Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2014 ]

Τράπεζα της Ελλάδος αριθμ. απόφ.: 121/4/30.10.2014   Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας − Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα».

(Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας − Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 121/4/30.10.2014  

(ΦΕΚ Β 3024/30.10.2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Αφού έλαβε υπόψη:  

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,  

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567),  

γ) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), και ιδίως τα άρθρα 4 (παρ. 3) και 6 αυτού,  

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012 «Πολιτική αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα −Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 2592/20.8.2007» (ΦΕΚ Β΄ 233),  

ε) την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας − Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β΄ 199), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις αποφάσεις ΕΠΑΘ 95/10/22.11.2013 «Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή 2651/20.1.2012 “Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας”» (ΦΕΚ Β΄ 3206) και 108/1/4.4.2014 «Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ’ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας − Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β΄ 1083),

στ) τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/ 2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (ΕΕ L 167/6.6.2014),  

ζ) την υποχρέωση υιοθέτησης των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority) της 16ης Ιουλίου 2014 σχετικά:  

i) με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα και  

ii) με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/ GL/2014/07 και EBA/GL/2014/08, αντίστοιχα),

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:  

Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, ως ακολούθως:  

1. Η παράγραφος 11 του Τμήματος IB «Λοιπά Στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» αντικαθίσταται ως εξής:  

«11. Στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού υποβάλλονται με τα Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24»  

2. Αντικαθίσταται η περιγραφή του Υποδείγματος ΙΒ19 στην πρώτη στήλη «ΠΙΝΑΚΕΣ» της αντίστοιχης γραμμής «Συνολικές Ετήσιες Σταθερές, Μεταβλητές Αποδοχές και Αποζημιώσεις για το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012» του Πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ.ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» με την ακόλουθη:  

«ΙΒ19: Αποδοχές που αποδόθηκαν στο προσωπικό όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014».  

3. Στον Πίνακα υπό τον τίτλο «IB. ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» προστίθεται γραμμή με το Υπόδειγμα ΙΒ24 κατανεμημένη σε τέσσερις στήλες στο τέλος των Υποδειγμάτων/Κωδικών με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αριθμός προσωπικού όπως αυτό ορίζεται

στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 604/2014 που είναι «υψηλά αμειβόμενο προσωπικό»

Υπόδειγμα ΙΒ24

ΕΤΗΣΙΑ

Μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους από το έτος που αφορά η υποβολή

των στοιχείων

 

4. Μετά την παρ. 11 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προστίθεται η παράγραφος 12 ως εξής:  

«12. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν ετησίως σε ατομική και ενοποιημένη βάση στοιχεία για τις αποδοχές προσωπικού σύμφωνα με τα Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24.  

5. Μετά την περ. ια) της παρ. 1 του Τμήματος Γ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προστίθεται η περίπτωση ιβ) ως εξής:  

«ιβ) ετήσια στοιχεία για τις αποδοχές προσωπικού (Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24).»  

6. Τα υποδείγματα πινάκων και οι οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΙΒ18 «Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού», ΙΒ19 «Αποδοχές που αποδόθηκαν στο προσωπικό όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014» και ΙΒ20 «Συνολικές Ετήσιες Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές για τα υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα» του Παραρτήματος II, αντικαθίστανται με τους αναθεωρημένους πίνακες και οδηγίες του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Επιπρόσθετα, στο Παράρτημα Ι προστίθεται το Υπόδειγμα ΙΒ24 «Αριθμός προσωπικού όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 604/2014 που είναι «υψηλά αμειβόμενο προσωπικό».  

7. Τα Υποδείγματα Πινάκων και οι διευκρινιστικές Οδηγίες του Παραρτήματος Ι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

8. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013 και εφεξής.  

Ειδικά για τα ετήσια στοιχεία του έτους αναφοράς 2013 η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι η 20.11.2014.  

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

- Οδηγίες Συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20, ΙΒ24

- Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20, ΙΒ24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ19 - ΙΒ20 - ΙΒ24:

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των Υποδειγμάτων ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24

1.1. Τα Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24 συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη συμπλήρωση τα εξής:

- τις διατάξεις του ν. 4261/2014 σχετικά με τις αποδοχές προσωπικού (άρθρα 84, 85 86, 87, 88),

- το άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

- την ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2014 «Πολιτική αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα - Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και 2592/20.8.2007» 1 ,

- τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με τις αποδοχές και πρακτικές αποδοχών της 10ης Δεκεμβρίου 2010 2 (εφεξής CEBS GLs), και

- τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority, εφεξής ΕΒΑ) σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα και σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών της 16ης Ιουλίου 2014 (EBA/GL/2014/07 3 και EBA/GL/2014/08 4 αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες συμπλήρωσης καθορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4261/2014 και στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Υπόχρεοι για την υποβολή των Υποδειγμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

1.2. Στα Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24 καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και τις αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα εν λόγω Υποδείγματα συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από:

α) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ατομική ή/και ενοποιημένη βάση, και

β) τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα τα οποία έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εν λόγω υποκαταστήματα υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν το προσωπικό του υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

1.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες στην ΕΒΑ μέχρι την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

1.4. Επισημαίνεται ότι τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με χώρα προέλευσης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν υποβάλλουν τα ανωτέρω Υποδείγματα.

Υποβολή Υποδειγμάτων σε ατομική κι ενοποιημένη βάση

1.5. Τα Υποδείγματα υποβάλλονται σε ατομική και ενοποιημένη βάση για εποπτικούς σκοπούς όπως αυτή ορίζεται Μέρος I, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, Τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα εποπτεύεται μόνο σε ατομική βάση, το εν λόγω Υπόδειγμα υποβάλλεται μόνο σε ατομική βάση.

Αριθμός προσωπικού - Χρηματικά ποσά

1.6. Στις περιπτώσεις όπου το προσωπικό πρέπει να δηλωθεί «σε άτομα», καταχωρείται ο αριθμός των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως του αριθμού των εργατοωρών ο οποίος αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας-έργου του εν λόγω προσωπικού. Στις περιπτώσεις όπου το προσωπικό πρέπει να δηλωθεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (Full-Time Equivalents -FTEs)», ο αριθμός που καταχωρείται συνιστά κλάσμα, σε δεκαδική μορφή, με το οποίο προσδιορίζεται ο χρόνος για τον οποίο απασχολείται το προσωπικό σε σχέση με το χρόνο που προβλέπεται σε αντίστοιχη σύμβαση εργασίας-έργου προσωπικού που εργάζεται full-time (π.χ. 0,5 καταχωρείται όταν μέλος του προσωπικού απασχολείται κατά το ήμισυ του χρόνου απασχόλησης ενός εργαζομένου που εργάζεται full-time).

1.7. Τα χρηματικά ποσά και ο αριθμός του προσωπικού είτε σε άτομα είτε σε FTEs καταχωρείται στα Υποδείγματα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος στο τέλος του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι αποχωρήσαντες υπάλληλοι εντός του έτους.

1.8. Στις περιπτώσεις που οι αποδοχές αποδίδονται σε άλλο νόμισμα, η μετατροπή σε ευρώ θα γίνεται με τη χρήση της σχετικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5.

Κατηγορίες προσωπικού

1.9. Τα Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24 συμπληρώνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού ως εξής:

α) το Υπόδειγμα ΙΒ18 για το σύνολο του προσωπικού,

β) το Υπόδειγμα ΙΒ19 για το προσωπικό του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος (identified staff), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014

γ) το Υπόδειγμα ΙΒ20 για το υψηλά αμειβόμενο προσωπικό, ήτοι το προσωπικό στο οποίο αποδίδονται ετήσιες συνολικές αποδοχές ύψους τουλάχιστον € 1 εκατ., και

δ) το Υπόδειγμα ΙΒ24 για το προσωπικό του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος (identified staff) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 και το οποίο είναι υψηλά αμειβόμενο, ήτοι προσωπικό στο οποίο αποδίδονται ετήσιες συνολικές αποδοχές ύψους τουλάχιστον €1 εκατ.

Ο προσδιορισμός του "identified staff" σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 θα πραγματοποιηθεί κατά την υποβολή στοιχείων για τις αποδοχές προσωπικού με έτος αναφοράς 2014 και εφεξής. Για την υποβολή των στοιχείων για τις αποδοχές με έτος αναφοράς το 2013 ως «Προσωπικό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014» νοείται το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012, Κεφάλαιο I, παρ. 4 και της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, Παράρτημα 9, Ενότητα Α.

1.10. Ανώτερα διοικητικά στελέχη: τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυμα και τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο Δ.Σ. για την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος (περίπτωση 9, παρ. 1, άρθρο 3, ν. 4261/2014).
Μέλη Διοικητικών Οργάνων και Λειτουργίες

1.11. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) του πιστωτικού ιδρύματος (και ομίλου) χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση του ιδρύματος πέραν των καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. και τα οποία έχουν επιφορτιστεί με το όλο της επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση σύμφωνα με τη περίπτωση 8, παρ. 1, άρθρο 3, ν. 4261/2014.

1.12. Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: τα μέλη του Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος (και ομίλου) με εκτελεστικές αρμοδιότητες που διευθύνουν τη δραστηριότητα του ιδρύματος και των εταιριών του ομίλου.

1.13. Επενδυτική Τραπεζική: επιχειρηματικός τομέας στον οποίο περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance advice services), τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity), οι αγορές κεφαλαίων (capital market), καθώς και ο τομέας πωλήσεων και διαπραγματεύσεων (sales and trading).

1.14. Λιανική Τραπεζική: επιχειρηματικός τομέας στον οποίο περιλαμβάνεται η συνολική δραστηριότητα δανειοδοτήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις

1.15. Διαχείριση Στοιχείων Ενεργητικού: επιχειρηματικός τομέας στον οποίο περιλαμβάνονται η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS) και λοιπές μορφές διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού.

1.16. Υποστηρικτικές Λειτουργίες: θεωρούνται οι λειτουργίες που αποτελούν αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα και αφορούν το σύνολο δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος και του ομίλου. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources), η Δ/νση Πληροφορικής (IT).

1.17. Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου: περιλαμβάνονται οι λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της EAT σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 6 και γενικότερα οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του προσωπικού το οποίο απασχολείται σε άλλες λειτουργίες (π.χ. Επενδυτική Τραπεζική, Λιανική Τραπεζική) εκτός των ανεξάρτητων λειτουργιών ελέγχου.

1.18. Λοιπές Λειτουργίες: αφορά τις λειτουργίες που δεν είναι εφικτό να περιληφθούν στις ως ανωτέρω αναφερόμενες. Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν στις υποσημειώσεις των Υποδειγμάτων ΙΒ18, ΙΒ19 και ΙΒ20 τις λειτουργίες στις οποίες απασχολείται το δηλωμένο στις «Λοιπές Λειτουργίες» προσωπικό κατά το έτος αναφοράς (αναλυτική περιγραφή και στα αγγλικά).

1.19. Στις περιπτώσεις όπου στοιχεία για τις αποδοχές του έτους 2013 δεν είναι εφικτό να κατηγοριοποιηθούν στις νέες λειτουργίες των Υποδειγμάτων ΙΒ18, ΙΒ19 και ΙΒ20, ήτοι «μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.» και «εκτελεστικά μέλη Δ.Σ », «Υποστηρικτικές Λειτουργίες» και «Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου», τα ιδρύματα δύνανται να δηλώσουν τα εν λόγω στοιχεία συγκεντρωτικά στις «Λοιπές Λειτουργίες». Αυτή η δυνατότητα υποβολής στοιχείων δεν ισχύει για τις υποβολές των στοιχείων αποδοχών που θα ακολουθήσουν, με πρώτη υποβολή εκείνη εντός του 2015 για τα στοιχεία αποδοχών με έτος αναφοράς το έτος 2014.

Προσωπικό που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία λειτουργίες ή/και σε περισσότερες από μία χώρες

1.20. Για τους σκοπούς συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΙΒ18, ΙΒ19 και ΙΒ20 κάθε μέλος του προσωπικού κατατάσσεται στη λειτουργία ή τον επιχειρηματικό τομέα όπου ασκεί το κυριότερο μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του σε όρους χρόνου που αυτό αφιερώνει. Στην εν λόγω λειτουργία ή επιχειρηματικό τομέα καταχωρούνται όλες οι αποδοχές που αποδίδονται στο εν λόγω πρόσωπο.

1.21. Για τους σκοπούς συμπλήρωσης του Υποδείγματος ΙΒ20, τα πλήρη στοιχεία των αποδοχών του υψηλά αμειβόμενου προσώπου πρέπει να καταχωρούνται μία μόνο φορά σε μία μόνο χώρα του ΕΟΧ ή τρίτη και σε μία μόνο λειτουργία δηλαδή σε περιπτώσεις που το υψηλά αμειβόμενο προσωπικό απασχολείται ταυτόχρονα σε χώρα του ΕΟΧ και σε τρίτη χώρα θα καταχωρείται στη χώρα του ΕΟΧ ή τη τρίτη αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο που ασκεί το κυριότερο μέρος των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 3.4 της Ενότητας 3 των EBA/GL/2014/07.

Κατηγορίες Αποδοχών

1.22. Οι συνολικές αποδοχές αποτελούνται από το άθροισμα των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών και καταχωρούνται σε μεικτά ποσά, περιλαμβανομένου του συνολικού κόστους για το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από τις υποχρεωτικές εκ του νόμου εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων για κοινωνική ασφάλιση και σε παρόμοια σχήματα.
 

Σημειώνεται ότι στην έννοια των αποδοχών περιλαμβάνονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη.
 

Οι αποδοχές αποτελούνται από στοιχεία σε νομισματική αξία (μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, συνταξιοδοτικές εισφορές, αμοιβές από τρίτα μέρη, στην περίπτωση των μεταβλητών αποδοχών ακύρωση λόγω χαριστικής αιτίας δανείων προς το προσωπικό χορηγηθέντα από τον εργοδότη), καθώς και από μη χρηματικές παροχές προς το προσωπικό (όπως κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, εκπτώσεις, πρόσθετες παροχές ή ειδικά επιδόματα για χρήση αυτοκινήτου, κινητών τηλεφώνων, κ.ά.).
 

1.23. Οι σταθερές αποδοχές περιλαμβάνουν πληρωμές ή άλλες παροχές που αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό, αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος, αποδίδονται χωρίς να σχετίζονται με κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης του προσωπικού και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών εισφορών ή/και άλλων παροχών.

Για τον καθορισμό της έννοιας των σταθερών αποδοχών τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παρ. 3 του Κεφαλαίου I της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012, την παρ. 11 των CEBS GLs, καθώς και την υποπερίπτωση αα) της περιπτώσεως ζ) της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4261/2014.

1.24. Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν πρόσθετες πληρωμές και πρόσθετες παροχές που βασίζονται στην επίδοση του προσωπικού, ή εξαρτώνται από συμβατικούς όρους και ρήτρες οι οποίες δεν συνιστούν μέρος των προβλεπόμενων από την νομοθεσία παροχών που προσφέρει το πιστωτικό ίδρυμα στο προσωπικό

Για τον καθορισμό της έννοιας των μεταβλητών αποδοχών τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ορισμό τους στην ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012, παρ. 3 του Κεφαλαίου I και στην παρ. 11 των CEBS GLs, καθώς και στην υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης ζ) της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4261/2014.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αναβαλλόμενες και τις μη αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές, τις προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, τις εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και τις αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης.

1.25. Οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4.4.1 των CEBS GLs, καθώς και στην περίπτωση ιβ) του άρθρου 86 του ν. 4261/2014 και σύμφωνα με την παρ. 6 της Ενότητας Δ του Παραρτήματος 9 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006. Συνιστούν τμήμα των μεταβλητών αποδοχών που δεν καταβάλλεται στα μέλη του προσωπικού κατά το έτος που τους αποδίδονται (awarded) καθότι καταβάλλεται (paid out) εξ ορισμού σε μεταγενέστερα έτη και είναι δεκτικό προσαρμογής βάσει παραμέτρων που συνδέονται με κάθε είδους υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους του πιστωτικού ιδρύματος μέσω εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης των επιδόσεων του ιδρύματος, της εμπλεκόμενης επιχειρησιακής μονάδας και του προσωπικού το οποίο αφορούν. Οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές αποδίδονται σε μετρητά, σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή/και σε άλλα μέσα σύμφωνα με την περίπτωση ια) του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, την παρ. 4.4.2 των CEBS GLs, καθώς και την παρ. 7 της Ενότητας Δ του Παραρτήματος 9 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών και αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών καταχωρούνται σε μεικτή αξία χωρίς καμία μείωση εξαιτίας της εφαρμογής τυχόν προεξοφλητικού επιτοκίου.

Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να προσαρμόζει τις ανωτέρω μεταβλητές αποδοχές, περιλαμβανομένου του αναβαλλόμενου μέρους αυτών (π.χ. με μείωση των μεταβλητών αποδοχών που είχαν αποδοθεί σε προγενέστερα έτη σε μετρητά, μετοχές ή ισοδύναμους τίτλους ή/και σε άλλα μέσα) βάσει των επιδόσεων του ιδρύματος, της εμπλεκόμενης επιχειρησιακής μονάδας, και του μέλους του προσωπικού το οποίο αφορούν, μετά από αξιολόγηση. Οι εν λόγω προσαρμογές πραγματοποιούνται με τη χρήση ex post (εκ των υστέρων) ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων αυτών περί επιστροφής αποδοχών (clawback) και ρυθμίσεων malus σύμφωνα με την περίπτωση ιγ) του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, τις Ενότητες Γ και Δ του Παραρτήματος 9 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και την παρ. 4.4.3 των CEBS GLs.

1.26. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές παρέχονται σύμφωνα με την περίπτωση δ) του άρθρου 86 του ν. 4261/2014 και την παρ. 3.2.1 των CEBS GLs. Επισημαίνεται ότι μέχρι και το 2013 οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές απαγορεύονταν σύμφωνα με την παρ. 9 της Ενότητας Γ του Παραρτήματος 9 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

1.27. Οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές αποδοχές είναι οι αποδοχές που χορηγούνται σε προαιρετική βάση από το πιστωτικό ίδρυμα σε εργαζόμενο, ως μέρος του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών του, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις δεδουλευμένες παροχές που αποδίδονται σε εργαζόμενο δυνάμει των όρων του εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος (περίπτωση 73, παρ. 1, άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013) και σύμφωνα με την παρ. 11 της Ενότητας Γ του Παραρτήματος 9 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και την 3.1.2. των CEBS GLs.

1.28. Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης (3.2.2. των CEBS GLs) εμπίπτουν στην έννοια των μεταβλητών αποδοχών. Συνδέονται με επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου από το προσωπικό και απαιτείται να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία. Στις περιπτώσεις που οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης απορρέουν είτε από τη νομοθεσία είτε από τη γενική και χωρίς διακρίσεις πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος χωρίς να παρέχονται κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων από το προσωπικό αποτελούν μέρος των σταθερών αποδοχών.

Ειδικότερα για τη συμπλήρωση των Υποδειγμάτων διευκρινίζονται τα εξής:

2. Υπόδειγμα ΙΒ18

2.1 Στη γραμμή (III) «Σύνολο ετήσιων καθαρών κερδών/ζημιών» καταχωρείται το τελικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους (κέρδη ή ζημίες) του πιστωτικού ιδρύματος σε ατομική βάση και του ομίλου σε ενοποιημένη βάση που αφορά τη συνολική δραστηριότητα του ιδρύματος για σκοπούς άσκησης εποπτείας.

3. Υπόδειγμα ΙΒ19

3.1. Τα σύνολα των σταθερών αποδοχών (γραμμές II), των μεταβλητών αποδοχών (γραμμές III) και των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών (γραμμές IV) αναλύονται περαιτέρω σε αποδοχές που αποδόθηκαν σε μετρητά, σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σε λοιπά μέσα.

3.2. Σημειώνεται ότι στη γραμμή (IV) «Σύνολο αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκε εντός του έτους» καταχωρείται το ποσό που αποδόθηκε (awarded) εντός του έτους αναφοράς η καταβολή του οποίου έχει αναβληθεί και ξεχωριστά στη γραμμή (V) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, Αρθρο 450(η)(iii) - Υπόλοιπο από αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές» καταχωρούνται οι μεταβλητές αποδοχές που είχαν αποδοθεί και αναβληθεί σε προγενέστερες χρήσεις για τις οποίες το ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό δεν έχει ακόμα κατοχυρώσει δικαίωμα είσπραξης/καταβολής (vest).

3.3. Στη γραμμή (VI) «Συνολικό ποσό της εκ των υστέρων (ex post) προσαρμογής των μεταβλητών αποδοχών που εφαρμόστηκε εντός του έτους για αποδοχές που είχαν αποδοθεί σε προηγούμενα έτη» καταχωρείται το ποσό με το οποίο εντός του έτους αναφοράς προσαρμόστηκαν οι μεταβλητές αποδοχές που είχαν αποδοθεί σε προηγούμενα έτη, εκ των οποίων ένα μέρος ενδεχομένως να έχει ήδη καταβληθεί ανά λειτουργία.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά δηλώνονται ξεχωριστά σε αυτό το πεδίο και δεν πρέπει να αφαιρούνται από τις μεταβλητές αποδοχές που υποβάλλονται στις λοιπές γραμμές του Υποδείγματος.

3.5. Σχετικά με τα στοιχεία των: σταθερών, μεταβλητών και αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών, τον αριθμό δικαιούχων και το αντίστοιχο ποσό των εγγυημένων μεταβλητών αποδοχών, τον αριθμό δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης και τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν εντός του έτους, τον αριθμό δικαιούχων των προαιρετικών συνταξιοδοτικών αποδοχών και τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν εντός του έτους, ισχύουν κατ' αναλογία τα αναφερόμενα στις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων. Διευκρινίζεται ότι στη γραμμή (IX) «Αριθμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης που αποδόθηκε εντός του έτους (σε άτομα)» καταχωρείται ανά λειτουργία ο αριθμός των προσώπων στα οποία αποδόθηκαν αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης (λόγω απόλυσης, συνταξιοδότησης, κ.ά.) που εμπίπτουν στην έννοια των μεταβλητών αποδοχών ενώ οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης που εμπίπτουν στην έννοια των σταθερών αποδοχών δεν πρέπει να περιληφθούν στην παρούσα γραμμή.

3.6. Στη γραμμή (XIV) «Συνολικό ποσό μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκε για περιόδους άνω του ενός έτους βάσει προγραμμάτων που δεν ανανεώνονται σε ετήσια βάση» καταχωρούνται οι μεταβλητές αποδοχές που αποδόθηκαν εντός του έτους αναφοράς βάσει προγραμμάτων που δεν ανανεώνονται σε ετήσια βάση για περιόδους άνω του ενός έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική στιγμή κατά την οποία πράγματι καταβλήθηκαν. Σημειώνεται ότι αυτό το ποσό δεν πρέπει να αφαιρείται από το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών που καταχωρείται στην γραμμή (III).

4. Υπόδειγμα ΙΒ20

4.1. Για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ20 ξεχωριστός πίνακας υποβάλλεται για κάθε χώρα (ΕΟΧ ή τρίτη χώρα) όπου το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί υποκαταστήματα ή διαθέτει θυγατρικές επιχειρήσεις στα οποία απασχολείται υψηλά αμειβόμενο προσωπικό σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση για εποπτικούς σκοπούς, με ανάλυση του αριθμού των φυσικών προσώπων με ύψος αποδοχών τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου και των στοιχείων αποδοχών σε κάθε διάστημα αποδοχών μεγέθους €1 εκ. (δηλαδή από €1.000.000 έως €1.999.999, από €2.000.000 έως €2.999.999, κτλ ).

4.2. Στη γραμμή (Ι.3) «Αριθμός του λοιπού "υψηλά αμειβόμενου προσωπικού" (σε άτομα)» καταχωρείται το υψηλά αμειβόμενο προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό προσωπικού των γραμμών (Ι.1)-(1.2) ανά λειτουργία.

4.3. Στη γραμμή (I) «Συνολικός αριθμός "υψηλά αμειβόμενου προσωπικού" (σε άτομα)» καταχωρείται ο αριθμός προσωπικού που είναι "υψηλά αμειβόμενο προσωπικό" ανά λειτουργία. Ο εν λόγω αριθμός που υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους γραμμών (Ι.1) - (Ι.2) - (Ι.3).

4.4. Τα σύνολα των σταθερών αποδοχών (γραμμές II), των μεταβλητών αποδοχών (γραμμές III) και των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών (γραμμές IV) αναλύονται περαιτέρω σε αποδοχές που αποδόθηκαν σε μετρητά, σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σε λοιπά μέσα.

4.5. Σχετικά με τα στοιχεία των σταθερών, μεταβλητών και αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών, τον αριθμό δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης, τα ποσά αποζημίωσης λόγω αποχώρησης που αποδόθηκαν εντός του έτους, και τα ποσά των προαιρετικών συνταξιοδοτικών αποδοχών που αποδόθηκαν εντός του έτους ισχύουν κατ' αναλογία τα αναφερόμενα στις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων. Επίσης, σχετικά με το ποσό των μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκε για περιόδους άνω του ενός έτους βάσει προγραμμάτων που δεν ανανεώνονται σε ετήσια βάση ισχύουν τα αναφερόμενα στο

Υπόδειγμα ΙΒ19 κατ' αναλογία. 

5. Υπόδειγμα ΙΒ24

5.1. Στο Υπόδειγμα ΙΒ24 αναγράφεται στη στήλη (2) ο αριθμός του προσωπικού που αναφέρεται στην περ. (δ) της παρ. 1.9. (σύμφωνα με την περίπτωση (θ) της παρ. 1 του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013), δηλαδή ανά διαστήματα αποδοχών μεγέθους €500 χιλ. (για τις συνολικές αποδοχές που αποδόθηκαν μεταξύ €1 εκ. και €5 εκ.) και ανά διαστήματα αποδοχών μεγέθους €1 εκ. (για τις συνολικές αποδοχές που αποδόθηκαν από €5 εκ. και άνω). 


 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Ο Πρόεδρος  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

______________________________

1 http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%942650.pdf

2 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106961/Guidelines.pdf

3 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/757283/EBA-GL-2014-07+%28GLs+on+high+earners+data+collection%29.pdf/da42488f-09c1-4558-ae4e-6258e11b8345

4 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/757286/EBA-GL-2014-08+%28GLs+on+remuneration+benchmarking+%29.pdf/9d87c18b-ed79-4ceb-a3f6-64928cc26065

5 http://ec.europa.eu/budqet/contractsgrants/infocontracts/inforeuro/inforeuroen.cfm

6 ΕΒΑ Guidelines on internal governance της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 (EBA/GL/2011/44)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο