Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 4.29190/οικ.4.1856/15.10.2014 Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αθρώπινου Δυναμικού» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

(Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αθρώπινου Δυναμικού» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 15-10-2014
Αρ. Πρωτ: 4.29190/οικ.4.1856

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ και ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4,
T.K. 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105271300
Telefax : 2105271322
Email : [email protected]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός Πρόσκλησης: 6

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

3. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010),

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β'/16-06-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. 180691/7.2.2001/Γ'ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β'/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL"», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 64698/5811/19-09-2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"» (ΦΕΚ 2059/Β/6-10-2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ.9.13531/οικ.6.1870/27-07-09 (ΦΕΚ1574/Β/31- 07-09) και 0.21618/0ΐκ.6.3986/30-11-2010 (ΦΕΚ1923/Β/13-12-2010), όμοιες αποφάσεις.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 80028/27-3 -2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, και στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 (ΦΕΚ 333/Β/26-03-2010) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 15980/Δ1.5 161/1-9-2011 (ΦΕΚ 295/1-9-2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 25568/110/29-07-2013 (ΦΕΚ 1877/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων».

10. Την με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (κωδικός CCI2007GR05UP0001), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. C/2012/9763/18-12-2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

12. Η με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΤΑ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη

13. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

15. Οι Κανονισμοί αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

16. Οι Κανονισμοί αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

17. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014

18. Η με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα Διαχ/σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020.

19. Η με αριθμ.πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματικό περίοδο 2014-2020.

20. Η με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

21. Η με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.

22. Η με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

23. Το γεγονός ότι η πράξη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» πρόκειται να ενταθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ.

24. Η από 24-6-2014 (α.π.ΕΥΔ. 4.19331/6.2894) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.27534/οικ.6.4554/30.09.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

26. Η με αριθμ. πρωτ. 48730/03-10-2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με την οποία δίνεται θετική γνώμη για την υλοποίηση της εμπροσθοβαρούς πράξης.

27. Η με αριθμ. πρωτ. 4.29100/3.1422/15.10.2014 επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ με την οποία δίνεται θετική γνώμη για την υλοποίηση της πράξης.

28. Την με αριθμ. πρωτ. 4.29086/6.4844/15-10-2014 απόδοση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ.

29. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 15 με το οποίο η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, καθίσταται αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

30. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

31. Το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,

32. Την από 22/12/2008 απόφαση (Αρ. 4) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση πίνακα.

33. Την με αριθμ. πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ/984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

34. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

35. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

36. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

37. Την με αριθμ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 (ΦΕΚ 312/Β/14-2-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006.

38. Το κείμενο κατευθύνσεων της Επιτροπής για το Συντονισμό των Ταμείων (COCOF) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006 με αριθμό COCOF 09/0025/04/28.01.2010.

39. Την με αριθμ. πρωτ. 2.2250/οικ.4.105/2-2-2012 (ΦΕΚ 221/Β'/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση για την «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και την αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11-4-2012 (ΦΕΚ 1360/Β'/25-4-2012) τροποποίηση αυτής.

40. Την με αριθ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ293/12-4-2013 Ορθή Επανάληψη 24-04-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

41. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Κ Α Λ Ε Ι

Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικούς Δικαιούχους

A. Για την υποβολή αίτησης - φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Β. Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο οι προτεινόμενες πράξεις πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Οι προτεινόμενες πράξεις εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της φτώχειας» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων»του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης.
Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι φορείς των περιπτώσεων α) β) και γ) δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών Εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν Δικαιούχοι. Ένας φορέας μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, ένας φορέας δεν μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην ίδια Περιφέρεια.

Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αξιολογείται και θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα διαλόγου από τα κάτω (bottom-up) και συμφωνιών προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, έναν τοπικό/περιφερειακό φορέα με δημόσιο χαρακτήρα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ συλλογικού - δημοσίου συμφέροντος), έναν φορέα ή τυπικό δίκτυο φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και έναν τοπικό φορέα με γνώση των προβλημάτων της περιοχής και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Επισημαίνεται, ότι οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας περιφέρειας. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, μέσω των εταίρων της, πρέπει να διαθέτει σε κάθε περιφερειακή ενότητα του συνόλου της περιφέρειας δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάλληλα στελεχωμένη (κριτήριο αποκλεισμού). Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της νησιωτικότητας και της πολλαπλής γεωγραφικής διασποράς, δίνεται η δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη να έχει δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάλληλα στελεχωμένη σε τέσσερις κατ' ελάχιστον περιφερειακές ενότητες, με πρόβλεψη παράλληλα ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εναλλακτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών για διαρκή, αδιάλειπτη και άμεση συμβουλευτική υποστήριξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων, αδιακρίτως.
Δεδομένου ότι, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο σύνολο της Περιφέρειας η εκάστοτε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, με ευθύνη του Εταίρου που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή, θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχώς και ομοιόμορφα την άμεση παροχή των υπηρεσιών της και την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, διαθέτοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υποδομή.

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί εάν:

α) στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει φορέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση του όλου εγχειρήματος και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εστίες και διαδικασίες παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.

β) Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δύναται να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και κυρίως τους ωφελούμενους, δηλαδή υποψήφιους ή ήδη ενεργούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης, οι φορείς-Εταίροι που θα συμμετάσχουν σε μία υποψήφια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων Εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. Στο σχέδιο καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να ορίζεται ο Εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.

Επισημαίνεται, ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ..

Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη
- Ο Συντονιστής Εταίρος,
- Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.

Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο, κατόπιν απόφασης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

Κάθε εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.

2. Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν την υποβολή της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς λειτουργίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης, συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Στις περιπτώσεις α) συμμετοχής στην υποψήφια Δικαιούχο Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚοινΣΕπ, αυτή θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να έχει λάβει οριστική βεβαίωση εγγραφής, β) συμμετοχής στην υποψήφια Δικαιούχο Αναπτυξιακή Σύμπραξη άλλου φορέα Κοινωνικής Οικονομίας, αυτός θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας. Η οριστική εγγραφή των φορέων αυτών στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση συμμετοχής στην υποψήφια ΑΣ «τυπικού δικτύου ΚοινΣΕπ», μόνη προϋπόθεση αποτελεί το 80% των μελών-ΚοινΣΕπ του Δικτύου να έχουν εγγραφεί οριστικά στο Γενικό Μητρώο ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

3. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

4. Να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης, τριετή εμπειρία υλοποίησης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αποκτηθείσα τα τελευταία τρία έτη. Επιπρόσθετα, αξιολογείται η ύπαρξη εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, κ.λ.π.). Η υπάρχουσα εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς εμπειρίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς εμπειρίας δεν ισχύει στην περίπτωση φορέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αντ' αυτής, οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, υποχρεούνται να προσκομίσουν Οριστική Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και αποδεικτικά δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως Αντίγραφα του Εντύπου Ε3, Αντίγραφα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων, Άδεια Λειτουργίας, Αντίγραφα Ισολογισμών, Ετήσιο Απολογισμό κλπ.

Ο Συντονιστής Εταίρος, δε, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να διαθέτει - επιπλέον των όσων αναφέρονται στα σημεία 1, 2,3 παραπάνω - κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Πενταετή εμπειρία εφαρμογής, διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της υλοποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων σε περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη.

β. Πενταετή εμπειρία σε θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη.

Τα παραπάνω στοιχεία θα περιγράφονται στην αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού Δικαιούχου - ΑΣ και θα τύχουν αξιολόγησης προκειμένου να επιλεγούν οι καταλληλότεροι φορείς υλοποίησης ανά περιφέρεια.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ολοκληρωμένοι Περιφερειακοί Μηχανισμοί, θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Για το λόγο αυτό, επιθυμητή είναι η δημιουργία εταιρικών σχημάτων αντιπροσωπευτικών μεν, ευέλικτων δε, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και συναφείς με τις δράσεις που θα υλοποιήσουν, Εταίρους, για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και την υποστήριξη των ομάδων στόχου. Επισημαίνεται, ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να απαρτίζεται από Εταίρους που καλύπτουν χωρικά όλη την Περιφέρεια υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των Περιφερειακών Μηχανισμών ανά περιφερειακή χωρική ενότητα, θα εξετάζονται:

- Η καταλληλότητα, αντιπροσωπευτικότητα και βιωσιμότητα του εταιρικού σχήματος, η ικανότητά του να υλοποιήσει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων κατά τη διάρκεια της συγχρηματοδοτούμενης λειτουργίας του, καθώς και η τεκμηριωμένη πρόβλεψή του για συνέχιση της λειτουργίας του μετά το πέρας της συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη.

- Η δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στο σύνολο της Περιφέρειας δράσης

- Η ικανότητα των απαιτούμενων δομών σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας για την παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων

- Η επιστημονική κατάρτιση, σχετική εμπειρία και η δέσμευση των στελεχών της ομάδας έργου του Συντονιστή και των λοιπών εταίρων της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε σχέση με τις δράσεις που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν

- Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ως προς τη δυνατότητά της να κινητοποιεί την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και κυρίως τους ωφελούμενους, δηλαδή τους υποψήφιους ή ήδη ενεργούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

- Η σύνδεση του όλου εγχειρήματος και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εστίες και διαδικασίες παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.

- Η καταλληλότητα της διακρατικής συνεργασίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για την επίτευξη των στόχων λειτουργίας του, στη βάση σχετικού συμφωνητικού με το διακρατικό εταίρο

- Η ικανότητά του για παροχή στις Κοιν.Σ.Επ. πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξή τους

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α1. ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


Για το Δυνητικό Δικαιούχο - Αναπτυξιακή Σύμπραξη που θα υποβάλει αίτηση - φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει θετική γνώμη, θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές.

Οι ειδικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης Πράξης αφορούν την απαίτηση για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης, που θα λειτουργήσει ως Δικαιούχος για την Πράξη.

Συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη πράξη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα χορηγηθεί θα καλύπτει την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως Δικαιούχο.

Α2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση είναι οι ακόλουθες:

I. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

II. Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος.

IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση - διαχείριση πληροφοριών και αρχείων.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Δυνητικός Δικαιούχος πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις θα εξετάσει τα ακόλουθα:

I. Επάρκεια Προϋποθέσεων

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1)


Η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, αλλά και με πλήρη εφαρμογή όλων των εθνικών διατάξεων που είναι υποχρεωτικές ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα, ιδίως σε περιπτώσεις φορέων που εφαρμόζουν ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, εκτέλεση και διαχείριση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είναι πρωτεύουσας σημασίας.

Συγκεκριμένα θα εξετάζεται ότι:

- ο Δυνητικός Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξεων
- η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του με το Κοινοτικό δίκαιο και παράλληλα η εφαρμογή από τον φορέα όλων των εθνικών ρυθμίσεων που τον αφορούν σε σχέση με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

II. Οργανωτική Διάρθρωση, Ελάχιστη Οργανωτική Δομή και Στελέχωση

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2).


Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία θα εξετάσει την ύπαρξη ομάδας έργου του Δυνητικού Δικαιούχου που προτείνεται να είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης
(β) Οικονομικής διαχείρισης της Πράξης.

Η ομάδα έργου πρέπει να αποτυπωθεί στο οργανόγραμμα (σε μορφή διαγράμματος ροής) της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τυποποιημένου «ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

III. Επάρκεια Διαδικασιών (εγχειρίδιο διαδικασιών)

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3)


Στην αίτηση - φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνεται Εγχειρίδιο, στο οποίο να περιγράφονται κατ' ελάχιστο οι διαδικασίες που αναφέρονται στο συνημμένο τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3.

Η ύπαρξη Εγχειριδίου Διαδικασιών (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρμόζονται κατά την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης), αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου.

IV. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδομής

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4)

Η αίτηση - φάκελος οφείλει να αποδεικνύει ότι ο Δυνητικός Δικαιούχος διαθέτει μια ελάχιστη απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα διασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητα και την ασφαλή αποθήκευση - διαχείριση των πληροφοριών και των αρχείων.

Ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να περιγράψει την υλικοτεχνική υποδομή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Α3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ μαζί με το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο και εξετάζεται από τη μονάδα Β' Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας εξετάζεται από την Ειδική Υπηρεσία με τη χρήση του ίδιου Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων, βασιζόμενη στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου (Αναπτυξιακή Σύμπραξη).

Η Ειδική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη απόδειξη της κάλυψης κάποιων κριτηρίων από το φορέα προκειμένου να ολοκληρώσει την επιβεβαίωση της επάρκειάς του ή να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων ή τέλος να ζητήσει τη συμμόρφωση σε σχέση με συγκεκριμένες αποκλίσεις που διαπίστωσε, θέτοντας χρονική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής άποψης, αυτή θα τεκμηριώνεται με σχετική επιστολή προς το δυνητικό δικαιούχο, στην οποία θα αιτιολογείται η απόρριψη με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία είτε κατά τη διοικητική επαλήθευση είτε κατά την ενδεχόμενη αυτοψία/ επιθεώρηση.

Σε περίπτωση έκφρασης θετικής άποψης, οι προτάσεις των Αναπτυξιακών Συμπράξεων θα προωθηθούν για αξιολόγηση. Όσες Αναπτυξιακές Συμπράξεις τελικά επιλεγούν για χρηματοδότηση, θα πρέπει πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσίευσης του καταστατικού τους, προκειμένου να εκδοθεί το έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

Α4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΦΑΚΕΛΩΝ

Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση - φάκελο του Δικαιούχου είναι:

1. Το τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» συμπληρωμένο

2. Τα νόμιμα δημοσιευμένα καταστατικά των εταίρων της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τις περιπτώσεις ε) και στ) του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτοί διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Η απαίτηση της τριετούς λειτουργίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Η απαίτηση της τριετούς λειτουργίας δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που α) ο εταίρος είναι ΚοινΣΕπ ή άλλος φορέας εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, οπότε η οριστική εγγραφή του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και β) ο εταίρος είναι τυπικό δίκτυο ΚοινΣΕπ, οπότε το 80% των μελών- ΚοινΣΕπ του Δικτύου πρέπει να έχουν οριστικά εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των εταίρων της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής - κατά περίπτωση και όπου εκδίδονται - από τα οποία να προκύπτει ότι οι εταίροι των περιπτώσεων (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 της υποψήφιας Δικαιούχου - Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

5. Έγγραφη Συμφωνία με τη μορφή καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)

6. Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, για την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

7. Οργανόγραμμα της ΑΣ σε μορφή διαγράμματος ροής (αφορά στην ομάδα έργου για την υλοποίηση της Πράξης).

8. Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή.

9. Περιγραφή των καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου (δεν ταυτίζεται με τον Διαχειριστή) και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου για το σύνολο της Πράξης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και το οργανόγραμμα. Περιγραφή των προσόντων των παραπάνω Στελεχών.

10. Εγχειρίδιο Διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εντύπων.

11. Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής για τη διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της πρότασης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση από επιμέρους εταίρους των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα σημεία 3) και 4) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου του εταίρου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και ότι ο αντίστοιχος φορέας:

- Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών του και συνεχίζει να λειτουργεί.

- Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

- Ότι σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των Όρων από το Δικαιούχο - ΑΣ.

Όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που παρουσιάζονται ανωτέρω, υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στο φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του αντίστοιχου φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για τη μη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης - φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής επάρκειας ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

Η αίτηση - φάκελος υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564 Αθήνα τις ώρες 8.00 - 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η αίτηση - φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη επιστολή. Όσες αιτήσεις - φάκελοι υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, Κοραή 4 (3ος όροφος). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.

Αίτηση - Φάκελος που θα υποβληθεί χωρίς τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων, απορρίπτεται.

Το τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, τίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο φάκελος θα πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου, καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αίτησης - φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων για τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»
«Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία».

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή (η οποία βρίσκεται εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η επωνυμία του Συντονιστή Εταίρου, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, καθώς και το όνομα του αρμοδίου προσώπου εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλεται ταυτόχρονα με το φάκελο της αίτησης χρηματοδότησης πράξεων.

Α5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων-φακέλων για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας αρμόδια είναι τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία κα Ηλιάνα Πλατή, τηλ. 210 5271317, e-mail: [email protected] και Άννα Καμπανέλλου, τηλ. 210 5271310, e-mail: [email protected] To έντυπο εκπλήρωσης απαιτήσεων μαζί με την παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keko.gr.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΗΣ

για Πράξεις της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ανθεκτικών οικονομικών συστημάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της τοπικής κοινότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στη γενικότερη στόχευση που έχουν οι προσπάθειες για κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολέμηση της ανεργίας, η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία έχει καταρτίσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσεων:

Ο πρώτος άξονας αφορά :

Στη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στη δημιουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στη δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο (που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά κεφάλαια), καθώς και σε θεσμικές παρεμβάσεις. Ο Κεντρικός Μηχανισμός εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο: α) παρέχοντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα αφενός για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και αφετέρου για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες, β) στηρίζοντας επιστημονικά και τεχνικά τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Υποστήριξης στην υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης και δικτύωσης των τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν τα Τοπικά και Περιφερειακά Σύμφωνα Συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γ) εκπαιδεύοντας τα στελέχη των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης που πρόκειται να εφαρμόσουν τα εργαλεία, που ο Κεντρικός Μηχανισμός αναπτύσσει, καθιστώντας τα ικανά να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας για Κοινωνικούς
Επιχειρηματίες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την οικονομική στήριξη της έναρξης δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ. και ο τρίτος άξονας αφορά στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ.

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται είναι διάσπαρτες, χωρίς σημεία επαφής και χωρίς τη συμμετοχή όλων των δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων. Για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών, ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων, φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κ.λπ.

Σημαντική κρίνεται η δημιουργία μόνιμων φόρουμ διαλόγου για την ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Μέσω της δημιουργούμενης δικτύωσης θα υπάρξει:

- διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα,
- υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και δημιουργία δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, δυνητικούς συνεργάτες, υποστηρικτές του θεσμού, δυνητικούς αποδέκτες υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ,
- δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμφωνιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας,
- ευαισθητοποίηση για την ένταξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια αυτή μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά με την αρωγή διακρατικών εταίρων, με εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Ενέργειες δημοσιότητας, δικτύωσης, σύναψης τοπικών συμφωνιών, διακρατικής συνεργασίας, θα οδηγήσουν στη δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων ως Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης, αποτελούμενων από τους καταλληλότερους φορείς για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο.

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα
έχει προηγουμένως παράξει ο «Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, επιμόρφωση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων.

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί (για συντομία ΠΜ) θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως :

- Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
- Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)
- Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώκουν:

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
- Τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων
- Την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού
- Την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών

Επισημαίνεται, ότι οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα πρέπει να προνοήσουν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και κυρίως των Θερμοκοιτίδων που θα δημιουργήσουν μετά τη λήξη της περιόδου συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη, πχ. με τη δημιουργία ΚοινΣΕπ για το σκοπό αυτό και τη ρεαλιστική αποτύπωση της λειτουργίας και βιωσιμότητάς της.

Β2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΦΑΚΕΛΩΝ

Μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προτεινόμενων Πράξεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους - Αναπτυξιακές Συμπράξεις, απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση και η διαβούλευση μεταξύ φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας, ούτως ώστε:

α) οι καταλληλότεροι φορείς να συνάψουν συμφωνία σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης που θα λειτουργήσει δυνητικά ως Περιφερειακός Μηχανισμός

β) να εκπονηθεί και να υποβληθεί άρτιο, ρεαλιστικό και συναφές με τις τοπικές ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αναλυτικό Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης διάρκειας έως και 31/12/2016.

Πιο συγκεκριμένα οι προπαρασκευαστικές δράσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν από τους δυνητικούς Δικαιούχους - Αναπτυξιακές Συμπράξεις για τη συγκρότησή τους και την προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και να περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Οργάνωση και λειτουργία διαλόγου/συζητήσεων σε περιφερειακό επίπεδο από τα κάτω (bottom-up) μεταξύ φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας.

Αποτέλεσμα των συζητήσεων που θα οργανωθούν θα είναι η κατάληξη στη σύνθεση της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σε ένα αρχικό μοντέλο υποστήριξης της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια αναφοράς και ιδανικά σε συμφωνίες προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο.

2) Εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου δράσης του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης, διάρκειας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, υπό την μορφή αίτησης χρηματοδότησης προτεινόμενης Πράξης. Στο σχέδιο δράσης θα αποτυπώνεται με σαφήνεια η οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και κυρίως η πρόβλεψή του για κάλυψη όλης της Περιφέρειας αναφοράς μέσα από την αδιάλειπτη λειτουργία δικτύου φορέων και υπηρεσιών. Επίσης, στο σχέδιο δράσης απαιτείται να περιγράφεται η σύνδεση των προτεινόμενων δράσεων με τις προοπτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και τους τομείς στους οποίους προτείνεται να αναπτυχθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια παρέμβασης σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και τις ομάδες στόχου.

3) Διακρατική συνεργασία. Οι εταίροι της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα αναζητήσουν τους καταλληλότερους διακρατικούς εταίρους για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού. Απαιτείται η σύναψη διακρατικής συνεργασίας με φορέα/φορείς από ένα τουλάχιστον κράτος, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στη βάση του προτύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τον ρόλο του διακρατικού εταίρου, και τις μεθόδους που θα επιλεγούν για την μεταφορά τεχνογνωσίας. Η Διακρατική Συνεργασία που θα συναφθεί θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης, εφόσον αυτή επιλεγεί προς χρηματοδότηση. Το περιεχόμενο της Διακρατικής Συνεργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας.

Β2.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΦΑΚΕΛΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης/πρότασης από το Δικαιούχο - Αναπτυξιακή Σύμπραξη ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο φάκελος κάθε πρότασης συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο τίτλος του Έργου, ο Άξονας Προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται η Πράξη, η επωνυμία του Συντονιστή Εταίρου, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και το e-mail αυτού, το όνομα του αρμοδίου προσώπου εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες καθώς επίσης και οι εξής ενδείξεις :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υλοποίηση Πράξεων με τίτλο: «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
«Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία».

Ο φάκελος της πρότασης, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564 Αθήνα, κατά τις ώρες 8:00-17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ο σχετικός φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς, στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη επιστολή. Όσοι φάκελοι υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, Κοραή 4 (3ος όροφος). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Όσοι φάκελοι υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και δεν θα αποσφραγίζονται.

Στο φάκελο της Πρότασης που θα υποβληθεί στη παρούσα πρόσκληση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση χρηματοδότησης Προτεινόμενης Πράξης, συνοδευόμενη από Αναλυτικό σχέδιο δράσης Περιφερειακού Μηχανισμού, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση. Στο σχέδιο Δράσης, όπως ήδη επισημάνθηκε, θα αποτυπώνεται με σαφήνεια η οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και κυρίως η πρόβλεψή του α) για κάλυψη όλης της Περιφέρειας αναφοράς μέσα από την αδιάλειπτη λειτουργία φορέων και υπηρεσιών και β) για τη συνέχιση της λειτουργίας του πετά το πέρας της συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη.

(ii) Ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή Excel για τη σύνταξη και υποβολή του Πίνακα Προϋπολογισμού της Προτεινόμενης Πράξης

(iii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(iv) Σύμφωνο διακρατικής συνεργασίας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση

(v) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται η δέσμευση της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης για υποχρέωση on-going επιμόρφωσης των στελεχών του Περιφερειακού Μηχανισμού σε μεθόδους και εργαλεία που θα εκπονούνται από τον Κεντρικό Μηχανισμό και την ΕΥΚΕΚΟ, για υποχρέωση υιοθέτησής τους, για τη συμμετοχή των στελεχών του Περιφερειακού Μηχανισμού σε δίκτυα μάθησης που θα οργανώνει η ΕΥ ΚΕΚΟ σε συνεργασία με τον Κεντρικό Μηχανισμό.

Η αίτηση χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο της πρότασης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να είναι τα παραγόμενα από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό, οι φορείς που θα υποβάλλουν πρόταση για ένταξη πράξης στο ΕΠ ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της παρούσας οφείλουν να μεριμνήσουν για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ (στην περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη), μέσω της ιστοσελίδας http://logon.mnec.gr (Δημιουργία Νέου Χρήστη), πριν την υποβολή της πρότασης.
Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, η αίτηση χρηματοδότησης και το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή σε κάθε φύλλο του νομίμου εκπροσώπου του υποψήφιου Δικαιούχου και τη σφραγίδα του εν λόγω φορέα.

Β3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών». Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (19.466.000,00), το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμός Δικαιούχων

Μέγιστος Π/Υ υλοποίησης Πράξεων (έως 30/11/2015)

Ελάχιστος Αριθμός ωφελούμενων που αντιστοιχεί στον π/υ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1

1.060.000,00 €

353

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

1

3.230.000,00 €

1.077

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1

690.000,00 €

230

Περιφέρεια Ηπείρου

1

605.000,00 €

202

Περιφέρεια Θεσσαλίας

1

1.265.000,00 €

422

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1

950.000,00 €

317

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

1

785.000,00 €

262

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1

1.185.000,00 €

395

Περιφέρεια Πελοποννήσου

1

1.110.000,00 €

370

Περιφέρεια Αττικής

1

5.500.000,00 €

1.833

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1

685.000,00 €

228

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

1

1.101.000,00 €

367

Περιφέρεια Κρήτης

1

1.300.000,00 €

433

ΣΥΝΟΛΑ

13

19.466.000.00

6.489Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προβλέπει τη δημιουργία Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί (για συντομία ΠΜ) θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως:

- Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)

Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώκουν:

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

- Τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων(clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων

- Την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού

- Την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας

Ο εκάστοτε Περιφερειακός Μηχανισμός, προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής κατά τη φάση λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, υποχρεούται να δημιουργήσει σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο χώρο Θερμοκοιτίδα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (social business incubator) σε κάθε περιφερειακή ενότητα και να παρέχει υπηρεσίες, όπως κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, όπως νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική marketing και προώθησης προϊόντων κλπ ανάλογα με τη ζήτηση. Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της νησιωτικότητας και της πολλαπλής γεωγραφικής διασποράς, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Θερμοκοιτίδας σε τέσσερις κατ' ελάχιστον περιφερειακές ενότητες, με πρόβλεψη παράλληλα του Περιφερειακού Μηχανισμού ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εναλλακτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών για διαρκή, αδιάλειπτη και άμεση συμβουλευτική υποστήριξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων, αδιακρίτως.

Ως Θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων ορίζουμε έναν οργανισμό που στόχο έχει την υποστήριξη υπαρχουσών ή /και νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης, που συστεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες υπαρχουσών ή/και νεοσυσταθεισών κοινωνικών επιχειρήσεων παρέχοντας κοινή επιχειρηματική έδρα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους ή/και παρέχοντας σε εκείνες, επιχειρηματική, διοικητική, νομική και λογιστική υποστήριξη ή μέρος αυτών κλπ ώστε να επιτυγχάνεται:

- μείωση του κόστους και του επιχειρηματικού ρίσκου
- μείωση του χρόνου έναρξης πραγματικής λειτουργίας
- δικτύωση των επιχειρήσεων
- αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα των νέων ΚοινΣΕπ
- ανάπτυξη συνεργιών

Πιο συγκεκριμένα, οι ΠΜ υποστηριζόμενοι τεχνικά και επιστημονικά από τον Κεντρικό Μηχανισμό (για συντομία ΚΜ) σε κάθε περίπτωση:

- Θα παρέχουν στις Κοιν.Σ.Επ. υποστήριξη, εργαλεία και επιμόρφωση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα:

- Εμπέδωσης της Κοινωνικής αποστολής και ανάδειξης του κοινωνικού αντίκτυπου από τη λειτουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης
25
- Ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ. o Ανάπτυξης πελατολογίου o Προώθησης και προβολής προϊόντων
- Πρόσβασης σε διαδικασίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς
- Πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης
- Υιοθέτησης ή επανάληψης επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων μέσω mentoring ή/και coaching

- Θα είναι επίσης αρμόδιοι φορείς για τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασής τους μέσω διαρκούς καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στελεχών - πολλαπλασιαστών της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

- Θα λειτουργούν (με την υποστήριξη του ΚΜ) μόνιμα fora διαλόγου με τη μορφή δικτύωσης φορέων και άλλων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και παραδοτέων και στόχο την καταγραφή προβλημάτων και προβληματισμών, τον εντοπισμό λύσεων σε αυτά, τη διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας εν γένει.

- Θα παρέχουν τριμηνιαίες αναφορές για τις Κοιν.Σ.Επ. της ευθύνης τους και θα καταθέτουν προτάσεις για την ανάπτυξή τους

- Θα παρέχουν στοιχεία on-going παρακολούθησης της πορείας των ωφελουμένων.

- Θα επιδιώκουν δικτύωση μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, μεταξύ ΚοινΣΕπ και προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και τοπικών αναπτυξιακών φορέων προώθησης και προβολής προϊόντων

- Θα επιδιώκουν δικτύωση και διασύνδεση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα καθώς επίσης και με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς με στόχο την δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, προώθησης, τεχνολογίας, ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, σχεδίασης νέων προϊόντων, την ανάπτυξη/ενσωμάτωση της εξωστρέφειας κλπ

- Θα επιχειρούν δικτύωση με άλλες θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, επιχειρηματικά δίκτυα σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας και οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις

Σημειώνεται ότι το αντικείμενο των Περιφερειακών Μηχανισμών περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας.

Β4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017.

Β5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ


Οι προτάσεις υποβάλλονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 και θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη Θεματική Προτεραιότητα, Κατηγορία Πράξεων και Οικονομική Δραστηριότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

5400ν3

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών

ΚΩΔ.

4

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας

ΚΩΔ.

71

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

10.71.02.01

ΚΩΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

5400ν3

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών

ΚΩΔ.

4

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας

ΚΩΔ.

71

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

11.71.02.01

ΚΩΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

5400ν3

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών

ΚΩΔ.

4

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.

2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας

ΚΩΔ.

71
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΚΩΔ.

12.71.02.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22Κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο οι προτεινόμενες πράξεις πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Οι προτεινόμενες πράξεις εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της φτώχειας» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων»του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(α) Ειδικοί Στόχοι

Στόχος των Πράξεων είναι η «Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας» (ειδικός στόχος 2 του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΝΑΔ)

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Πλήθος Δικτυώσεων και Συμπράξεων

Αριθμός

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)

ΑριθμόςΗ ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει ο δείκτης εκροών ανά προτεινόμενη Πράξη είναι 3: 1 για τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ως Περιφερειακού Μηχανισμού, 1 για κάθε διακρατικό εταίρο, 1 για κάθε τοπικό δίκτυο που θα δημιουργηθεί βάσει συμφωνητικών.ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός ΕΚΟ που ωφελούνται άμεσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Αριθμός

Πλήθος Κοινωνικών Επιχειρήσεων που δημιουργούνται

Αριθμός

Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία συνεχίζεται ένα χρόνο μετά την ίδρυσή τους

ΑριθμόςΣυμπληρωματικά των παραπάνω δεικτών παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ, οι Πράξεις θα εξεταστούν και ως προς την εκπλήρωση των παρακάτω δεικτών

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός υποστηριζόμενων νέων ΚοινΣΕπ με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας

Αριθμός

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων ΚοινΣΕπ με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας

Αριθμός

Ποσοστό % εγκεκριμένων για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων στο σύνολο των εκπονημένων από τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Επιχειρηματικών Σχεδίων

ποσοστό

Αριθμός νέων κοινωνικών επιχειρηματιών που θα συμμετέχουν σε προγράμματα τύπου Erasmusνέων επιχειρηματιών

Αριθμός

Πλήθος συμφώνων συνεργασίας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από ΚοινΣΕπ προς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς

Αριθμός

Πλήθος άμεσα ωφελούμενων ΕΚΟ με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας

Αριθμός

Πλήθος έμμεσα ωφελούμενων με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας

ΑριθμόςΒ6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη Πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (19.466.000,00€) και κατανέμεται ως εξής:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4.1. Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

8 Περιφέρειες Σύγκλισης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

1

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)

7.275.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.275.000,00ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4.2 Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

1

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)

10.406.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.406.000,00ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4.3 Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

1

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)

1.785.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.785.000,00
Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ο προϋπολογισμός θα διατεθεί για την ένταξη δεκατριών (13) Πράξεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Β7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Επιλέξιμες στο νέο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 κρίνονται οι προτεινόμενες πράξεις, οι οποίες δεν θα έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από το Δικαιούχο στον νέο Ε.Π. μετά την ενεργοποίησή του.

Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της πράξης, όπως αυτός θα αναλύεται στο Σχέδιο δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης υπολογίζεται ως το άθροισμα του προϋπολογιζόμενου κόστους των επιμέρους επιλέξιμων δράσεων που συνθέτουν την Πράξη.

Βασικός στόχος της κατανομής του Π/Υ είναι η κατεύθυνση της δημόσιας χρηματοδότησης σε δράσεις απευθείας υποστήριξης των ωφελούμενων και παράλληλα, σε δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Κάθε επιμέρους δράση κατατάσσεται υποχρεωτικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων:

320 Δικτύωση
327 Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης
348 Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης
351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη
353 Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (θερμοκοιτίδα)

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συνόλου των παραπάνω δράσεων είναι υποχρεωτική για κάθε Περιφερειακό Μηχανισμό.

Β7.1 «351 Πληροφόρηση-Συμβουλευτική - Υποστήριξη»

Οι δράσεις της κατηγορίας «351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη», αποτελούν τον πυρήνα των δράσεων κάθε Περιφερειακού Μηχανισμού. Αφορούν στις δράσεις α)πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης, β) υποστήριξης κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up) και γ) υποστήριξης κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας (κοινωνικής επιχειρηματικότητας). Για την κατάρτιση του Π/Υ των τριών Δράσεων της κατηγορίας «351 Πληροφόρηση-Συμβουλευτική - Υποστήριξη» θα ληφθούν υπόψιν τα εξής:

α) Κόστος δράσης «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη»

Α) Η λειτουργία συμβουλευτικών δομών, με κατάλληλη στελέχωση ανά περιφερειακή ενότητα, δύναται να ανέλθει στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της κατηγορίας επιλέξιμων δράσεων 351, εφόσον παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αριθμό ανέργων εν δυνάμει ωφελούμενων τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στον ΠΜ σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. Β3 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση κατά μέσο όρο θα πρέπει να παρασχεθούν επτά ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παροχής λογιστικών, φορολογικών, νομικών και άλλων υπηρεσιών ανά άτομο, εκ των οποίων οι τέσσερις τουλάχιστον αφορούν σε συνεδρίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας διάρκειας 45' η καθεμία.

β) Κόστος δράσης «Υποστήριξη κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up)»

Η υποστήριξη στη φάση αυτή απολογίζεται στη βάση του δημιουργούμενου αποτελέσματος, δηλαδή υπολογίζεται επί της βάσης του αριθμού νέων εγγραφών Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις νεοσυσταθείσες Κοιν.Σ.Επ. (συντάσσονται με βάση πρότυπο που θα υποδειχθεί από την Ε.Υ. ΚΕΚΟ) ή/και μέσω της υπαγωγής ΚοινΣΕπ σε προγράμματα χρηματοδότησης. Ανώτατο κόστος: 3.000 € ανά ΚοινΣΕπ.

Σε περίπτωση που δεν παρέχονται όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, το ανώτατο κόστος σε ό,τι αφορά:

Α) την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) δεν θα ξεπερνάει τα 1.400€ ανά Κοιν.Σ.Επ.

Β) την υπαγωγή ΚοινΣΕπ σε προγράμματα χρηματοδότησης δεν θα ξεπερνάει τα 600€ ανά φάκελο ανά Κοιν.Σ.Επ.

Γ) την υποστήριξη για την εγγραφή Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σύνταξη καταστατικού, έναρξη επιτηδεύματος κλπ) δεν θα ξεπερνάει τα 1.000€ ανά Κοιν.Σ.Επ.

γ) Κόστος δράσης «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Η υποστήριξη στη φάση αυτή απολογίζεται στη βάση του δημιουργούμενου αποτελέσματος, δηλαδή υπολογίζεται επί του κόστους υποστήριξης της κάθε Κοιν.Σ.Επ. Προϋπόθεση υποστήριξης των υφιστάμενων/νέων Κοιν.Σ.Επ. με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας είναι η προσκόμιση της αναγγελίας πρόσληψης των εργαζομένων σε αυτές.

Η περιγραφή και επιμέρους κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά «Θερμοκοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας» έχει ως εξής:

Υπηρεσία

Προδιαγραφές

Μέγιστο κόστος ανά ΚοινΣΕπ (€)

Λογιστήριο

Όλες οι σχετικές υπηρεσίες

Κατά μέγιστο 5 ώρες/ μήνα/Κοιν.Σ.Επ.

30€/ώρα

Σύμβουλος

(κοινωνικής

επιχειρηματικότητας)

Συμβουλευτική, mentoring, coaching Κατά μέγιστο 3 ομαδικές συνεδρίες/ μήνα/Κοιν.Σ.Επ.

70€/συνεδρία

Νομική υποστήριξη

Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

Κατά μέγιστο 2 ώρες/ μήνα/Κοιν.Σ.Επ.

60€/ώρα

Σύμβουλος marketing, προώθησης πωλήσεων, γραφίστας

Σύνταξη marketing plan και προώθηση πωλήσεων (promotion plans), λογότυπα κλπ.

2.000€/ανά Κοιν.Σ.Επ.

Υποστήριξη στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

1.300€/ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Συστήματα ποιότητας

Σχεδιασμός και απόκτηση πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας

1.400€/ σύστημα


Επισημαίνεται, ότι οι Θερμοκοιτίδες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργήσουν για δεκαπέντε (15) μήνες κατ' ελάχιστον και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αργότερα από τον Οκτώβριο του 2015. Σε αντίθετη περίπτωση, η Πράξη θα θεωρείται ως μη ολοκληρωμένη. Επιπλέον, οι Θερμοκοιτίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζονται υε διοικητικές υπηρεσίες πχ. τηλεφωνικού κέντρου, γραμματειακή υποστήριξη κατά το ωράριο λειτουργίας γραφείων/καταστημάτων.

Ο Π/Υ των υπηρεσιών τύπου θερμοκοιτίδας που θα παρέχονται από τον Περιφερειακό Μηχανισμό στο σύνολό τους ή τμηματικά, θα καταρτιστεί με την εφαρμογή των παραπάνω τυποποιημένων κλιμάκων ανώτατου κόστους.

Ο Π/Υ των δράσεων της κατηγορίας «351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη» θα υπολογιστεί ως άθροισμα των επιμέρους Π/Υ των τριών διακριτών δράσεων, δηλαδή δράση πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης, δράση υποστήριξης κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up) και δράση υποστήριξης κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας (κοινωνικής επιχειρηματικότητας), εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση τις προαναφερόμενες τυποποιημένες κλίμακες ανώτατου κόστους.

Β7.2 «353 Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (θερμοκοιτίδα)» Κόστος δράσης «Δημιουργία θερμοκοιτίδων»

Η δράση περιλαμβάνει αποκλειστικά δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας και ειδικότερα:

Εξοπλισμός: Η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό εγκατάστασης είναι επιλέξιμη.

Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού είναι μη επιλέξιμη εκτός εάν πρόκειται για δαπάνη συνήθους συντήρησης με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και δικαιολογείται από το χρόνο χρήσης του εξοπλισμού στο συγχρηματοδοτούμενο έργο. Η δαπάνη αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων: Οι δαπάνες διαμόρφωσης χώρων της Θερμοκοιτίδας είναι επιλέξιμες. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει τόσο για τις Θερμοκοιτίδες που θα στεγαστούν σε ιδιόκτητα κτίρια όσο και για αυτές που θα στεγαστούν σε ακίνητα τρίτων.
Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον, αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ξεχωριστό υποέργο και δύναται να ανέλθει στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η δράση και οι επιμέρους εργασίες αφορούν τη δημιουργία της Θερμοκοιτίδας αυτής καθαυτής, η διαμόρφωση της οποίας θα πρέπει να ακολουθεί προδιαγραφές ανά ΚοινΣΕπ, ως εξής:

10 m2 γραφείο, υπολογιστής, διαδίκτυο, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, τηλέφωνο συνδεδεμένο με τηλ. κέντρο, αίθουσα συσκέψεων (τουλάχιστον 30 m2 ανά 10 ΚοινΣΕπ).

Επισημαίνεται, ότι η εκάστοτε Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση της Θερμοκοιτίδας/Θερμοκοιτίδων, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Β7.3 «320 Δικτύωση»

Οι δράσεις της κατηγορίας «320 Δικτύωση» περιλαμβάνουν τις δράσεις δικτύωσης των ΚοινΣΕπ, τις δράσεις φυσικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και με τοπικούς φορείς που κρίνεται απαραίτητο να αποτελέσουν τα μέλη ενός ευρύτερου Δικτύου για την επιτυχία του εγχειρήματος ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης, τη δημιουργία και λειτουργία μόνιμου διαλόγου για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ευρύτερα των πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας, τη δημιουργία Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, κλπ. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού, καθώς και τις δράσεις Διακρατικής Συνεργασίας.

Α) Οι προαναφερθείσες δράσεις δικτύωσης μεταξύ των ΚοινΣΕπ, των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και με τοπικούς φορείς εκτός Αναπτυξιακής Σύμπραξης προϋπολογίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου και ο προϋπολογισμός τους δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Επισημαίνεται, ότι οι Δράσεις δικτύωσης μεταξύ των ΚοινΣΕπ θα πρέπει κατ' ελάχιστον να καλύπτουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της εν προκειμένω δράσης Δικτύωσης

Β) Οι δράσεις διακρατικής συνεργασίας, επίσης, προϋπολογίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου και ο προϋπολογισμός τους δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού προϋπολογισμού. Ανώτατο κόστος συμμετοχής ωφελούμενων σε προγράμματα τύπου Erasmus νέων κοινωνικών επιχειρηματιών: 3.000€ ανά ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις «Παροχή τεχνογνωσίας σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και γνωστοποίηση καλών πρακτικών», καθώς και «Υποστήριξη της διαμονής των κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα προέλευσης του διακρατικού εταίρου» θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν κατ' ελάχιστο το 50% της Διακρατικής Συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της διακρατικής συνεργασίας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Β7.4 «327 Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση»

Οι δράσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, εκτός από τις ενέργειες δημοσιότητας του Έργου, διάχυσης της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο, και επιμορφωτικά σεμινάρια στελεχών φορέων εκτός ΑΣ. Ο προϋπολογισμός των δράσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου».

Β7.5 «348 Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης»

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης εντάσσονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό και τη διαχείριση της Πράξης από το Συντονιστή Εταίρο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Κεντρικό Μηχανισμό της Κοινωνικής Οικονομίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου».

Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές μισθοδοσίας για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δόσεων δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ (100€) μικτά ημερησίως. Στις, δε, συμβάσεις μίσθωσης έργου η αμοιβή δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ ημερησίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εξαίρεση αποτελούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη κατά τη Φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας», η κοστολόγηση των οποίων γίνεται επί τη βάσει τυποποιημένων κλιμάκων ανώτατου κόστους, όπως αναλύεται διεξοδικά παραπάνω στην παράγραφο Β.7.1.γ, όπου και αναφέρονται τα σχετικά με τη Δράση.

Β8. ΕπιλέΕιμες Δαπάνες


Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των Πράξεων ακολουθούν τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου των δαπανών, όπως προσδιορίζονται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1083/2006,1828/2006, 1081/2006, 1303/2013, 1304/2013 καθώς και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση και την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ540/Β/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας των νέων Κοινοτικών Κανονισμών και του νέου εθνικού θεσμικού πλαισίου, ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση του Άρθρου 65 Παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013 σχετικά με τη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου έως την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δικαιούχο στο νέο Ε.Π. μετά την ενεργοποίησή του, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος επιβάρυνσης των εθνικών πόρων. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι για το σύνολο του ποσού της επιχορήγησης που λαμβάνουν, πραγματοποιούν ισόποσες δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από την υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου δράσης.

Κάθε κατηγορία επιλέξιμης δράσης περιλαμβάνει άμεσες και έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες, εκφρασμένες σε επιμέρους τμήματα φυσικού αντικειμένου.

Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης είναι οι δαπάνες, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας ως δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της Πράξης και οι οποίες, ως εκ τούτου μπορούν να χρεωθούν άμεσα στην Πράξη. Καταχωρούνται και απεικονίζονται στην ομάδα 6 (60 έως 66) του ΕΓΛΣ και παρακολουθούνται κατ' είδος.

Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης είναι οι δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμες, ως δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της Πράξης, οι οποίες ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί σε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες υλοποίησης της Πράξης. Έμμεσες δαπάνες της Πράξης είναι τα γενικά (έμμεσα) έξοδα και είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται οι δαπάνες για γραφική ύλη, φωτοτυπίες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπία, επεξεργασία δεδομένων, θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, Επισκευές και συντηρήσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων (για την περίπτωση των θερμοκοιτίδων) και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πράξης (πχ δαπάνες μισθοδοσίας διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων, οι έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης υπολογίζονται για κάθε δράση στο επίπεδο του εταίρου και δηλώνονται κατ' αποκοπή ως ποσοστό των άμεσων δαπανών του εταίρου για την υλοποίηση της κάθε δράσης, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας. Οι έμμεσες δαπάνες των εταίρων θα δηλώνονται χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση (δεν υφίσταται ανάγκη προσκόμισης αντιγράφων εξοφληθέντων τιμολογίων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων και τεκμηρίωσης της μεθόδου επιμερισμού σχετικών δαπανών στην υλοποιούμενη πράξη). Τα ποσοστά για κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανά Νομική Μορφή του Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προσδιορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Νομική Μορφή Εταίρου Αναπτυξιακής Σύμπραξης

% ποσοστό έμμεσων επί των άμεσων δαπανών, πλην των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας

Ενώσεις Προσώπων Μη Κερδοσκοπικές

20%

ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά

20%

ΝΠΔΔ

15%

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά

15%Το ποσοστό για κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών θα είναι σταθερό για κάθε εταίρο σε όλη τη διάρκεια της Πράξης και θα αναφέρεται ρητά στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

Οι άμεσες και οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία επιλέξιμης δράσης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσης.
Κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών που δηλώνονται στην Πράξη από το Δικαιούχο - ΑΣ, θα ελέγχονται οι άμεσες δαπάνες σε ποσοστό 100%, καθώς και η ορθή εφαρμογή του ποσοστού της κατ' αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών ανά κατηγορία νομικής μορφής εταίρου. Κάθε μείωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών υλοποίησης της Πράξης θα μειώνει αντίστοιχα και τις επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται για την εκτέλεση της Πράξης. Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτών διενεργείται ταυτόχρονα με την καταχώρηση των άμεσων δαπανών με τις οποίες σχετίζονται και επί των οποίων υπολογίζονται. Εμπροσθοβαρής δήλωση έμμεσων δαπανών, χωρίς δηλαδή πραγματοποίηση των σχετικών άμεσων δαπανών δεν επιτρέπεται.

Σε περιπτώσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, θα πραγματοποιείται αναλογική διόρθωση στις έμμεσες δαπάνες, κατά το ποσοστό που αναλογεί στη Νομική Μορφή εταίρου που υφίσταται τη δημοσιονομική διόρθωση.

Οι επιλέξιμες άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τις κατηγορίες δράσεων 320, 327, 348 και 351 που υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις του άρθρου 18 του Ν.4019/2011, περιγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 (ΦΕΚ 312/Β/14-2-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» και για τις οποίες ισχύει το άρθρο 68, παράγραφος 1γ του Καν. 1303/2013.

Ο υποψήφιος Δικαιούχος θα αντιστοιχήσει κάθε επιμέρους δράση της προτεινόμενης Πράξης με μια από τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων και στη συνέχεια, θα συμπληρώσει τον Πίνακα «Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Πράξης» του Παραρτήματος, με στοιχεία χωριστά για κάθε επιμέρους δράση, που θα αφορούν στις άμεσες δαπάνες πλην υπεργολαβιών, στις άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας, στις έμμεσες δαπάνες, καθώς και στο ποσοστό των έμμεσων επί των άμεσων (πλην υπεργολαβιών) δαπανών.

Στις περιπτώσεις που, για μέρος των δράσεων αποδεδειγμένα από την ταυτότητα των Εταίρων, προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα, αυτές δύνανται να υλοποιηθούν από υπεργολάβους. Η αναγκαιότητα προσφυγής σε υπεργολαβία πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης.

Ως υπεργολάβος νοείται τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει συνάψει συμφωνία με επιχειρηματικούς όρους με έναν ή περισσότερους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, προκειμένου να εκτελέσει μέρος των εργασιών της Δράσης που ο Εταίρος έχει αναλάβει, χωρίς την άμεση εποπτεία του Εταίρου και χωρίς σχέση εξάρτησης.

Στις περιπτώσεις που ο Εταίρος συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας για την εκτέλεση μέρους των εργασιών της Δράσης, ο Εταίρος συνεχίζει να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΥ ΚΕΚΟ και των άλλων Εταίρων βάσει της απόφασης ένταξης και διατηρεί την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης της Πράξης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις της απόφασης ένταξης.

Οι δαπάνες υπεργολαβίας για την εκτέλεση μέρους των δραστηριοτήτων της Πράξης, δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.

Η κατακύρωση της σύμβασης υπεργολαβίας διέπεται από τους εξής κανόνες και διαδικασίες:

i. Για παροχή υπεργολαβίας εφάπαξ ή διαρκούς υποχρέωσης, αξίας μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) ετησίως, δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης.

ii. Για παροχή υπεργολαβίας εφάπαξ ή διαρκούς υποχρέωσης με αξία άνω των 2.500 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) έως 20.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), απαιτείται σύμβαση μεταξύ του αναθέτοντος Εταίρου και του προμηθευτή αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών. Ο αναθέτων Εταίρος απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθευτές αγαθών ή παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να λάβει προσφορές και να επιλέξει τη συμφερότερη.

iii. Για παροχή υπεργολαβίας εφ άπαξ ή διαρκούς υποχρέωσης με αξία άνω των 20.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) έως 60.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), απαιτείται σύμβαση μεταξύ του αναθέτοντος Εταίρου και του προμηθευτή αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών και διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός (με υποχρεωτική δημοσίευση πρόσκλησης για 15 μέρες τουλάχιστον στις ιστοσελίδες του εταίρου και του δικαιούχου - Αναπτυξιακής Σύμπραξης).

iv. Για παροχή υπεργολαβίας εφ άπαξ ή διαρκούς υποχρέωσης με αξία άνω των 60.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) έως 134.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), απαιτείται σύμβαση μεταξύ του αναθέτοντος Εταίρου και του προμηθευτή αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών και διενεργείται τακτικός διαγωνισμός.

v. Άνω του ποσού των 134.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), δεν επιτρέπεται ανάθεση και σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας, ενώ οι υπεργολαβίες δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Απαγορεύεται η κατάτμηση του προϋπολογισμού των συμβάσεων υπεργολαβίας σε επιμέρους όμοια ή ομοειδή τμήματα με στόχο την αποφυγή εφαρμογής διαδικασίας ανάθεσης.

Σε περίπτωση που το θεσμικό καθεστώς των εταίρων προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις για τα χρηματικά όρια των αναθέσεων ή για τις διαδικασίες ανάθεσης, αυτό υπερισχύει των ανωτέρω οριζομένων στα ανωτέρω i έως v πεδία.

Τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της Πράξης, με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με τους Εταίρους, και παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- συμβάλλονται κατ ευθείαν με τον φορέα και όχι μέσω εταιρειών,
- έχουν συνεχή και διαρκή σχέση με τον φορέα,
- η σχέση τους με τον φορέα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, υπολογίζεται σε μονάδες έργου (ανθρωπομήνες, ανθρωποώρες), ή χρόνου (ημέρες, ή ώρες εργασίας) και συνοδεύεται από εκθέσεις και αναφορές, η/και η απασχόληση παρακολουθείται με φύλλα χρονοχρέωσης,
- έχουν σύμβαση έργου με έναν εταίρο της Α.Σ και μόνο για τις ανάγκες της Πράξης, ενώ δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλον Εταίρο της Α.Σ, δεν θεωρούνται υπεργολάβοι και οι αμοιβές τους δεν συνυπολογίζονται στις άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας.

Ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεταξύ των δράσεων, μέχρι ποσοστού 20% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά δράση, είναι δυνατή με απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία κοινοποιείται στην ΕΥ ΚΕΚΟ. Για ανακατανομή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% απαιτείται έγκριση της ΕΥ ΚΕΚΟ, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η τροποποίηση, δεν μπορεί να αλλοιώνει την πράξη ως προς το στόχο της και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά προϋπολογισμού.

Η αύξηση του προϋπολογισμού της κατηγορίας δράσης «Συντονισμός και Διαχείριση πράξης» και της δράσης «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη», καθώς και η υπέρβαση του συνολικά εγκριθέντος προϋπολογισμού της πράξης δεν επιτρέπονται.

Β9. Χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας

Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας 1, δηλαδή η χρηματοδότηση με πόρους του ΕΚΤ δράσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ 2. Η ρήτρα εφαρμόζεται για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4. Ως δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της ρήτρας μπορεί να θεωρηθεί μια ολόκληρη πράξη ή ένα υποέργο της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν είναι:

(Α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

(Β) Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός

(Γ) Δαπάνες για διαμορφώσεις χώρων

Στην περίπτωση αιτήματος χρήσης της ρήτρας ευελιξίας (πεδίο 64 του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης), αυτή θα αφορά δράσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

I. Όταν η δράση ορίζεται ως υποέργο μια πράξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται η άμεση σύνδεση και η αναγκαιότητά της με βάση το φυσικό αντικείμενο και τους στόχους της πράξης, ενώ όταν η δράση ορίζεται ως πράξη να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και σύνδεσή της με μια ή περισσότερες πράξεις που αφορούν το λειτουργικό σκέλος. Η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να αποτυπώνεται στο Τεχνικό Δελτίο με το οποίο ζητείται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας.

II. Οι όροι χρήσης της ρήτρας είναι σύμφωνοι με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ 1083/2006).

III. Η δράση της ρήτρας υλοποιείται είτε ταυτόχρονα, είτε σε κοντινό χρονικό διάστημα με τη συσχετιζόμενη πράξη του λειτουργικού σκέλους.

Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότησε από το ΕΚΤ.

- Ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας,
- Οι τόκοι επί χρεών.

Β10. ΔΑΠΑΝΕΣ

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

1. Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Εταίρους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους της εγκεκριμένης Πράξης και αποδεικνύονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

2. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο Δικαιούχος - Α.Σ., μέσω του Συντονιστή Εταίρου και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

3. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης, όπου η Πράξη εκτελείται από τους Εταίρους υπό την συνολική ευθύνη του Δικαιούχου - Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως πραγματικές δαπάνες του Δικαιούχου-Α.Σ., νοούνται οι πραγματικές δαπάνες των Εταίρων και υπολογίζονται ως πληρωμές του Δικαιούχου -Α.Σ., με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

3.1. Υπάρχει έγγραφη συμφωνία (δημοσιευμένο καταστατικό), σχετικά με τη συμμετοχή των Εταίρων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης.

3.2. Ο Δικαιούχος - Α.Σ., διατηρεί τη συνολική ευθύνη για την Πράξη σε σχέση με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής.

3.3. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους Εταίρους αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους της εγκεκριμένης Πράξης και αποδεικνύονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

3.4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους Εταίρους αναφέρονται επίσημα στην εγκεκριμένη δράση της Πράξης και τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες, σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα που αναφέρει τον τίτλο της Πράξης, την Επωνυμία του Δικαιούχου και τον κωδικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

3.5. Αντίγραφα των παραστατικών των Εταίρων ανά Δράση (τα πρωτότυπα τηρούνται από τον Εταίρο), υποβάλλονται στο Δικαιούχο -Α.Σ., συνοδευόμενα από λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων που ο Εταίρος έχει πραγματοποιήσει.

3.6. Ο Δικαιούχος - Α.Σ., έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων δαπανών των Εταίρων καθώς και την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών πριν τις δηλώσει στην αρμόδια αρχή (ΕΥ ΚΕΚΟ).

3.7. Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των Εταίρων.

Συνεπώς, οι δαπάνες που δηλώνονται για την Πράξη μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, από το Δικαιούχο-Α.Σ. στην ΕΥ ΚΕΚΟ, τις οποίες ο Δικαιούχος έχει ελέγξει και αποδεχθεί ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, αφορούν πραγματικές δαπάνες των Εταίρων, οι οποίες αφού επαληθευτούν από την ΕΥ ΚΕΚΟ, καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Ως εκ τούτου, οι πληρωμές της επιχορήγησης που καταβάλλονται σε δόσεις από το Φορέα Χρηματοδότησης προς το Δικαιούχο-Α.Σ. ή οι μεταβιβάσεις της επιχορήγησης από το Δικαιούχο-Α.Σ. προς τους Εταίρους, σύμφωνα με τις παρ. Β15.1 και Β15.2 του κεφ. Β15 της παρούσας, δεν μπορούν να περιληφθούν στις δαπάνες που δηλώνονται για την Πράξη από το Δικαιούχο-Α.Σ. στην ΕΥ ΚΕΚΟ.

Δαπάνες Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση (αναδρομική ισχύ), οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και τις ενέργειες συντονισμού και διαχείρισης της πράξης, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον το συντονιστή εταίρο. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν μέρος της υλοποιούμενης πράξης και αποδίδονται στον συντονιστή με τη μορφή επιχορήγησης και την περιγραφόμενη διαδικασία στην παρ. Β15.1 του κεφ. Β15 της παρούσας.

Καταχώρηση, έλεγχος δαπανών και δήλωση δαπανών

Όλα τα παραστατικά δαπανών που πραγματοποιούνται από κάθε εταίρο για την υλοποίησης της πράξης καταχωρούνται στο δικό του λογιστικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη οφείλει να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας για την Πράξη έτσι ώστε οι λογιστικές καταχωρήσεις των δαπανών στα βιβλία του Δικαιούχου - Α.Σ. να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των δαπανών της Πράξης, ομαδοποιημένων κατά εταίρο και δράση.

Η ΕΥ ΚΕΚΟ προσδιορίζει στην παρούσα πρόσκληση τον τρόπο και το αντικείμενο ελέγχου των επιλέξιμων δαπανών της επιχορήγησης βάσει των δύο κατωτέρω περιπτώσεων καταχώρησης και ελέγχου δαπανών του δικαιούχου:

Α. Αντικείμενο ελέγχου από την αναθέτουσα αρχή αποτελεί το 100% των δηλωθεισών δαπανών για την υλοποίησης της πράξης, βάσει δικαιολογητικών εγγράφων ή ισοδύναμων λογιστικών στοιχείων πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών.

Β. Με εφαρμογή του έμμεσου κατ' αποκοπή κόστους με βάση τις αρχές που διέπουν την εφαρμογή του άρθρου 11 του Καν.1081/2006, όπως αυτός ισχύει, καθώς και του άρθρου 68, παράγραφος 1γ του Καν. 1303/2013.

Β11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων ορίζεται η 31/03/2017. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31/12/2016.

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» της με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι Βασικές παράμετροι/αρχές υλοποίησης των Πράξεων συνοψίζονται στα εξής:

- Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία να εξασφαλίζει ενεργοποίηση και συνεργασία για συνένωση των δυνάμεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

- Εμπλοκή διαφορετικών επιπέδων διοίκησης μέσω διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου και συνεργατικότητας, ώστε να ενεργοποιηθούν και να συμβάλλουν ουσιαστικά οι τοπικοί κοινωνικοί πρωταγωνιστές στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

- Ενεργός συμμετοχή των ομάδων - στόχου στην επιλογή και στην υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, προκειμένου να είναι προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες των ομάδων στόχου που θα επωφεληθούν από τα σχέδια, καθώς θα λαμβάνονται εξ αρχής και συνεχώς υπόψη οι επισημάνσεις και οι απόψεις τους.

- Κοινωνική καινοτομία, η οποία συνίσταται σε νέες ιδέες (προϊόντα, υπηρεσίες και τρόπους λειτουργίας) που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις κοινωνικές ανάγκες (πιο αποτελεσματικά από ό, τι άλλες εναλλακτικές λύσεις) και δημιουργούν νέες κοινωνικές
σχέσεις ή συνεργασίες. 3

Αυτές οι λύσεις είναι τόσο κοινωνικές στους σκοπούς τους όσο και στα μέσα τους. Μπορούν να λάβουν τη μορφή είτε πραγματικών καινοτομιών είτε βελτιωμένων λύσεων.

- Ολοκληρωμένος χαρακτήρας αφενός μέσα από το συνδυασμό ποικίλων δράσεων οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και αφετέρου μέσα από διασύνδεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην κάθε περιοχή παρέμβασης.

- Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές.

- Ενσωμάτωση των αρχών ισότητας των φύλων (Gender mainstreamina) ως ενδογενές συστατικό στοιχείο του προγραμματισμού, από την αρχική ανάλυση και τη διαμόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση.

- Ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας, ώστε η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας να συμβαδίζει με την καταπολέμηση του κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

- Πολυσυμμετοχικότητα μέσω της διασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων αλλά ταυτόχρονα και των ομάδων στόχου.

- Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης. ώστε η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας να συμβαδίζει αρμονικά και ισόρροπα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου του τομέα της «πράσινης επιχειρηματικότητας».

- Η στοχευμένη και άρτια δομημένη διακρατική συνεργασία για την παραγωγή καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος.

- Η αξιοποίηση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών της Γ' Προγραμματικής περιόδου και του ΕΣΠΑ.

Β13. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι άμεσα ωφελούμενοι/ες των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης είναι όλες εκείνες οι κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και κυρίως οι αναφερόμενοι ως ανήκοντες στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» δηλαδή:

Άμεσα ωφελούμενοι/ες δύνανται να είναι άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) οι οποίοι ανήκουν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού

- Άτομα με αναπηρία.

Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

- Πρώην χρήστες ουσιών.

Άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται

- Αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές κοινότητες αυτού στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης ή

- Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής

- Οροθετικοί

Νοούνται τα άτομα εκείνα που είναι φορείς του ιού HIV. Απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

- Αποφυλακισθέντες

Για την εν λόγω ομάδα απαιτείται αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 0101-2010 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που θα προσκομίσουν αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον απαιτείται εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι: τα άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

- Ανήλικοι παραβάτες

Για την εν λόγω ομάδα ανηλίκων και μετεφήβων (15-21 ετών) απαιτείται α) βιβλιάριο ανηλίκου θεωρημένο από το ΣΕΠΕ (15-18 ετών) β) να έχει επιβληθεί αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο των άρθρων 122 και 123 ΠΚ διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών με βάση δικαστική απόφαση ή διάταξη ανακριτή ή λόγω αποχής του Εισαγγελέα από ποινική δίωξη (άρθρο 45Α ΚΠΔ) με χρονολογία από 01-01-2010 και μετά. Επιπλέον απαιτείται εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων του τόπου εκτέλεσης του αναμορφωτικού ή θεραπευτικού μέτρου, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού

- Άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των πενήντα ετων εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

- Μακροχρόνια άνεργοι

Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

- Αρχηγοί μονογονεϊκων οικογενειών

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρος γονέας) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα (1) τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ' αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

- Μέλη πολύτεκνων οικογενειων

Πολύτεκνοι χαρακτηρίζονται όσοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες του άρθρου 5 σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α'/ 7.4.2006). Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πολυτεκνικής ταυτότητας θεωρημένη από σύλλογο πολυτέκνων.

- Γυναίκες θύματα κακοποίησης

Νοούνται άτομα που παραπέμπονται - φιλοξενούνται σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης θυμάτων κακοποίησης

- Αναλφάβητοι

Νοούνται τα άτομα που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική 9ετή φοίτηση.

- Κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών - Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking

Νοούνται τα άτομα που έχουν χαρακτηρισθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας.

- Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες - ROM νοούνται οι Έλληνες Τσιγγάνοι που διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.

- Μετανάστες, πρόσφυγες

Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς "οικονομικής μετανάστευσης". Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.

Επίσης, ωφελούμενοι δύνανται να είναι τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων.

Εννοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τέλος, έμμεσα ωφελούμενοι της κατηγορίας παρέμβασης είναι οι εργαζόμενοι σε υφιστάμενες ΚοινΣΕπ, μέσω της συμμετοχής στη Δράση «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Β14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η αξιολόγηση η οποία εφαρμόζεται στις υποβαλλόμενες προς ένταξη προτάσεις της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης, είναι η «συγκριτική» αξιολόγηση και διενεργείται ανά Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την ένταξη δεκατριών (13) πράξεων μία (1) ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα του κεφ. Β3.

Για αξιολόγηση προωθούνται μόνο οι προτάσεις των δυνητικών Δικαιούχων για τους οποίους έχει εκφρασθεί θετική γνώμη εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων χορήγησης της Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (προτάσεων), που υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο της προαναφερόμενης κατηγορίας παρέμβασης, αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής επάρκειας της πράξης σε σχέση με τους στόχους, και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Θα πραγματοποιηθεί από τριμελή/είς επιτροπή/ές αξιολόγησης, που θα αποτελείται/νται από στελέχη των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, τους Προϊσταμένους των Μονάδων, καθώς και την Προϊσταμένη αυτής, καθώς επίσης και στελέχη των Μονάδων, Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, EYE-EKT και της ΕΥΣΕΚΤ και των Προϊσταμένων αυτών. Ο ορισμός των επιτροπών αξιολόγησης θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς (εταίρους των Αναπτυξιακών Συμπράξεων). Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και τρίτου βαθμού συγγενείας, με τους μετόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων - εταίρων των ΑΣ ή και τον Διευθυντή αυτών. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό, τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, μετά τον ορισμό τους, υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης της πράξης, οι Επιτροπές Αξιολόγησης εφαρμόζουν τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π και αξιολογούνται το Σχέδιο Δράσης με τα συνημμένα αυτού και το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.), με βάση τη σχετική πρόσκληση.
Διαδικασία αξιολόγησης

Κατά τη «συγκριτική αξιολόγηση», η κάθε πρόταση αξιολογείται όχι μόνο για να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια ένταξης, αλλά και σε σχέση με άλλες, που υποβλήθηκαν στην ίδια Περιφέρεια βάσει της ίδιας πρόσκλησης προς Δικαιούχους, ώστε να επιλεγεί η επικρατέστερη πρόταση. Τα κριτήρια αξιολόγησης επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια:

- ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος στοιχείων πληρότητας πρότασης

- ΣΤΑΔΙΟ Β': Αξιολόγηση των πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων

Κατά το Στάδιο Α' η εξέταση των στοιχείων πληρότητας της πρότασης, έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει σε αξιολόγηση καθώς και τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Δικαιούχου, πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα συμπληρωματικά στοιχεία, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εκ μέρους του Δικαιούχου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.

Για όλα τα κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. Η θετική αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το ΣΤΑΔΙΟ Β' «Αξιολόγηση των πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων» της διαδικασίας αξιολόγησης. Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα «κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης», απορρίπτονται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με την Επιστολή απόρριψης της πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης, το Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης καταχωρείται στο ΟΠΣ και εκδίδεται αναφορά, που περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού των προτάσεων που αξιολογήθηκαν (Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων).

Εφόσον η αξιολόγηση αποβεί αρνητική ενημερώνεται ο Δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία με επιστολή, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Η Ειδική Υπηρεσία, με βάση το οριστικοποιημένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, προετοιμάζει εισήγηση για την ένταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης και αξιολογήθηκαν με το μεγαλύτερο βαθμό. Η εισήγηση συνίσταται σε αιτιολογημένη πρόταση ένταξης, η οποία τεκμηριώνεται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης και στον Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγηση.

Η επικύρωση του πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων γίνεται από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τις πράξεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση και πριν την υπογραφή των Αποφάσεων Ένταξης, η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ενημερώνει εγγράφως τους Δικαιούχους για την επιλογή τους προς χρηματοδότηση. Στη συνέχεια, αποστέλλονται οι Αποφάσεις Ένταξης, τα Τεχνικά Δελτία Πράξης (για ενημέρωση) καθώς και τα Σύμφωνα Αποδοχής Όρων.

Β15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η χρηματοδότηση της πράξης γίνεται με επιχορήγηση/χρηματοδότηση για συγκεκριμένο έργο, αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση από την ΕΥΚΕΚΟ, της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της πράξης γίνεται από έναν ενάριθμο πλην εξαιρετικά αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως Δικαιούχου, δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής, καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ.

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η μεταφορά της επιχορήγησης από το φορέα χρηματοδότησης προς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη/Δικαιούχο της πράξης γίνεται με Απόφαση Κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΥ ΚΕΚΟ) των προϋποθέσεων και πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 30% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο δικαιούχος/συντονιστής υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, Βεβαίωση έναρξης (σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες α) δημοσιοποίησης του σχεδίου και β) προσέλκυσης των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει και έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Β13, παραπάνω.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από το δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 40% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και τουλάχιστον του 30% του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από το δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 70% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και τουλάχιστον του 60% του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

γ) Η τέταρτη και τελευταία δόση ύψους 10% αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στο σύνολό του, η τελική πληρωμή καταβάλλεται αναλογικά με το σύνολο του τελικού πιστοποιηθέντος οικονομικού αντικειμένου. Η μείωση του ποσού της τέταρτης δόσης επιβαρύνει αναλογικά όλους τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Ο Δικαιούχος εκδίδει τιμολόγιο επιδότησης για την είσπραξη της επιχορήγησης για τα ανωτέρω ποσά.

Εκτός από το τιμολόγιο αυτό υποβάλλει επίσης στο Τμήμα ΙΙ της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατ' ελάχιστο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Την τυχόν τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης του Έργου,
- τη σύμβαση επιχορήγησης,
- το καταστατικό σύστασης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τυχόν τροποποιήσεις (θεωρημένο από το Πρωτοδικείο),
- πιστοποιητικό μη λύσης,
- πιστοποιητικό μη πτώχευσης,
- ασφαλιστική ενημερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από το φορέα έκδοσης),
- φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από το φορέα έκδοσης),
- πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - νομίμου εκπροσώπου,
- πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τον ορισμό του Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Επίσης συμβολαιογραφικό έγγραφο ορισμού πληρεξουσίου, με το οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή να παραλάβει αντ' αυτού από το δημόσιο υπόλογο την επιταγή επιχορήγησης. Στο εν λόγω πληρεξούσιο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή να είναι ο μόνος δικαιούχος πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, να καταθέτει την επιχορήγηση στον ειδικό έντοκο λογαριασμό για την Πράξη και να είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης προς τους Εταίρους,
- σφραγίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στις πιστοποιήσεις του οικονομικού αντικειμένου, οι δαπάνες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε εξοφλημένα τιμολόγια-παραστατικά και να μην υπερβαίνουν το σύνολο του εγκριθέντος κόστους. Υπέρβαση του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης δεν χρηματοδοτείται.

Ο Δικαιούχος εκδίδει τιμολόγιο είσπραξης επιδοτήσεων - ενισχύσεων ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος για την είσπραξη της επιχορήγησης για τα ανωτέρω ποσά. Για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης ο Δικαιούχος δηλώνει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνεται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών.

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης από την ΕΥΚΕΚΟ γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο Δικαιούχος ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η ΕΥΚΕΚΟ εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο Δικαιούχος υποχρεούνται να προσκομίσει. Για την πληρωμή κάθε δόσης εκδίδεται από την ΕΥ ΚΕΚΟ έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων.

Β15.1 Διαδικασία πληρωμής της επιχορήγησης στους Δικαιούχους- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

1. Ο Διαχειριστής της Α.Σ. «ανοίγει» ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό για την Πράξη, στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως Δικαιούχου της Πράξης.

2. Ο Τραπεζικός Λογαριασμός «ανοίγεται» σε Τραπεζικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ., κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ τριών προσφορών που λαμβάνονται από αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζικά Ιδρύματα.

3. Ο Διαχειριστής της Α.Σ. ορίζεται βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιος του νομίμου εκπροσώπου της Α.Σ. Ο Διαχειριστής:

- είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της επιταγής επιχορήγησης από το δημόσιο υπόλογο του Φορέα Χρηματοδότησης,
είναι ο μόνος Δικαιούχος πρόσβασης στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην επωνυμία της ΑΣ,

- υποχρεούται να καταθέτει την επιχορήγηση, στον ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό για την Πράξη, έως και την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής της,

- είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης προς τους Εταίρους.

4. Ο Δικαιούχος, για την είσπραξη της επιχορήγησης, εκδίδει τιμολόγιο επιδότησης.

Β15.2 Μεταβίβαση της επιχορήγησης στους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης. Η Πράξη υλοποιείται με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από τους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η κατανομή της Πράξης στους Εταίρους και οι χρηματορροές που προκύπτουν από αυτή γίνονται στο πλαίσιο μεταβίβασης της επιχορήγησης η οποία έχει εγκριθεί στην Επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

2. Μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των Εταίρων της δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. Εάν οι δράσεις ενός Εταίρου παράγουν εργαλεία ή αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του Έργου από άλλον Εταίρο, τότε από την αναγκαία συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού δεν προκύπτει ενοχική σχέση με την έννοια της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής και υποχρέωση ΦΠΑ.

3. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μεταβιβάζει την επιχορήγηση στους Εταίρους μέσω τραπεζικών λογαριασμών που έχουν καθορίσει οι Εταίροι για το σκοπό αυτό ή με την έκδοση επιταγών υπέρ του δικαιούχου Εταίρου. Η εντολή μεταβίβασης της επιχορήγησης ή η επιταγή, υπογράφεται από τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

4. Για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης απαιτείται να υποβληθούν από τους εταίρους στο Διαχειριστή δια του Συντονιστή, τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών προς εξόφληση.

5. Ο Διαχειριστής μετά από έλεγχο των παραστατικών, σύμφωνα με το τμήμα της εγκεκριμένης πράξης που αναλογεί στον κάθε εταίρο, και τις κατηγορίες δαπανών, μεταβιβάζει τα αναγκαία ποσά στο δικαιούχο εταίρο με την έκδοση από αυτόν τιμολογίου επιδότησης, βάσει του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), για την είσπραξη της επιχορήγησης.

Β16. ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενικά

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Πράξης, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

- Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,
- Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
- Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης
- Την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
- Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
- Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
- Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

1. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί της Πράξης που διενεργούνται από τη Ειδική Υπηρεσία

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχειριστική Αρχή και στους (κύριους) Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου,

4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται:

- Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

- Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επαλήθευση από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Αντικείμενο των επαληθεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 60 (β) του Κανονισμού και το άρθρο 13 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο (κύριος) Δικαιούχος για την πράξη, καθώς και της συμμόρφωσής του προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.

Οι επαληθεύσεις διενεργούνται ώστε να διασφαλισθεί ότι :
-
οι δαπάνες είναι πραγματικές και δηλώνονται ορθώς από το δικαιούχο,
- τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,
- οι πράξεις και οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Επιπροσθέτως, με την επαλήθευση διασφαλίζεται ότι η δηλωθείσα δαπάνη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή χρηματοδοτικά μέσα ή από προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Οι επαληθεύσεις διακρίνονται σε διοικητικές οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε δαπάνη που δηλώνεται από το δικαιούχο και σε επιτόπιες επαληθεύσεις της πράξης.

Η Επιτόπια Επαλήθευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης της Πράξης, εάν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία διενεργεί επαληθεύσεις διοικητικές ή επιτόπιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α'/2010) και σύμφωνα με το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ανάλογα με το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, η Ειδική Υπηρεσία δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ο.Π.Σ και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης.

Όταν απαιτείται, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συνέχιση ή μη της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη για τη λήψη σχετικής απόφασης. Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

Η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.

Εφόσον κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστωθεί παράβαση Εθνικού ή Κοινοτικού Δικαίου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Β17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων προς την ΕΥ ΚΕΚΟ, προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 3614/2007, στις διατάξεις εφαρμογής τους και στην με αριθμ.14053/ΕΥΣ 1749 Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο, όπως ισχύουν. Επισημαίνεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κανονισμών 1303/2014 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι Δικαιούχοι υποχρεούνται, κατόπιν ειδοποίησής τους από την ΕΥ ΚΕΚΟ, να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση θα προβλεφθεί στο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων-υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης, στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα, ο Δικαιούχος θα πρέπει:

I. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

II. Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της Πράξης όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης».

III. Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, μηνιαία τα στοιχεία οικονομικής προόδου και εξαμηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της Πράξης και του Υποέργου της.

IV. Να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων Δικαιούχου, της Πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

V. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τους κανονισμούς 1828/2006, 1303/2013 και 1304/2013

VI. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως στις δηλούμενες στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

VII. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VIII. Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις και ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

IX. Να τηρεί τους ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.

X. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ΕΥ ΚΕΚΟ. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το 202 5. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

XI. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν πρόσθετα στοιχεία φυσικού αντικειμένου όσων αφορά τους ωφελούμενους βάσει των Παραρτημάτων I και II του Κανονισμού 1304/2013 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΥ ΚΕΚΟ.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν μεταξύ άλλων:

- Στον αριθμό ωφελουμένων/κοινωνικών επιχειρηματιών
- Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
- Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
- Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
- Σε Κοιν.Σ.Επ που υποστηρίχθηκαν

Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση των δράσεων της πράξης έκθεση παρακολούθησης ωφελουμένων αναφορικά με την προώθηση τους στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και των Κοιν.Σ.Επ. που υποστηρίχθηκαν από τους ΠΜ.

Β18. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Πράξεων, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι φορείς αυτοί αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχο που απευθύνονται και υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης δράσεων του ΕΚΤ, η πράξη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάθε δικαιούχος της παρούσας πράξης οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 καθώς και των νέων Κανονισμών (ΕΕ)1303/2013 και 1304/2013 και συγκεκριμένα :

Α. Από την έναρξη υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας » και έως την ένταξη της στο νέο Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 κάθε δικαιούχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης

- εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν είναι ενήμεροι, ότι οι εν λόγω δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
- οφείλει σε κάθε έγγραφο ( ενημερωτικό υλικό, αφίσα, καταχωρήσεις κ.α) που εκδίδει, να αναγράφει σε εμφανές σημείο (υποσέλιδο) την επικοινωνιακή ταυτότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος που χρηματοδοτεί την Πράξη.Η επικοινωνιακή ταυτότητα περιέχει την ευρωπαϊκή σημαία με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το μήνυμα και το λογότυπο του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και το λογότυπο του ΕΣΠΑ με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και το λογότυπο της ΕΥ ΚΕΚΟ. Η επικοινωνιακή ταυτότητα εμφανίζεται στο υποσέλιδο της παρούσας πρόσκλησης.
- Επιμελείται, σε συνεργασία με την ΕΥ ΚΕΚΟ, τρόπους για την κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα η δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου ωφελουμένου.
- δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος, θα εξειδικεύονται, ανάλογα με τη φύση της πράξης σε συνεργασία με την ΕΥΚΕΚΟ και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.
- όλοι οι φορείς, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.

Β. Από την έγκριση του νέου Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και ως το πέρας υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την ΕΥΚΕΚΟ κάθε δικαιούχος οφείλει να εφαρμόσει τα ανωτέρω κατ' αναλογία με τους Κανονισμούς ( ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 καθώς και με άλλες σχετικές διατάξεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

Β19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία. Ειδικότερα:

Θέμα

Αρμόδιο πρόσωπο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων και χορήγηση κωδικών ΟΠΣ

Τσάλης Μιχάλης Καραγεωργίου Όλγα Κουκουλιώτη Μαριάννα

210 5271319 210 5271350 2105271300

mihatsal@mou.ar

okaraaeoraiou@mou.ar

[email protected]

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων - Διακρατικότητα

Στάικου Κική Βορλόου Αντώνης Αλεξάκης Γρηγόρης

210 5271318 210 5271316 210 5271017

kstaikou@mou.gravorloou@mou.grgalexakis@mou.gr

Οδηγίες σύνταξης Π/Υ - TΔΠΠ

Πλατή Ηλιάνα

210 5271317

[email protected]

Οδηγίες δεικτών και υποβολής αιτήσεων

Αθανασοπούλου Αθηνά Κονταράτου Νατάσα

210 5271302 210 5271361

aathanasopoulou@mou.grnkontaratou@mou.grΕρωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: http://195.167.92.159:8443/helpdesk/Helpdesk.aspx

Το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία www.keko.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.espa.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epanad.gov.gr.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ


1. ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)

Η κατηγορία Δράσης 320 περιλαμβάνει τρεις διακριτές Δράσεις: «Εσωτερική και εξωτερική Δικτύωση Αναπτυξιακής Σύμπραξης», «Δικτύωση ΚοινΣΕπ» και «Διακρατικότητα».

1.Α Εσωτερική και εξωτερική Δικτύωση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Η δράση περιλαμβάνει τις δράσεις φυσικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης αφενός μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, και αφετέρου μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και άλλων τοπικών φορέων που κρίνεται απαραίτητο να αποτελέσουν τα μέλη ενός ευρύτερου Δικτύου για την επιτυχία του εγχειρήματος ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης. Έτσι, οι δράσεις της κατηγορίας 320 που αφορούν την «Εσωτερική και εξωτερική Δικτύωση Αναπτυξιακής Σύμπραξης» αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα:

- Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στόχος της δικτύωσης είναι η δημιουργία συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που απαρτίζουν τον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης και εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες, η αδιάλειπτη παρουσία και λειτουργία του Μηχανισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ο αρτιότερος συντονισμός των οργανισμών-φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έτσι ώστε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη να λειτουργεί ως ένας πραγματικός one stop shop οργανισμός τόσο υποστήριξης της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, όσο και διάχυσης της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αποτέλεσμα των δράσεων δικτύωσης που θα επιλεγούν πρέπει να είναι η οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού ως δίκτυο, η συνεχής, άρτια και ομοιόμορφη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας, καθώς και η αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων με τρόπο ομοιογενή και με τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών μέσων και υποδομών. Ως σχετικές δράσεις ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία Ιστοσελίδας, Portal, η διεξαγωγή θεματικών συναντήσεων και εργαστηρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

- Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και άλλων τοπικών φορέων. Στόχος της δικτύωσης είναι η ενεργοποίηση και η συστράτευση ενός ικανού αριθμού φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος, ούτως ώστε να δημιουργηθεί σε περιφερειακό επίπεδο μία κρίσιμη μάζα φορέων που να δημιουργεί εχέγγυα για μακρόπνοη ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών, ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων, φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κλπ. Επιδιωκόμενος στόχος της επιχειρούμενης δικτύωσης η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και κυρίως η σύναψη Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Σημαντική, επίσης, δράση κρίνεται η δημιουργία μόνιμων φόρουμ διαλόγου για την ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, μέσω της επιχειρούμενης δικτύωσης και τη λειτουργίας μόνιμων φορέων με τη μορφή δικτύωσης φορέων και stakeholders και συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και παραδοτέων θα πρέπει να υπάρξει :

- διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα,

- υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και δημιουργία δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, δυνητικούς συνεργάτες, υποστηρικτές του θεσμού, δυνητικούς αποδέκτες υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ,

- δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμφωνιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας,

- ευαισθητοποίηση για την ένταξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και την ένταξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού πυλώνα πολιτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας.

1.Β Δικτύωση ΚοινΣΕπ

Στόχος της δικτύωσης η δημιουργία διαρκούς δικτύου μεταξύ ΚοινΣΕπ, που ως νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριοποίησης έχουν έντονη ανάγκη τόσο μιας συστηματικής μεταξύ τους συνομιλίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινά προβλήματα, όσο και δομημένων, στενών επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης, η δράση μπορεί να αφορά δικτύωση μεταξύ ΚοινΣΕπ και προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και ακαδημαϊκών / ερευνητικών κέντρων, μεταξύ ΚοινΣΕπ και τοπικών αναπτυξιακών φορέων προώθησης και προβολής προϊόντων, μεταξύ ΚοινΣΕπ και άλλων επιχειρηματικών δικτύων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας και οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις.

1.Γ Διακρατικότητα

Οι εταίροι της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα αναζητήσουν τους καταλληλότερους διακρατικούς εταίρους για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού. Απαιτείται η σύναψη διακρατικής συνεργασίας με φορέα/φορείς από ένα τουλάχιστον κράτος, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στη βάση του προτύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Η Διακρατική Συνεργασία που θα συναφθεί θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης, εφόσον αυτή επιλεγεί προς χρηματοδότηση.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συνεργασίας του υποψήφιου Περιφερειακού Μηχανισμού με φορείς από άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Παροχή τεχνογνωσίας και γνωστοποίηση στον Περιφερειακό Μηχανισμό καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα κράτη και που σχετίζονται με το περιεχόμενο των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης.

Μεταφορά και προσαρμογή επιτυχημένων οδηγιών, μεθοδολογιών, εργαλείων, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών πακέτων σε σχέση με:

- τις προδιαγραφές και το σύστημα λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ.,

- τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων,

- το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (EFQM) των Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης και των Κοιν.Σ.Επ.,

- το σύστημα μέτρησης της Κοινωνικής Επιστροφής της Επένδυσης των Κοιν.Σ.Επ. και
τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Επ.,

- τη συμβουλευτική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα τόσο προς τους συμβούλους Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσο και στους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες,

- την εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας των συμβούλων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των Κοινωνικών Επιχειρηματιών, s την προώθηση προϊόντων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, τη δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης

- τη συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδρύματα, επενδυτές, ιδιωτικές εταιρείες κ.λ.π. (fund-raising) σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

- Υλοποίηση κοινών προϊόντων στα προκείμενα ενδεικτικά θεματικά πεδία σε συνεργασία με τους διακρατικούς εταίρους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και όταν αποδεικνύεται ότι αυτά έχουν προστιθέμενη αξία για την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού.

- Παροχή τεχνογνωσίας σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και γνωστοποίηση καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα κράτη και που σχετίζονται με τη λειτουργία ΚοινΣΕπ μέσω της παροχής οργανωμένης μάθησης και συμβουλευτικής από εμπειρογνώμονες που θα εγκατασταθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα

Υποστήριξη της διαμονής των κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα προέλευσης του διακρατικού εταίρου με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες οργανωμένης μάθησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, γνωριμίας του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας κοινωνικής επιχείρησης στο εξωτερικό. Η επιλογή των υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες, όπως εκείνες που περιγράφονται παραπάνω διενεργείται στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up)».

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Δράσης «Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση» καθώς και η οργάνωση και υλοποίησή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία κάθε Πράξης, καθώς θα συμβάλλουν τόσο στη δημοσιότητα του Έργου των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης, όσο και στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η «Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση» αποτελεί ενιαία δράση στα πλαίσια κάθε Πράξης εν τούτοις θα πρέπει να γίνει η εξής εννοιολογική διάκριση:

- Η δημοσιότητα αφορά την προβολή των «Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» και την ενημέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

- Η ευαισθητοποίηση συνίσταται κυρίως στη εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν όλοι εκείνοι οι τοπικοί φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας, δηλαδή υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες, ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητήρια, φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς, κλπ., η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν οι εν δυνάμει ωφελούμενοι προκειμένου να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του έργου του καθενός εκάστου Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης.

Γενικοί στόχοι των Ενεργειών Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης είναι:

Η ενημέρωση των εν δυνάμει ενδιαφερομένων / ωφελουμένων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ωφελουμένων που προέρχονται κυρίως από ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσής τους (εξαιτίας πχ. χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, κοινωνικού ρατσισμού κλπ)

Η γνωστοποίηση του Προγράμματος και η πληροφόρηση γύρω από τους βασικούς άξονες δράσης και τους στόχους του

- Η διευκόλυνση της αποδοχής και υποστήριξής του

Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας καθώς και η ενεργός συμμετοχή της στο Πρόγραμμα.

- Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

- Η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνέργειας των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

- Η διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε Σχεδίου.

Σε ειδικότερο επίπεδο το προτεινόμενο σχέδιο δημοσιότητας θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει:

- τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό
- τη στρατηγική και τα μέτρα δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν
- ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του σχεδίου
- τους εμπλεκόμενους φορείς - εταίρους για την υλοποίηση του σχεδίου

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης είναι ενδεικτικά:

- Έντυπο υλικό (έκδοση Οδηγών, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, φυλλάδια, επιστολές κλπ)
- Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις μέσω των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ)
- Εκδηλώσεις ( ημερίδες, εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια, κινητές μονάδες ενημέρωσης κλπ )
- Ηλεκτρονικό υλικό ( DVD, βίντεο, ιστοσελίδα, δικτυακή πύλη κλπ)
- Ενημερωτικές συναντήσεις

Διευκρινίζεται ότι οι δράσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, εκτός από τις ενέργειες διάχυσης της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο, και επιμορφωτικά σεμινάρια περί την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στελεχών φορέων εκτός ΑΣ.

Οι ενέργειες που περιγράφονται είναι ενδεικτικές και σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τον Δικαιούχο στην υλοποίηση της Δράσης «Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση». Με γνώμονα τις ανάγκες του προγράμματος και τις δυνατότητες του ο Δικαιούχος μπορεί να κάνει επιλογή και αναπροσαρμογή τους όπως κρίνει καλύτερα.

Για να είναι αποτελεσματικότερες οι δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης συστήνεται να επικεντρώνονται στο σύνολό τους στην εκάστοτε ομάδα στόχο και να διαφοροποιούνται σε κλαδικό επίπεδο ανά περίπτωση. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται εύστοχα ως βάση των δράσεων οι υπάρχουσες δομές επικοινωνίας των ομάδων στόχου (π.χ. εφημερίδες των μεταναστών σε διάφορες γλώσσες, έντυπα κλαδικών φορέων, ραδιοφωνικοί σταθμοί, κλπ.) οι οποίες είναι γνώριμες και έχουν καταστεί έγκυρες στη συνείδηση των ομάδων αυτών.

Παράλληλα, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα καθώς και οι νεωτεριστικές και καινοτόμες ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη δημοσιοποίηση μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης η οποία επιχειρεί να ανατρέψει στερεότυπα και να καταπολεμήσει διακρίσεις και ανισότητες στον τομέα της απασχόλησης.

Επισημαίνεται, ότι η εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου θα πρέπει να καλύπτει τεκμηριωμένα το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της εκάστοτε Περιφέρειας.

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης εντάσσονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό και τη διαχείριση του σχεδίου από το Συντονιστή Εταίρο. Η δράση αυτή είναι υποχρεωτική.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351)

Οι δράσεις της κατηγορίας «351 Πληροφόρηση-Συμβουλευτική - Υποστήριξη», αποτελούν τον πυρήνα των δράσεων κάθε Περιφερειακού Μηχανισμού. Αφορούν στις δράσεις α) πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης, β) υποστήριξης κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up) και γ) υποστήριξης κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start-up) με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας (κοινωνικής επιχειρηματικότητας). Επισημαίνεται ότι για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο και των τριών δράσεων της παραπάνω κατηγορίας Δράσης που θα απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, πρώην χρήστες ουσιών, αποφυλακισθέντες, ανήλικοι παραβάτες,) απαιτείται η συνεργασία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εξειδικευμένους προς τούτο φορείς, η οποία θα αξιολογηθεί και θα αποδεικνύεται μέσω Συμφωνητικών Συνεργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω εξειδικευμένοι φορείς συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.

1) Δράση «ΠληροΦόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη»

Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται η παροχή πακέτου συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης από συμβουλευτικές δομές, με κατάλληλη στελέχωση ανά περιφερειακή ενότητα, σε αριθμό ανέργων εν δυνάμει ωφελούμενων τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στον καθένα ΠΜ σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. Β3 της παρούσας.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και πολύ περισσότερο η δυσχέρεια ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες δυσχεραίνονται από την απουσία εξειδικευμένων υποστηρικτικών μηχανισμών, κατάλληλων να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο, να ενδυναμώνουν τους υποψηφίους, να αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά προσόντα τους, να μετριάζουν προκαταλήψεις ή αρνητικές συμπεριφορές σε συλλογικό επίπεδο και εν γένει να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη με απώτερο σκοπό την έναρξη επιχειρηματικής δράσης. Στην περίπτωση, δε, της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, οι ιδιαιτερότητες του τομέα, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας εξειδικευμένων δομών παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες. Στόχος, λοιπόν, της ενέργειας αυτής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:

1. Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης καθώς και ενεργοποίησης εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρηματιών
2. Πληροφόρηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη ΚοινΣΕπ
3. Λοιπές Δράσεις Συμβουλευτικής υποστήριξης (π.χ νομική, ψυχολογική, λογιστική συμβουλευτική κλπ).
4. Επαγγελματική Συμβουλευτική (Επί τη βάσει Σύνταξης Ατομικού Σχεδίου Δράσης)

Μέσω της διενέργειας συνεδριών ατομικής και ομαδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (π.χ οργάνωση θεματικών εργαστηρίων οριζόντιου χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων) επιδιώκεται να εντοπισθούν τα τυπικά/άτυπα προσόντα και οι μαθησιακές ανάγκες προς κάλυψη του ωφελουμένου, να σχηματιστούν καταρχήν ομάδες υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών (προκειμένου συνεργαζόμενοι να επιχειρήσουν στη συνέχεια), να επιτευχθεί η ενδυνάμωση, εμψύχωση και η πρώτη γνωριμία μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων των ωφελουμένων με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Εν τέλει, η «Επαγγελματική Συμβουλευτική» θα καταλήγει σε προετοιμασία και προώθηση εκείνων, όσοι κρίνονται ικανοί για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που αφορά την ενεργοποίηση για τη σύσταση ΚοινΣΕπ.

Σε κάθε περίπτωση κατά μέσο όρο θα πρέπει να παρασχεθούν σε αριθμό εν δυνάμει ωφελούμενων τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στον καθένα ΠΜ σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. Β3 της παρούσας επτά ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παροχής λογιστικών, φορολογικών, νομικών και άλλων υπηρεσιών ανά άτομο, εκ των οποίων οι τέσσερις τουλάχιστον αφορούν σε συνεδρίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας διάρκειας 45' η καθεμία.

2) Δράση «Υποστήριξη κατά τη Φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up)»

Η υποστήριξη στη φάση αυτή περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (νομική, επιχειρηματική, φοροτεχνική κλπ) που παρέχεται με στόχο:

2) τη δημιουργία νέων ΚοινΣΕπ και την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

3) την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νεοσυσταθείσες Κοιν.Σ.Επ. (συντάσσονται με βάση πρότυπο που θα υποδειχθεί από την Ε.Υ. ΚΕΚΟ)

4) τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υπαγωγή ΚοινΣΕπ σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για το κοινωνικό επιχειρείν που θα παραχθούν από τον Κεντρικό Μηχανισμό και την ΕΥ ΚΕΚΟ παρέχουν υπηρεσίες, ως ακολούθως:

α) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κάθε είδους για την υποβολή αίτησης και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (σύνταξη καταστατικού, έναρξη επιτηδεύματος κλπ)

β) Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (με βάση πρότυπο που θα υποδειχθεί από την Ε.Υ. ΚΕΚΟ)

γ) Υποβολή φακέλου/αίτησης χρηματοδότησης ΚοινΣΕπ σε σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης /Διερεύνηση για δυνατότητες αξιοποίησης άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας

3) Δράση «Υποστήριξη κατά τη Φάση της Λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start - up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Κατά τη φάση λειτουργίας των ΚοινΣΕπ παρέχονται υπηρεσίες θερμοκοιτίδας σε υπάρχουσες ή/και νεοσυσταθείσες κατά την προκαταρκτική φάση (Pre Start-Up) κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω μονίμων ή/και εξωτερικών συνεργατών. Προϋπόθεση υποστήριξης των υφιστάμενων/νέων Κοιν.Σ.Επ. με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας είναι η προσκόμιση της αναγγελίας πρόσληψης των εργαζομένων σε αυτές.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την ανάπτυξη κυρίως των υφισταμένων ή/και νεοσυσταθεισών ΚοινΣΕπ και μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- υπηρεσίες δικτύωσης (πχ μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, μεταξύ ΚοινΣΕπ και προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και τοπικών αναπτυξιακών φορέων προώθησης και προβολής προϊόντων κλπ),
- συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης Κοιν.Σ.Επ.,
- υπηρεσίες ανάπτυξης πελατολογίου,
- υπηρεσίες σύνταξης marketing plan και σχεδίου προώθησης πωλήσεων (promotion plans), σχεδιασμό λογοτύπων
- υπηρεσίες κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σχεδίασης νέων προϊόντων,
- υπηρεσίες σχεδιασμού και απόκτησης πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας
- υπηρεσίες νομικής υποστήριξης
- υπηρεσίες πρόσβασης σε διαδικασίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και πρόσβασης σε διαφορετικές /εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης,
- υπηρεσίες υιοθέτησης ή επανάληψης επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων μέσω mentoring και coaching

Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν συμπληρωματικά να αφορούν πέραν των ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ θα! την ανάπτυξη άλλων Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, εγγεγραμμένων στο «Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας».

Επισημαίνεται, ότι οι Θερμοκοιτίδες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργήσουν για δεκαπέντε (15) μήνες κατ' ελάχιστον και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αργότερα από τον Οκτώβριο του 2015. Σε αντίθετη περίπτωση, η Πράξη θα θεωρείται ως μη ολοκληρωμένη. Επιπλέον, οι Θερμοκοιτίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζονται με διοικητικές υπηρεσίες πχ. τηλεφωνικού κέντρου, γραμματειακή υποστήριξη κατά το ωράριο λειτουργίας γραφείων/καταστημάτων.

Υπογραμμίζεται, ότι ο εκάστοτε ΠΜ θα υποχρεούται στην τήρηση και παροχή στοιχείων on-going παρακολούθησης της πορείας των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από την ΕΥ ΚΕΚΟ. Επίσης, ο ΠΜ υποχρεούται-σε συνέχεια σχετικών οδηγιών της ΕΥ ΚΕΚΟ - στην παροχή στοιχείων των ωφελουμένων, όπως αυτά καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ. Τέλος, επισημαίνεται, ότι η εκάστοτε Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των κανόνων εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ του συνόλου των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης. Οι ανωτέρω κανόνες αφορούν α) πρόσβαση στο φυσικό ή /και στο δομημένο περιβάλλον, β) πρόσβαση στις υπηρεσίες, γ) πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

5. ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ) (353) Δράση «δημιουργία Θερμοκοιτίδας»

Ο εκάστοτε Περιφερειακός Μηχανισμός υποχρεούται να δημιουργήσει σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο χώρο Θερμοκοιτίδα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (social business incubator) σε κάθε Περιφερειακή ενότητα και να παρέχει υπηρεσίες, όπως κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, όπως νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική marketing και προώθησης προϊόντων κλπ ανάλογα με τη ζήτηση. Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της νησιωτικότητας και της πολλαπλής γεωγραφικής διασποράς, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Θερμοκοιτίδας σε τέσσερις κατ' ελάχιστον περιφερειακές ενότητες, με πρόβλεψη παράλληλα του Περιφερειακού Μηχανισμού ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εναλλακτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών για διαρκή, αδιάλειπτη και άμεση συμβουλευτική υποστήριξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων, αδιακρίτως.

Ως Θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων ορίζουμε «έναν οργανισμό που στόχο έχει την υποστήριξη υπαρχουσών ή /και νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης, που συστεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες υπαρχουσών ή/και νεοσυσταθεισών κοινωνικών επιχειρήσεων παρέχοντας κοινή επιχειρηματική έδρα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για το πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους ή/και παρέχοντας σε εκείνες, επιχειρηματική, διοικητική, νομική και λογιστική υποστήριξη ή μέρος αυτών κλπ της ώστε να επιτυγχάνεται:

- μείωση του κόστους και του επιχειρηματικού ρίσκου
- μείωση του χρόνου έναρξης πραγματικής λειτουργίας
- δικτύωση των επιχειρήσεων
- αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα των νέων ΚοινΣΕπ
- ανάπτυξη συνεργιών

Η δράση περιλαμβάνει αποκλειστικά δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ και ειδικότερα:

Εξοπλισμός: Η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό εγκατάστασης
είναι επιλέξιμη.

Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού είναι μη επιλέξιμη εκτός εάν πρόκειται για δαπάνη συνήθους συντήρησης με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και δικαιολογείται από το χρόνο χρήσης του εξοπλισμού στο συγχρηματοδοτούμενο έργο. Η δαπάνη αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων: Οι δαπάνες διαμόρφωσης χώρων της Θερμοκοιτίδας είναι επιλέξιμες. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει τόσο για τις Θερμοκοιτίδες που θα στεγαστούν σε ιδιόκτητα κτίρια όσο και για αυτές που θα στεγαστούν σε ακίνητα τρίτων. Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον, αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ξεχωριστό υποέργο και δύναται να ανέλθει στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.

Η δράση και οι επιμέρους εργασίες αφορούν τη δημιουργία της Θερμοκοιτίδας αυτής καθαυτής, η διαμόρφωση της οποίας θα πρέπει να ακολουθεί προδιαγραφές ανά ΚοινΣΕπ, ως εξής:

10 m2 γραφείο, υπολογιστής, διαδίκτυο, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, τηλέφωνο συνδεδεμένο με τηλ. κέντρο, αίθουσα συσκέψεων (τουλάχιστον 30 m2 ανά 10 ΚοινΣΕπ).

Επισημαίνεται, ότι η εκάστοτε Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση της Θερμοκοιτίδας/Θερμοκοιτίδων, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

__________________

1 Άρθρο 98, παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού 1303/2013
2 ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
3 Open Book of Social Innovation, Murray, Calulier-Grice and Mulgan, March 2010ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο