Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφ. 2969/68/8.12.2015 και την 1138/18/19.4.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2014 ]

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. απόφ. 3032/52/21.10.2014 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3701/55/ 22.11.2011 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ

(Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3701/55/ 22.11.2011 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. απόφ. 3032/52/21.10.14

(ΦΕΚ Β' 3028/10-11-2014)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 71 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011).

2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014).

3. Τη γνώμη των μελών του

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Την συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3701/55/22−11−2011 απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ στα εξής σημεία:

Το 2ο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανανέωση γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανανέωση με αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου»

Στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α΄, προστίθενται νέες παράγραφοι (6) και (7) ως εξής:

«6. Από 1.04.2015 η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης»
«7. Η διαδικασία ανανέωσης δελτίου ανεργίας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3 αποτελεί αυτοδίκαιη υπεύθυνη δήλωση συνέχισης της κατάστασης ανεργίας όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά την αρχική εγγραφή του».

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α΄, τροποποιείται ως εξής:

«Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος — Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται».

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«στ) Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας».

Στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α΄, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«Από την εφαρμογή της παρούσας ο άνεργος κατά την εγγραφή του στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος στην αγορά εργασίας και αναζητά εργασία, δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα και δε συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι που αποκλείουν την εγγραφή του στο Μητρώο ανέργων. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι διαγραφής υποχρεούται να τους δηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εντός 8 ημερών από τη συνδρομή του λόγου διαγραφής».

Το άρθρο 8 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθ. 3701/55/22−11−2011 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Εγγραφή για λήψη επιδόματος ανεργίας και λοιπών παροχών.
1. Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης.
Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.
2. Από τις 04.01.2016 και έπειτα οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη και του επιδόματος λόγω διαθεσιμότητας, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών ή μέσω ΚΕΠ με τη χρήση αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής για όσες παροχές−διαδικασίες προβλέπονται δυνάμει της ΚΥΑ με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845 τ. Β΄).
Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων, το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, το Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, το Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, το Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της Ελευθερίας, το Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας και το Επίδομα σε νέους 20 έως 29 ετών, δύνανται να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών, είτε μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845/2015, τ.Β΄).
3. Οι δικαιούχοι των παροχών της ως άνω παραγράφου, φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
4. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ΙΚΑ, ΓΓΠΣ κ.ο.κ.). Στις περιπτώσεις που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν εξυπηρετείται από τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους, άλλως οι αιτήσεις τους απορρίπτονται. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης απαιτούμενου δικαιολογητικού για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο δικαιούχος, η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών δύναται να παραταθεί, όχι, όμως, πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.
5. Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων από τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και της διασταύρωσης αυτών με τα αναγραφόμενα στις αιτήσεις της παραγράφου 2, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
Η διαδικασία έκδοσης των ατομικών διοικητικών πράξεων και της καταβολής των πληρωμών διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στον δικαιούχο του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο