Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 101123/17.6.2015, την 170766/19.1.2016 και την κ.υ.α. 140424/6.3.2017.

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017 στο Παράρτημα VI, Μέρος Β ΓΕΝΙΚΑ, το πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται ως εξής:
«Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις περιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών / ιχθυοκαλλιεργειών στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα».
Στο Παράρτημα VI, Μέρος Β ΓΕΝΙΚΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που παραλαμβάνεται ύδωρ από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς ύδατος ο παραλήπτης υποχρεούται να τηρεί στοιχεία καταγραφής των ποσοτήτων ύδατος στο σημείο παραλαβής».
Στα παραρτήματα του άρθρου 16 της παρούσας, μετά το παράρτημα VI προστίθενται τα παραρτήματα VII, VIII και ΙΧ που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 140424/6.3.2017.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις

(Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. οικ. 146896

(ΦΕΚ Β' 2878/27-10-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχovτας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2077/1992 « Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α' 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.1440/1986 « Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α' 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 10, 11 (παραγ. 1 και 2) 13, 14 και 16 (παρ. 4) του v.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α'280) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 4117/2013 (Α'29).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α'85).

5. Τις διατάξεις της Ενότητας Α' του ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α'24).

6. Τις διατάξεις του ν.4014/2011 « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α'209).

7. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 « Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α'182).

8. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων» (Α' 289) και του ν.3208/2003 (Α'303), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 10 και 12 του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α'54).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕΙ_ 327/22-12-2000).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 « Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ .... κ.λπ.» (Α'190).

12. Το π.δ. 100/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

13. Την υπ' αριθ. 145026/10.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (Β'31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1212).

14. Την υπ' αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (A' 209)» (Β'21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αριθ. 48963/5.10.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011» (Β'2703).

16. Την υπ' αριθ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν.4014/2011 καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (Β' 964).

17. Την υπ' αριθ. 170225 /2014 υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α' σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β'135).

18. Την υπ' αριθ. 171923/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα» του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β'3071).

19. Την υπ' αριθ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β'2075).

20. Την υπουργική απόφαση Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ ΓΔΦΠ2488/2009 «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (Β'1249).

21. Την υπ' αριθ. Φ16/6631/1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Β'428).

22. Την υπ' αριθ. Δ11/Φ16/8500/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Β'174).

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98).

24. Την υπ' αριθ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β'679).

25. Την υπ' αριθ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β'1383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α'221).

27. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ. 189/2009» (Α'56).

28. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 « Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α'141), όπως ισχύει.

29. To π.δ. 46/2014 « Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (Α'79) και το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'134).

30. Την υπ' αριθ. Υ490/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη.

31. Την υπ' αριθ. 436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νικολάου Ταγαρά» (Β'831), όπως ισχύει.

32. Την υπ' αριθ. 41620/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, «περί διορισμού του κου Κων/νου Τριάντη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 433).

33. Την υπ' αριθ. 20237/2014 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΚ.Α. «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β' 956).

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται:

α) στα νέα και υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 2 (υποπαράγραφοι 2.1., 2.2. και 2.3.), 3 και 4 του άρθρου 2, τα οποία εξυπηρετούν τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι,

β) στις νέες και υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, χρήσεις των υδάτων όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν τα σημεία υδροληψίας είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά,

2. Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης:

α) Στα ανενεργά σημεία υδροληψίας, δηλαδή σημεία υδροληψίας τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών. Για τα ανενεργά σημεία υδροληψίας πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις εγγραφής τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 145026/10.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει καθώς και οι υποχρεώσεις σφράγισης ή καταστροφής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, έστω και περιοδικά, θα πρέπει να εκδοθεί άδεια χρήσης ύδατος σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 4, 5 και 6 της παρούσας απόφασης.

β) Στις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή άλλο δημόσιο φορέα, στο πλαίσιο εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στις υδρογεωτρήσεις που προβλέπονται στην περιβαλλοντική άδεια (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) των έργων ή δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην παρακολούθηση της ποιότητας ή / και ποσότητας των υδάτων ή στις υδρογεωτρήσεις που γίνονται με σκοπό τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση μελλοντικής δραστηριότητας. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω υδρογεωτρήσεων αρκεί ο υπεύθυνος φορέας να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, αα) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για ερευνητικούς σκοπούς, αντίγραφο του εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, ββ) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για την παρακολούθηση των υδάτων, αντίγραφο της περιβαλλοντικής άδειας με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ/ νση Υδάτων έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και γγ) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος, τεχνική έκθεση των εργασιών αυτών προκειμένου η αρμόδια Δ/νση Υδάτων να εξετάζει την καταρχήν συμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιτόπιας παρακολούθησης ή και διακοπής των εν λόγω εργασιών.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων ή της παρακολούθησης των υδάτων ή της διερεύνησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων κατά περίπτωση, αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

Σε περίπτωση που τα ύδατα από την εν λόγω υδρογεώτρηση πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται: αα) να την εγγράψει στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργό σημείο υδροληψίας, ββ) να τη σφραγίσει ή να την καταστρέψει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας και γγ) να αποκαταστήσει την περιοχή και τον περιβάλλοντα χώρο αυτής.

γ) Στα έργα άντλησης υδάτων από υπόγεια κτιρίων για τη διασφάλιση της ευστάθειας ή/και θεμελίωσης των κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται χρήση ύδατος και έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης καθώς και οι άδειες σύνδεσης με αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και όμβριων. Σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτείται άδεια χρήσης ύδατος.

δ) Στα έργα, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων για την πραγματοποίηση και τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις της υπ' αριθ. 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'192), όπως ισχύει .

ε) Στα ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και της χρήσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, με την προϋπόθεση ότι, στην άδεια εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων που χορηγείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α. Δ9Β,Δ/ Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009 (Β' 1249), προβλέπεται η υποχρέωση πλήρους επαναφοράς του συνόλου της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων υδάτων στον αρχικό αποδέκτη.

Οι ανωτέρω άδειες κοινοποιούνται υποχρεωτικά από την ανωτέρω αδειοδοτούσα αρχή προς την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. καθώς και στους οικείους ΟΤΑ. Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και οι οικείοι ΟΤΑ διατηρούν το δικαίωμα αα) της παρακολούθησης των εργασιών και του ελέγχου των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των γεωτρήσεων που αναγράφονται στις εν λόγω άδειες όπως τη γεωλογική τομή, το βάθος γεώτρησης, την τοποθέτηση υδρομετρητή και θερμομέτρου στην έξοδο και είσοδο για επαναδιάθεση του ύδατος στον αρχικό αποδέκτη, στο στόμιο κάθε γεώτρησης και ββ) της διαπίστωσης για την ύπαρξη ή όχι παράνομης χρήσης ύδατος που δεν αναγράφεται στην αρχική άδεια εγκατάστασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιστρέφεται η ίδια ποσότητα ύδατος ή διαφοροποιείται η ποιότητά του, εκτός από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του, απαιτείται η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρούσας απόφασης.

στ) Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά. Πριν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοπτική έκθεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν τα εν λόγω δίκτυα, υπάγονται σε καθεστώς αδειοδότησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

ζ) Στα εντός σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών νέα και υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, τηλεθέρμανσης, αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοπτική τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του δικτύου και συνοδεύεται από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας.

η) Στη χρήση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων για αναψυχή ή μεταφορές όπως υδατοδρόμια, με την προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή δεν απαιτείται υδροληψία και δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του (υδρομορφολογική επέμβαση). Για την πραγματοποίηση της εν λόγω χρήσης, κατά το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον αυτή προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία διασφαλίζεται ότι αα) συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και ββ) το έργο ή η δραστηριότητα είναι συμβατό με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική άδεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την πραγματοποίηση της ανωτέρω χρήσης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

θ) Στη χρήση παράκτιων υδάτων για αναψυχή, υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, αφαλατώσεις, μεταφορές, όπως υδατοδρόμια, ή για άλλες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του (υδρομορφολογική επέμβαση) και κατά το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείται, έχει προηγηθεί γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία διασφαλίζεται αα) η συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών και ββ) η υποχρέωση του ενδιαφερόμενου φορέα να κοινοποιεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αποτελέσματα παρακολούθησης των υδάτων.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

ι) Στις εργασίες συντήρησης - καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και στις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους, όπως εργασίες σταθεροποίησης των πρανών τους χωρίς μεταβολή της δίαιτας του υδατορέματος, καθαρισμού της κοίτης από συσσωρευμένα φερτά υλικά καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχετευτικής τους ικανότητας. Πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
(αα) υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και
(ββ) συνοπτική τεχνική έκθεση των εργασιών συνοδευόμενη από χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, με αναφορά στις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους των σημείων εργασιών στο υδατόρεμα.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

ια) Στις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών μέσα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές, όπως υδρογεωτρήσεις για δασοπυρόσβεση, καθώς και έργα συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων (ομβριοδεξαμενές) για δασοπυρόσβεση, άρδευση/πότισμα των δασικών φυτωρίων ή δενδρυλλίων αναδάσωσης και πότισμα της άγριας πανίδας και των θηραμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
(αα) έγγραφη βεβαίωση ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις
(ββ) σε περίπτωση νέων έργων, συνοπτική τεχνική έκθεση των εργασιών η οποία περιλαμβάνει και τα χωρικά δεδομένα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σημείου υδροληψίας που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της υπ' αριθ. 145026/10.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη κατάλληλης κλίμακας.
Με βάση την ανωτέρω τεχνική έκθεση η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης

ιβ) Στις δεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια αλλά και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας, εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνά τα 500 κ.μ .

2.1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι, για τα έργα και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 2, δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες στην εν λόγω παράγραφο προϋποθέσεις για την εξαίρεσή τους από το καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται, στον υπεύθυνο φορέα, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 (παραγ. 1(δ), περιπ. αα).

Άρθρο 2
Καθορισμός χρήσεων ύδατος και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται άδεια - Συσχέτιση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση


1. Οι χρήσεις ύδατος για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι κυρίως η ύδρευση, η αγροτική χρήση, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3199/2003, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω χρήσεις μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Οι χρήσεις ύδατος αναφέρονται ενδεικτικά ανά κατηγορία στο παράρτημα Ι.

2. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αξιοποίησης υδατικών πόρων που αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) και Β, κατά περίπτωση, του Παραρτήματος ΙΙ (Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα») της υπ' αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα με την κατηγορία τους, τα ακόλουθα:

2.1. Για τα νέα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α:

Για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων αξιοποίησης υδατικών πόρων που υπάγονται στην κατηγορία Α (υποκατηγορία Α1 και Α2), οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται ενδεικτικά στο Παράρτημα VI, ενσωματώνονται στην προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από αυτήν, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 2.1.1.

Η άδεια χρήσης ύδατος εκδίδεται μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI καθώς και όρους που αναλόγως αναφέρονται:

α) Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων τα οποία αφορούν σε απολήψεις υδάτων από περιοχές χωρίς εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών οι όροι αναφέρονται στη συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του π.δ.51/2007 καθώς και με τυχόν κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής

β) Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων τα οποία αφορούν σε απολήψεις υδάτων από περιοχές με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών, οι όροι αναφέρονται στη συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της περιοχής και με τις κανονιστικές πράξεις επιβολής μέτρων και περιορισμών που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 6) και του άρθρου 11 (παρ. 3) του ν.3199/2003, όπως ισχύει καθώς και με νομοθετήματα που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής.

2.1.1. Όταν για ένα έργο ή δραστηριότητα της υποκατηγορίας Α1, λόγω της φύσης του δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές του υδροληπτικού έργου και κατά συνέπεια είναι πρακτικά ανέφικτη η ενσωμάτωση στην Α.Ε.Π.Ο των απαιτήσεων για την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδεια χρήσης ύδατος.

2.2. Για τα νέα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β:

Για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων αξιοποίησης υδατικών πόρων που υπάγονται στην κατηγορία Β, οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα VI ενσωματώνονται, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται, στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

Η άδεια χρήσης ύδατος εκδίδεται μετά την υπαγωγή των εν λόγω έργων και δραστηριοτήτων σε Π.Π.Δ και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

2.2.1. Σε περίπτωση που τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα περιοχών με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα έργα αυτά και οι δραστηριότητες απαλλάσσονται από την υπαγωγή τους σε Π.Π.Δ. Για την πραγματοποίησή τους απαιτείται ενιαία άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6.

2.3. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες αξιοποίησης υδατικών πόρων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίας Α και Β και αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα περιοχών με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ισχύουν ανά κατηγορία τα εξής: α) Ως προς την κατηγορία Α: Για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής απαιτείται άδεια χρήσης ύδατος η οποία εκδίδεται χωρίς να προαπαιτείται η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και εφόσον προηγουμένως διενεργηθεί έλεγχος του υφιστάμενου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των εν λόγω έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν.4014/2011, όπως ισχύει, με συνέπεια την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των υποπαραγράφων 2.1. και 2.1.1. της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης. β) Ως προς την κατηγορία Β:

Για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης ύδατος χωρίς να προαπαιτείται η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. Πριν τη χορήγηση της άδειας είναι δυνατόν να διενεργείται έλεγχος του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Σε περίπτωση που για τα έργα αυτά υπάρχει αίτημα για επέκταση, βελτίωση ή τροποποίησή τους, με συνέπεια την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, απαιτείται η έκδοση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2.1. της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης.

2.3.1. Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες αξιοποίησης υδατικών πόρων των κατηγοριών Α και Β που αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα περιοχών χωρίς εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών, απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης ύδατος σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προηγουμένως διενεργηθεί έλεγχος του υφιστάμενου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Όταν πρόκειται για αίτημα εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης των ανωτέρω έργων και δραστηριοτήτων με συνέπεια την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των υποπαραγράφων 2.1. (α) και 2.2. της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης.

3. Για τα έργα και δραστηριότητες που αφορούν σε απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του παραρτήματος Ι και δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α ή Β του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) σε περίπτωση νέων έργων και δραστηριοτήτων, απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της παρούσας και
β) σε περίπτωση υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων απαιτείται μόνο άδεια χρήσης ύδατος, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αίτημα επέκτασης ή τροποποίησης του έργου με συνέπεια την ποσοτική μεταβολή ή την αλλαγή χρήσης της απολήψιμης ποσότητας ύδατος ή την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου. Αν υπάρχει τέτοιο αίτημα εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο (α) . Πριν τη χορήγηση της άδειας είναι δυνατόν να διενεργείται έλεγχος του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

4. Για τα έργα και δραστηριότητες της 2ης Ομάδας (Υδραυλικά έργα) του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που αφορούν σε χρήσεις του παραρτήματος Ι και είναι συνοδά έργα και δραστηριότητες δηλαδή εξυπηρετούν έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β των υπόλοιπων Ομάδων του ανωτέρω Παραρτήματος ΙΙ, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Αδειοδοτούσα αρχή- Προσδιορισμός των δικαιούχων αδειών χρήσης ύδατος ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων


1. Οι άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος, εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λεκάνη απορροής ποταμού όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3199/2003, όπως ισχύει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.1. Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί κοινής λεκάνης απορροής ποταμού, η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας υπάγεται το σημείο υδροληψίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Διευθύνσεων Υδάτων των λοιπών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με κοινές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται λεπτομερέστερα ο τρόπος συνεργασίας τους.

1.2. Στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας χωροθετείται σε λεκάνη απορροής ποταμού διαφορετική από αυτή στην οποία υπάγεται το υπόγειο υδατικό σύστημα άντλησης, η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λεκάνη απορροής ποταμού όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται το υπόγειο υδατικό σύστημα άντλησης του ύδατος. Με κοινές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται λεπτομερέστερα ο τρόπος συνεργασίας τους.

2. Δικαιούχοι για τις άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος, είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που εμπίπτουν κατά περίπτωση στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ως εξής:

2.1. Όταν πρόκειται για υδροληψία από δημόσιο, δημοτικό ή εποπτευόμενο από δημόσιο φορέα συλλογικό δίκτυο, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένες χρήσεις στο δημόσιο φορέα/ το Δήμο ή τον εποπτευόμενο Φορέα για λογαριασμό των χρηστών, ο οποίος και αναλαμβάνει:

α) την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου χρηστών και τον επιμερισμό του ύδατος στους χρήστες και
β) τη διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών και κανόνων ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση που η υδροληψία πρόκειται να γίνει για άλλη χρήση εκτός των αναφερόμενων στην ανωτέρω άδεια, ο ως άνω αρμόδιος φορέας μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα ή να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος η άδεια χορηγείται στον δημόσιο, δημοτικό ή εποπτευόμενο φορέα για λογαριασμό του αιτούντος.

2.2. Όταν πρόκειται για υδροληψία για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν.3199/2003, όπως ισχύει, μέσω ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων, η άδεια χορηγείται στον οικείο ΟΤΑ ή σε άλλο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για λογαριασμό όλων των χρηστών.

2.2.1. Οι κύριοι ή κάτοχοι ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων υποχρεούνται να παρέχουν στον ΟΤΑ Α' βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η χρήση ή/και η δραστηριότητα ή σε αντίστοιχο δημόσιο φορέα, στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ύδατος, όπως στοιχεία υδροληψίας, μέση ετήσια ποσότητα χρήσης, στοιχεία μέσων μεταφοράς. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται με συνοδευτικό έγγραφο προς τον ΟΤΑ Α' βαθμού, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση, το αντίγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε., η οποία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Υγείας ετησίως. Ο ΟΤΑ Α' βαθμού ή ο δημόσιος φορέας, σε εύλογο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, υποχρεούται, αφού διενεργήσει έλεγχο για την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, να υποβάλλει αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος.
Η χορήγηση της άδειας χρήσης ύδατος στον ΟΤΑ Α' βαθμού ή σε δημόσιο φορέα δεν αναιρεί την υποχρέωση των φορέων λειτουργίας ιδιωτικών δικτύων και ιδιωτικών μέσων να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην νέα παράγραφο 3.1 του άρθρου 11.


(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.2.2. Ο οικείος ΟΤΑ ή ο δημόσιος φορέας επιμερίζει τη ποσότητα ύδατος στους χρήστες ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες και διατυπώνει κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

2.3. Όταν πρόκειται για υδροληψία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την κάλυψη των ίδιων πραγματικών του αναγκών και το υδροληπτικό έργο (σημείο υδροληψίας) βρίσκεται σε χώρο άλλης ιδιωτικής, δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας, το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια χρήσης ύδατος απαιτείται:
α) να είναι φορέας εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος στο χώρο που πραγματοποιείται η χρήση του ύδατος, β) να έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου, με το οποίο καθορίζονται αναλόγως οι υποχρεώσεις καθενός από τους συμβαλλόμενους και διευθετούνται θέματα διαχείρισης του υδατικού πόρου ώστε να καλύπτονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο οι πραγματικές ανάγκες και των δύο, γ) σε περίπτωση που το υδροληπτικό έργο είναι δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας, να είναι κάτοχος σχετικού νόμιμου τίτλου ή κάθε άλλου ανάλογου εγγράφου ή βεβαίωσης με το οποίο βεβαιώνεται ή ορίζεται η παραχώρηση της χρήσης του υδροληπτικού έργου στον ενδιαφερόμενο, ή
δ) σε περίπτωση που το υδροληπτικό έργο είναι ιδιωτικό αλλά βρίσκεται σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο, να είναι κάτοχος σχετικού νόμιμου τίτλου ή κάθε άλλου ανάλογου εγγράφου ή βεβαίωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, με το οποίο ορίζεται ή βεβαιώνεται η παραχώρηση του χώρου αυτού στον ενδιαφερόμενο, για την πραγματοποίηση του υδροληπτικού έργου.
Για επιβεβαίωση ότι πληρούνται αναλόγως οι ανωτέρω απαιτήσεις, αρκεί μόνο η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που αποτελεί στοιχείο του φακέλου της αδειοδότησης. Υπόδειγμα του περιεχομένου της δήλωσης αυτής περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV (Μέρος Β1 και μέρος Β2).


(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.3.1. Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας του πόρου και με βασικό κριτήριο την ένταση της πίεσης των απολήψεων από επιφανειακά υδατικά συστήματα, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με την επιφύλαξη νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας του υδατικού συστήματος, είναι δυνατόν, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προσδιορίζονται τα επιφανειακά υδατικά συστήματα για τα οποία η άδεια χρήσης ύδατος θα εκδίδεται υπέρ του οικείου ΟΤΑ Α' Βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές με την άδεια χρήσης ύδατος που εκδίδεται για λογαριασμό των χρηστών με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, καθορίζεται η συνολική ποσότητα για τους χρήστες των σημείων υδροληψίας, οι οποίοι εξακολουθούν να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11. Η χορήγηση των αδειών χρήσης ύδατος στους ΟΤΑ Α' Βαθμού, δεν θίγει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα των χρηστών επί των ιδιωτικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

2.3.1.1. Ο οικείος ΟΤΑ Α' Βαθμού έχει την ευθύνη:
α) για τον επιμερισμό των ποσοτήτων ύδατος στους χρήστες των σημείων υδροληψίας, με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις τους,
β) για τον διαρκή έλεγχο της διανομής και παρακολούθησης της χρήσης του ύδατος,
γ) για τη διαβίβαση στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του συνόλου των στοιχείων των καταγραφών των επιμέρους μετρητών, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή η καταγραφή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των χρηστών σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος VI και,
δ) για την υλοποίηση της αντίστοιχης με το δικαιολογητικό Β4 του Παραρτήματος ΙΙ υδρολογικής έκθεσης ή μελέτης για το σύνολο των υδροληψιών που βρίσκονται στο εν λόγω επιφανειακό υδατικό σύστημα ή τμήμα αυτού και την υποβολή της στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας χρήσης ύδατος. Σε περίπτωση που το υδατικό σύστημα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ Α' Βαθμού, η εν λόγω υδρολογική έκθεση ή μελέτη, για το σύνολο των υδροληψιών που βρίσκονται στο εν λόγω επιφανειακό υδατικό σύστημα, υλοποιείται με ευθύνη του ΟΤΑ Β' Βαθμού ο οποίος στη συνέχεια την κοινοποιεί στους οικείους ΟΤΑ Α' Βαθμού, προκειμένου να επιτελέσουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (α), (β) και (γ).

2.3.1.2. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.3.1 για χορήγηση άδεια χρήσης ύδατος υπέρ του οικείου ΟΤΑ, η άδεια χρήσης ύδατος από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή τμήμα αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο χρήστη, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με την επιφύλαξη νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας του υδατικού συστήματος.


(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.4. Όταν πρόκειται για υδροληψία από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών και το σημείο υδροληψίας (υδροληπτικό έργο) βρίσκεται σε ιδιωτικό, δημοτικό ή δημόσιο χώρο, τα πρόσωπα αυτά εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.3., μπορούν να υποβάλλουν ομαδικά, ως συνδικαιούχοι κοινή αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομάδας συνδικαιούχων για τη χρήση του υδροληπτικού έργου, με το οποίο διευθετούνται θέματα ορθολογικής διαχείρισης της χρήσης των υδάτων και προστασίας του υδατικού πόρου. Ειδικότερα με το ανωτέρω συμφωνητικό ορίζεται ιδίως:
α) ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος υπογράφει και την αίτηση
β) ο ενδεδειγμένος επιμερισμός της απολήψιμης ποσότητας ύδατος από κάθε χρήστη και
γ) η χρονική διάρκεια του κύκλου χρήσης από τον κάθε χρήστη.
Στην ανωτέρω κοινή/ενιαία αίτηση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των συνδικαιούχων χρηστών.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.4.1. Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή της ανωτέρω ομαδικής αίτησης, για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος είτε υποβάλλονται ατομικές αιτήσεις με υποχρεωτική αναφορά στην ύπαρξη και των άλλων συνδικαιούχων χρηστών, είτε υποβάλλεται μία κοινή αίτηση που υπογράφεται από όλους τους συνδικαιούχους, οπότε η άδεια χρήσης ύδατος εκδίδεται στο/α όνομα/τα του/των αιτούντος/ντων αντίστοιχα.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.4.2. Σε κάθε περίπτωση υποβολής ομαδικής, κοινής ή ατομικής αίτησης για χρήση ύδατος από το ίδιο σημείο υδροληψίας (υδροληπτικό έργο), εκδίδεται μία άδεια χρήσης ύδατος, με δυνατότητα τροποποίησής της, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2. του άρθρου 10, όταν εκδηλωθεί μεταγενέστερα ενδιαφέρον από άλλο/ους συνδικαιούχο/ους ή σε περίπτωση αλλαγής συνδικαιούχου.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

3. Όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων τεχνητού εμπλουτισμού με τη χρήση πηγαίων ή επιφανειακών υδάτων, για τη διατήρηση της δυναμικότητας του υπόγειου υδροφόρου συστήματος με σκοπό την πρόληψη ή/και την αποκατάστασή του η άδεια χορηγείται στο δημόσιο, δημοτικό ή εποπτευόμενο από αυτούς φορέα που εκτελεί το έργο.

Άρθρο 4
Διαδικασία αδειοδότησης


1. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα) στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το σημείο υδροληψίας, εφεξής υπηρεσία υποδοχής. Ο φάκελος περιλαμβάνει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 5. Η υπηρεσία υποδοχής οφείλει να διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να παρέχει την αναγκαία συνδρομή και τις πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωσή της.

2. Η υπηρεσία υποδοχής διενεργεί έλεγχο ως προς την τυπική πληρότητα του φακέλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν προσκομισθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθώς και αν τα στοιχεία της αίτησης είναι πλήρη και επιπλέον: α) σε περίπτωση που υπηρεσία υποδοχής είναι ο ΟΤΑ Α' Βαθμού, εξετάζεται εάν οι ανάγκες σε νερό για την αιτούμενη χρήση, καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ύδατος, και β) σε περίπτωση που υπηρεσία υποδοχής είναι ο ΟΤΑ Β' Βαθμού εξετάζεται αυτεπάγγελτα η δυνατότητα κάλυψης των αιτούμενων αναγκών από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάλυψη ή δυνατότητα κάλυψης των αιτούμενων αναγκών από το ανωτέρω δίκτυο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2.1. Ο έλεγχος διενεργείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του φακέλου. Κατά το διάστημα αυτό η υπηρεσία υποδοχής μπορεί να ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και επιπλέον στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηριώνοντας το αίτημά της. Στην περίπτωση αυτή, μετά την προσκόμιση των αιτούμενων στοιχείων, η προθεσμία εξέτασης του φακέλου παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι προδήλως ελλιπής, η υπηρεσία επιστρέφει αμελλητί το φάκελο στον ενδιαφερόμενο με έγγραφη σχετική αιτιολόγηση.

2.2. Η υπηρεσία υποδοχής διενεργεί τους αναγκαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 καθώς και τους, κατά την κρίση της, απαραίτητους επιτόπιους ελέγχους για τη διευκόλυνση του έργου της. Στην περίπτωση αυτή η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δέκα (10) ακόμα εργάσιμες ημέρες.

2.3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τυπικής πληρότητας του φακέλου η υπηρεσία υποδοχής εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών συντάσσει συνοπτική έκθεση σχετικά με τις ενέργειές της κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2, 2.1. και 2.2. και, αφού κρατήσει ένα αντίγραφο του φακέλου, αποστέλλει τον πρωτότυπο φάκελο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή καθώς και το άλλο αντίγραφο του φακέλου μαζί με την έκθεσή της στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την παραλαβή του φακέλου τον εξετάζει και αξιολογεί τη συμβατότητά του σε σχέση με α) το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, β) τις κανονιστικές πράξεις επιβολής μέτρων και περιορισμών που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 6) και του άρθρου 11 (παρ. 3) του ν.3199/2003, όπως ισχύει, γ) τα νομοθετήματα που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής και δ) τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του π.δ.51/2007.

3.1. Η ανωτέρω αξιολόγηση για τη χορήγηση αδειών νέων έργων ολοκληρώνεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του φακέλου. Κατά το διάστημα της αξιολόγησης των φακέλων για τα νέα και υφιστάμενα έργα, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της νέας παραγράφου 3.2. που προστίθεται με την παράγραφο 3 (β) της παρούσας απόφασης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

3.2. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή αιτείται εγγράφως και αιτιολογημένα από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Γ του παραρτήματος ΙΙ ή ΙΙΙ ή την παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου του φακέλου αδειοδότησης, ή διαπιστώνει την έλλειψη από τον υποβληθέντα φάκελο κάποιου στοιχείου από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Α και Β του παραρτήματος ΙΙ ή ΙΙΙ, τάσσει στον αιτούντα ενδιαφερόμενο συγκεκριμένη εύλογη προθεσμία, προκειμένου αυτός να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία ή να προβεί στις δέουσες διευκρινίσεις. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν προβάλλονται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο αντικειμενικοί λόγοι που, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, δυσκολεύουν τη συμμόρφωσή του με την αρχικά ορισθείσα προθεσμία.
Εάν η ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασής της, παρέλθει άπρακτη, η αδειοδοτούσα αρχή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα αδειοδότησης με την έκδοση σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενημερώνοντας παράλληλα την ηλεκτρονική βάση του ΕΜΣΥ και, σε περίπτωση αιτήματος για υφιστάμενη υδροληψία, προβαίνει επιπλέον στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11.


(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

4. Μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση άδειας. Η απορριπτική απόφαση, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

4.1 Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να διενεργεί κατά τη κρίση της επιτόπιους ελέγχους για τη διευκόλυνση του έργου της, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες υποδοχής.

4.2. Οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α' ή Β' Βαθμού) ή η αδειοδοτούσα αρχή δεν εμπλέκονται στην επίλυση ιδιωτικών διενέξεων, διαφορών ή αμφισβητήσεων, που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ούτε οι εν λόγω διενέξεις, διαφορές ή αμφισβητήσεις, παρακωλύουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης παρά μόνο κατόπιν δικαστικής παραγγελίας, οπότε η διαδικασία αδειοδότησης αναστέλλεται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Μετά τη δικαστική επίλυση των ανωτέρω διενέξεων, διαφορών ή αμφισβητήσεων, οι υπηρεσίες υποδοχής ή η αδειοδοτούσα αρχή, κατά περίπτωση, συνεχίζουν τη διαδικασία αδειοδότησης. Σε περίπτωση που η τελεσίδικη δικαστική απόφαση αφορά σε διενέξεις, διαφορές ή αμφισβητήσεις που αναφέρονται σε ήδη εκδοθείσα άδεια χρήσης ύδατος, η δικαστική απόφαση κοινοποιείται από τους ενδιαφερόμενους στην αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να προβεί αναλόγως, αν απαιτείται, σε τροποποίηση ή ανάκληση της εν λόγω άδειας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2. και 3 του άρθρου 10
.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

4.3. Μετά την έκδοση της άδειας, η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει σχετικά τον οικείο ΟΤΑ Β' Βαθμού και θέτει στη διάθεσή του, εφόσον ζητηθεί, αντίγραφο του φακέλου αδειοδότησης για τη διευκόλυνση των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

5. Σε περίπτωση νέων έργων για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας ή νέων έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει κατά προτεραιότητα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα προτίμησης συνοδευόμενο από την ανάλογη τεκμηρίωση.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

6. Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων διαπεριφερειακού χαρακτήρα της κατηγορίας Α, καθώς και σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων ΕΥΔΑΠ ή ΕΥΑΘ ή Δημόσιων ή Δημοτικών Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Ύδατος, όπως ΔΕΥΑ/ΟΤΑ Α' Βαθμού, Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας χρήσης υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ελέγχει και την τυπική του πληρότητα εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 2, 2.1, 2.2., και 2.3 του παρόντος άρθρου.

7. Εάν για υφιστάμενη υδροληψία δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εγγραφή μέχρι τις 31.12.2014 στο ΕΜΣΥ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αδειοδότησής της πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 7.1 και 7.2.

7.1. Να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος το πρόστιμο που, κατά περίπτωση, προβλέπεται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 7 (περιπ.γ) του παρόντος άρθρου, προσκομίζοντας στην υπηρεσία υποδοχής του φακέλου αδειοδότησης ανάλογο παράβολο υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης ύδατος και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α' 182).

7.2. Να αποδεικνύεται, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αδειοδότησης, η παλαιότητα της χρήσης σε συνδυασμό με την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος που συνδέεται με τη δραστηριότητα. Προς τούτο:
1) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά, στοιχεία ή τίτλους που τεκμηριώνουν την ως άνω παλαιότητα της χρήσης όπως: (α) παλαιά άδεια ή έγκριση που αφορά στη χρήση ύδατος ή στη δραστηριότητα ή στη χρηματοδότηση ή/και εκτέλεση του έργου, (β) παλαιά συμβολαιογραφική πράξη που αναφέρει την ύπαρξη της υδροληψίας ή της δραστηριότητας (γ) αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτροδότησης ή Γεωργοτεχνικό Δελτίο Νο1, ή (δ) κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με τη δραστηριότητα, ή
2) σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, τίτλων ή στοιχείων, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη της παλαιότητας της χρήσης του σημείου υδροληψίας ή της δραστηριότητας, με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α' ή Β' Βαθμού.

7.2.1. Σε κάθε περίπτωση η παλαιότητα της χρήσης εξετάζεται από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.

7.2.2. Στο πλαίσιο της εκτίμησης ή τεκμηρίωσης της παλαιότητας της χρήσης:
α) Εάν τεκμηριώνεται ή διαπιστώνεται η παλαιότητα της χρήσης, η υδροληψία δεν υπάγεται στους τυχόν περιορισμούς και απαγορεύσεις του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών στο οποίο υπάγεται το σημείο υδροληψίας, με την επιφύλαξη άλλων νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής.
β) Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η παλαιότητα της χρήσης:
αα) εάν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, απαγορεύεται και η περαιτέρω χρήση του σημείου υδροληψίας οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, ή
ββ) εάν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών δεν προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, ο φάκελος αδειοδότησης που συνοδεύει το αίτημα αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μέρος Β και του Παραρτήματος Ill, μέρος Β1, κατά περίπτωση.


(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

8. Για την έκδοση των αδειών χρήσης ύδατος δεν αποτελεί προϋπόθεση η διενέργεια ελέγχου από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

9. Κατά την αξιολόγηση των φακέλων για χορήγηση ή ανανέωση των αδειών χρήσης ύδατος από υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν εγγραφεί στο Ε.Μ.Σ.Υ μέχρι 31-12-2014 σύμφωνα με την υπ. Αριθ.145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί στις αποστάσεις μεταξύ υδροληπτικών έργων, που επιβάλλονται με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 (παρ. 6 ) και 11 (παρ. 3) του ν.3199/2003, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη εφαρμογής περιορισμών που τυχόν ορίζονται με άλλες νομοθετικές διατάξεις στο πλαίσιο ειδικής προστασίας των υδάτων της περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν οι υδροληψίες που τεκμηριωμένα επηρεάζουν σημαντικά άλλα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα, η λειτουργία των οποίων δεν είναι εφικτή ακόμα και αν ληφθούν πρόσθετοι όροι και περιορισμοί

10. Οι άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή /και αδειών χρήσης ύδατος αναρτώνται στο διαδίκτυο με μέριμνα της αδειοδοτούσας αρχής, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν.3861/2010 (Α'112), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των απορρήτων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

11. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 (εδάφιο η) του άρθρου 4 του ν.3199/2003, όπως ισχύει, διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης και παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και αδειών χρήσης ύδατος, σε κάθε στάδιο αυτής.

Άρθρο 5
Στοιχεία της αίτησης - Δικαιολογητικά


1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος ή/και άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων καθορίζονται στο παράρτημα !V.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδειας χρήσης ύδατος είναι το σύνολο των δικαιολογητικών των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.

5. Σε περίπτωση που στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται εκθέσεις και μελέτες, αυτές πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκπόνηση και υπογραφή τους, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

6. Σε περίπτωση αδειοδότησης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος της ΕΥΔΑΠ ή ΕΥΑΘ ή Δημόσιων ή Δημοτικών Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Ύδατος, όπως ΔΕΥΑ/ΟΤΑ Α' Βαθμού, Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), κάθε σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση των λοιπών υφιστάμενων έργων και σημείων υδροληψίας που αφορούν στις υπηρεσίες παροχής ύδατος.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος των αδειών


1. Οι άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου,

β) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της σχετικής άδειας, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα II και την αίτηση,

γ) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου που προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθός του και τις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής τους. Η άδεια εκτέλεσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατόν να δοθεί παράταση από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

δ) την απαίτηση για άμεση γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή περιστατικών έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 9, και

ε) τις διατάξεις για την ισχύ της άδειας και τις περιπτώσεις και προϋποθέσεις τροποποίησης, ανανέωσης ή ανάκλησης αυτών,

στ) τον κωδικό του Ε.Μ.Σ.Υ.

ζ) τους ειδικότερους όρους που ενδεικτικά περιγράφονται στο παράρτημα VI (Μέρος Α')

2. Οι άδειες χρήσης ύδατος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου,

β) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της άδειας,

γ) τη χορηγούμενη ετήσια ποσότητα (ελάχιστη-μέγιστη) του ύδατος με αναφορά στην περίοδο χρήσης του μέσα στο έτος, που καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7,

δ) την προέλευση του ύδατος (επιφανειακό ή υπόγειο νερό) και τον τρόπο παροχής του όπως, σύνδεση με δίκτυο, άντληση,

ε) τις τυχόν ειδικότερες υποχρεώσεις του χρήστη πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 11,

στ) τη δυνατότητα διατήρησης υφιστάμενης εφεδρικής υδροληψίας μόνο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών μιας δραστηριότητας με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η συνολικά απολήψιμη αδειοδοτούμενη ποσότητα της κύριας υδροληψίας, η οποία θα αντλείται και από τα δύο σημεία/ έργα υδροληψίας από το ίδιο υδατικό σύστημα,

ζ) τους όρους για την παρακολούθηση της ποσότητας του ύδατος και της εν γένει τήρησης των όρων της άδειας σε περίπτωση δημόσιων ή δημοτικών δικτύων παροχής υπηρεσιών ύδατος,

η) τον επιμερισμό των ποσοτήτων ύδατος σε περίπτωση ομάδας χρηστών με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες,

θ) την υποχρέωση του χρήστη να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται, ι) τον κωδικό του Ε.Μ.Σ.Υ.,

ια) τους ειδικότερους όρους που ενδεικτικά περιγράφονται στο παράρτημα VI (Μέρος Β').

ιβ) τον όρο ότι η χρήση ύδατος είναι νόμιμη όταν ταυτίζεται χρονικά με τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, οπότε ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να ενημερώνει σχετικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρέχοντας κάθε σχετικό στοιχείο ή πληροφορία. Η χρήση ύδατος είναι νόμιμη και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση που για τη λειτουργία της δραστηριότητας απαιτείται έλεγχος καταλληλότητας (ποσοτικός ή ποιοτικός) του ύδατος.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

3. Οι άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου και χρήσης ύδατος που εκδίδονται με ενιαία πράξη, περιλαμβάνουν συνδυαστικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2.

4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος ακολουθεί τον κύκλο αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ.51/2007, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Για τις άδειες που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η διάρκεια ισχύος τους ορίζεται στο ένα (1) έτος μετά την β' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών, δηλαδή έως το 2022,

β) Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1784), η διάρκεια ισχύος τους, είτε αυτή έχει λήξει είτε όχι, παρατείνεται αυτοδίκαια στο ένα (1) έτος μετά την β' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών, δηλαδή έως το 2022

γ) Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 2005, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 , παρ. (1δ) της υπ' αριθ. 145026/10.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και έχουν κατατεθεί αιτήσεις για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31-12-2014, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέχρι 30-04-2015 να υποβάλλουν φάκελο ανανέωσης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, προκειμένου αναλόγως να λάβουν παράταση έως το 2022.

δ) Για τις άδειες που εκδίδονται μετά το 2021, η διάρκεια ισχύος τους ακολουθεί εφεξής τις επόμενες αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και λήγει ένα χρόνο μετά από κάθε αναθεώρηση.

4.1. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

5. Η άδεια εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης ύδατος μπορεί, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, να εκδίδεται με ενιαία πράξη στις περιπτώσεις έργων που μπορούν από τη φύση τους να κατασκευάζονται και να τίθενται σε λειτουργία ενιαία από τον ίδιο φορέα, Ενιαία άδεια δεν μπορεί να δοθεί στις περιπτώσεις έργων, όπου στοιχεία ποσότητας ή/και ποιότητας του ύδατος, απαραίτητα για την έκδοση της άδειας χρήσης, προκύπτουν μετά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 7
Καθορισμός ποσότητας ύδατος


1. Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζει στην άδεια χρήσης, τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ελάχιστη-μέγιστη) ύδατος, λαμβάνοντας υπόψη το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμού και το Πρόγραμμα Μέτρων, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 4 του π.δ. 51/2007, τις κανονιστικές πράξεις επιβολής μέτρων και περιορισμών που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 6) και του άρθρου 11 (παρ. 3) του ν.3199/2003, όπως ισχύει καθώς και τα νομοθετήματα που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη δυνατότητα:

α) Στις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης να καθορίζει μικρότερη από την αιτούμενη ποσότητα ύδατος.

β) Στις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να προβαίνει σε τυχόν τροποποίηση ή ανάκλησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 1 και 3), ως προς τη χορηγούμενη ποσότητα ύδατος.

1.1. Σε περίπτωση χορήγησης μικρότερης ποσότητας ύδατος από την αιτούμενη ή τροποποίησης ή ανάκλησης υφιστάμενων αδειών, η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων πριν την έκδοση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας, ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο για το λόγο που του χορηγεί μικρότερη ποσότητα ύδατος ή το λόγο ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας.

2. Σε περίπτωση αγροτικής χρήσης που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για τον καθορισμό της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη τη χρήση των τελευταίων 5 ετών, όπως αυτή αναγράφεται στις σχετικές δηλώσεις ΟΣΔΕ του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Για αγροτικές χρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες στον ΟΣΔΕ, η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη την αγροτική χρήση όπως αυτή δηλώνεται στην αίτηση- δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια καθορίζει την ελάχιστη και τη μέγιστη ανά έτος ποσότητα χρήσης ύδατος.

3. Σε περίπτωση εφεδρικής υδροληψίας, η χορηγούμενη ποσότητα του ύδατος καθορίζεται ενιαία για το συνολικό έργο (κύρια και εφεδρική).

Άρθρο 8
Κάλυψη αναγκών από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ύδατος


1. Όταν βεβαιώνεται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης δημόσιου ή δημοτικού συλλογικού δικτύου παροχής υπηρεσιών ύδατος ότι οι ανάγκες σε νερό των ιδιωτών ή των ιδιωτικών δικτύων που αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης ύδατος, καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το εν λόγω δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο, δεν εκδίδονται νέες άδειες ούτε ανανεώνονται οι υφιστάμενες.

2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό ιδιωτών ή των ιδιωτικών δικτύων από δημόσιο ή δημοτικό συλλογικό δίκτυο χρήσης ύδατος, ο αρμόδιος φορέας του δημόσιου ή δημοτικού δικτύου αφού διερευνήσει τη δυνατότητα και αναγκαιότητα ένταξης του σημείου υδροληψίας στο σύστημα εξυπηρέτησης του εν λόγω δικτύου, ενημερώνει αναλόγως την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, η οποία, σε θετική περίπτωση, προβαίνει σε ανάκληση της άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10.

Εάν τελικά το /τα σημείο /α υδροληψίας δεν ενταχθεί /ουν στο δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο, η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, με την πράξη ανάκλησης της άδειας, χαρακτηρίζει το /τα σημείο /α υδροληψίας ως ανενεργό /α παρέχοντας στον δικαιούχο τις δέουσες υποδείξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11, ώστε το /τα εν λόγω σημείο /α να τεθεί /ουν εκτός λειτουργίας.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση υδροληψίας, η χρήση της οποίας, σύμφωνα με τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που προσκομίζει ο αιτών ιδιώτης ή ο διαχειριστής του ιδιωτικού δικτύου, τεκμηριώνει, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής:

- κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως αρδευτικές γεωτρήσεις εντός περιοχής δημόσιου ή δημοτικού αρδευτικού δικτύου εφόσον αυτές εξυπηρετούν καλλιέργειες για το χρονικό διάστημα του έτους που δεν λειτουργεί το εν λόγω δίκτυο άρδευσης,

- σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου με προτεραιότητα στην εξοικονόμηση διυλισμένου ύδατος υδρευτικής χρήσης, όπως υδροληψία για πότισμα πρασίνου, βιομηχανική χρήση,

- ακαταλληλότητα της ποιότητας του παρεχόμενου από το δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο ύδατος ως προς τη συγκεκριμένη χρήση η οποία αποδεικνύεται (α) σε περίπτωση καλλιεργειών με την προσκόμιση σχετικής έκθεσης γεωπόνου και με αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης που αφορούν στη συγκεκριμένη παράμετρο και μόνο (β) σε κάθε άλλη περίπτωση με υποβολή τεχνικής έκθεσης και με αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης που αφορούν στη συγκεκριμένη παράμετρο και μόνο,

- εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Άρθρο 9
Έκτακτες ανάγκες


1. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εκτάκτων ή/ και απρόβλεπτων αναγκών, όπως:

α) φυσικές καταστροφές ή απότομες και έντονες καιρικές και κλιματικές αλλαγές,

β) περιπτώσεις λατομικής/ μεταλλευτικής δραστηριότητας με απρόβλεπτη εκφόρτιση ποσότητας ύδατος που καθιστά αδύνατη την συνέχιση των εργασιών,

γ) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής συλλογικών υδροληπτικών έργων ύδρευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν ανάγκες κοινής ωφέλειας, και

δ) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής υδρογεώτρησης για άρδευση στα μέσα αρδευτικής περιόδου,
ο φορέας/ δικαιούχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνίστανται εκτός των άλλων και στη δυνατότητα ανόρυξης και λειτουργίας έργου υδροληψίας καθώς και στη λειτουργία εφεδρικής υδροληψίας, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση αδειών. Τα ως άνω διαρθρωτικά μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού.

Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να παρέχει υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση εφεδρικής υδροληψίας αυτή λειτουργεί για περιορισμένο χρόνο, όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτείται η παρουσία του φορέα του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με ιδιώτη γεωλόγο της επιλογής του ή επιστήμονα άλλης κατά περίπτωση ειδικότητας καθώς και εκπροσώπου του ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, από την αδειοδοτούσα αρχή, με την υποχρέωση σύνταξης σχετικής έκθεσης αυτοψίας. Εάν δεν είναι εφικτή η παρουσία γεωλόγου από τις ανωτέρω υπηρεσίες, ο ιδιώτης γεωλόγος ή ο επιστήμονας άλλης κατά περίπτωση ειδικότητας έχει την ευθύνη σύνταξης τεχνικής έκθεσης την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.

2.1. Όταν η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή περιφερειακή αρχή, ο φορέας του έργου υποχρεούται να προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η έκθεση αυτοψίας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εκτίμηση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων.

2.2. Με βάση την έκθεση αυτοψίας ή την τεχνική έκθεση του ιδιώτη γεωλόγου ή επιστήμονα άλλης κατά περίπτωση ειδικότητας, η αδειοδοτούσα αρχή καθορίζει εγγράφως την αναγκαιότητα αδειοδότησης του έργου οπότε:

α) σε θετική περίπτωση προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο ο φορέας του έργου θα πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για υποβολή φακέλου αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 4, ή

β) σε αρνητική περίπτωση, ορίζει, με βάση την άμεση ανάγκη εξυπηρέτησης του περιστατικού έκτακτης ανάγκης, περιορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας της υδροληψίας πέραν του οποίου το σημείο υδροληψίας καθίσταται ανενεργό και προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο ο φορέας του έργου θα πρέπει: αα) να εγγράψει την, υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργό σημείο υδροληψίας, και ββ) να σφραγίσει τη, υδροληψίας ή να την καταστρέψει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις επέλευσης περιστατικών έκτακτης ανάγκης η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επανεξετάζει τις ήδη αδειοδοτημένες χρήσεις ή/και τα έργα αξιοποίησης υδάτων και, εάν απαιτείται, τροποποιεί ή, ως έσχατο μέτρο, ανακαλεί τις χορηγηθείσες άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10.

Άρθρο 10
Τροποποίηση - Ανανέωση-Ανάκληση αδειών


1. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθώς και οι άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τροποποιούνται πριν από τη λήξη ισχύος τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6, στις ακόλουθες κυρίως περιπτώσεις:

α) αλλαγή της χρήσης του ύδατος,

β) αλλαγή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας ύδατος που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 7,

γ) αντικατάσταση αδειοδοτημένης υδροληψίας εφόσον τεκμηριώνεται ότι αα) εξυπηρετεί την ίδια δραστηριότητα, ββ) δεν μεταβάλλεται η απολήψιμη ποσότητα του ύδατος η οποία πρέπει να γίνεται από τον ίδιο υδροφορέα και γγ) δεν αλλάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

Εάν δεν τεκμηριώνονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αντικατάσταση αδειοδοτείται εξαρχής ως νέο έργο. Σε κάθε περίπτωση το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 11.

δ) επέλευση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος, πριν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, οφείλει να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή φάκελο αναθεώρησης /τροποποίησης της άδειας, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση του Παραρτήματος IV με τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της τροποποίησης της άδειας.

1.1. Ο φάκελος αναθεώρησης/ τροποποίησης της άδειας, εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 2.1, 2.2., 2.3, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 και 6 του άρθρου 4.

1.2. Οι ανωτέρω άδειες είναι δυνατόν να τροποποιούνται πριν από τη λήξη ισχύος τους και σε περιπτώσεις αλλαγής του δικαιούχου ή προσθήκης νέου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε τροποποίηση της άδειας.

1.3. Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού έργων υδροληψίας, όπως γεώτρηση, πηγάδι, υδρομαστευτική στοά, δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας άδειας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Πριν την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή συνοπτική τεχνική έκθεση γεωλόγου σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ώστε κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την ίδια ή από τον οικείο ΟΤΑ. Μετά το πέρας των εργασιών ο γεωλόγος υποβάλλει στη Διεύθυνση Υδάτων συνοπτική έκθεση εργασιών που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση-αποπεράτωση του έργου.

2. Οι άδειες χρήσης υδάτων μετά τη λήξη ισχύος τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6, ακολουθούν τη διαδικασία ανανέωσης. Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν από τη λήξη τους, να υποβάλλουν στις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, σχετικό φάκελο ανανέωσης, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση ανανέωσης με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν έχουν αλλάξει τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της αδειοδότησης καθώς και ότι τηρούνται οι όροι της άδειας χρήσης.

2.1 Η ανανέωση των αδειών, εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 2.1, 2.2., 2.3, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 και 6 του άρθρου 4, οπότε η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει αναλόγως α) είτε σε τροποποίηση των αδειών εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, β) είτε σε ανανέωση των αδειών λαμβάνοντας υπόψη νέους όρους και περιορισμούς που τυχόν έχουν εν τω μεταξύ θεσπισθεί σύμφωνα με τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης ή με κανονιστικές διατάξεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 6) και του άρθρου 11 (παρ. 3) του ν.3199/2003, όπως ισχύει ή με τυχόν νομοθετήματα που ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής. είτε γ) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος των αδειών, ως έχουν, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6.

3. Οι άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων και χρήσης ύδατος, δύνανται να ανακαλούνται από την αδειοδοτούσα αρχή όταν:
α) συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 12 (παράγραφος 6β) του π.δ. 51/2007,
β) δεν τηρούνται οι όροι της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6,
γ) οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται μεταγενέστερα από την έκδοση της άδειας, από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 8,
δ) απαιτείται επανακαθορισμός της ποσότητας των χορηγούμενων υδάτων που προβλέπεται στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7,
ε) κατά τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου του ύδατος ανάλογα με τη χρήση του, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12, διαπιστώνεται η ακαταλληλότητά του, για τη χρήση στην οποία αναφέρεται η άδεια και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων,
στ) διαπιστώνεται ότι η έκδοση της άδειας βασίστηκε σε ψευδή/ παραπλανητικά στοιχεία/ δικαιολογητικά,
ζ) δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 11,
η) επέλευση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9.

3.1. Με την πράξη ανάκλησης της άδειας η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί είτε να ζητά από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή φακέλου για τροποποίηση/αναθεώρηση της άδειας είτε να χαρακτηρίζει το σημείο υδροληψίας ως ανενεργό, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή να τροποποιεί τους όρους της άδειας.

4. Η τροποποίηση, ανανέωση ή ανάκληση της άδειας γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Ανενεργά σημεία υδροληψίας


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος σημείου υδροληψίας και κάνει χρήση ύδατος υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης ύδατος σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια ύδατος και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες ύδατος.

β) Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.

γ) Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άλλων τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου.

δ) Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης ποσότητας και της ποιότητας του ύδατος, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σημείου υδροληψίας.

ε) Να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις της χορηγηθείσας άδειας.

στ) Να διασφαλίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών εκβάθυνσης, αντικατάστασης και καθαρισμού των υδρογεωτρήσεων και πηγαδιών, την επίβλεψη από ιδιώτη γεωλόγο, ώστε να βεβαιώνεται η ορθότητα και η τεχνική επάρκεια των ανωτέρω εκτελούμενων εργασιών. Με το πέρας των εργασιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Υδάτων έκθεση ολοκλήρωσης-αποπεράτωσης των εργασιών.

ζ) Να εφοδιάζει τον κάτοχο του μέσου μεταφοράς ύδατος για διάθεση σε τρίτους, με αα) αντίγραφο της άδειας χρήσης ύδατος και ββ) απλή ενυπόγραφη βεβαίωση για τον προορισμό του μεταφερόμενου ύδατος.

1.1. Για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, ο δικαιούχος σημείου υδροληψίας που κάνει χρήση ύδατος, οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Για την ηλεκτροδότηση νέας εγκατάστασης αγροτικής χρήσης απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ). Στο Δελτίο αυτό αναγράφεται, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πεδίων, ο αριθμός της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.
β) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.
γ) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί και εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) με τον αριθμό της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.
δ) Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος κατά περίπτωση, εφόσον μέχρι την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν έχει ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Παραρτήματος VII και κατατίθεται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
αα) Μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης ύδατος, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, αίτηση για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII. Η ανωτέρω προθεσμία αναγράφεται στην απόφαση της άδειας χρήσης ύδατος. Οι αιτήσεις για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του Δελτίου Νο1 στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε δίμηνο, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου δίμηνου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός παροχής της ηλεκτροδότησης.
ββ) Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κοινοποιούν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας (Δελτίο Νο1), τις απορριπτικές αποφάσεις για την έκδοση αδειών χρήσης ύδατος για αγροτική χρήση. Η εν λόγω υπηρεσία οφείλει, στη συνέχεια, να ενημερώνει τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο.
ε) Για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης αγροτικής χρήσης που εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) εκδίδεται μετά την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης παροχής ύδατος της εγκατάστασής του από το ως άνω συλλογικό δίκτυο, την οποία εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αυτού. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός προσκομίζει στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.
στ) Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος και, κατά συνέπεια, οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο φορέας χρήσης ύδατος είναι νομικό πρόσωπο ή είναι ομάδα πολλών φυσικών προσώπων, ο εκπρόσωπός τους ταυτίζεται με τον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.
ζ) Οι κάτοχοι εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλλουν στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας αίτημα επανασύνδεσης συνοδευόμενο από την ισχύουσα άδεια χρήσης ύδατος, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/2013 τ.Β'). Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να προχωρά σε επανασύνδεση, πριν την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι εξακολουθεί να διατηρεί την εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο ανωτέρω δικαιούχος μειωμένου αγροτικού τιμολογίου στον οποίο έχει γίνει επανασύνδεση, υποχρεούται μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει αίτημα επικαιροποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII.
αα) Σε περίπτωση αλλαγής ή θανάτου του χρήστη της αγροτικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου είχε συνταχθεί το αρχικό Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1), ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/ κληρονόμοι του μπορεί/ ουν να το διατηρήσει/ουν, εφόσον προσέλθει/ουν στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αιτηθεί/ ούν την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του/ τους, ως νόμιμου διαδόχου ή κληρονόμου/ων ή στο όνομα του ενός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους κληρονόμους, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/2013 τ.Β').
Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει σε αλλαγή του ονόματος στον λογαριασμό του ρεύματος, όταν ο νόμιμος διάδοχος ή ο/οι κληρονόμος/οι προσκομίζει/ουν τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1.2. του άρθρου 10, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα.
Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο διάδοχος ή κληρονόμος/κληρονόμοι υποχρεούται/νται, μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει/ουν αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, καταθέτοντας και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ββ) Σε περίπτωση αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου που περιέχει ηλεκτροδοτημένη εγκατάσταση αγροτικής χρήσης και με Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στο όνομα του πωλητή, ο αγοραστής, εφόσον διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα, υποβάλλει αίτημα στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας στο όνομά του. Με την αίτηση αυτή ο αγοραστής συνυποβάλλει τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, όταν απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1.2. του άρθρου 10, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι διαθέτει αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Παραρτήματος VII. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στο όνομά του, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, καταθέτοντας και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
η) Το Παράρτημα IX περιλαμβάνει υπόδειγμα του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) το οποίο στο εξής καλούνται να συντάσσουν οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού των οικείων Περιφερειών.


(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν κάνει χρήση σημείου υδροληψίας, είτε διότι αυτό είναι ανενεργό είτε διότι δεν του χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια χρήσης ύδατος, υποχρεούται με δαπάνες του να προβαίνει: α) σε περίπτωση επιφανειακών απολήψεων στην απομάκρυνση του αντλητικού συστήματος β) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων σε επιφανειακή σφράγιση ή σε καταστροφή τους σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα:

α) Ως προς την επιφανειακή σφράγιση: Η επιφανειακή σφράγιση συντελείται είτε με αφαίρεση των αντλητικών συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα της γεώτρησης είτε με διατήρηση του αντλητικού συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα εξόδου ύδατος. Η σφράγιση τόσο στην ως άνω περίπτωση των υδρογεωτρήσεων όσο και στην περίπτωση των πηγαδιών, πραγματοποιείται με τοποθέτηση μεταλλικού σκέπαστρου και κλείδωμα αυτού μέσω σφραγίδας. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, το σφραγισμένο σημείο υδροληψίας δύναται να μετατραπεί σε σημείο παρακολούθησης των υδάτων εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων.

β) Ως προς την καταστροφή: Η καταστροφή πραγματοποιείται με εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος ή/και της εξωτερικής σωλήνωσης και πλήρωση της οπής με καθαρό αμμοχάλικο μέχρι το βάθος των 2 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια η οπή πληρώνεται με σκυρόδεμα μέχρι την επιφάνεια.

2.1. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη αναγγελία από τον ιδιοκτήτη του ανενεργού σημείου υδροληψίας προς τη Διεύθυνση Υδάτων και τον ΟΤΑ Β' βαθμού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εργασιών,

β) να πραγματοποιούνται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα παρουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς και εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ Β' βαθμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, της Διεύθυνσης Υδάτων,

γ) να διασφαλίζεται η προστασία από τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και

δ) να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του κοινού.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

2.2. Οι ανωτέρω εργασίες ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού σφράγισης ή καταστροφής από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων ή τον ΟΤΑ Β' βαθμού.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

3. Η χορήγηση των αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος:

α) Δεν αναιρεί την ατομική ευθύνη του χρήστη σε περίπτωση συλλογικού δικτύου.

β) Δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο της χρήσης από την υποχρέωση να εφοδιάζεται με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις.

γ) Δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

δ) Δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων.

ε) Αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων ή στη συγκεκριμένη χρήση για το/την οποίο/α εκδίδεται καθώς και στο δικαιούχο αυτού του έργου/ χρήσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

3.1. Η χορήγηση των αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος υπέρ του οικείου ΟΤΑ Α' βαθμού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 2.2. του άρθρου 3, δεν αναιρεί την ευθύνη των φορέων λειτουργίας ιδιωτικών δικτύων ή/και ιδιωτικών μέσων ούτε τα απαλλάσσει από την υποχρέωσή τους να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας/καταλληλότητας των υδάτων, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

4. Κάθε ιδιωτικό μέσο μεταφοράς ύδατος για διάθεση σε τρίτους, υποχρεούται να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας χρήσης ύδατος του δικαιούχου του σημείου υδροληψίας και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 12
Παρακολούθηση και έλεγχοι


1. Οι αρμόδιες για την προστασία των Υδάτων ή /και του Περιβάλλοντος Υπηρεσίες του ΟΤΑ Β' βαθμού στα διοικητικά όρια της οποίας υπάγεται η χρήση ή το έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν επώνυμης αιτιολογημένης καταγγελίας, για την τήρηση των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

1.1. Τα πορίσματα των ελέγχων και, σε περιπτώσεις παραβάσεων, οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων με τα πρακτικά αυτοψίας και την κατάθεση απόψεων του παραβάτη, διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατόν στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να προβεί στις δέουσες, κατά την κρίση της, ενέργειες.

1.2. Αρμόδια για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων και διαπίστωσης των παραβάσεων είναι και τα Κλιμάκια Ελέγχων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δεύτερο εδάφιο) του άρθρου 13 του ν.3199/2003, όπως ισχύει.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να ζητά από τις ανωτέρω Υπηρεσίες τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων ή επιτόπιων αυτοψιών για λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και τη γενικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, αυτοτελώς ή να συμμετέχει στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 για την τήρηση των όρων των αδειών .

3. Ο έλεγχος της ποιότητας ύδατος γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρχές ανάλογα με τις κατηγορίες χρήσης του νερού που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων ενημερώνει σχετικά τις εν λογω αρχές και θέτει στη διάθεσή τους, εφόσον ζητηθούν, στοιχεία από το φάκελο αδειοδότησης. Οι ανωτέρω αρχές υποχρεούνται:

α) να ενημερώνουν τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας ύδατος που διενεργούν και

β) να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3199/2003, όπως ισχύει.

3.1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις ως άνω αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, προσδιορίζουν πρόγραμμα δειγματοληψιών για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον, ο χρόνος, η συχνότητα και το κόστος διενέργειας των δειγματοληψιών. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και αποστέλλονται, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

4. Οι δαπάνες για τη διενέργεια των ελέγχων, όταν διαπιστώνεται παράβαση, βαρύνουν τον υπαίτιο δικαιούχο της χρήσης ή/ και του έργου αξιοποίησης του υδατικού πόρου.

5. Στις περιπτώσεις έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι για την τήρηση των όρων των Α.Ε.Π.Ο. ή των Π.Π.Δ. καθώς και των Γενικών Όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI και αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4014/2011 όπως ισχύει.

6. Εφόσον γνωστοποιηθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων τυχόν φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικές υδροληψίες είτε μέσω μεταγενέστερων εκθέσεων/ μελετών είτε κατόπιν καταγγελιών, είναι δυνατόν να επιβληθεί δοκιμαστική άντληση, ο τρόπος διενέργειας της οποίας θα καθοριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

Άρθρο 13
Κυρώσεις


1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ως εξής:

α) Με πρόστιμο από 3.000 μέχρι 10.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος εκτελεί έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια εκτέλεσης έργου. Το πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στον κύριο του έργου όσο και στον τεχνικά υπεύθυνο της εκτέλεσης του έργου.

β) Με πρόστιμο από 3.000 μέχρι 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος κάνει χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια χρήσης ύδατος.

γ) Με πρόστιμο από 1000 μέχρι και 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος:
αα) παραβαίνει τους όρους της άδειας εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης ύδατος καθώς και όποιος προβαίνει σε απολήψιμη ποσότητα ύδατος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7
ββ) δεν προβαίνει σε διαδικασία τροποποίησης της άδειας χρήσης ύδατος, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
γγ) παραβαίνει την υποχρέωση χορήγησης στοιχείων στον ΟΤΑ Α' βαθμού ή σε αντίστοιχο δημόσιο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1. του άρθρου 3.

(Όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

δ) Με πρόστιμο από 1.000 μέχρι 2.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος:
αα) παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1,
ββ) εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ιδιωτική υδροληψία ή ιδιωτικό δίκτυο παροχής ύδατος κατά παράβαση του άρθρου 8 και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγ.3 του ίδιου άρθρου,
γγ) παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9
δδ) παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα εδάφια (α), (δ), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.
εε) όποιος από τους δικαιούχους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκχωρεί σε τρίτους την άδεια χρήσης ύδατος
στστ) παρακωλύει τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

ε) Σε περίπτωση υφιστάμενου σημείου υδροληψίας α) εάν δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης που τροποποιεί την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά έχει υποβληθεί αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:
αα) με πρόστιμο 150 Ευρώ όταν ο ίδιος προσέρχεται αυτοβούλως στην αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος ή
ββ) όταν η παράβαση διαπιστώνεται μετά από διενέργεια ελέγχου ή μετά από καταγγελία, η αδειοδοτούσα αρχή τάσσει στον παραβάτη εύλογη προθεσμία προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί και να υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν προβάλλονται εγγράφως από τον ανωτέρω χρήστη αντικειμενικοί λόγοι που κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής δυσκολεύουν τη συμμόρφωσή του με την αρχικά ορισθείσα προθεσμία. Εάν εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασής της, προσέλθει ο ενδιαφερόμενος με αίτημα αδειοδότησης τιμωρείται με πρόστιμο 150 Ευρώ, άλλως, εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο παραβάτης τιμωρείται με το πρόστιμο 1000 έως 2000 Ευρώ και εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
β) εάν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης που τροποποιεί την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: αα) όταν ο παραβάτης προσέρχεται αυτοβούλως για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, εάν έχει υποβάλλει αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση (150 Ευρώ) άλλως, εάν δεν έχει υποβάλλει αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ, τιμωρείται με πρόστιμο 250 Ευρώ.
ββ) εάν η παράβαση διαπιστώνεται μετά από διενέργεια ελέγχου ή μετά από καταγγελία, ο παραβάτης τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 (3.000-5.000 Ευρώ).


(Η περίπτωση ε', τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 101123/17.6.2015, την 170766/19.1.2016 και την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η καταβολή του προστίμου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση από την αδειοδοτούσα αρχή του φακέλου ανανέωσης ή έκδοσης αντίστοιχα της άδειας.

1.1. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

1.2. Σε περίπτωση που υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων είναι οι συγκύριοι του σημείου υδροληψίας ο καθένας από αυτούς ευθύνεται για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

1.3. Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, είναι το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας του ύδατος, η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις της αδειοδοτούσας αρχής.

1.4. Στον γεωτεχνικό ή μηχανικό ή επιστήμονα άλλης ειδικότητας ο οποίος κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2.1 του άρθρου 9, της παραγράφου 1.3. του άρθρου 10 ή της παραγράφου 1στ του άρθρου 11, βεβαιώνει ψευδώς ή απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση κατά τρόπο ώστε να παραπλανά την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 Ευρώ. Η πράξη επιβολής του προστίμου κοινοποιείται στο οικείο επιμελητήριο για περαιτέρω ενέργειες του πειθαρχικού του οργάνου.

1.5. Στον κάτοχο και χρήστη των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη ανόρυξη, καθαρισμό, εκβάθυνση, διεύρυνση ή κάθε άλλη τεχνική εργασία σε υδροληψία χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή κατά παραβίαση του άρθρ.10, παρ.1.3., επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 μέχρι 5.000 Ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης.


(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

1.6. Στον κάτοχο των μέσων μεταφοράς ύδατος για διανομή σε τρίτους, που ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 μέχρι 3.000 Ευρώ.

1.7. Σε περίπτωση υποτροπής για τις παραβάσεις των παραγράφων 1.4, 1.5, και 1.6, εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

2.1 Η παράβαση διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού, η οποία υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης να συντάσσει έκθεση βεβαίωσης παράβασης και να την διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, αυτοψίες για διαπίστωση των παραβάσεων. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής έκθεσης.

2.2. Πριν την επιβολή των προστίμων για παραβάσεις της παραγράφου 1, μπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση.

3. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α'182) για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

4. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης ή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999 Α' 45).

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

4.1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή η τυχόν απόφαση επί της αίτησης θεραπείας ή επί της ιεραρχικής προσφυγής, προσβάλλεται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της σχετικής προσφυγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

4.2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τη δυνατότητα για λόγους νομιμότητας, να ακυρώνει αυτεπαγγέλτως, με την έκδοση σχετικής απόφασης επαρκώς αιτιολογημένης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, πράξεις επιβολής προστίμου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοσή τους. Το σχέδιο της σχετικής απόφασης συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 101123/17.6.2015, την 170766/19.1.2016 και την κ.υ.α. 140424/6.3.2017)

5. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με την επιφύλαξη εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.3199/2003, όπως ισχύει και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4042/2012 (Ενότητα Α').

6. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.4014/2011 καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

7. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α'190).

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων ή/και χρήσης ύδατος οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεμούν στις αρμόδιες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 υπηρεσίες υποδοχής, προωθούνται μετά τον προβλεπόμενο τυπικό έλεγχο, και εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των αρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου.

2. Για τις αιτήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο τυπικός έλεγχος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, διενεργείται από τις εν λόγω Υπηρεσίες.

3. Αιτήσεις για έργα και δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Έργα και δραστηριότητες τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1., 2.2.1, 3 και 4 του άρθρου 2 για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή ενιαία άδεια εκτέλεσης - χρήσης εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Εάν στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων, έχουν αλλάξει τα στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις, την απολήψιμη ποσότητα του ύδατος, την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή την αλλαγή των δικαιούχων, ο ενδιαφερόμενος επανυποβάλλει την αίτηση για άδεια με τα νέα στοιχεία ώστε αυτή να αξιολογηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

6. Ιδιώτες/φορείς, των οποίων η άδεια εκτέλεσης έργου έχει λήξει, χωρίς να έχει εκτελεσθεί το έργο, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επανεξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 15
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

α) η υπ' αριθ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Β'1784),

β) η υπ' αριθ. 150559/10.6.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (Β'1440), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προστίμων για αιτήσεις αδειοδότησης που ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν σε υπηρεσίες υποδοχής ή σε αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και,

γ) κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 16
Παραρτήματα


Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, και V! που ακολουθούν.

Άρθρο 17
Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
145026/10.1.2014 ΚΥΑ (Β΄31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 145893/2014 ΚΥΑ (Β΄1212)

1. Η παράγραφος 1(γ) του άρθρου 2, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 145893/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20−12−2005 ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης ύδατος είναι σε ισχύ ή όχι.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 145893/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«Μέχρι την 30η Απριλίου 2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν διαθέτει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος……. σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας».

3. Στο άρθρο 10, προστίθεται νέα παράγραφος 2, οπότε η υπάρχουσα παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3. Η νέα παράγραφος 2 έχει ως ακολούθως:
«2. Σε όσους υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31−12−2014, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου (100 ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182)».

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 101123/17.6.2015)

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο