Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2014 ]

Αρ. πρ.: 120901/3470/30.10.2014 Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και της παρ. 4 του αρθρ. 241 του Ν. 4072/12

(Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και της παρ. 4 του αρθρ. 241 του Ν. 4072/12)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Λαμία, 30-10-2014
Αρ.Πρ.: 120901/3470

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 1
Ταχ. Κωδ. : 35100 Λαμία
Πληροφορίες : Χ. Μπαρτσιώκα
Τηλέφωνο : 2231351218
Fax : 2231351224
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και της παρ. 4 του αρθρ. 241 του Ν. 4072/12 ».

AΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την παράγραφο 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

2.-Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Φ.Ε.Κ. 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», όπως ισχύει.

3.-Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/1-2-2011) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το αρθρ. 241, παρ. 4 αυτού.

4.-Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/18-4-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το αρθρ. 23, παρ. 6αα. αυτού.

5.-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το αρθρ. 186, περ. Α παράγρ. 22 και το άρθ. 280, περ. ΙΙΙ αυτού, όπως ισχύει.

6.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τεύχος Α΄) − «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο " Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

8.- Την υπ.αριθμ. 70437/2655/20.6.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 2030/τ.Β/21-06-2012, ΑΔΑ:Β4147ΛΗ-ΘΣΙ), «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04 και της παρ. 4 του αρθρ. 241 του Ν. 4072/12 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 26147/848/21-03-2014 (ΦΕΚ 902/τ.Β/10-04-2014, ΑΔΑ:ΒΙΗ57ΛΗ-ΜΤ1) όμοια.

9.- Την υπ.αριθμ. 81867/3143/24-07-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:Β41Δ7ΛΗ-ΟΤ2), «Συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04 και της παρ. 4 του αρθρ. 241 του Ν. 4072/12», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 36280/1165/30-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7ΛΗ-4ΛΒ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

10.- Την υπ.αριθμ 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019.

11.- Την υπ.αριθμ. 112276/3307/08-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού της Μαρίας Ρουμπελάκη, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

12.-Την ανάγκη ανασυγκρότησης της Περιφερειακή Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και

13.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, ως κατωτέρω :

1.- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

2.- ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ, Αν/τρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΚΟΥΡΑ, Προϊστάμενο του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ίδιας Δ/νσης.

3.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΙΖΟ.

4.- ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ.

5.- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΓΡΙΠΗ.

6.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΟΛΙΩΤΗ.

7.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΡΔΟ.

8.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

Ως Εισηγητή ορίζουμε τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΘΟΥΛΑ, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με αναπληρωτή βοηθό Γραμματέα την ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο