Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/86906/0004/11.11.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

(Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 2/86906/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. - Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007)-Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

β) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α'226)

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178)

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128)

2. Την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Έκδοση του ν.4275/2014 - Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ- Επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ:ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ).

3. Το γεγονός ότι την 28.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. α του ν.4275/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 129 του Π.Δ. 111/2014.

4. Την αριθ. 2/84917/0004/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Χαράλαμπου Τσαβδάρη του Κωνσταντίνου σε θέση μετακλητού Προϊσταμένου Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 682).

5. Την αριθ. 2/84619/0004/27.10.2014 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 7ΜΡΑΗ-4Λ9).

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και ιδίως την ανάγκη ομαλής μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα και διασφάλισης της εύρυθμης, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργία της υπηρεσίας.

7. Τις οδηγίες του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων με βάση τις πάγιες διατάξεις του ν.4275/2014, η τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανισμών γίνεται βάσει: i) της οργανικής μονάδας στην οποία οι υπάλληλοι υπηρετούν κατά τη χρονική στιγμή της αναδιοργάνωσης του φορέα, ii) της οργανικής μονάδας στην οποία συγχωνεύονται ή μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που ασκούνταν, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης οργανικών μονάδων αντίστοιχα, iii) των διοικητικών ικανοτήτων των τοποθετούμενων προϊσταμένων αναφορικά με τον προγραμματισμό και το συντονισμό της οργάνωσης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των ασκούμενων δημόσιων πολιτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α'149), ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥπηρεσία

Όνομα

Κατηγορία - Κλάδος

Βαθμός

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ'

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ'

Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών

ΠΙΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης

ΜΑΝΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β'

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΙΚΗ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β'

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Β'Β. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέση Προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α'149), ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπηρεσία

Όνομα

Κατηγορία - Κλάδος

Βαθμός

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ'

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Αυτοτελής

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης

Τμήμα Α' - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

ΞΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β'

Τμήμα Β' - Υπηρεσιακών Μεταβολών

ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ'

Τμήμα Γ' - Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, Οικονομικών Παροχών

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ'

Τμήμα Δ' - Πειθαρχικής Διαδικασίας

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ'

Τμήμα Ε' - Οργάνωσης και Ποιότητας

ΜΟΔΙΑΤΗ ΜΑΡΘΑ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ'

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

Διεύθυνση

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Τμήμα Α' Ανάπτυξης Εφαρμογών

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Τμήμα Β' Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ'

Τμήμα Γ' Διαχείρισης Συμβάσεων

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Διεύθυνση

Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών

Τμήμα Α' Διαχείρισης κεντρικών Υποδομών λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ'

Τμήμα Β' Διαχείρισης διαδικτυακών υπηρεσιών, εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων

ΣΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Τμήμα Γ' Διαχείρισης Περιφερειακών Υποδομών

ΤΣΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής

Υποστήριξης

Τμήμα Α' Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Τμήμα Β' Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ'

Τμήμα Γ' Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών

ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ'

Τμήμα Δ' Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Β'

Τμήμα Ε' Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας Κοπτικών και Εκφακέλλωσης

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Α' Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Ε'

Τμήμα Β' Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β'

Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Εποπτευομένων και λοιπών Φορέων

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ'

Τμήμα Δ' Οικονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

ΔΕΛΧΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Δ'

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Α' Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β'

Τμήμα Β' Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Β'

Τμήμα Γ' Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

ΚΙΤΣΗ ΕΡΙΦΥΛΗ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Β'

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Τμήμα Α' Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ'

Τμήμα Β' Σύνταξης προδιαγραφών, Κοστολόγησης και Νομικής Υποστήριξης

ΖΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β'

Τμήμα Γ' Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Γ'Γ. Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι τοποθετούμενοι με την παρούσα απόφαση Προϊστάμενοι διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που κατείχαν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης κ.α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο