Σχόλια

Η ισχύς της παρούσας παρατάθηκε για το διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016 με την κ.υ.α. 61227/16.9.2015, για το διάστημα από 1.10.2016 έως 30.9.2017 με την κ.υ.α. 43366/2016/29.9.2016, για το διάστημα από 1.10.2017 έως 30.9.2018 με την κ.υ.α. 46710/7.12.2017 και για το διάστημα από 1.10.2018 έως 30.9.2019 με την κ.υ.α. 35686/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 51738/10.10.2014 Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων

(Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 51738/2014

(ΦΕΚ Β' 2947/03-11-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.

4. Τη με αριθμό 22365/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριετία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 καθορίζεται για το διάστημα από 1.10.2014 έως 30.9.2015 ως εξής:

1.α. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συμπλήρωση, του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α΄), όπως ισχύει ή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν 3863/2010 (115 Α΄), ανάλογα με το είδος της απασχόλησης τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στην ασφαλιστική νομοθεσία.

β. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης.

2. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα ασφαλισμένου) και προσκομίζουν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.

3. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσης δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών.

4. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν την δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 15055/546/10.8.2011 (ΦΕΚ 1886) όμοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο