Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000467 ΕΞ 2015/15.4.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001298 ΕΞ 2014/14.10.2014 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

(Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 14/10/2014
Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001298 ΕΞ 2014/Β' 1795

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληρ. : Α. Λιβά
Τηλ. : 210-3332794
Fax. : 210-3332810
E-mail:[email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις.»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α' 213) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και

δ) του π.δ. 89/10-6-2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'134).

2. Την Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις.

3. Τα υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001180 ΕΞ 2014/ Β'1580/09.09.2014 και Γ.Δ.Ο.Π.0001179 ΕΞ2014/ Β'1579/ 09.09.2014 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τις προτάσεις των αρμοδίων φορέων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Συστήνουμε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ξενοφώντα Αυλωνίτη, οικονομολόγο, Αντιπρόεδρο Β' της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Πρόεδρο.

2. Αναστασία Λιβά, οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Χριστόφορο Λιβαδά, δικηγόρο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Παρασκευή Ματθαίου, δικηγόρο, εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Βιλμέζη, οικονομολόγο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Αγγελική Μητσολίδου, δικηγόρο, εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή της την Ρέα Φασούλα, δικηγόρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Καλλιόπη Παπασταύρου, δικηγόρο, εκπρόσωπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Διονύση Παπαγεωργίου, οικονομολόγο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

6. Χριστίνα Λιβαδά, νομική σύμβουλο, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Άννα Βασίλα, οικονομολόγο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

7. Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού, οικονομολόγο, εκπρόσωπο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Κωνσταντινίδη, δικηγόρο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

8. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Κουλορίδα, δικηγόρο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών.

9. Μιχαήλ Οικονόμου, δικηγόρο, ΕΕΠ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποσπασμένου στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών.

10. Βασιλική Βλάσση, δικηγόρο, που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.


Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, καθώς και η σύνταξη πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων της Οδηγίας με τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2015. Εάν κατά την ημερομηνία αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίηση της ανωτέρω οδηγίας, η Επιτροπή υποχρεούται να επισημάνει και ενσωματώσει και τις αλλαγές αυτές, στο μέτρο που δεν απαιτείται παράσταση των εργασιών.

Το έργο της Επιτροπής παρέχεται χωρίς αμοιβή και εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες των δημοσίων υπηρεσιών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο