Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 51760/20.10.2014 Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο

(Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 51760

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επ. Προγραμμάτων
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
- Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής
- ΕΥ ΟΠΣ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 101 80, Αθήνα
Πληροφορίες; Γραφείο Προϊσταμένων
Τηλ : 2103742007, 2103742013,2103317210, 2131500306

ΘΕΜΑ: Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο.

Εισαγωγή

Στα σχέδια εξυγίανσης τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ε.Ε. αποτυπώνεται ο προγραμματισμός υλοποίησης των έργων σε επίπεδο πράξης, με στόχο τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης και το ασφαλές κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του εθνικού ΠΔΕ.

Η εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης αποτελεί δέσμευση των αρμόδιων αρχών και προϋπόθεση για την άρση των περιορισμών που είχαν τεθεί σχετικά με την ένταξη νέων έργων και την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων (εγκύκλιος 17917/ΕΥΣ/14.4.2014).

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν στη διαχείριση των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ τόσο για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 όσο και κατά τη μεταβατική περίοδο, σε συνέχεια της συμφωνίας επί των σχεδίων εξυγίανσης καθώς και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών που έχουν εκδοθεί από τη ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΕΥΣ.

Οι οδηγίες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

1. Έργα ενταγμένα που ολοκληρώνονται εντός του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (κατηγορία 0 και 1 των σχεδίων εξυγίανσης).
2. Έργα που προτείνονται προς απένταξη (Κατηγορία 2 των σχεδίων εξυγίανσης).
3. Έργα phasing (Κατηγορία 3 των σχεδίων εξυγίανσης).
4. Έργα που δεν ολοκληρώνονται εντός της περιόδου και δεν γίνονται phasing - Μη λειτουργικά (Κατηγορία 4 των σχεδίων εξυγίανσης),
5. Νέες εντάξεις έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το ασφαλές κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου.

1. Έργα ενταγμένα που ολοκληρώνονται εντός του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Για τα ενταγμένα έργα που συμπεριλαμβάνονται στα συμφωνηθέντα σχέδια εξυγίανσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ολοκληρώνονται εντός της επιλέξιμης περιόδου (κατηγορία 0 και 1), γίνεται άρση των περιορισμών που είχαν τεθεί με την υπ' αριθμό 179Ι7/ΕΥΣ/14.04.2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ σχετικά με την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, εφόσον ολοκληρωθούν οι απεντάξεις και ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης ενημερώσει με help- desk την ΕΥ ΟΠΣ για την ολοκλήρωση των απεντάξεων των έργων κατηγορίας 2 άμεσης απένταξης, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις / αναφορές, προκειμένου η ΕΥ ΟΠΣ να προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

To help desk θα πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΑ και στην ΕΥΣ.

Οι τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης που οδηγούν σε αύξηση του προϋπολογισμού ένταξης προϋποθέτουν ισόποσες απεντάξεις ή μειωτικές τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης, πέραν των όσων έχουν δηλωθεί στο σχέδιο εξυγίανσης, με στόχο τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Πα λόγους διευκόλυνσης της διαχείρισης, επιτρέπονται μικρές προσαρμογές που δεν ξεπερνούν το 10% του ενταγμένου π/υ της πράξης και αθροιστικά δεν οδηγούν σε αύξηση π/υ εντάξεων άνω του 0,5%σε επίπεδο Προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης, το ΟΠΣ κλειδώνει αυτόματα και δεν θα επιτρέπει τις σχετικές τροποποιήσεις, εάν δεν έχει προηγηθεί μείωση του π/υ εντάξεων του ΕΠ. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω helpdesk, όπως ανωτέρω.

2. Έργα που προτείνονται προς απένταξη

Τα έργα που προτείνονται προς απένταξη περιλαμβάνουν έργα προς άμεση απένταξη και έργα που Θα απενταχθούν σταδιακά, ως δυνητικά μεταφερόμενα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στην περίπτωση των δυνητικά μεταφερόμενων έργων που απεντάσσονται για διαχειριστικούς λόγους και θα μεταφερθούν τελικά στην επόμενη Π.Π, δεν εφαρμόζεται η ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων, εφόσον δεν πρόκειται για απένταξη συνεπεία παρατυπίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (έργα άμεσης απένταξης) η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης περιλαμβάνεται στο ΣΔΕ.

2.1. Άμεση Απένταξη έργων

Για τα έργα που χαρακτηρίζονται στο σχέδιο εξυγίανσης ως έργα προς απένταξη (κατηγορία 2 χωρίς πρόβλεψη προϋπολογισμού στο νέο ΕΣΠΑ), τα οποία αποτελούν ανενεργά έργα ή έργα που δεν ολοκληρώνονται μέχρι το 2015 και δεν προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς για μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο, απαιτείται άμεση απένταξη των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των σχεδίων εξυγίανσης. Τα έργα αυτά δεν θα έχουν δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των ΣΑ του ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της προθεσμίας απένταξης που περιγράφεται στο σχέδιο εξυγίανσης, επιφέρει το κλείσιμο του ΟΠΣ για το σύνολο των έργων της ΕΥΔ/ΕΦΔ στο Ε.Π. και δεν επιτρέπει την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας προένταξης ώριμων έργων ως εμπροσθοβαρών

2.2 Εν δυνάμει «μεταφερόμενα» έργα: σταδιακή απένταξη έργων και μεταφορά στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η διαδικασία εξυγίανσης οδήγησε στον εντοπισμό έργων που πρέπει να απενταχθούν, αλλά από τη φύση τους φαίνεται από τη φύση τους ότι εναρμονίζονται με τις αναπτυξιακές επιλογές του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. της νέας Προγραμματικής Περιόδου υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης των κανόνων επιλεξιμότητας.

Τα έργα αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως εν δυνάμει «μεταφερόμενα» έργα του νέου ΕΣΠΑ. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης και εμφανίζουν διαφορετικές προοπτικές υλοποίησης.

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξής τους διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
• έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει, και
• έργα των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει

Οι ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν για τη μεταφορά των έργων στα Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα έργων ως εξής:

2.2.1. Έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει

Τα έργα αυτής της κατηγορίας αφορούν πράξεις με νομικές δεσμεύσεις που είτε δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους εντός της επιλέξιμης περιόδου είτε μεταφέρονται σε Ε.Π. του νέου ΕΣΠΑ για διαχειριστικούς λόγους με βάση το σχέδιο εξυγίανσης.

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

I. Έργα με νομικές δεσμεύσεις μετά την 1.1.2014

Τα έργα των οποίων οι νομικές δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί, μετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι δαπάνες μέχρι σήμερα, ακολουθούν τις διαδικασίες προεπιλογής και προένταξης στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020». Στην περίπτωση προεπιλογής για προένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εκδίδεται η απόφαση απένταξης της πράξης από το Ε.Π. της Π.Π. 2007-2013 με παράλληλη έκδοση νέας απόφασης ένταξης ως «έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το ίδιο ισχύει και για τα έργα, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης, δηλαδή η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, καθώς έχουν δημιουργήσει οικονομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι τρίτων (αναδόχων), ακόμα και εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση.

II. Έργα με αναληφθείσες δεσμεύσεις πριν το 2014 και πραγματοποιηθείσες δαπάνες εντός του 2014

Τα έργα αυτά, εφόσον προεπιλεγούν και προενταχθούν με τη διαδικασία της εγκυκλίου «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020», μπορούν να ενταχθούν στο σύνολά τους στη νέα Προγραμματική, μόνον αν η υλοποίηση του φυσικού τους αντικειμένου έχει ξεκινήσει μετά την 1.1.2014. Σε άλλη περίπτωση το κόστος των εργασιών που υλοποιήθηκαν πριν την 1.1.2014 βαρύνει το εθνικό ΠΔΕ και το έργο προεντάσσεται με τον υπολειπόμενο προϋπολογισμό και το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω.

III. Έργα με συμβασιοποιημένο το υποέργο προετοιμασίας / ωρίμανσης τους ή και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

Στα έργα που η συμβασιοποίηση αφορά σε υποέργα προετοιμασίας / ωρίμανσης τους ή και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (π,χ, μελέτη, παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών) και όχι στο κύριο υποέργο, οι φορείς διαχείρισης καλούνται, κατ' αρχήν, να εφαρμόσουν τη διαδικασία της εγκυκλίου «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» για το κύριο υποέργο. Εάν το κύριο υποέργο δεν προεπιλεγεί για χρηματοδότηση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, τότε το έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013 απεντάσσεται στο σύνολο του. Στην περίπτωση συμβασιοποίησης μη επιλέξιμων συμβάσεων του κύριου έργου, η δαπάνη βαρύνει το εθνικό ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ορίου πιστώσεων του.

Σε περίπτωση προεπιλογής, το έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 θα περιοριστεί στο/α συμβασιοποιηθέν/τα υποέργα και το κύριο υποέργο θα ενταχθεί, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς διαχείρισης θα προβούν σε τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης -Τ.Δ,Π και της απόφασης ένταξης, προκειμένου το έργο που θα παραμείνει στο Ε.Π. 2007-13 να προσαρμοστεί στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πραγματικής υλοποίησής του και να ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας που συμβάλλει περισσότερο στους στόχους του.

IV. Για τα συμβασιοποιημένα έργα που είναι δυνατή srj ολοκλήρωση τους εντός της περιόδου αλλά προτείνεται να μεταφερθούν για διαχειριστικούς Λόγους, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την προεπιλογή - προένταξη και θα πρέπει να διασφαλισθεί από τις Δ.Α ότι δεν θα έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο πριν την αίτηση χρημστοδότησή τους σε Ε.Π. του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να είναι επιλέξιμα.

Τα έργα των ανωτέρω κατηγοριών I και II που δεν θα κριθούν επιλέξιμα κατά τη διαδικασία προεπιλογής - προένταξης της εγκυκλίου «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020» με δεδομένο ότι έχουν οικονομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι τρίτων, θα πρέπει:

- είτε να παραμείνουν στο ΕΣΠΑ και με τακτοποίηση φυσικού/οικονομικού αντικειμένου να ολοκληρωθούν εντός της επιλέξιμης περιόδου (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατηγορία 1)

- είτε να ολοκληρωθούν μέχρι το 2017 με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση εθνικού ΠΔΕ ή να συμπεριληφθούν στην έκθεση κλεισίματος ως μη λειτουργικά (έργα π/υ >5εκ €) (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατηγορία 4),

- είτε να απενταχθούν πλήρως από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις διαδικασίες του κεντρικού λογαριασμού (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατηγορία 2 και μηδενικό π/υ στην επόμενη Π.Π.).

Επισημαίνεται ότι τα έργα I, II που έχουν νομικές δεσμεύσεις θα ακολουθούν τις διαδικασίες χρηματοδότησης μέσω Κεντρικού Λογαριασμού μέχρι του ποσού των καταχωρηθεισών έντων νομικών δεσμεύσεων οι οποίες καθιστούν το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η οποιαδήποτε αλλαγή οτο χαρακτηρισμό ενός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης δεν θα πρέπει να αυξήσει τον εγκεκριμένο στόχο υπερδέσμευσης του ΕΠ.

2.2.2 Έργα που η υλοποίησή τους δεν έχει ξεκινήσει, δηλαδή δεν έχει αναληφθεί καμία νομική δέσμευση και με βάση το σχέδιο εξυγίανσης δύνανται να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο

Τα έργα αυτής της ομάδας μπορούν να αποτελέσουν «εν δυνάμει» μεταφερόμενα έργα των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, εφόσον βέβαια, πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής - προένταξης όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαδικασία διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης ότι «ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση» οτο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20. Ως εκ τούτου, η διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών των ανωτέρω έργων μπορεί να προχωρήσει κανονικά μέχρι το σημείο που προηγείται της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή.

Στις παραπάνω ομάδες και κατηγορίες έργων εντάσσονται όλοι οι τύποι των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, δημόσιες συμβάσεις, έργα κρατικών ενισχύσεων, έργα ΕΚΤ.

Ωστόσο, και σε ότι αφορά στα έργα του ΕΚΤ, ενδεχόμενα αιτήματα μεταφοράς στα νέα Ε.Π, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, καθώς η φύση και η διάρκεια τους υπαγορεύει συνήθως την ολοκλήρωσή τους εντός της επιλέξιμης περιόδου. Στα έργα ΕΚΤ, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς κύκλους ή διαφορετικές περιόδους, μπορεί τμήμα του έργου που αντιστοιχεί στον κύκλο ή στην περίοδο υλοποίησης να μεταφερθεί ως νέο και αυτοτελές έργο στα νέα Ε.Π., εφόσον πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας και υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων.

Τα έργα των κρατικών ενισχύσεων είναι δυνατόν να μεταφερθούν στα νέα Ε.Π., εφόσον βέβαια αφορούν επενδύσεις που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται μετά την 1.1.2014 και ικανοποιούν τους όρους προεπιλογής - προένταξης της εγκυκλίου «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα έργα των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα πρέπει να κλείσουν οτο επίπεδο της υλοποίησης που θα έχουν πραγματοποιήσει έως τις 31,12.2015.

3. Έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο προγραμματικές περιόδους (phasing)

3.1 Μεγάλα Έργα


Τα Μεγάλα Έργα, των οποίων η υλοποίηση θα συνεχιστεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε., θα ενταχθούν κατά προτεραιότητα στα νέα Ε.Π. της περιόδου 2014-2020. Για τα έργα αυτά ισχύουν οι όροι των κατευθυντήριων γραμμών της EE σχετικά με το κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2014 (βλ παράρτημα Π2.1).

Έχει υποβληθεί στην EE, προκειμένου να συμφωνηθεί, ο κατάλογος των Μεγάλων Έργων - Phasing μεταξύ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του προγράμματος Connecting Europe Facilities (CEF). Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας θα αξιολογηθεί η προτεινόμενη διαίρεση των Μεγάλων Έργων σε φάσεις, βάσει της οποίας η Επιτροπή θα συμφωνήσει για τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων και την τροποποίηση των αποφάσεων που αφορούν στα ήδη εγκεκριμένα μεγάλα έργα (έγγραφο της COCOF 12/0047/02).

Μετά τη συμφωνία με την EE (ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή), οι Δ.Α, θα προβούν στα ακόλουθα:

• Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης/ πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο ως προς τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, ο οποίος απομειώνεται στον επιλέξιμο π/υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007¬2013.

Η πράξη παραμένει ως έχει ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη αφορά στο σύνολο της πράξης (α' και β' φάση).

Συνεπώς, η τροποποιημένη απόφαση ένταξης του έργου θα αναφέρει στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για την εγγραφή στο ΠΔΕ, ως προϋπολογισμούς (Π/Υ1 και Π/Υ 2) τους (αρχικούς) προϋπολογισμούς του συνολικού κόστους του έργου, με τη σημείωση ότι οι π/υ θα προσαρμοστούν σε αυτούς της Α' φάσης του έργου, μετά την δημιουργία των νέων εναρίθμων Π.Δ.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου.

• Στο Π.Δ.Ε., η εγγραφή του έργου διατηρείται στον ίδιο ενάριθμο και στην ίδια Σ.Α. με το συνολικό προϋπολογισμό του μεγάλου έργου που αφορά στο κόστος της α' και β' φάσης (συνολική δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), έως τη δημιουργία των νέων εναρίθμων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου.

Μετά την έγκριση των τροποποιημένων αιτήσεων των Μεγάλων Έργων από την EE, την έγκριση των νέων Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη δημιουργία των νέων εναρίθμων στο ΠΔΕ, οι Δ.Α. θα επαναλάβουν την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή στο CEF, προκειμένου να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό του στο επιλέξιμο κόστος των εργασιών της α' φάσης και η εν λόγω προσαρμογή να αποτυπωθεί τόσο στο ΟΠΣ όσο και στο Π.Δ.Ε.

Οι εργασίες της β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από Ε,Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω των νέων εναρίθμων Π.Δ.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά την έγκριση των νέων ΕΠ. Δαπάνες που αφορούν τη β' φάση του έργου δεν πρέπει να δηλώνονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην κατηγορία των έργων phasing δεν εντάσσονται οι παραγωγικές επενδύσεις (κατά την έννοια του άρθρου 3 του Καν. 1080/2006 για το ΕΤΠΑ).

3.2 Έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο προγραμματικές περιόδους (phasing)

Μετά τη συμφωνία με την Ε.Ε. και έως την έγκριση των νέων Ε.Π., οι Δ.Α. θα πρέπει να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της β' φάσης του έργου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και / ή το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020». Για τα έργα αυτά ισχύουν οι όροι των κατευθυντήριων γραμμών της EE σχετικά με το κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2014 (βλ παράρτημα Π.2.2)

Αν τα έργα δεν κριθούν επιλέξιμα για χρηματοδότηση στην επόμενη περίοδο και συνεχίσουν να υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο, θα πρέπει :

- να γίνει τακτοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ώστε να ολοκληρωθούν εντός της επιλέξιμης περιόδου (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατ.1)

- να ενταθεί ο ρυθμός υλοποίησής τους και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι το 31/3/2017 με την ελάχιστη επιβάρυνση του εθνικού Π.Δ.Ε ή να συμπεριληφθούν στην έκθεση κλεισίματος ως μη λειτουργικά (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατηγορία 4),

- στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις απεντάσσονται πλήρως από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις διαδικασίες του κεντρικού λογαριασμού (νέος χαρακτηρισμός έργου στο σχέδιο εξυγίανσης ως κατ. 2 και μηδενικό π/υ στην επόμενη Π.Π.).

Για τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας κατά την μεταβατική περίοδο (πριν την έγκριση των νέων Ε.Π. και ΠΔΕ) ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 για τα μεγάλα έργα (παραμένει ο συνολικός π/υ του έργου α' και β' φάση ως συνολική δημόσια δαπάνη στο ΠΔΕ, με μείωση της επιλέξιμης δαπάνης στα ποσά της α' φάσης).

Με την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη δημιουργία των νέων εναρίθμων στο ΠΔΕ, οι Δ.Α. θα προβούν στην ένταξη σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 των πράξεων εργασιών που αντιστοιχούν στη β' φάση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο ΣΔΕ.

Επισημαίνεται ότι οι Δ.Α. της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία της υλοποίησης όλων των έργων "phasing" (μεγάλα έργα και έργα άνω των 5 εκ, ευρώ) στο σύνολο τους, έως την έγκριση των νέων Ε.Π. και την ένταξη της β' φάσης των έργων, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της α' φάσης εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών. Καθίσταται σαφές ότι στις περιπτώσεις που η διαχείριση των έργων "phasing" έχει εκχωρηθεί σε ενδιάμεσους φορείς, οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από τους εν λόγω φορείς (ΕΦΔ) υπό την εποπτεία των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών.

4. Ημιτελή ή και μη λειτουργικά έργα

Τα έργα, η υλοποίηση των οποίων έχει ξεκινήσει πριν από την 1.1.2014 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους έως 31,3.2017 (κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης), θα εξετασθεί κατ' εξαίρεση και κατά περίπτωση, η συμπερίληψη των δαπανών τους που καταβλήθηκαν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στα έγγραφα κλεισίματος (αφορά σε έργα με π/υ > 5εκ € και μέχρι το 10% της κοινοτικής συμμετοχής του ΕΠ - κεφάλαιο 3.5 των κατευθυντήριων γραμμών κλεισίματος των Ε.Π. 2007-2014) και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31.3.2019. Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει την ευθύνη της ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων και την κάλυψη της μη επιλέξιμης δαπάνης.

5. Νέες εντάξεις έργων για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013

Νέες προσκλήσεις και νέες εντάξεις σε Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 επιτρέπονται μόνο εφόσον οι προς ένταξη πράξεις συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνημένο σχέδιο εξυγίανσης και οι π/υ των πράξεων έχουν επομένως συνυπολογιστεί στη διαμόρφωση της υπερδέσμευσης του Ε.Π..

Νέες εντάξεις που δεν προβλέπονται στο συμφωνημένο σχέδιο εξυγίανσης του Ε.Π., θα επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα συμβάλλουν στο κλείσιμο του ΕΠ, με ταυτόχρονη ισόποση απένταξη ή μειωτικές τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης και αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης σε συμφωνία με την ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, ώστε να παραμείνει η υπερδέσμευση στο επίπεδο στόχου.

6. Παρακολούθηση σχεδίων εξυγίανσης

Η Δ.Α του κάθε Ε.Π. έχει την ευθύνη της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε πρόταση που τροποποιεί τα στοιχεία και τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης θα υποβάλλεται και θα συμφωνείται εκ νέου με την ΓΓΔΕ- ΕΣΠΑ.

Η ΕΥΣ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης μέσω του ΟΠΣ της τήρησης των σχεδίων σε μηνιαία βάση, Η μη τήρηση της εφαρμογής των επιμέρους όρων του κάθε σχεδίου συνεπάγεται αυτόματο κλείδωμα του ΟΠΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ

Π.1. Μεγάλα έργα


Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2014 (απόφαση της Επιτροπής της 20.3.2013 C(2013) 1573, κεφάλαια 2.3, 3.2, 3.3,), η Επιτροπή δύναται να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης ενός μεγάλου έργου από τα Ε.Π. της νέας Προγραμματικής Περιόδου, εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

• Το έργο έχει δύο σαφώς αναγνωρίσιμες φάσεις, όσον αφορά τους φυσικούς και δημοσιονομικούς του στόχους

• Η πρώτη φάση του έργου θα πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της και / ή τη λειτουργία της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2017 (άρθρο 89 παρ, 1 του Καν. 1083/2006),

• Η δεύτερη φάση του έργου θα είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και / ή το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια των Ε.Π. της περιόδου 2014-2020.

Μετά τη συμφωνία με την Επιτροπή του καταλόγου των Μεγάλων Έργων που η χρηματοδότηση της υλοποίησής τους θα συνεχιστεί και στην νέα Προγραμματική Περίοδο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή αίτημα για τροποποίηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά στο Μεγάλο Έργο,

Κατά την υποβολή της αίτησης τροποποίησης της απόφασης Μεγάλου Έργου, απομειώνεται η οικονομική επιχορήγηση του Μεγάλου Έργου κατά την περίοδο 2007-2013, διατηρείται ο αρχικός γενικός στόχος του έργου και γίνεται αναφορά στη β' φάση του Μεγάλου Έργου που θα ολοκληρωθεί πλέον εντός της περιόδου 2014-2020.

Η επίσημη υποβολή, από τις ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, των Αιτήσεων Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλων Έργων με δύο φάσεις εκτέλεσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να διατεθεί εύλογος χρόνος στην Επιτροπή για την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων,

Π.2. Έργα με π/υ μεγαλύτερο των 5 εκ € και μικρότερο των 50 εκ.


Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές κλεισίματος των Ε.Π. 2007-2013 (απόφαση της Επιτροπής της 20.3.2013 C(2013) 1573, κεφάλαια 3.4) είναι δυνατή η χρηματοδότηση της εκτέλεσης κατά φάσεις των ανωτέρω έργων σε δύο περιόδους προγραμματισμού, εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

• Το συνολικά κόστος κάθε έργου είναι τουλάχιστον 5 εκ. ευρώ

• Το έργο έχει δύο σαφώς αναγνωρίσιμες φάσεις, όσον αφορά τους φυσικούς και δημοσιονομικούς του στόχους

• Η πρώτη φάση του έργου θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της και / ή τη λειτουργία της, μέχρι την προθεσμία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

• Η δεύτερη φάση του έργου είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και / ή το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020 και συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες της νέας περιόδου.

Κατάλογος των έργων που θα υλοποιηθούν σε φάσεις και θα χρηματοδοτηθούν από δύο περιόδους προγραμματισμού θα υποβληθεί στην EE, εντός του τρέχοντος μήνα, ώστε να συμφωνηθεί και να οριστικοποιηθεί.


Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. Γιαννούσης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο