτήτων σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».

2. Τροποποιείται η παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 20283/3.5.2012 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«α. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση των Οργάνων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας (παρ. 3 του άρθρου 10 και παρ. 5. του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83).

Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας η επιλογή διενεργείται από το Τμήμα Ελέγχου. Στην περίπτωση ελλείψεως ικανού αριθμού πιστοποιημένων ελεγκτών δύναται να ορίζονται ως τακτικά ή εκπαιδευόμενα μέλη ΚΟΕ, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΜΠΕ.

β. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του διοικητικού ελέγχου της ενδιάμεσης προόδου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ή της ολοκλήρωσης του, διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 (β), εδ. 4ο, του Ν. 3299/2004, εντός 60 ημερών. Η ως άνω διάρκεια δύναται να παρατείνεται όταν αυτό επιβάλλεται λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού προγράμματος.

γ. Σε περίπτωση ουσιωδών ελλείψεων του αιτήματος διοικητικού ελέγχου των περιπτώσεων των παρ. 1α και 1β της παρούσας απόφασης, η έκθεση υποβάλλεται ως ατελής και ο φορέας της επένδυσης υποχρεώνεται να επανέλθει με νέα αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

δ. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της έκθεσης ελέγχου από το Τμήμα Ελέγχου, διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης σχετικά με την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το αρμόδιο τμήμα δύναται να αιτείται εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης από το ΚΟΕ.».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 20283/3.5.2012 (ΦΕΚ Β΄/518/04−05−2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο