Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 7233/15.10.2014 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διαβούλευσης για το πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020

(Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διαβούλευσης για το πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ. Πρωτ. 7233
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διαβούλευσης για το πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄165).

4. Το π.δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 202).

5. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152) .

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός το Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α΄185).

7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

8. Την υπ’ αριθμ. 34658/4.7.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 1825).

9. Την υπ’ αρ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (Β΄ 333) κοινή υπουργική απόφαση, για τη Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007,

10. Την υπ’ αριθμ. 47842/29.9.2014 (ΥΟΔΔ 597) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία διορίζεται ο Πάτροκλος Γεωργιάδης στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

11. Την ανάγκη ευρείας διαβούλευσης για το πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020,

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη σύσταση Ομάδας Διαβούλευσης για το πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

2. Η Ομάδα Διαβούλευσης συγκροτείται ως ακολούθως:

• Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως Συντονιστής, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Ευσταθόπουλο.
• Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος Δ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Χ. Γκόρτσο,
• Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΠΑΣΕΓΕΣ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. με τον αναπληρωτή του,
• Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ, με τον αναπληρωτή της,
• Πρόεδρος Πανελλήνιου Σωματείου Στελεχών Εργαζομένων στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
• Ειδικός συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντινόπουλου.

3. Το έργο της Ομάδας είναι η συγκέντρωση και αποτύπωση εισηγήσεων και προτάσεων από όλους τους αρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελικών αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020,

4. Η Ομάδα μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5. Η Ομάδα υποστηρίζεται από τα αναγκαία, κατά την κρίση του Συντονιστή, εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

6. Τα μέλη της ανωτέρω Ομάδας δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο