Σχόλια

Βλέπε αποφάσεις Δ.ΟΡΓ.Α1041647 ΕΞ 2015, Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015, Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015, Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/16.12.2015, Δ. ΟΡΓ. Α 1155699 ΕΞ 2016/27.10.2016 και Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016.
Σύμφωνα με την Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018, από τη δημοσίευσή της, παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, κατά το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες, των οποίων καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με την υποπαράγραφο α΄της παραγράφου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ2018.
Η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπόλοιπων κλάδων, πλην του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, για τις υπηρεσίες της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 της Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ2018.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις

(Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 3017-07-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Ακαλίδης
Δ. Αθανασιάδης
Τηλ.:210 3222386
Fax: 210 3230829

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της αριθμ. Δ6Α 1143923 ΕΞ 2014/27.10.2014 (Β’ 2891) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών « Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

β) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 4 αυτής και της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.»..

γ) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής.

3. Την ανάγκη κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων προκειμένου να στελεχωθούν ορθολογικά όλες οι οργανικές μονάδες, σύμφωνα με την αποστολή και τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από τις διατάξεις του νέου Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατανέμουμε τις δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (12.821) οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

2. α) Οι θέσεις των υποπαραγράφων α΄ και γ’ της παραγράφου 1 της παρούσας μπορούν να καλυφθούν τόσο από μόνιμο προσωπικό, όσο και από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

β) Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) και (ΤΕ) Πληροφορικής, (ΠΕ) Μηχανικών, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) Φυσικών, (ΤΕ) Διοικητικού-Λογιστικού, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ και (ΔΕ) Οδηγών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που περιέχονται στο άρθρο 116 του Π.Δ. 111/2014, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Στις θέσεις κάθε οργανικής μονάδας, που καθορίζονται με τις υποπαραγράφους α΄ και γ’ της παρ. 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται και οι θέσεις του Προϊσταμένου αυτής, καθώς και των Προϊσταμένων των υφιστάμενων οργανικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο