Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2046/οικ.27157/29.10.2014 Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014

(Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 29/10/2014
Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2046/οικ.27157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ. : 213-1313215, -3373, -3378,-3394
Fax : 213-1313389
E-mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ΥΚ, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014 (Α' 149),

β) του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α' 149), όπως ισχύει,

γ) της παρ. 1 και 6α του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143),

δ) του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A' 223),

2. Των Π.Δ. 99/2014 (Α' 166), 100/2014 (Α' 167), 101/2014 (Α' 168), 104/2014 (Α' 171), 105/2014 (Α' 172), 106/2014 (Α' 173), 107/2014 (Α' 174), 109/2014 (Α' 176), 111/2014 (Α' 178), 112/2014 (Α' 179), 113/2014 (Α' 180), 114/2014 (Α' 181), 116/2014 (Α' 185),

3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. α) Των Υπουργικών Αποφάσεων περί καθορισμού αποδεκτών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης:
αα) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β' 2595) «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες»,
ββ) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/οικ.23441/25-9-2014 (Β' 2595) «Καθορισμός αποδεκτών βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης»,
β) των υπουργικών αποφάσεων:
αα) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409/25-9-2014 (Β' 2600) «Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων»,
ββ) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2019/οικ.23408/25-9-2014 (Β' 2600) «Δεύτερο (2ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Γραπτή εξέταση»,
γγ) ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002/2-ΐ0-20ΐ4 (Β' 2661) «Τρίτο (3°) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Δομημένη συνέντευξη»,

5. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/22763/24-9-2014 υπουργική απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Υ.Ο.Δ.Δ. 587)

6. Την αριθ. 1/17-10-2014 γνώμη του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

7. Το γεγονός ότι η γνωμοδότηση του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. για σωρευτική συνδρομή απαιτούμενης εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και θέματα πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενδέχεται να προκαλέσει αποκλεισμό μεγάλου αριθμού υποψηφίων που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να προΐσταται των εν λόγω θέσεων,

8. Το γεγονός ότι η γνωμοδότηση του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. για όσους υποψηφίους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και διορίστηκαν ή ανήκουν σε κλάδους προσωπικού, για τους οποίους, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, προβλεπόταν ως τυπικό προσόν διορισμού η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας τεκμαίρεται η γνώση της προβλεπόμενης ξένης γλώσσας στο οριζόμενο επίπεδο, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αυτή όντως τεκμαίρεται, εφόσον κατά το διορισμό τους δεν έχει γίνει ουσιαστική κρίση του επικαλούμενου επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα μη ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων,

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών κατόπιν της αναδιοργάνωσής τους και την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης,

Αποφασίζουμε:


1. Προκηρυσσόμενες θέσεις

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 111/2014, Α' 178)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Δ. 105/2014, Α'172)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 116/2014, Α'185)

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 114/2014, Α'181)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 104/2014, Α'171)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 99/2014, Α'166)

ΥΓΕΙΑΣ

7. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 106/2014, Α'173)

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 113/2014, Α'180)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 107/2014, Α'174)

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 109/2014, Α'176)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 100/2014, Α'167)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 101/2014, Α'168)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 112/2014, Α'179)

ΟΜΑΔΑ Β':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ. 116/2014, Α'185)

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

15. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Π.Δ. 114/2014, Α'181)

ΥΓΕΙΑΣ

16. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Δ. 106/2014, Α'173)

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

17. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Δ. 109/2014, Α'176)

ΟΜΑΔΑ Γ':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

18. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 104/2014, Α'171)

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 113/2014, Α'180)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

20. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 107/2014, Α'174)

ΟΜΑΔΑ Δ':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Π.Δ. 111/2014, Α' 178)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ (Π.Δ. 105/2014, Α'172)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

23. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 116/2014, Α'185)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ Δ':

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

24. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 114/2014, Α'181)

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

25. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 109/2014, Α'176)2. Περίγραμμα θέσης ευθύνης προκηρυσσόμενων θέσεων

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

1. α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του Υπουργείου.

β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.

στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.

ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

2. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στα Υπουργεία, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (ι) έτος τουλάχιστον ή

β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

4. Κωλύματα υποψηφιότητας:

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης:

α) υπάλληλος, που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Υπάλληλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το προηγούμενο κώλυμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης που προκηρύσσεται με την παρούσα, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

β) υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργημα ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα (Κυρωτικός νόμος 3528/2007, άρθρο πρώτο),

γ) υπάλληλος, ο οποίος έχει στερηθεί του δικαιώματος επιλογής ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μια 3ετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα του προϊσταμένου από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα:

Ανά ομάδα προκηρυσσόμενων θέσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατά περίπτωση τα εξής:

Α ' ΟΜΑΔΑ: Γενικές Διευθύνσεις με οικονομικές αρμοδιότητες ή και με οικονομικές αρμοδιότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών/ Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

α) Πτυχίο Νομικής, Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονομικών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002), Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.ι, δ'.αα.), Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή

γ) βεβαίωση αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου και ιδίως στα κάτωθι θέματα:
- κατάρτιση, αναθεώρηση, υλοποίηση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
- κατάρτιση, εκτέλεση, παρακολούθηση κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμών λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης
- παρακολούθηση εκτέλεσης Π.Δ.Ε
- σύνταξη, ανάλυση, παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών αναφορών, οικονομικών στοιχείων
- προγραμματισμός, παρακολούθηση, υλοποίηση προμηθειών
- έλεγχος δαπανών
- δημοσιονομικός έλεγχος ή έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
- εφαρμογή δημοσιολογιστικών διατάξεων

2. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

3. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β) υπηρεσιών διαδικτύου

Β' ΟΜΑΔΑ: Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών/ Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών νομικής, πολιτικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή κοινωνικών επιστημών ή

γ) βεβαίωση αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως στα θέματα :
- εφαρμογή διαδικασιών ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
- οργανωτικός σχεδιασμός δημόσιων υπηρεσιών
- υλοποίηση και παρακολούθηση συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης.
- εφαρμογή και διαχείριση συστήματος παρακολούθησης της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού

2. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

3. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β) υπηρεσιών διαδικτύου

Γ' ΟΜΑΔΑ: Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών/ Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, το οποίο γίνεται αποδεκτό για το διορισμό σε κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μαθηματικών ή Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών νομικής, πολιτικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή κοινωνικών επιστημών, ή

δ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ή

ε) βεβαίωση αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

2. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

3. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β) υπηρεσιών διαδικτύου

Δ' ΟΜΑΔΑ: Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών/ Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, το οποίο γίνεται αποδεκτό για το διορισμό σε κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μαθηματικών ή Φυσικής ή Οικονομικών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ή

γ) βεβαίωση αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ιδίως στα κάτωθι θέματα :
-συμμετοχή σε υλοποίηση ή/και παρακολούθηση έργων πληροφορικής (h/w, s/w, υπηρεσίες) χρηματοδοτούμενων από ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ ή Τακτικό Π/Υ ή ΠΔΕ ή ιδίους πόρους
-υλοποίηση ή/και διαχείριση προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gif, ISO, ITIL, PMBOK, κλπ)
-υλοποίηση ή/και διαχείριση έργων επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης με χρήση ΤΠΕ (BPR, TQM, BI, κλπ)
-υλοποίηση ή/και διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS, DSS, GIS, HRMS, ERPS, BI, DW, Data Mining, CzRMS, κλπ)
-υλοποίηση ή/και διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
-υλοποίηση ή/και διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Πόρων και Συστημάτων (PKI, Ψηφιακές Υπογραφές, κλπ)
-υλοποίηση ή/και διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών
-υλοποίηση ή/και διαχείριση Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων -υλοποίηση ή/και διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων -υλοποίηση ή/και διαχείριση Data Center
-στρατηγική, Θεσμικό πλαίσιο, Open Data, έρευνα και καινοτομία

2. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

3. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β) υπηρεσιών διαδικτύου

6. Διαδικασία επιλογής

• Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014 από το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του άρθρου 158 του ΥΚ, όπως μεταβατικά έχει συγκροτηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4275/2014.

• Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής, το οποίο διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4275/2014 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35-40/2018/οικ.23409/25-9-2014 (Β' 2600) Υπουργική Απόφαση, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (ηλεκτρονική φόρμα αίτησης), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την ιη Νοεμβρίου 2014 και λήγει με την πάροδο της 14ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσας.

• Με την αίτηση υποψηφιότητας οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, τη δήλωση ενδιαφέροντος καθώς και τη δήλωση σειράς προτίμησης των επιδιωκόμενων θέσεων. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου πρέπει να προκύπτουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου ή έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού μέχρι το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας για τη βεβαίωση των στοιχείων αυτών από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του υπαλλήλου.

• Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση χρήσης αίτησης διαφορετικής μορφής από αυτήν που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

• Οι υποψήφιοι δύνανται με την αίτηση υποψηφιότητας να δηλώσουν μία ή περισσότερες προκηρυσσόμενες θέσεις.

• Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων που αναφέρονται σε προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε επιδιωκόμενες θέσεις και σε τυπικά και πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές σύμφωνα με την προκήρυξη. Επίσης, πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία που αφορούν το βιογραφικό του σημείωμα καθώς και τα σχετικά με την τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για συγκεκριμένη θέση. Εάν ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία/κωδικούς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη.

• Όσοι υποψήφιοι αποκλείονται κατά το πρώτο στάδιο επιλογής δύνανται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5β του άρθρου 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4275/2014. Οι ενστάσεις εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35-40/2018/οικ.23409/25-9-2014 (Β' 2600) Υπουργικής Απόφασης.

• Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις καλούνται στο δεύτερο στάδιο, της γραπτής εξέτασης, το οποίο διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 85 του ΥΚ και στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35-40/2019/οικ.23408/25-9-2014 (Β' 2600) Υπουργική Απόφαση.

• Στο τρίτο στάδιο της συνέντευξης, το οποίο διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4275/2014 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35-40/2029/οικ.24002/2-10-2014 (Β' 2661) Υπουργική Απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων του άρθρου 158 του ΥΚ, όπως συγκροτείται μεταβατικά με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7δ του ν.4275/2014, καλείται ανά προκηρυσσόμενη θέση/ομάδα θέσεων τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων των προκηρυσσόμενων θέσεων που προκύπτει από τη φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη γραπτή εξέταση.

Στη συνέντευξη καλούνται και όσοι ισοβάθμησαν με τον τελευταίο υποψήφιο που καλείται στο στάδιο της συνέντευξης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη υπολείπεται του τετραπλάσιου αριθμού κατά τα ανωτέρω, καλούνται όσοι υποψήφιοι υπάρχουν.

• Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. και προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν οι υποψήφιοι από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.

• Η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. βάσει της τελικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν και σύμφωνα με τη δήλωση σειράς προτίμησης των επιδιωκόμενων θέσεων.

• Όσοι επιλέγονται κατά τα ανωτέρω, τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι για θητεία πέντε (5) ετών με την επιφύλαξη της παρ. 4α της Προκήρυξης. Αν υπάλληλος επιλεγεί προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου από αυτό στο οποίο εκείνος ανήκει οργανικά, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.

• Υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλεγούν και θα τοποθετηθούν στις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις ευθύνης, δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατωτέρου ιεραρχικά επιπέδου κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων - κωλυμάτων υποψηφιότητας

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής γίνονται δεκτά επιπλέον στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, μέχρι το πέρας της δεκαήμερης (10ήμερης) προθεσμίας για τη βεβαίωση των στοιχείων από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του υπαλλήλου.

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή το Α.Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 84 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014.

8. Τρόπος απόδειξης προσόντων

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α1. ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, απαιτείται συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.Δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Α2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, εφόσον αυτός δεν περιλαμβάνεται στο προσωπικό τους μητρώο, προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της ή αναλυτική βαθμολογία και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Β. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β' της Προκήρυξης.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με τίτλους και πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει ή, για όσους υποψηφίους δεν διαθέτουν τίτλους ή πιστοποιητικά, με την αίτηση υποψηφιότητάς τους που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Δ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας απόφασης νοείται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μετά το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου στο Δημόσιο και μετά τη λήψη του αποδεκτού κατά περίπτωση βασικού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Για την απόδειξη της εμπειρίας ως πρόσθετου προσόντος απαιτείται βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν η χρονική διάρκεια της επικαλούμενης εμπειρίας και το είδος των καθηκόντων κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις ή άλλες διατάξεις σχετικές με την επικαλούμενη εμπειρία.

9. Δημοσιότητα της προκήρυξης

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ανάρτησή της αναρτάται αμελλητί στο δικτυακό τόπο των Υπουργείων, όπου προκηρύσσονται οι οικείες θέσεις ευθύνης, και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, που προκηρύσσει τις θέσεις, με σχετικό αποδεικτικό.

4. Η παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο που προκηρύσσει τις θέσεις.

Στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, παρατίθενται οι κωδικοί των προκηρυσσόμενων θέσεων, των απαιτούμενων κατά περίπτωση αποδεκτών τίτλων σπουδών, της εμπειρίας, της ξένης γλώσσας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), ο τρόπος απόδειξης της Γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'), καθώς και Οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ').

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρίνα Χρύση

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο