Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β 1150512 ΕΞ 2014/12.11.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103039ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103039ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 12 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Β 1150512ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX : 210-3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103039ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π. δ. 284/88 (Α’ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π. δ. 111/2014 .

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του νόμου ν. 4172/2013 (Α΄ 170) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) Του ν. 3086/2002 (Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» και του άρθρου 59 του ν. 4170/2013 (Α΄163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α1103039 ΕΞ 2014/11.7.2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ».

3. Το από 24-10-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που αφορά στην επέκταση του έργου της Ομάδας Εργασίας και στην αύξηση των μελών αυτής.

4. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1148499ΕΞ2014/7-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς το Γραφείο του Πρόεδρου του Ν.Σ.Κ. καθώς και το αριθ. 207817/10-11-2014 έγγραφο του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ., με το οποίο ορίζεται νομική σύμβουλος.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α1103039 ΕΞ 2014/11.7.2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφασή μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) “ Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις “», ως προς την επέκταση του έργου της και την αύξηση των μελών αυτής.

Ι. Τροποποιούμε την παράγραφο Β΄ της απόφασης, ορίζουμε ως Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας νομικό σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., αυξάνουμε τον αριθμό των μελών από πέντε σε δεκατέσσερις (14) ορίζουμε τα νέα μέλη και διαμορφώνουμε τα μέλη της παραγράφου αυτής, ως εξής:

<< 1. Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, ως Συντονίστρια. Υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
2. Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
3. Μαρία Μαμάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μυρσίνη Ιακώβου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ της ίδιας κατηγορίας, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
4. Ευθύμιο Σαϊτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, κατηγορίας ΠΕ, μέλος της Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
5. Αναστασία Βοντετσιάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Νίκη Κοντογιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ της ίδιας κατηγορίας, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6. Αγγελική Δουφεξή, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
7. Δημήτριο Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
8. Φωτεινή Φανάρα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
9. Ματθαίο Χαπίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
10. Βασιλική Γιοβά, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, ως μέλος.
11. Σοφία Αλιφαντή, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Αλεβίζου, υπάλληλο ίδιας κατηγορίας και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση. Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
12. Ανθή Δάρρα, υπάλληλο με βαθμό Β ΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως μέλος.
13. Αργυρώ Λιαπάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.
14. Σταύρο Ψαρρά, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.>>

ΙΙ. Τροποποιούμε την παράγραφο Δ΄ της απόφασης και συμπληρώνουμε το έργο της Ομάδας Εργασίας, το οποίο διαμορφώνουμε, ως εξής:

<<Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
α) Η αξιολόγηση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 170) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα προσαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις>>, όπως ισχύει.
β) Η υποβολή προτάσεων για:
αα) την πορεία υλοποίησης των διατάξεων αυτών (έκδοση των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του)
ββ) την βελτίωση των διατάξεων του σχετικού νόμου, όπου διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αυτή. >>

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α1103039 ΕΞ 2014/11.7.2014 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖΗ-9ΔΨ) απόφασή μας.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο