Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Β 1150512 ΕΞ 2014/12.11.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α1103039 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 11 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.Δ6Α1103039ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX : 210-3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/88 (Α’ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄178 ), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α΄220).

γ) Του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…....» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Το αριθ. Δ12Β 1102614ΕΞ2014/11-7-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. 20 της 25-6-2014 (ΥΟΔΔ 360) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής, τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετούν στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε , ως εξής:

1. Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, ως Συντονίστρια. Υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

2. Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

3. Μαρία Μαμάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μυρσίνη Ιακώβου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ της ίδιας κατηγορίας, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4. Ευθύμιο Σαϊτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, κατηγορίας ΠΕ, μέλος της Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

5. Αναστασία Βοντετσιάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Νίκη Κοντογιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ της ίδιας κατηγορίας, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6. Αγγελική Δουφεξή, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

7. Δημήτριο Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

8. Φωτεινή Φανάρα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

9. Ματθαίο Χαπίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

10. Βασιλική Γιοβά, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.

11. Σοφία Αλιφαντή, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Αλεβίζου, υπάλληλο ίδιας κατηγορίας και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση. Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

12. Ανθή Δάρρα, υπάλληλο με βαθμό Β ΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως μέλος.

13. Αργυρώ Λιαπάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.

14. Σταύρο Ψαρρά, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
α) Η αξιολόγηση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 170) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα προσαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις>>, όπως ισχύει.
β) Η υποβολή προτάσεων για:
αα) την πορεία υλοποίησης των διατάξεων αυτών (έκδοση των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του)
ββ) την βελτίωση των διατάξεων του σχετικού νόμου, όπου διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αυτή.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 8 ή 10, στην Αθήνα, όπως θα καθορίζει ο Συντονιστής της και η διάρκεια λειτουργίας της καθορίζεται μέχρι 31-12-2014.

Η Ομάδα θα υποβάλλει μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία των εργασιών της στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και με την ολοκλήρωση αυτών θα υποβάλλει το τελικό της έργο.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο