Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 39471/7962/6.11.2014 Συγκρότηση Επιτροπών Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΑΕΔ

(Συγκρότηση Επιτροπών Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΑΕΔ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ: 39471/7962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΑΕΔ»


Έχοντας υπόψη

1. τις διατάξεις :

α) του Β.Δ/τος 803/70 «Περί των παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Επιτροπών» (ΦΕΚ 271/Α)

β) των άρθρων 12, 13, 14 και 48 του Β.Δ.405/71

γ) του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ )

δ) του άρθρου 7 του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄)

ε) του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄)

2. Την αριθμ.684/2000 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Απασχόλησης και κοινωνικής Προστασίας.

3. Την αριθμ.31141/Δ1.6055/22-9-2014 (ΦΕΚ 584/ΥΟΔΔ/25-9-2014) απόφαση περί συγκρότησης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

4. Το αριθμ.30039/5-11-2014 έγγραφο του ΣΕΠΕ

5. Το αριθμ.1408/5-11-2014 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούνται οι Επιτροπές Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων

Κούρεντα Ελευθερία, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Νικοπούλου Πηνελόπη, υπάλληλο του αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης του Σ.Ε.Π.Ε.

2. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου

Ζέρβα Τριανταφυλλιά, Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπακίτσο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων Θεσπρωτίας.

3. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας

Πάντζος Ευάγγελος, Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Καρακώστα Παναγιώτα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης

Νανοπούλου Φωτεινή, Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Καραγιάννη Ευάγγελο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου.

5. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

Σαρρή- Σπηλιωπούλου Αναστασία, Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Βασιλείου Βιολέτα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της ίδιας Διεύθυνσης.

6. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου

Σιώλης Βασίλειος, Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Τριανταφύλλου Φιλιπιάδα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αρκαδίας.

7. Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αγιατζίδης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Φωτιάδου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης.

Στις ανωτέρω επιτροπές συμμετέχουν ως τακτικά μέλη

α) ο εκάστοτε Περιφερειακός Διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ. με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο υπάλληλο του Τμήματος.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλισης με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο υπάλληλο του Τμήματος.

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης με αναπληρωτή τον επόμενο κατά αρχαιότητα υπάλληλο. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος στο Τμήμα Ασφάλισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ., χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού κατ’ αντιστοιχία προς τα ανωτέρω.

Η θητεία των μελών των ανωτέρω Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ.803/70, ακολουθεί τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ..


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο