Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 2/71620/0022/22.10.2014 Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου των μελών και των εισηγητών του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 6 του ν.4182/2013

(Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου των μελών και των εισηγητών του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 6 του ν.4182/2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 22/10/2014
Αρ. πρωτ. 2/71620 /0022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Νίκη Μοραλίδου
Τηλέφωνο: 210-3338403
Fax: 210-3338208

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου των μελών και των εισηγητών του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 6 του ν.4182/2013»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ¨Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα¨ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

4. Του άρθρου 40 του ν.849/1978 « Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως ισχύει

5. Την αριθμ.Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012) Απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

6. Την αριθ. 2/46430/0004/24-7-2012 (ΦΕΚ2183/Β/24-4-2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την αρ. Δ6Α 1064870ΕΞ2014/23-4-2014(ΦΕΚ 249/ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών»

8. Το αριθμ.Δ1Α1123666ΕΞ2014/5-9-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

9. Το αριθμ.ΔΚΠ0012433/30-9-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

10. Το αριθμ.2/71620/ΔΠΔΑ/16-9-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη της προκαλούμενης πίστωσης

11. Η αριθμ.2/70606/ΔΠΔΑ/11-9-2014 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης αυτής (ΑΔΑ:75ΓΗΗ-Ω2Ι)

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη κατ΄ εκτίμηση ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800€) για το έτος 2014, η οποία βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 23-170 και ΚΑΕ 0515 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Καθορίζουμε αποζημίωση από 1-6-2014 και έως 31-12-2014, για τον Πρόεδρο, κάθε ένα από τα μέλη, τον γραμματέα και τους εισηγητές, ως εξής:

α) για τον Πρόεδρο 200 ευρώ μηνιαίως,

β) για τα μέλη 150 ευρώ μηνιαίως,

γ) για τον γραμματέα 100 ευρώ μηνιαίως, με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερεις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα που θα γίνονται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή αποζημίωση.

δ) για τους ιδιώτες- μέλη 40 ευρώ/συνεδρίαση,

ε) για τους εισηγητές 20 ευρώ/ συνεδρίαση και μέχρι τριάντα (30) συνεδριάσεις συνολικά.

Οι αμειβόμενες εισηγήσεις δεν δύναται να ξεπεράσουν τις 60 συνολικά.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος διεκπ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο