Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 2241.2/51930/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2014 ]

Αριθ. 3511.1/17/13.11.2014 Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

(Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 3511.1/17/2014

(ΦΕΚ Β' 3088/17-11-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 8 παρ. 3 περιπτώσεις α' και β', του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ', του άρθρου 9 παρ. 5 και του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92).

β. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α' 141)» (Α' 149) και των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

δ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

ε. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α' 96).

στ. του άρθρου 22 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).

ζ. του π.δ. 141/2014 (Α' 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/98».

2. Την ανάγκη ασφαλούς, ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ' και του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περίπτωση α' του παραπάνω νόμου, με ολικό μήκος άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, ως ακολούθως:


ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β' ή Γ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ' ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Β'

ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

ΝΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Μέχρι 150

1

1

150,01-250

1

1

2

250,01-500

1

2

3

500,01-1000

1

1

2

4

1000,01- 2000

1

1

1

1

1

5

2000,01 -

1

1

1

1

1

1

6

50001. Επί πλοίων έως 75 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β' ένας (01) Κυβερνήτης Γ'.

2. Επί πλοίων έως 150 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β' ένας (01) Κυβερνήτης Τουριστικών θαλαμηγών.

3. Επί πλοίων από 150,01 - 200 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Γ' ένας (01) Κυβερνήτης Α'.

4. Επί πλοίων από 1000,01 -1600 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Α' ένας (01) Πλοίαρχος Β'

5. Για το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το π.δ. 362/1984 (Α' 124), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε πλοία που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄102), μπορεί να ναυτολογούνται για την άσκηση διακυβέρνησης των πλοίων αυτών ναυτικοί σύμφωνα με το δικαίωμα εργασίας που τους παρέχεται από το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν κατ’εφαρμογή του π.δ. 141/2014 (Α’232).

β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΒΗΡ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' ή Γ'

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ' ή ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β'

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΧΡΙ 748

1

1

748,01 - 2.000

1

1

2.000,01 - 3.060

1

1

2

3.060,01 - 4.760

1

1

2

4.760,01 -10.000

1

1

2

10.000,01 - 20.000

1

1

1

31. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 748,01 - 1020 ΒΗΡ μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Γ' ένας (01) Μηχανοδηγός Α'.

2. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 4760,01 - 5440 ΒΗΡ που εκτελούν παράκτιους πλόες μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Α' ένας (01) Μηχανικός Β'.

3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 1500 ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.

4. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 100 κοχ με μηχανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 2.000 ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.

5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης από 2000,01 μέχρι 10.000 ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.

6. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης από 10.000,01 μέχρι 20.000 ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση Μηχανοδηγού Β'.

γ. Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης/διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου κατέχουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

δ. Η οργανική σύνθεση μπορεί να συμπληρώνεται κατά την κρίση του πλοιοκτήτη, με προσωπικό καταστρώματος, μηχανής και γενικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον αριθμό επιβαινόντων, τον εξοπλισμό επί του πλοίου, τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζονται και των μέσων που παρέχονται.

ε. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων δεν θίγει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, συμπεριλαμβανομένου ελάχιστου αριθμού ειδικευμένων ατόμων που απαιτείται για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης του χρόνου εργασίας, διατροφής και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής των ναυτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α' 92), εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

1.2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α. Ανεξάρτητα από το πιο πάνω προσωπικό που αποτελεί την οργανική σύνθεση του πλοίου, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά του πλοίου, όπως χώρους ενδιαίτησης, εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου αυτού για την παρασκευή τροφής, τις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιβατών επί των πλοίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνει το κατά την κρίση του αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

β. Αλλοδαποί μπορούν να εργασθούν ως ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ εφόσον κατέχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της κυα 4803/13/10η/5.5.2000 (Β' 629). Οι κατά τα πιο πάνω προσλαμβανόμενοι δεν θεωρούνται επιβάτες και καταχωρούνται τα στοιχεία τους στις σελίδες των παρατηρήσεων του ναυτολογίου.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014.

3. Η υπ' αριθ. 3511.1/8/2003/21-04-2003 (Β' 573) απόφαση YEN, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3511.1/7/ 2006/28-04-2006 απόφαση YEN (Β' 611) και παρατάθηκε με την αριθ. 3511.1/04/2014/18-03-2014 απόφαση ΥΝΑ (Β' 820), καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο