Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/234/20.10.2014 Διενέργεια Ε.Δ.Κ. και καταβολή δωροσήμου

(Διενέργεια Ε.Δ.Κ. και καταβολή δωροσήμου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 20/10/2014
Αριθ. Πρωτ. Ε41/234

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια Ε.Δ.Κ. και καταβολή δωροσήμου»


Σχετ.: Τα με αριθ. Ε40/694/22.11.2013 , Ε41/140/4.7.2014 και Ε41/546/7.7.2014 Γενικά Έγγραφα.

Όπως είναι γνωστό , για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4075/2012 παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες αρχικά με το Γενικό Έγγραφο Ε40/694/22.11.2013 και εν συνεχεία με το Ε40/546/7.7.2014 ενώ, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά τον υπολογισμό δωροσήμου στους οικοδόμους για το Β΄ Τετράμηνο 2014 ( απασχόληση 01/01/2014 έως 30/04/2014), παρασχέθηκαν και ειδικές οδηγίες με το έγγραφο Ε41/140/4.7.2014.

Στις οδηγίες αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά από Ε.Δ.Κ. και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους ή μετά την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν .

Επίσης με τις οδηγίες , προσδιορίζεται η διαδικασία διενέργειας Κεντρικού Ε.Δ.Κ., ενώ για τις περιπτώσεις των Α.Π.Δ. που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον Κεντρικό Ε.Δ.Κ., σας γνωστοποιείται ότι , παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζονται από το Υποκ/μα μέσω της διαδρομής: φάκελος «Α.Π.Δ.»> Υποφάκελος : «Εκτυπώσεις» > επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.Δ που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Ε.Δ.Κ.».

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πλέον ότι, χωρίς να έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός δωροσήμου σε οικοδόμους για απασχόληση και ασφάλιση από 01/01/2014 και μετά.

Παρά τις προαναφερόμενες επισημάνσεις , στην καταβολή του τελευταίου δωροσήμου (δωρόσημο Β΄ Τετράμηνο 2014) παρατηρήθηκαν μεγάλα προβλήματα εξ’ αιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι, για πολλές Α.Π.Δ οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στους Διενεργηθέντες Κεντρικούς Ε.Δ.Κ. δεν προέβησαν τα Υποκ/τα σε διορθώσεις λαθών ή σε ενέργειες για άρση εμποδίων διενέργειας Ε.Δ.Κ. στα σχετικά Α.Μ.Ο.Ε, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων .

Επειδή, μετά και την διενέργεια των τελευταίων Κεντρικών Ε.Δ.Κ. που διενεργήθηκαν στις 19/10/2014 διαπιστώνεται ότι, εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα εξ’ αιτίας της μη διόρθωσης λαθών που δεν επιτρέπουν Ε.Δ.Κ σε πολλά Α.Μ.Ο.Ε. από πολλές μονάδες, παρακαλείστε όπως, άμεσα δώσατε εντολή στα τμήματα οικοδομών ώστε να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :

• Να εκτυπώσουν αμέσως τις καταστάσεις μέσω του Ο.Π.Σ /Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ από την διαδρομή φάκελος «Α.Π.Δ.»> υποφάκελος : «Εκτυπώσεις» > επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.Δ που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Ε.Δ.Κ.» για κάθε μήνα από Ιανουάριο 2014 έως και Αύγουστο 2014.

• Να εντοπίσουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την διενέργεια Ε.Δ.Κ. στα σχετικά Α.Μ.Ο.Ε (Οι πληροφορίες για τα προβλήματα παρέχονται αυτόματα οσάκις επιχειρηθεί διενέργεια Ε.Δ.Κ. σε Α.Μ.Ο.Ε ).

• Να επιλύσουν τα προβλήματα για κάθε ένα Α.Μ.Ο.Ε και να διενεργήσουν αμέσως Ε.Δ.Κ ώστε εγκαίρως να ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων.

Επισημαίνεται ότι, οσάκις επιλυθούν όλα τα προβλήματα των Α.Π.Δ του Οκταμήνου (1/2014 -8/2014) τα οποία κυρίως αφορούν προβλήματα παρελθόντων ετών, όπως είναι οι καταβολές εισφορών περιόδου χωρίς να υπάρχει χρέωση με Α.Π.Δ., η δρομολόγηση λαθών Α.Π.Δ χωρίς να έχουν γίνει οι διορθώσεις κ.λ.π. , η διαδικασία που προαναφέρεται θα ακολουθείται κάθε φορά μόνο για το τετράμηνο για το οποίο θα υπολογίζεται δωρόσημο.

Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα διενέργειας Ε.Δ.Κ. από τις μονάδες οποιαδήποτε στιγμή, είτε έγινε είτε δεν έγινε κεντρικός Ε.Δ.Κ., εξακολουθεί να ισχύει.

Εάν και μετά από τις παρούσες οδηγίες διαπιστωθεί ότι δεν προβήκατε στις ενέργειες που προαναφέρονται και δημιουργηθούν εκ νέου προβλήματα στην καταβολή δωροσήμου στους οικοδόμους θα τεθεί θέμα αναζήτησης ευθυνών .ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο