Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2014 ]

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ19Α 5030435/23−7−2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ19Α 5030435/23−7−2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ

(ΦΕΚ Β' 3075/14-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ'
2. Δ/ΝΣΗ 19η

Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μυρισίδου/Α. Κατρινάκη
Δ. Τσετσέκου/Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο:210 6987416/457/435/443

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ19Α 5030435/23−7−2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 648/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 76 περί απλουστευμένων διαδικασιών.

2. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 1192/2008, και (ΕΚ) αριθμ. 430/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22−4−2005).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 64, 112, 114, 179 παρ. 2 και 180 παρ. 2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»

6. Την αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3182/Β΄/13−12−2013) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης μεταξύ άλλων και της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) Α.Υ.Ο..

7. Την αριθμ. Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3149/Β΄/11−12−2013) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθμ. Δ19Α Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) Α.Υ.Ο..

8. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο», έτσι ώστε να παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές της χώρας η δυνατότητα χρήσης της απλουστευμένης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο κατά την εξαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., και στους τελωνειακούς αντιπροσώπους (άμεσους−έμμεσους) η δυνατότητα αίτησης για τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α΄/9−3−1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄/27−12−13) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα τα σημεία 76 και 118 του άρθρου 2 αυτής.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Ο τίτλος του άρθρου 4 της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) τροποποιείται και συμπληρώνεται σε «Οικονομικοί φορείς που δύναται να υποβάλλουν αίτηση − Διαδικασία υποβολής της αίτησης».

2. Στο άρθρο 4 της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις κοινοτικές διατάξεις και στην παρούσα απόφαση, καθώς και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσώπων. Στην περίπτωση που ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος (είτε άμεσος, είτε έμμεσος) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για εξαγωγές πελατών του, η άδεια αυτή εκδίδεται στο όνομα του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εν λόγω αίτησης είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους».

Άρθρο 2

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η άδεια χρήσης απλουστευμένης διασάφησης χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο ή σε τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα άρθρα 253, 253α, 253β και 253γ, 261 παρ. 2, κατ’ αναλογία στο άρθρο 262 και 282 των ΔΕΚΤΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4−9 της παρούσας».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 της αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2254/Β΄/2−8−2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η άδεια χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού σε οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα άρθρα 253, 253α, 253β και 253γ, 283, 285, 285α, 285β, 286, 287 και 289 των ΔΕΚΤΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4−9 της παρούσας».

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 καταργείται.

2. Στο άρθρο 12 προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα αυτοκίνητα οχήματα, επιτρέπεται η χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής σε εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων Ε.Φ.Κ. και αυτοκινήτων οχημάτων.»

Άρθρο 4

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο