Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2014 ]

ΠΟΛ.1223/6.10.2014 Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»

(Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. Δ10Β0012045/7375ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.
Θεολόγου Ε.
Ζαντέ Αγγ.
Τηλέφωνο : 210 – 5233283
210 - 5247523
210 – 5221529
FAX : 210 - 5237417

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1223/2014

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»


ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αρ. πρωτ. Δ10Β/6890 ΕΞ2014/ΠΟΛ.1197/27.8.2014 εγκύκλιός μας

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, μετά από σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας στην αρμόδια ΟΔΕ Διαύγεια του Υπουργείου μας, αναφορικά με το θέμα της ανάρτησης των πράξεων, που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας, για τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου, όπως Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Άρσης και Απομάκρυνσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ», σας ενημερώνουμε ότι η ΟΔΕ με το υπ΄ αριθ. 25/2014/23-9-2014 έγγραφό της, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε στο παρόν, διατύπωσε τα παρακάτω:

«Σύμφωνα με την περ. 22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, «στο διαδίκτυο αναρτώνται οι ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου».

Δημοσίευση της διοικητικής πράξης είναι, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, η ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα. Με τη δημοσίευση πρέπει το κείμενο της πράξης να γίνεται προσιτό σε καθένα που ενδιαφέρεται να λάβει γνώση της. Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων ενεργείται με καταχώρισή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ωστόσο, με νομοθετικές διατάξεις μπορεί να προβλέπονται άλλοι τρόποι δημοσίευσης, αντί για την καταχώριση αυτή, εφόσον είναι πρόσφοροι ή και παράλληλοι προς αυτήν».

Ενδεικτικά, στην υπ΄ αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1476/τ. Β΄/3.5.2012), αναφέρεται ότι «στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα ειδική διάταξη νόμου είτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα.»../.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφερόμενες πράξεις των Προϊσταμένων των αρμόδιων Κτηματικών Υπηρεσιών, εφόσον δημοσιεύονται υποχρεωτικά, είτε αυτούσιες είτε σε περίληψη, τότε υφίσταται υποχρέωση του φορέα για ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια (Σχετικό το υπ΄ αριθ. ΥΑΠ/Φ.40/5100/18-9-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φωτοαντίγραφο του οποίου επίσης επισυνάπτεται στο παρόν).

Επιπλέον, ως προς τις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις, ισχύει η επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3861/2010, σύμφωνα με την οποία «Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».


Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Μασούρας

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο