Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ2Γ 1144849 ΕΞ 2014/29.10.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1144849 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375165
FΑΧ:210 3375489

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/τ.Α/1-8-2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/2007), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/15-7-2014) και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ178/Α/29-8-2014) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ 865/Β/8-4-2014) απόφαση περί «ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» .

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28-1-2013) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 20/25-06-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/25-06- 2014) σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την αριθμ. κατόπιν της Δ6Α 1107671 ΕΞ 22.7.2014 (ΦΕΚ 2003/Β/23-7-2014) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της ΓΓΔΕ η 1η Σεπτεμβρίου 2014.

8. Τις αριθμ Δ2Γ 1112819 ΕΞ 2014/31-07-2014, Δ2Γ 1118141 ΕΞ 2014/21-8-2014 και Δ2Β 1121113 ΕΞ 2014/1.9.2014 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων για οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης των Φορολογικών Περιφερειών της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Τις κενές θέσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Φορολογικών Περιφερειών της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης σε θέση και υπηρεσία ως εξής:


Α/ΑΑΜΥΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡ.ΚΛΑΔΟΣΚΑΤΒΑΘΑΠΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1280792ΑΛΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΕΦΟΡΙΑΚΩΝΠΕΒΔΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ
2399915ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣΡΗΓΑΣΔΗΜΕΦΟΡΙΑΚΩΝΠΕΒΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3314211ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΘΕΟΔΟΙΚ. ΕΠΙΘ/ΤΩΝΠΕΑΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4284471ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΕΦΟΡΙΑΚΩΝΠΕΒΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ


Β. Η στοχοθεσία των οργανικών μονάδων που τοποθετούνται οι παραπάνω υπάλληλοι προσδιορίζεται ως εξής:

1. Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αρμοδιότητα της κάθε φορολογικής περιφέρειας.

2. Υποβολή μηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των Δ.Ο.Υ, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, μέχρι την 15ή ημέρα του επόμενου μήνα.

3. Υλοποίηση των ετήσιων στόχων, όπως αυτοί τίθενται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ για το 2015.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της κάθε φορολογικής περιφέρειας και των εποπτευόμενων Δ.Ο.Υ. ανά εξάμηνο και εντός 15 ημερών από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Καταγραφή των βασικών λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας και παρακολούθηση καταγραφής των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους. Υποβολή αυτών στον Γενικό Διευθυντή έως 20/04/2015.

Γ. Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 76 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') έργο των Προϊσταμένων των Φορολογικών Περιφερειών είναι και:

1. Η διαδικασία της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στα τμήματα ελέγχων και δικαστικού και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ και τη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ για την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού ανά ΔΟΥ αλλά και εντός των ΔΟΥ της ίδιας περιφέρειας.

2. Η καταγραφή των διαδικασιών που είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο και κυρίως μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών ή ακόμα και να απαλειφθούν, καθώς και η εισήγηση και υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ.

3. Η διενέργεια έρευνας σχετικά με:

α) την ύπαρξη ανεκκαθάριστων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

β) τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, τη βεβαίωση των οικείων ποσών ύστερα από σχετικές πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΔΟΕ

γ) την καταχώρηση των δελτίων πληροφοριών που έχουν περιέλθει στις ΔΟΥ στο δικτυακό τόπο http://10.16.5.21 της Δ/νσης Ελέγχων (σχετικό το αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1124576 ΕΞ 2014 /11-9-2014 έγγραφο)

δ) την τακτοποίησης των λογιστικών στοιχείων εσόδων

ε) τον έλεγχο της ορθότητας των διαχειρίσεων.

4. Η παραλαβή από την επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1132969 ΕΞ 2014/30-9-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει, των εκκρεμών υποθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και τη διεκπεραίωση αυτών.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
O Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο