Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1999 ]

ΠΟΛ.1116/13.5.1999 Φορολογία αμοιβών ιπτάμενων Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

(Φορολογία αμοιβών ιπτάμενων Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ: 1035986/653/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: Φορολογία αμοιβών ιπταμένων πολιτικής αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 191/1999 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας, έκανε δεκτό, σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας, ότι ο ειδικός τρόπος φορολόγησης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 για τις
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που αποκτά από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, δεν ισχύει για τις αμοιβές των ιπτάμενων που εργάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων.
Τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.Αρ. Γνωμ.: 191/1999
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν ο τρόπος φορολόγησης που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997, για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που αποκτά από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, ισχύει και για τις αμοιβές των ιπτάμενων που εργάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων.

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως εξής:

Με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.Δ.3323/1955 προεβλέπετο ειδικός τρόπος (ευνοϊκός) φορολόγησης του εισοδήματος των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων που αποκτούσαν από την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ο ευνοϊκός αυτός τρόπος φορολόγησης με την παρ. 4 του άνω Ν.Δ., η οποία προσετέθη με την παρ. 4 του άρθρου 16 του
Ν.Δ.3765/1957, επεξετάθη και επί των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας. Το ευνοϊκό αυτό φορολογικό καθεστώς διατηρήθηκε και με το Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), στο άρθρο 9, παρ. 4 του οποίου, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997, ορίζεται: "Ειδικά ο φόρος στις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 10% στις αμοιβές που αποκτώνται στο
ημερολογιακό έτος 1997, 12,5% στις αμοιβές που αποκτώνται στο ημερολογιακό έτος 1998 και 15% στις αμοιβές που αποκτώνται στο ημερολογιακό έτος 1999 και επόμενα".

Ως προς την έννοια της άνω διατάξεως, δύο γνώμες διατυπώθηκαν στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. Κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη, απαρτισθείσα εκ των: Αριστομένη Κομισόπουλου, Προέδρου του Ν.Σ.Κ., Ρίζου Αντωνακόπουλου, Ευστράτιου Βολάνη, Αντιπροέδρων, των Νομικών Συμβούλων: Αναστ. Σοφού, Χρήστου Παπαχρίστου, Θεμ. Αμπλιανίτη, Νικολάου Γεράσιμου, Δημ. Γριμάνη, Κων. Βολτή, Κων. Ντούση, Χρ. Τσεκούρα, Σπυρ. Σκουτέρη, Πασχ. Κισσούδη, Δημ. Λάκκα, Ηλ. Παπαδόπουλου, Αλεξ. Τζεφεράκου, Κων. Μπακάλη, Εμμ. Λουδάρου, Νικολ. Κατσίμπα, Θ. Θεοφανόπουλου, Ιωάννη Πράσινου, Νικολ. Μαυρίκα, Χρ. Θωμόπουλου, Χαρίκλειας Παλαιολόγου, Βλ. Ασημακόπουλου, Δημ. Παπαγεωργόπουλου, Σπυρ. Δελλαπόρτα, Φ. Γεωργακόπουλου, Σωτ. Παπαγεωργακόπουλου, Δημ. Αναστασόπουλου, Κρίτωνα Μανωλή, Βλ. Βούκαλη και την άνευ ψήφου γνώμη του Παρέδρου Δημ. Παπαδόπουλου (ψήφοι 32, γνώμη 1), η άνω διάταξη είναι ως εκ της φύσεώς της στενώς ερμηνευτέα, το δε υπ' αυτής θεσπιζόμενο ευνοϊκό καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης αφορά αποκλειστικά τις
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, ως τοιούτου νοουμένου του κατ' επάγγελμα ιπτάμενου προσωπικού των διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών, οι συνθήκες εργασίας του οποίου πράγματι είναι διάφοροι των λοιπών εργαζομένων, συνεπάγονται δε ηυξημένους κινδύνους, ως εκ των οποίων καθίσταται
συνταγματικώς επιτρεπτή η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εκ της εργασίας τους αυτής εισοδημάτων (παρ. σκέψεις στη Σ.τ.Ε. Ολ. 4290/1980, Γνωμ. ΝΥΔ 222/1984, Γνωμ. Ολ. ΝΣΚ 381/1991 και 240/1994 και 821/1998 Δ' Τμήματος ΝΣΚ). Κατά τη μειοψηφήσασα γνώμη, απαρτισθείσα εκ των Νομικών Συμβούλων Νικολάου Πούλου, Χριστ. Φραγκούλη και Γρηγορίου Κρόμπα, η κρίσιμη διάταξη πρέπει να ερμηνευθεί ενόψει του δικαιολογητικού λόγου της θέσπισής της, δηλαδή των ιδιαίτερων συνθηκών κτήσεως του εισοδήματος του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και των ηυξημένων κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η άσκηση του επαγγέλματός του. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και ο ηυξημένος κίνδυνος συντρέχουν όχι μόνο στην περίπτωση του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που ασχολείται κατ' επάγγελμα στις εσωτερικές και διεθνείς αερογραμμές, αλλά και στο αντίστοιχο προσωπικό που διενεργεί δασοπυροσβέσεις, στην περίπτωση του οποίου μάλιστα ο ηυξημένος κίνδυνος είναι έτι μεγαλύτερος, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργούν τις πτήσεις.

Οθεν, κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη του Ν.Σ.Κ., αρνητική απάντηση προσήκει στο τιθέμενο ερώτημα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο