Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α.1150367 ΕΞ 2014/12.11.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1150367ΕΞ2014/12.11.2014

(ΦΕΚ Β' 3058/13-11-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 « Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 1, 10 και 13 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, 1079 και 1846), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Των άρθρων 54, 63 και 66 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221).

ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

η) Του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύει.

θ) Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύει.

ι) Του μέρους πρώτου του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α' 163) και ειδικότερα των άρθρων 2, 9 και 16 αυτού, όπως ισχύει.

ια) Του Ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α' 116) και ειδικότερα των άρθρων 6 και 22, όπως ισχύει.

ιβ) Του Ν. 3312/2005 «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις» (Α' 35), ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα» και ειδικότερα το άρθρο 9, όπως ισχύει.

ιγ) Των διμερών/πολυμερών διεθνών συμφωνιών που προβλέπουν μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, που έχει κυρώσει η Ελλάδα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας απόφασης.

ιδ) Του άρθρου περί ανταλλαγής πληροφοριών των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου που έχει κυρώσει η Ελλάδα και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

ιε) Της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

ιστ) Της αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής» (Β' 1779).

ιζ) Της αριθμ. Δ6Α 1134145 ΕΞ 2014/2.10.2014 (Β' 2650) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α' 178)».

2. Το αριθμ. ΔΟΔ Α 1142847 ΕΞ 2014/23.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την αριθμ. 2/111745/12-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

3. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/28342/10.11.2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη σύστασης Τμήματος στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, για την ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών, καθώς και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας μας, όπως αυτές προκύπτουν από τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες προβλέπεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθμ. ΔΟΔ Α 1142847 ΕΞ 2014/23.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε, από 01-12-2014, στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «ΣΤ'- Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών» και τροποποιούμε το άρθρο 13 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, 1079 και 1846), ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«3.- Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου (β) Τμήμα Β' - Εφαρμογών Φ.Π.Α. - Δικαστικού - Εσόδων και Ειδικών Φορολογιών (γ) Τμήμα Γ' - Τελωνειακών Εφαρμογών (δ) Τμήμα Δ' - Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης.
(ε) Τμήμα Ε' - Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων
(στ) Τμήμα ΣΤ' - Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών»

β) Προσθέτουμε στην παράγραφο 4 αυτού νέα υποπαράγραφο VI, ως κατωτέρω:
«4. VI. Τμήμα ΣΤ' - Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών
(α) Η συλλογή, η αποστολή και η λήψη πληροφοριών μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, καθώς και η αρχειοθέτηση, η διαβάθμιση και η ανάκτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής επικαιροποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών, σχετικά με την ανταλλαγή (συλλογή, αποστολή και λήψη), την αρχειοθέτηση, την διαβάθμιση και την ανάκτηση των δεδομένων, καθώς και με την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας ή διαρροής δεδομένων.
(γ) Η λήψη των απαιτούμενων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. κ' Δ.Υ.).
(δ) Ο καθορισμός των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών και των διαδικασιών της ειδικής πιστοποίησης εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πρόσβαση με διαβάθμιση στα δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ. κ' Δ.Υ., προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, για την άμεση αξιοποίηση των φορολογικών πληροφοριών, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. κ' Δ.Υ. για την ασφάλεια των δεδομένων, και, επίσης, με οποιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία.
(ε) Η χορήγηση ειδικής πιστοποίησης των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα εντός των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης και ο καθορισμός της έκτασης της δυνατότητας πρόσβασης από τα παραπάνω πρόσωπα.
(στ) Η αρχική και η περιοδική εκπαίδευση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την επεξεργασία, την ασφάλεια, την διασταύρωση και την αξιοποίηση των δεδομένων αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και η παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους, σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησής του.
(ζ) Ο καθορισμός των δεδομένων, καθώς και της ταυτότητας (ταυτοποίηση) των υποκειμένων των δεδομένων.
(η) Η στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, πρωτογενών στοιχείων, σχετικά με την ταυτοποίηση των δεδομένων και το στάδιο διασταύρωσης και αξιοποίησης αυτών, η δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διασταύρωση και αξιοποίηση των δεδομένων, καθώς και η επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τα παραπάνω θέματα.
(θ) Ο προσδιορισμός προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη συλλογή, αποστολή και λήψη των δεδομένων και η δημιουργία διαδικασιών ειδοποίησης, στο πλαίσιο διασταύρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων, καθώς και η επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές και τους ημεδαπούς φορείς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
(ι) Η επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας, στο πλαίσιο εφαρμογής:
(αα) των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου,
(ββ) των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων μεταξύ διεθνών οργανισμών ή και άλλων χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών,
(γγ) της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και οι υπάλληλοι του Τμήματος ΣΤ' - Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών αυτής ορίζονται ως «Εκτελούντες την επεξεργασία», σύμφωνα με τις περιπτώσεις ζ' και η' του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α' 50), αντίστοιχα.
(ια) Ο καθορισμός των απαιτούμενων διαδικασιών ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δεδομένων και αξιοποίησής τους για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και ιδίως με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, με σκοπό τη σύλληψη διαφυγούσας φορολογητέας ύλης.
(ιβ) Η διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης στο πεδίο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στην άμεση φορολογία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως με την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς και με την Δ.Ο.Σ., για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, ιδίως όταν πρέπει να εφαρμοστεί η ανταλλαγή των πληροφοριών, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήσεως.»

γ) Τα κατωτέρω δύο Παραρτήματα (Παράρτημα Α': Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου - Άρθρο ανταλλαγής πληροφοριών και Παράρτημα Β': Διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες που προβλέπουν μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις) ακολουθούν την υποπαράγραφο β' της παραγράφου Α' της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΧΩΡΑ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Άγιος Μαρίνος (άρθρ. 27)

Ν. 4243/2014

Α' 57/2014

26.06.2013

07.04.2014

01.01.2015

2.

Αζερμπαϊτζάν (άρθρ. 26)

Ν. 3826/2010

Α' 29/2010

16.02.2009

29.09.2010

01.01.2011

3.

Αίγυπτος (άρθρ. 27)

Ν. 3484/2006

Α' 170/2006

27.11.2004

23.08.2006

01.01.2007

4.

Αλβανία (άρθρ. 26)

Ν. 2755/1999

Α' 252/1999

14.07.1995

13.12.2000

01.01.2001

5.

Αρμενία (άρθρ. 27)

Ν. 3014/2002

Α' 103/2002

12.05.1999

18.07.2002

01.01.2003

6.

Αυστρία (αναθεώρηση) (άρθρ. 26)

Ν.Δ. 994/1971 Ν. 3724/2008

Α' 210/1971 Α' 253/2008

18.07.2007

01.04.2009

01.01.2010

7.

Βέλγιο (αναθεώρηση) (άρθρ. 25)

Ν.Δ. 117/1969 Ν. 3407/2005

Α' 41/1969 Α' 266/2005

25.05.2004

30.12.2005

01.01.2005

8.

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (άρθρ. 27)

Ν. 3795/2009

Α' 157/2009

23.07.2007

12/07/2012

01.01.2013

9.

Βουλγαρία Πρωτόκολλο (άρθρ. 6)

Ν. 2255/1994 Ν. 2927/2001

Α' 195/1994 Α' 140/2001

15.02.1991

22.01.2002

01.01.2003

10.

Γαλλία (άρθρ. 23)

Ν.Δ. 4386/1964

Α' 192/1964 & 77/1965

21.08.1963

31.12.1964

31.01.1965

11.

Γερμανία (άρθρ. 19)

Α.Ν. 52/1967

Α' 134/1967

18.04.1966

09.12.1967

01.01.1964

12.

Γεωργία (άρθρ. 27)

Ν. 3045/2002

Α' 198/2002

10.05.1999

20.10.2002

01.01.2003

13.

Δανία (άρθρ. 26)

Ν. 1986/1991

Α' 189/1991

18.05.1989

18.01.1992

01.01.1992

14.

Ελβετία (αναθεώρηση) Πρόσθετο Πρωτόκολλο (άρθρ. 25)

Ν. 1502/1984 Ν

Ν. 4034/2011 Ν. 4105/2013

Α' 192/1984 Α' 269/2011 Α' 5/2013

04.11.2010 2.08.2012

31.12.2011 17.01.2013

01.01.2012 01.01.2012

15.

Εσθονία (άρθρ. 26)

Ν. 3682/2008

Α' 145/2008

04.04.2006

01.08.2008

01.01.2009

16.

Ηνωμένο Βασίλειο (άρθρ. 15)

Ν.Δ. 2732/1953

Α' 329/1953

25.06.1953

15.01.1954

01.01.1951

01.01.1952

17.

Ηνωμένες Πολιτείες (άρθρ. 18)

Ν.Δ. 2548/1953

Α' 231 & 333/1953

20.02.1950

30.12.1953

30.12.1953

18.

Ινδία (άρθρ. 18)

Ν.Δ. 4580/1966

Α' 235/1966

11.02.1965

17.03.1965

01.01.1964

19.

Ιρλανδία (άρθρ. 27)

Ν. 3300/2004

Α' 262/2004

24.11.2003

29.12.2004

01.01.2005

20.

Ισλανδία (άρθρ. 25)

Ν. 3684/2008

Α' 147/2008

23.11.2003

07.08.2008

01.01.2009

21.

Ισπανία (άρθρ. 26)

Ν. 3015/2002

Α' 104/2002

04.12.2000

21.08.2002

01.01.2003

22.

Ισραήλ (άρθρ. 26)

Ν. 2572/1998

Α' 12/1998

24.10.1995

06.03.1998

01.01.1999

23.

Ιταλία (αναθεώρηση) (άρθρ. 27)

Α.Ν. 23/1967 Ν. 1927/1991

Α' 109/1967 Α' 17/1991

03.09.1987

20.09.1991

01.01.1984

24.

Καναδάς (Πρωτόκολλο) (άρθρ. 26)

Ν. 3824/2010 Ν. 4035/2011

Α' 27/2010 Α' 270/2011

29.06.2009

16.12.2010 31.12.2011

01.01.2011 01.01.2011

25.

Κατάρ (άρθρ. 26)

Ν. 3823/2010

Α' 22/2010

27.10.2008

20.03.2010

01.01.2011

26.

Κίνα (άρθρ. 26)

Ν. 3331/2005

Α' 83/2005

03.06.2002

11.11.2005

01.01.2006

27.

Κορέα (άρθρ. 26)

Ν. 2571/1998

Α' 11/1998

20.03.1995

10.07.1998

01.01.1999

28.

Κουβέιτ (άρθρ. 27)

Ν. 3330/2005

Α' 82/2005

02.03.2003

20.04.2005

01.01.2006

29.

Κροατία (άρθρ. 26)

Ν. 2653/1998

Α' 250/1998

18.10.1996

18.12.1998

01.01.1999

30.

Κύπρος (άρθρ. 24)

Α.Ν. 573/1968

Α' 223/1968

30.03.1968

16.01.1969

01.01.1967

31.

Λετονία (άρθρ. 26)

Ν. 3318/2005

Α' 46/2005

27.03.2002

07.03.2005

01.01.2006

32.

Λιθουανία (άρθρ. 26)

Ν. 3356/2005

Α' 52/2005

15.05.2002

05.12.2005

01.01.2006

33.

Λουξεμβούργο (άρθρ. 26)

Ν. 2319/1995

Α' 127/1995

22.11.1991

26.08.1995

01.01.1996

34.

Μάλτα (άρθρ. 25)

Ν. 3681/2008

Α' 144/2008

13.10.2006

30.08.2008

01.01.2009

35.

Μαρόκο (άρθρ. 26)

Ν. 3820/2010

Α' 19/2010

20.03.2007

17.11.2010

01.01.2011

36.

Μεξικό (άρθρ. 26)

Ν. 3406/2005

Α' 265/2005

13.04.2004

07.12.2005

01.01.2006

37.

Μολδαβία (άρθρ. 26)

Ν. 3357/2005

Α' 153/2005

29.03.2004

11.07.2005

01.01.2006

38.

Νότιος Αφρική (άρθρ. 26)

Ν. 3085/2002

Α' 319/2002

19.11.1998

19.02.2003

01.01.2004

39.

Νορβηγία (άρθρ. 27)

Ν. 1924/1991

Α' 16/1991

27.04.1988

16.09.1991

01.01.1992

40.

Ολλανδία (άρθρ. 28)

Ν. 1455/1984

Α' 89/1984

16.07.1981

17.07.1984

01.01.1981

41.

Ουγγαρία (άρθρ. 27)

Ν. 1496/1984

Α' 178/1984

25.05.1983

17.02.1985

01.01.1985

42.

Ουκρανία (άρθρ. 26)

Ν. 3046/2002

Α' 199/2002

06.11.2000

26.09.2003

01.01.2004

43.

Ουζμπεκιστάν (άρθρ.26)

Ν. 2659/1998

Α' 268/1998

01.04.1997

15.01.1999

01.01.2000

44.

Πολωνία (άρθρ. 27)

Ν. 1939/1991

Α' 37/1991

20.11.1987

28.09.1991

01.01.1991

45.

Πορτογαλία (άρθρ. 25)

Ν. 3009/2002

Α' 90/2002

02.12.1999

13.08.2002

01.01.2003

46.

Ρουμανία (άρθρ. 25)

Ν. 2279/1995

Α' 9/1995

17.09.1991

07.04.1995

01.01.1996

47.

Ρωσία (μερική τροποποίηση) (άρθρ. 26)

Ν. 3047/2002 Ν. 3679/2008

Α' 200/2002 Α' 142/2008

26.06.2000 10.05.2007

13.12.2007

01.01.2008 01.01.2009

48.

Σαουδική Αραβία (άρθρ. 26)

Ν. 3821/2010

Α' 20/2010

19.06.2008

01.04.2010

01.01.2011

49.

Σερβία (άρθρ. 27)

Ν. 3825/2010

Α' 28/2010

11.11.2008

08.06.2010

01.01.2011

50.

Σλοβακία[1] (άρθρ. 25)

Ν. 1838/1989

Α' 86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

51.

Σλοβενία (άρθρ. 26)

Ν. 3084/2002

Α' 318/2002

05.06.2001

08.12.2003

01.01.2004

52.

Σουηδία (άρθρ. 27)

Ν. 4300/1963

Α' 73/1963

06.10.1961

20.08.1963

01.01.1964

53.

Τουρκία (άρθρ. 25)

Ν. 3228/2004

Α' 32/2004

02.12.2003

05.03.2004

01.01.2005

54.

Τσεχία(1) (άρθρ. 25)

Ν. 1838/1989

Α' 86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

55.

Τυνησία (άρθρ. 25)

Ν. 3742/2009

Α' 23/2009

31.10.1992

29.09.2010

01.01.2011

56.

Φινλανδία (άρθρ. 26)

Ν. 1191/1981

Α' 206/1981

21.01.1980

04.10.1981

01.01.1982[1] Υπογραφή Σύμβασης με ΤσεχοσλοβακίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΜΕΡΕΙΣ / ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Α/Α

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΟΥ

Φ.Ε.Κ.

1

Ελβετική Συνομοσπονδία

Ν. 3363/2005

159 A'/23.6.05

2

Πριγκηπάτο του Μονακό

Ν. 3364/2005

160 A'/23.6.05

3

Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν

Ν. 3365/2005

161 A'/23.6.05

4

Πριγκηπάτο της Ανδόρας

Ν. 3361/2005

157 A'/23.6.05

5

Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Ν. 3362/2005

158 A'/26.6.05

6

Τζέρσεϋ

N. 3358/2005

154 A'/23.6.05

7

Γκέρνζυ

8

Νήσος Μαν

9

Ολλανδικές Αντίλλες

Ν. 3352/2005

148 A'/23.6.05

10

Αρούμπα

11

Ανγκουίλα

Ν. 3359/2005

155 A'/23.6.05

12

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Ν. 3360/2005

156 A'/23.6.05

13

Νήσοι Καϋμάν

Ν. 3355/2005

151 A'/23.6.05

14

Μονσεράτ

Ν. 3354/2005

150 A'/23.6.05

15

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Ν. 3353/2005

149 A'/23.6.05Β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασής μας ισχύει και για το Τμήμα ΣΤ' - Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο