Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2014 ]

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 80528/26.9.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»»

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

26/09/2014
Αρ. πρωτ.: 80528

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 09/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014

Απευθύνεται σε:

1. Ανέργους 29 ετών έως 64 ετών

2. Παρόχους Κατάρτισης, αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Εκπαίδευσης Επιπέδων 1 και 2 (με προϋποθέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
Άνεργοι: Από 13-10- 2014, ώρα 11:00 π.μ. έως την 31-10-2014
Πάροχοι εκπαίδευσης: Από 20-10-2014 έως την 10-11-2014
Διάρκεια υλοποίησης: έως την 31-12-2016
Προϋπολογισμός: 112.000.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020" με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Περιεχόμενα
1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 13
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 15
1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 16
1.3.1 Αντικείμενο της δράσης 16
1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτισης 17
1.3.3 Μητρώο Παρόχων 17
1.3.4 Μητρώο Ωφελουμένων 17
1.3.5 Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης 17
1.3.6 Υλοποίηση της δράσης - Σύστημα Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας 17
1.3.7 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων 18
1.3.8 Διάρκεια της δράσης 18
1.3.9 Προϋπολογισμός - Γεωγραφική Κατανομή Πόρων 18
1.3.10 Γενικοί όροι 19
2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 21
2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 21
2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 22
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 23
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (1 ΚΑΙ 2) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 100 ΕΝΣΗΜΑ 24
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 25
2.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 27
2.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 27
3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28
3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 28
3.1.1 Θέσεις πρακτικής άσκησης 31
3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ 31
3.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου 32
3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 33
3.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 34
4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 36
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 36
4.2 ΔΙΔΑΚΤΈΑ ΎΛΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 38
4.3 ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 38
4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ 39
4.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 40
4.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 40
4.7 ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ - ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 40
4.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 43
4.8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων 43
4.8.2 Υποχρεώσεις Παρόχων κατάρτισης 44
5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 45
6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 47
7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 48
7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 48
7.2 ΕΠΙΤΑΓΉ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) 48
7.2.1 Στοιχεία και Οικονομική αξία της Επιταγής Κατάρτισης 48
7.2.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή κατάρτισης 48
7.2.3 Ισχύς της επιταγής κατάρτισης - Ενεργοποίηση 49
7.2.4 Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης - Ακύρωση επιταγής κατάρτισης 50
7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΕΠΊΔΟΜΑ 50
7.4 ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΌ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51
7.4.1 Σύναψη σύμβασης - Όροι σύμβασης 51
7.4.2 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύμβασης 52
7.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ 'ΕΝΑΡΞΗΣ 53
7.5.1 Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/ Προγράμματος Κατάρτισης 53
7.5.2 Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης 54
7.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 55
7.6.1 Τήρηση όρων παροχής κατάρτισης - εκπαιδευτικών όρων 55
7.6.2 Υποβολή στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 55
7.6.3 Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το προφίλ των ωφελουμένων 56
7.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 56
7.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 56
7.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 57
7.9.1 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής από τους παρόχους κατάρτισης 57
7.9.2 Υποβολή δικαιολογητικών Απασχόλησης και Πιστοποίησης γνώσεων από τους παρόχους κατάρτισης 57
7.9.3 Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας Υποβολή σχετικής Έκθεσης 57
7.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 58
7.11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 60
8 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 61
8.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 61
8.2 ΈΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ 62
8.2.1 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και της Απασχόλησης 62
8.2.2 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής 63
8.2.3 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Απασχόλησης και της Πιστοποίησης γνώσεων 64
9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 65
9.1 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65
10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 67
10.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 67
11 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 68

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο :Ανάλυση ανισοτήτων, αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων, του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020, η κρίση χρέους και το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής, έχει βαριές συνέπειες για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και έξι χρόνια και το ΑΕΠ της χώρας έχει συρρικνωθεί σωρευτικά κατά περίπου 25%. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην μείωση της κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων.

Η ανεργία έχει φτάσει το 27% το 2013, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και ξεπερνάει το 60%.

Για το προσεχές μέλλον προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, προτού αρχίσει να υποχωρεί ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και τη μείωση του εργατικού κόστους, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σηματοδοτώντας την επιτακτικότατη ανάγκη για δημιουργία, αλλά και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Οι παραπάνω επισημάνσεις καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική τη δεύτερη Χρηματοδοτική Προτεραιότητα «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», με την άμεση συμβολή και συνέργεια των Θεματικών Στόχων 8, 9 και 10, της οποίας οι επιμέρους προτεραιότητες/στόχοι αντιμετωπίζουν, στο μέτρο επίπτωσης του ΕΣΠΑ και των διατιθέμενων πόρων του, τις αντίστοιχες προσδιορισθείσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της φτώχειας.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης και αιτία αλματώδους αύξησης της φτώχειας, πέραν από την ορθή στόχευση για άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας, θα πρέπει να στοχευθεί ιδιαίτερα και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Αυτό συνδέεται άμεσα με επιμέρους στόχους της πρώτης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας.

Η επίτευξη των ανωτέρω Θεματικών Στόχων συνεπικουρείται από την επίτευξη και των λοιπών Θεματικών Στόχων που εμπεριέχονται στο ΕΣΠΑ. Αναφορικά με την Προτεινόμενη Δράση , αυτή συνδέεται συνδυαστικά με τους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους του ΕΣΠΑ:

- Θεματικός Στόχος 7:Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων.

- Θεματικός Στόχος 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

- Θεματικός Στόχος 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.


ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ ΟΠΣ 374743 374744, αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής

• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 112.000.000,00 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 45.976.000,00 ευρώ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 58.688.000,00 ευρώ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 7.336.000,00 ευρώ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 16.620 άνεργοι, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

- Τεχνικός κλάδος: κατανέμονται 70.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 10.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

- Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

- Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.620 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Με βάση τις μελέτες που υπέβαλαν το ΚΕΠΕ , το ΙΟΒΕ και η McKinsey, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τους τομείς εκείνους στους οποίους διαβλέπει ότι υπάρχουν μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτοί περιλαμβάνουν: την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση σε τομείς οι οποίοι αξιοποιούν την πρωτογενή παραγωγή, όπως το ελαιόλαδο και τα είδη διατροφής, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον τουρισμό, την ενέργεια και ιδίως τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις συνδυασμένες μεταφορές - logistics.

Ο «γενικός στόχος είναι όχι μόνο η αύξηση της ποσότητας, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και του επιπέδου των συνεργειών μεταξύ των τομέων» της ελληνικής οικονομίας.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΔΤ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ΑΦΜ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΣΔΕΚ Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΥΕ/ ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΠΑΝΑΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
ΚΑΥΑΣ Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΣΑΕΙ Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΑΕΠ Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
LEADER Ο Επικεφαλής Φορέας και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξς


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει σήμερα.

2. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση , έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).

4. Η υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση» της υπ'αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης" και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, που αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).

5. Η περίπτωση ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α'248) «Κώδικας ΦΠΑ»

6. Η υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει εως σήμερα.

7. Το Π.Δ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

9. Η με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΥΑ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη

10. Η με αριθμ. 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107900/12.4.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) όπως ισχύει, με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».

11. Η με αρ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε με την C/2012/9763/18-12-2012 απόφαση της Ευρ. Επιτροπής για την αναθεώρηση του Προγράμματος.

12. Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ63/21.09.2010)

13. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

14. Ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις».

15. Ο Νόμος 4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

16. Οι Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

17. Το με αριθ. πρωτ. 66698/599/1-29-09-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ), ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.

18. Οι Κανονισμοί αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου

19. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014

20. Η με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα Διαχ/σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ 2014-2020.

21. Η με αριθμ.πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

22. Η με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

23. Η με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.

24. Η με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

26. Οι Κανονισμοί αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

27. Το Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/ 24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

28. Η υπ' αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232/11-04-2014 Υ.Α. «Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1155/Β/7.05.2014).

29. Η υπ' αριθμ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

30. Η ειδική αναφορά αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι)" από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

31. Την με αριθμ. πρωτ. 4.19331/6.2894/25.06.2014 επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ, σχετικά με υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

32. Η με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24-6-2014 (α.π. ΕΥΔ:4.19295/6.2887/25-6-2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με την οποία δίνεται η σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία υλοποίησης της εμπροσθοβαρούς πράξης.

33. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/06-11-2011) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

34. Την υπ' αριθ. 15608/Δ1.3589/20-5-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 221/20-05-2013) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας .

35. Την με αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001(ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/82850/0022/25-09-2013 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./09- 10-2013) απόφαση και ισχύει, για τους ελέγχους υλοποίησης που θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ.

36. Την με αριθμό 2854/31/01-07-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για την διαδικασία συντονισμού, ορισμού και παρακολούθησης των επαληθεύσεων/επιτόπιων ελέγχων στα προγράμματα που εκτελεί ο ΟΑΕΔ.

37. Τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-04-2013) «Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας».

38. Την υπ' αριθμ. 113709/15.12.2005 (ΦΕΚ 1821/Β/23.12.2005) ΚΥΑ που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.

39. Την με αριθμ. πρωτ. 4.18167/6.2662/16.06.2014 επιστολή του ΟΑΕΔ σχετικά με τις εμπροσθοβαρείς δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

40. Τη με αριθμ. 4.19760/οικ. 6.2965/30-06-2014 ΝΕΟΕΠ03 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΙΤΦΛ-242) προς τον ΟΑΕΔ για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την Πράξη «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».

41. Την αριθ 2362/29.07.2014 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού για την έγκριση κατάθεσης Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

42. Το γεγονός ότι η Πράξη «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ Της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

43. Τις με αριθμό 4.21860/6.3277, 4.27100/οικ.6.4444 και 4.27099/οικ.6.4443 αποφάσεις ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»


1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Ορισμοί


Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην εφαρμογή του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου της με αρ. 1.5188/ οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5/2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους .

Πρόκειται για το μοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, σύμφωνα με το οποίο ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, σύμφωνα με τις ανάγκες του, το πρόγραμμα κατάρτισης και τον πάροχο κατάρτισης που το παρέχει, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς παροχής της κατάρτισης έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.

Δικαιούχος: Ο Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης, ενεργώντας κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).

Δράση: Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Πρόγραμμα κατάρτισης: το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει α) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων, σε προσδιορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας 100 ωρών και β) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 300 ωρών

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 400 ώρες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων.

Πρακτική άσκηση: αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης την οποία παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος έχει συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης: οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 5.400,00 ή 4.200,00 ευρώ, αναλόγως του κλάδου κατάρτισης, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης ( θεωρία και πρακτική), την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από τους ωφελούμενους άνεργους, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

Χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου

Από την έκδοσή της μέχρι 30/4/2016

Ωφελούμενοι( ομάδα στόχος): άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600,00ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης της παρούσας, μετά την ολοκλήρωση του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ με τους ανέργους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο
Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούνται επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης, της πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η εγγυημένη απασχόλησή τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ , με τους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να υλοποιήσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προγράμματα κατάρτισης, και οι οποίοι πάροχοι κατάρτισης, πληρούν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Πάροχος Κατάρτισης: α) κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111//2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. β) Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει: ι) προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης (β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγράφονται στην περ. (α), της παρούσας παραγράφου, δ) Θα πρέπει να διαθέτει τα οριζόμενα στο κεφ. 3

Ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Επόπτης Πρακτικής: ο οριζόμενος από τον Πάροχο Κατάρτισης, υπεύθυνος, για την παρακολούθηση, εποπτεία, καθοδήγηση, υποστήριξη των καταρτιζομένων πριν αλλά και κατά διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις καθώς και κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής.

Τμήμα/ Πρόγραμμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 10-25 (τμήμα) ωφελούμενων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων και των πιστοποιημένων αιθουσών του.

Υποχρεωτική Απασχόληση: η πρόσληψη του (25%) των καταρτισθέντων για τουλάχιστον 50 ημερομίσθια στις επιχειρήσεις / φορείς που θα συμβληθούν με τον πάροχο κατάρτισης για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η πρόσληψη των καταρτισθέντων θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος των προγραμμάτων κατάρτισης ( θεωρία και πρακτική) που πραγματοποιεί κάθε ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, η δε διάρκεια της απασχόλησης τους θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 2 μήνες.

Κώδικας Δεοντολογίας: Ο Κώδικας που ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (πάροχος, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της Δράσης, από την προετοιμασίας συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτή, μέχρι και την ολοκλήρωσή της και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ειδική ιστοσελίδα: η ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr για την εφαρμογή του συστήματος «Επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας» μέσω της οποίας θα γίνει η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ωφελουμένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησης της από τον Ο.Α.Ε.Δ. κλπ), καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρούσα Πρόσκληση και τη δράση.

1.2 Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, και οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων ανέργων όσο και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις πραγματικές ανάγκες κλάδων αναπτυξιακής προτεραιότητας της οικονομίας.

Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι:

• Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της κατάρτισης ή και επανακατάρτισης των ανέργων και η καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας.

• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων σε ειδικότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

• Σύνδεση της κατάρτισης των ωφελουμένων με την ευκαιρία της άμεσης απασχόλησής τους.

• Η ποιοτική αναβάθμιση και η προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

• Εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης.

1.3 Σύντομη περιγραφή της δράσης

1.3.1 Αντικείμενο της δράσης


Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 100 ωρών Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων διάρκειας 300 ωρών σε επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού τομέα (αποκλείεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων Δημοσίου, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και τυχερών παιγνίων), που θα επιλεγούν από τους παρόχους κατάρτισης, βάσει της στατιστικής ταξινόμησης της οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) που ορίζονται στην παρούσα. Σύνολο ωρών κατάρτισης 400 ώρες.

ii. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουμένων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης

Για τις ανάγκες της συμβουλευτικής δημιουργείται ατομικός φάκελος του ωφελούμενου.

iii. Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

iv. Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε(25) ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη των καταρτισθέντων θα γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος της κατάρτισης, η δε διάρκεια της απασχόλησης τους θα είναι τουλάχιστον για 2 μήνες


Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν με τη μέθοδο της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τη χρηματοδοτική κατανομή.

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτισης

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους άνεργους, γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις του κατασκευαστικού - τεχνικού κλάδου, του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και του κλάδου των νέων τεχνολογιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

1.3.3 Μητρώο Παρόχων

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας.

Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης της παρούσας και να οδηγήσουν σε υποχρεωτική απασχόληση το (25%) τουλάχιστον των καταρτισθέντων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.3.4 Μητρώο Ωφελουμένων

Οι άνεργοι που θα καταρτιστούν, θα επιλεγούν με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 16.620 άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.3.5 Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.1.1 και 4.7 της παρούσης.

1.3.6 Υλοποίηση της δράσης - Σύστημα Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει επιλέξει, και σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων.

Μέσω της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο.

Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης της επιχείρησης πρακτικής άσκησης και υποχρεωτικής απασχόλησης και του καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής ο «Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση όσο και στο Παράρτημα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), τουλάχιστον το (25%) των καταρτισθέντων προωθείται σε υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις / φορείς που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Με το τέλος της υποχρεωτικής απασχόλησης ολοκληρώνεται η υλοποίηση της δράσης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν το εκπαιδευτικό επίδομα μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), ενώ καταβάλλει τμηματικά , σε δύο δόσεις, το αντίτιμο των επιταγών κατάρτισης προς τους παρόχους, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Οι όροι υλοποίησης του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της δράσης (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) από τον Ο.Α.Ε.Δ και την πληρωμή των ενδιαφερομένων από τον Ο.Α.Ε.Δ, αναφέρονται στην παρούσα.

1.3.7 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

1.3.8 Διάρκεια της δράσης

Η υλοποίηση της δράσης (κατάρτιση ,υποχρεωτική απασχόληση, και πιστοποίηση) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2016.

1.3.9 Προϋπολογισμός - Γεωγραφική Κατανομή Πόρων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (112.000.000,00 €).

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 13,50 ευρώ για τα Τεχνικά επαγγέλματα (1 και 2) και στο ποσό των 10.5 ευρώ για τις Νέες Τεχνολογίες (3), μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος και η οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας καθορίζεται στο ποσό των 5.400,00 ευρώ και 4.200,00 ευρώ αντίστοιχα.

Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 4,00 ευρώ και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.600,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ανά τύπο Περιφερειών (Σύγκλισης και Σταδιακής Εξόδου) όπου θα υλοποιηθεί η παρούσα δράση, καθώς και η ενδεικτική τους κατανομή ανά Διοικητική Περιφέρεια.Σε Διοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες δεν θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους ωφελούμενους ή ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, η δράση δεν θα υλοποιηθεί. Η ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή του παραπάνω πίνακα δύναται να τροποποιηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου της δράσης, μετά από διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ.Α. έπειτα από αίτηση του Δικαιούχου.

1.3.10 Γενικοί όροι

i. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής.

ii. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

iii. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τον δικαιούχο της πράξης Ο.Α.Ε.Δ. , για την περαιτέρω επεξεργασία [από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας] των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

iv. Επισημαίνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

v. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα.

vi. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», και έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

vii. Ο Ο.Α.Ε.Δ. , θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του συστήματος εφαρμογής www.voucher.gov.gr με το webservice του, για τη ταυτοποίηση των στοιχείων των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους της πράξης καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

viii. Για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

ix. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα διενεργεί ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

x. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

xi. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

xii. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η απασχόληση δεν επιδοτείται.

xiii. H υποχρεωτική απασχόληση του (25%) τουλάχιστον των καταρτισθέντων πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις / φορείς που θα συμβληθούν με τους παρόχους κατάρτισης για την πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

xiv. Οι προθεσμίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς μόνο από τον Ο.Α.Ε.Δ. , οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

xv. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τον ΟΑΕΔ στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι υποχρεωτική.

xvi. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από την ειδική ιστοσελίδα

xvii. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

xviii. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (σε ωφελούμενους και παρόχους κατάρτισης) θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

xix. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ. -ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός - τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,

i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.


Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο προτεραιότητας (εκ των ως άνω αναφερομένων κλάδων). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας ή κλάδου

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα απορρίπτονται και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:

α. Ασυμβίβαστο μεταξύ επιδόματος ανεργίας και εκπαιδευτικού επιδόματος: Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. , ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο οι ωφελούμενοι δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους σε αυτό.

β. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (μη συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης) και μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε αυτό, σύμφωνα με την παρούσα.

Σε περίπτωση που ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του σε πρόγραμμα κατάρτισης, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί.

2.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Δικαιολογητικών

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, μέσω του Μητρώου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης.

Όσα κριτήρια δεν δύνανται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι-κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στους παρόχους κατάρτισης, τους οποίους θα επιλέξουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά αυτά, ανεξαρτήτως ομάδας ωφελουμένων, θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του για εκείνα τα πεδία (κριτήρια επιλογής) που δεν ελέγχονται αυτόματα από το Μητρώο Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εισοδηματικά κριτήρια και εμπειρία).

Ωφελούμενος που έχει δηλώσει ψευδή η ανακριβή στοιχεία απορρίπτεται και ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης Ωφελούμενοι που θα εντοπισθούν να έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία καταγράφονται σε διακριτό Μητρώο και αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής σε Μητρώο Ωφελουμένων προκήρυξης επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ένα χρόνο.

Επίσης, ο ωφελούμενος, οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN), κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του. Στο λογαριασμό αυτό, στον οποίο θα καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ το εκπαιδευτικό επίδομα, ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

2.3 Κριτήρια επιλογής - Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Ηλικία υποψηφίου.

3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014)

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».
Ειδικά για τα Τεχνικά επαγγέλματα (1 και 2) για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.

Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος)

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.' Ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται:

είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η θέση εργασίας,

είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ στα οποία αναγράφεται ο κωδικός Ειδικότητας ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

2.4 Διαδικασία επιλογής - Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Μετά τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής:

Α) Έλεγχο των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των ανέργων για να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι - κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στον πάροχο κατάρτισης που θα έχουν επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.2.1 της παρούσας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων των δικαιολογητικών υπερισχύουν τα στοιχεία των δικαιολογητικών και απορρίπτεται η αίτηση.

Όσοι δεν υποβάλλουν δικαιολογητικά ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο από τους παρόχους κατάρτισης διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη ευανάγνωστα και δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν με σαφήνεια και καθαρότητα τα δηλωθέντα στοιχεία, ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Εάν κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τον Ο.Α.Ε.Δ. διαπιστωθούν παραλείψεις ο ωφελούμενος απορρίπτεται από το μητρώο και ο φορέας κατάρτισης δεν αποζημιώνεται.

Για όσους ανέργους κριθούν επιλέξιμοι από τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακολουθεί:

Β) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου 2.3.

Η βαθμολόγηση αφορά το σύνολο των αιτούντων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα και γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η βαθμολόγηση γίνεται με μοριοδότηση βάσει των στοιχείων που κάθε ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής του, της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Το Μητρώο Ωφελουμένων συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ και έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά κατηγορία κλάδων οικονομικής δραστηριότητας:

1. Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος, 2 Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. 3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.

Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

• τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές κατάρτισης και ανέρχονται συνολικά σε 16.620 άτομα., με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

• τους επιλαχόντες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων ωφελούμενων ανά Περιφέρεια. Οι επιλαχόντες εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 2.6 της παρούσας.

Δ) Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως του Μητρώου Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον Ο.Α.Ε.Δ. υπόψη αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. και η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, εκδίδει δε αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκησή τους.

2.5 Διαγραφή Ωφελούμενου - Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από πίνακα κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων, τη θέση του λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, οπότε και τροποποιείται το Μητρώο με την κατάρτιση νέου πίνακα ωφελουμένων στην αντίστοιχη Περιφέρεια.
Διαγραφή ωφελουμένου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση απώλειας δικαιώματος ενίσχυσης και ακύρωσης της επιταγής κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει το Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

ii. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής - πρακτικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.

iii. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

2.6 Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων - Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο


Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

B) Κάθε πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία είτε από υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε από υλοποίηση έργων με το σύστημα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ κατά την τελευταία περίοδο από 1-1-2009 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης με συνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€.

Πάροχοι κατάρτισης που θα συστήσουν, για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο Παρόχων Κοινοπραξία, απαιτείται τα μέλη της Κοινοπραξίας σωρευτικά να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία είτε από υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε από υλοποίηση έργων με το σύστημα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ κατά την ως άνω περίοδο με συνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€.

Η εμπειρία για τα προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης αποδεικνύεται από σχετικές Βεβαιώσεις Δήλωσης Οριστικής Παραλαβής Υποέργου ή Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου ή Αποφάσεις Αναπροσαρμογής εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου και εγκριθέντος κόστους, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε) Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω , γίνονται δεκτά ( προσωρινά) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση προσκόμισης τιμολογίων (προσωρινά), οι απαραίτητες βεβαιώσεις θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση του παρόχου, στο στάδιο της καταβολής της πρώτης δόσης του αντιτίμου των επιταγών είσοδου στην αγορά εργασίας. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν θα ακυρώνονται οι επιταγές Κατάρτισης.

Η εμπειρία για τα προγράμματα που υλοποιούνται με το σύστημα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ αποδεικνύεται από τον αριθμό των ενεργοποιημένων επιταγών κατάρτισης οι οποίες έχουν ενταχθεί σε τμήματα κατάρτισης. Για τις προσκλήσεις που υλοποιούνται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr η εμπειρία θα αναζητηθεί από τον ΟΑΕΔ απευθείας από το πληροφοριακό σύστημα voucher.gov.gr. Για λοιπές προσκλήσεις, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους Δικαιούχους των έργων.

Σημειώνεται ότι κάθε Πάροχος κατάρτισης δύναται να συμμετέχει είτε αυτόνομα, είτε μόνο σε μία Κοινοπραξία.

Γ) Κάθε πάροχος κατάρτισης θα πρέπει στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» Ειδικότερα για τα ΚΔΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει για όλα τα μέλη σε περίπτωση Κ/Ξ.

Δ) Κάθε πάροχος κατάρτισης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013, 2014), όπως αποδεικνύεται από τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Εξ αυτών τουλάχιστον το 20% να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ- ΤΕΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, απαιτείται όπως τουλάχιστον ο Leader να διαθέτει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013, 2014), όπως αποδεικνύεται από τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ε) Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται από την Κ/ΞΙΑ είναι:

α) Α.Φ.Μ της Κ/Ξς β) Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ της Κ/Ξς γ) Το εκ των κοινοπρακτούντων Μελών το οποίο ορίζεται ως Leader δ) Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξς ε) Τα Κοινοπρακτούντα Μέλη της Κ/Ξς

Σε ότι αφορά στις πληρωμές της κοινοπραξίας θα προσκομίζεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τόσο της Κ/ΞΙΑΣ όσο και των μελών αυτής, με ισχύ δύο μηνών.

Υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες για την έναρξη ή υλοποίηση των προγραμμάτων της Κ/ΞΙΑΣ θα είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος αυτής ( ο οποίος θα προέρχεται από τον Leader) και όχι τα μέλη της αυτοτελώς.

Τα μέλη της κοινοπραξίας είναι υπεύθυνα «εις ολόκληρον».

Ζ) Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά σε πιστοποιημένες δομές, για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης.Υπάρχει δε η δυνατότητα μίσθωσης δομής από τον πάροχο ή την Κ/Ξ.

Ειδικά σε Νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές, οι πάροχοι κατάρτισης του Μητρώου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β'/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.

Η) Οι πάροχοι κατάρτισης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων μόνο εφόσον υποβάλουν προς τον Ο.Α.Ε.Δ. προσύμφωνα «Δήλωσης Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» υπογεγραμμένα από τους παρόχους κατάρτισης και από τις επιχειρήσεις / φορείς με τους οποίους πρόκειται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις / φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, κατατάσσονται ως προς την ταξινόμηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στους ακόλουθους κωδικούς σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της ΕΛΣΤΑΤ

Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος.

ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 42.

Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 37,38,39 Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11 Οι δηλώσεις θα περιέχουν και θα αναγράφουν υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων:

- την πλήρη επωνυμία της συνεργαζόμενης επιχείρησης,

- τον ΑΦΜ της συνεργαζόμενης επιχείρησης,

- τον κωδικό αριθμό Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) της συνεργαζόμενης επιχείρησης, το οποίο θα προκύπτει από στοιχεία ΤΑΧ^- NET

- τον αριθμό των εργαζομένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις στις 30 Ιούνιου 2014 και τις αντίστοιχες θέσεις Πρακτικής. Θα συνοδεύεται δε με αντίγραφο της Α.Π.Δ 30 Ιουνίου 2014.

- Την τυχόν προσαύξηση σε θέσεις Πρακτικής με βάση τον ισολογισμό έτους 2014.

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους παρόχους κατάρτισης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:

i. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

ii. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ

iii. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και ουσιώδεις όρους της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του ωφελουμένου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης πρακτικής άσκησης, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας.

iv. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να επιλέξουν επιχειρήσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 4.5 της παρούσας.

v. Η αίτηση συμμετοχής του παρόχου κατάρτισης στο Μητρώο Παρόχων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας.

vi. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζονται στη με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, καθώς και αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ και στην παρούσα Πρόσκληση.

vii. Το μέλος του Μητρώου Παρόχων υποχρεούται για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του και να εκπληρώνει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του.

viii. Οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελούν το υποχρεωτικό και αποκλειστικό περιεχόμενο της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του ωφελουμένου, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

3.1.1 Θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν στη δράση, προσκομίζοντας προς τον Ο.Α.Ε.Δ. προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συνεργασθούν, συνολικά μέχρι τον διπλάσιο αριθμό ατόμων που οι συμβαλλόμενες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απασχολούν αθροιστικά (ως Α.Π.Δ 30 Ιουνίου 2014).

Ο αριθμός των ατόμων θα προκύπτει από το σύνολο των ημερών ασφάλισης διαιρούμενο δια του 25.

Οι θέσεις πρακτικής των συνεργαζομένων με τους παρόχους κατάρτισης επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και υποχρεωτικής απασχόλησης, προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 10% για κάθε 100.000.000,00 ευρώ, με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, όπως αυτός ( ο κύκλος εργασιών) καταγράφεται και απεικονίζεται στον ετήσιο ισολογισμό τους, του οικονομικού έτους 2014 ( διαχειριστικό έτος 2013) δημοσιευμένος στο ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει ως φορέας πρακτικής άσκησης / απασχόλησης μέχρι το διπλάσιο του αριθμού εργαζομένων της (Α.Π.Δ. 30 Ιουνίου 2014), καθώς και την ως άνω προσαύξηση κατά 10%), για όλες τις περιφέρειες και για το σύνολο των παρόχων κατάρτισης με τους οποίους συμβάλλεται, με βάση το σύνολο των «Δηλώσεων Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» των επιχειρήσεων / φορέων πρακτικής, που οι πάροχοι κατάρτισης θα υποβάλουν για κάθε Διοικητική Περιφέρεια στην οποία μπορούν να δραστηριοποιούνται και ανά αντικείμενο κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιήσουν σε αυτήν.

3.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων/ Φορέων Πρακτικής Άσκησης

Κάθε πάροχος κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και να παράσχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει:

i. Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό (personal account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια.

Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr , της οποίας όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).

3. Τη Διοικητική Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα/Δήμο όπου ο πάροχος κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσης.

4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του από τον Ο.Α.Ε.Δ για τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.

6. Τους Κλάδους Επαγγελμάτων για τους οποίους προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, ανά Διοικητική Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/Δήμο.

7. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων / φορέων ή αντίστοιχων κοινοπραξιών αυτών, με τις οποίες ο πάροχος κατάρτισης πρόκειται να συμβληθεί για την πρακτική άσκηση και την υποχρεωτική απασχόληση και συγκεκριμένα:

- την επωνυμία, το ΑΦΜ και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ( το οποίο προκύπτει από στοιχεία TAXIS NET),

- τις θέσεις πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτήν, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην παράγραφο 3.1.1 της παρούσας.

- τις θέσεις απασχόλησης που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σύμφωνα με την παρούσα.

8. Τον αριθμό των αντίστοιχων «Δηλώσεων Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» των επιχειρήσεων /φορέων, που ο πάροχος κατάρτισης έχει εξασφαλίσει, σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και η υποχρεωτική απασχόληση, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά αντικείμενο κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιήσει σε αυτήν.

9. Τις ασφαλιστικές ενημερώτητες , σε ισχύ , των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (ως σκαναρισμένα αρχεία).

iii. Να υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (ως σκαναρισμένα αρχεία).

iv. Σε περίπτωση Κ/Ξς τα ως άνω ισχύουν για όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Ειδικά για τις περιπτώσεις Κ/Ξς θα υπάρχει ειδική φόρμα στην οποία θα δηλώνονται τα χαρακτηριστικά της Κ/Ξς , κατά την αρχική αίτηση υποβολής.

3.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου

Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει υποβάλλει αίτηση, αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ.( Δνση Α3) φάκελο με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα του, σύμφωνα με την παρούσα, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ. και στη συνέχεια να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής


1. Αποδεικτικό εξασφάλισης προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ από ΕΟΠΠΕΠ ( για τα ΚΔΒΜ1), σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής « Σχεδιάζοντας για Όλους».

2. Τις σχετικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από τις οποίες αποδεικνύεται ότι απασχολούν τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, (2012,
2013, 2014 εκ των οποίων τουλάχιστον το 20% πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σε περίπτωση Κ/Ξς παρόχων, τις ΑΠΔ υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κ/Ξ.

3. Αποδεικτικά ολοκλήρωσης έργων είτε προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε προγραμμάτων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (όπως στο κεφ.3.1 ορίζεται) με συνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€ (σε περίπτωση Κ/Ξ παρόχων υποβάλλονται τα αποδεικτικά ολοκλήρωσης έργων για κάθε πάροχο-μέλος της κοινοπραξίας ώστε αθροιστικά να έχουν οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€)

4. Τα προσύμφωνα «Δήλωσης Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» συνυπογεγραμμένα και από τους παρόχους κατάρτισης και από τις επιχειρήσεις / φορείς με τους οποίους πρόκειται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης.

5. Τον αριθμό των εργαζομένων στις 30 Ιουνίου 2014 στις επιχειρήσεις / φορείς με τους οποίους οι πάροχοι πρόκειται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (συνοδευόμενα από αντίγραφο της Α.Π.Δ 30 Ιουνίου 2014).

6. Τον ετήσιο ισολογισμό τους, του οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικό έτος 2013) δημοσιευμένο στο ΦΕΚ.

3.3 Διαδικασία Εγγραφής - Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων

Ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει στη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων παρόχων στο Μητρώο Παρόχων και τη συγκρότηση του Μητρώου Παρόχων , σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Έλεγχος Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων/ Φορέων Πρακτικής Άσκησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει στον έλεγχο των Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων/ Φορέων Πρακτικής Άσκησης

Ο έλεγχος αφορά στην επιβεβαίωση των στοιχείων των Αιτήσεων Συμμετοχής - Δηλώσεων Επιχειρήσεων /Φορέων Πρακτικής ασκησης (επέχει θέση ΥΔ) και στην πληρότητα των συνοδευτικών δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής του παρόχου κατάρτισης και των δικαιολογητικών υπερισχύουν τα στοιχεία των δικαιολογητικών και απορρίπτεται.

Με απόφαση Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων των Παρόχων.

Β) Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των Παρόχων συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ το «Μητρώο Παρόχων», το οποίο περιλαμβάνει όλους τους παρόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι στο Μητρώο Παρόχων παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και ομαδοποιημένα ανά Διοικητική Περιφέρεια, και δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Γ) Δημοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Κατάρτισης μέλους του Μητρώου Παρόχων

Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου και σε περίπτωση Κ/Ξ για όλα τα μέλη της, θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

i. Η επωνυμία του

ii. Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

iii. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας

iv. Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος, όπου προτίθεται να παρέχει κατάρτιση.

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους. Μέσω της ιστοσελίδας των παρόχων κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως:

i. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο

ii. «Δήλωση Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» για κάθε επιχείρηση με την οποία θα συνεργαστεί ο πάροχος κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

• επωνυμία της επιχείρησης

• συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της

• ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα, εργοτάξια κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση

• ο αριθμός των συνολικών θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει στο σύνολο της δράσης, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση καθώς και οι θέσεις υποχρεωτικής απασχόλησης.

• η πρόθεση της να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο πάροχο στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστική του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, με την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

3.4 Διαγραφή Παρόχου - Τροποποίηση Μητρώου Παρόχων

Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου από το Μητρώο, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση με Απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων.

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1 Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισηςΑντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 16.620 ανέργους από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση των ανέργων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τα κατασκευαστικά - τεχνικά έργα και επαγγέλματα, τον κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και τις νέες τεχνολογίες.

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των ωφελούμενων άνεργων θα αφορά τον Κατασκευαστικό-τεχνικό κλάδο, τον Κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και τον Κλάδο των Νέων Τεχνολογιών, που εντάσσονται στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος για την βιομηχανία και την Ελληνική οικονομία , τόσο από πλευράς προοπτικών ανάπτυξης όσο και απασχόλησης
4.2 Διδακτέα Ύλη - Τεχνικές εκπαίδευσης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να καλύπτει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι δεσμευτικό και περιοριστικό σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και τους εκπαιδευτικούς όρους, όπως προσδιορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι πάροχοι κατάρτισης είναι υπεύθυνοι να διαμορφώσουν τη διδακτέα ύλη-ωρολόγιο πρόγραμμα, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο κάθε αντικειμένου κατάρτισης σε επιμέρους μαθήματα.

Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε οριζόντιες δεξιότητες, την οποία πραγματοποιεί για όλους τους καταρτιζόμενους πριν από την έναρξη του προγράμματος, με εργαλεία όπως αυτά της δομημένης συνέντευξης, της εξατομικευμένης ππροσέγγισης κλπ όπως περιγράφονται στην ενότητα 5.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιαστούν, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με καθορισμένες θεματικές ενότητες συμβατές με τα εκάστοτε ισχύοντα επαγγελματικά περιγράμματα.

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει κατά 15% της συνολικής του διάρκειας, θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» και περιλαμβάνουν α) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, β) τεχνικές αναζήτησης εργασίας και γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου, απαραιτήτως.

Το πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει ο πάροχος κατάρτισης, όπως και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, θα τίθεται υποχρεωτικά υπόψη των ωφελουμένων ανέργων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιείται με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, επιδιώκοντας ιδίως το συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη, τη σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, την ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης, την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παρόχου και διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του Δικαιούχου επιτρέπεται, και μόνο για τμήματα του Κλάδου Νέων Τεχνολογιών, σε ποσοστό 10% των τμημάτων ανά πάροχο, η χρήση για την θεωρητική εκπαίδευση, της μεθόδου τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης. Τα συστήματα τηλεκατάρτισης που θα δηλωθούν και θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 200.000 ώρες τη τελευταία τριετία και να αποδεικνύεται από επίσημο δημόσιο έγγραφο.

4.3 Συμμετέχοντες σε Τμήμα/Πρόγραμμα Κατάρτισης

Σε κάθε τμήμα κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους, κατόχους επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και τρίτα φυσικά πρόσωπα μη δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στο τμήμα κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την πιστοποιημένη δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε ομάδα ωφελουμένων.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων, ωφελουμένων και μη, σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της πιστοποιημένης αίθουσας, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.( επαλήθευση κατά τον επιτόπιο έλεγχο)

4.4 Εκπαιδευτές

Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α' Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).

Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα διδάξουν.

Γ. Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων.

Παρεκκλίσεις επιτρέπονται, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ στις κάτωθι περιπτώσεις:

- Εκπαιδευτές των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μητρώα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΠΕΠ.

- Εκπαιδευτές για την πρακτική άσκηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης,

- Οριζόμενοι ως διδάσκοντες εκπαιδευτές από την επιχείρηση ή τον φορέα όπου υλοποιείται η πρακτική άσκηση υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης και είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνδεόμενοι με αυτήν με οιανδήποτε σχέση εργασίας ή οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, με συναφή ειδικότητα στο αντικείμενο κατάρτισης.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, μετά από σχετικό αίτημα του παρόχου κατάρτισης προς τον Ο.Α.Ε.Δ , σε περιπτώσεις που το ποσοστό των ωρών διδασκαλίας των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιηθούν στην πρακτική άσκηση δεν υπερβαίνει το 40% των ωρών της πρακτικής άσκησης.

Όλες οι ως άνω αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί από τον πάροχο έγκαιρα , πριν την δήλωση έναρξης του τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση οι ανθρωποώρες κατάρτισης που αντιστοιχούν στον εκπαιδευτή δεν είναι επιλέξιμες και ποσό ίσο με τις μη επιλέξιμες ανθρωποώρες επί το ΜΩΚ του προγράμματος αφαιρείται από το σύνολο των επιταγών κατάρτισης του τμήματος.

Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, εφόσον είναι απαραίτητο, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας.

Ο πίνακας των εκπαιδευτών με τους αναπληρωτές τους, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/ Προγράμματος Κατάρτισης.

4.5 Διάρκεια - Ώρες λειτουργίας Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης

Η συνολική διάρκεια κάθε Τμήματος Κατάρτισης είναι 400 ώρες και κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 100 ώρες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 300 ώρες.

Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, ενώ η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.

Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

Το Τμήμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς στον Ο.Α.Ε.Δ. , μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

4.6 Υποδομές Θεωρητικής Κατάρτισης

Το σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται, κατά τους όρους της παρούσας, σε αίθουσες που είναι πιστοποιημένες, με εξαίρεση την περίπτωση των νησιών, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές, όπου επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αίθουσες σχολείων, που λειτουργούν και θα παραχωρηθούν νόμιμα.

4.7 Πρακτική Άσκηση - Όροι υλοποίησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα ή εργοτάξιο), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού με την επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, όμως, πραγματοποιείται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

H πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων, στο πλαίσιο της παρούσας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω:

i. Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση δύο ή περισσότερων τμημάτων κατάρτισης, του ιδίου ή άλλου παρόχου κατάρτισης, πραγματοποιείται στην ίδια επιχείρηση και για το ίδιο χρονικό διάστημα ή κατά μεγάλο μέρος αυτού, τότε οι θέσεις πρακτικής υπολογίζονται όχι για το κάθε τμήμα κατάρτισης χωριστά, αλλά για το σύνολο των τμημάτων στα οποία μετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση.

ii. Η επιχείρηση, στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, ορίζει ως εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, εργαζόμενο της επιχείρησης συνδεόμενο με αυτήν με οιανδήποτε σχέση εργασίας ή τον ίδιο τον επιχειρηματία, η παρουσία του οποίου καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στο χώρο υλοποίησής της είναι υποχρεωτική.

iii. Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο εργοτάξιο μιας επιχείρησης μπορεί να διεξαχθεί σε τμήματα, όπου η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτές για κάθε τμήμα πάνω από 15 καταρτιζόμενους.

iv. Ο πάροχος κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής. Ο ρόλος του αφορά σε δυο διακριτά στάδια: α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Ο ρόλος του Επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά τον καταρτιζόμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση.

Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει κατ' ελάχιστον, να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Τακτική επαφή του Επόπτη με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα).

- Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και Επόπτη, για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

- Προσωπική επαφή του Επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη του καταρτιζόμενου μέσω συμβουλευτικής για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο επόπτης υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής να συμπληρώνει μηνιαίο φύλλο αναφοράς στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης για την πορεία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Τα σχετικά προσόντα του Επόπτη αναφέρονται στο κεφ. 5

v. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εκ των εκπαιδευτών Πρακτικής του Τμήματος ως Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης.

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης θα ασχολείται με τα εξής:

- Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου

- Συμπλήρωση κα αποστολή στον Πάροχο Κατάρτισης, στο τέλος κάθε μήνα, της μηνιαίας βεβαίωσης πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

- Συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης του παρόχου Κατάρτισης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων.

- Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων.

- Συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.

vi. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Κάθε πάροχος κατάρτισης συνάπτει υποχρεωτικά ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου απαιτείται) με τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου, που θα συνεργαστεί για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και υποχρεωτικής πρόσληψης.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας παρόχου - επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

i. Την επωνυμία της επιχείρησης/φορέα, το αντικείμενο εργασιών της και το ΣΤΑΚΟΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ii. Το ΑΦΜ, καθώς και την έδρα της ή τα τυχόν υποκαταστήματα ή το εργοτάξιο που διαθέτει για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

iii. Τη διεύθυνση στην οποία θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση (είτε πρόκειται για εργοτάξιο, είτε για την έδρα, είτε για υποκατάστημα της επιχείρησης/φορέα).

iv. Τα έργα που εκτελεί ή θα εκτελέσει η επιχείρηση στο χώρο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

v. Τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρηση/φορέα, τις ώρες πρακτικής και τον αριθμό των καταρτιζομένων που θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

vi. Τον τίτλο του προγράμματος κατάρτισης.

vii. Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

viii. Το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα κάθε εκπαιδευτή πρακτικής.

ix. Την υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής στον κάθε καταρτιζόμενο στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της επιχείρησης/φορέα και το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, οι εργασίες που εκτέλεσε ο καταρτιζόμενος, καθώς και οι δεξιότητες τις οποίες αυτός απέκτησε (μαθησιακά αποτελέσματα) κ.α.

x. Την αμοιβή της επιχείρησης.

xi. Την υποχρέωση της επιχείρησης/φορέα πρακτικής ή του παρόχου να αναλάβει:

- τις τυχόν δαπάνες μετακίνησης ή/και διαμονής από και προς τους χώρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

- τις δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων κατά την πρακτική άσκηση

- τις δαπάνες πρώτων υλών και προστατευτικών μέσων για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης

Στο συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ποιός από τους δύο συμβαλλόμενους αναλαμβάνει τμήμα ή το σύνολο των ως άνω δαπανών.

xii. Τη δέσμευση της επιχείρησης/φορέα να προσλάβει μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από το τέλος της κατάρτισης των προγραμμάτων κάθε παρόχου το 25% τουλάχιστον των καταρτισθέντων και να τους απασχολήσει για 50 τουλάχιστον ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 2 μήνες.

4.8 Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης

4.8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας του προγράμματος αποκλειστικά εάν:

- είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης,

- έχει νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

- διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον ωφελούμενο, ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών χάνει το δικαίωμα επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας, ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης που έχει παραλάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον ωφελούμενο στο πλαίσιο της παρούσας.

Τουλάχιστον το 25% των ωφελουμένων υποχρεούται να αποδεχτεί τις θέσεις υποχρεωτικής απασχόλησης.

4.8.2 Υποχρεώσεις Παρόχων κατάρτισης.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας, οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους:

α. Εκπαιδευτικό υλικό, που καλύπτει τα αντικείμενα και τις εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας.

β. Εδέσματα, αναψυκτικά, χυμούς, καφέ κατά τα διαλλείματα των προγραμμάτων της θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρείς(3) ώρες

Οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων κατά την πρακτική άσκηση καλύπτονται όπου είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1) Οι Πάροχοι Κατάρτισης έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων. Σε πρώτη φάση απαιτείται η προετοιμασία και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την ένταξη στα Προγράμματα κατάρτισης των ωφελούμενων-κατόχων επιταγής εισόδου της αγοράς εργασίας οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.

2. Αντικείμενο της συγκεκριμένης φάσης είναι η προετοιμασία και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με σκοπό την ένταξή τους στα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Επιπλέον, η καθοδήγηση και ενημέρωση των ωφελουμένων, θα τους βοηθήσει να διερευνήσουν πιο εστιασμένα τις επαγγελματικές τους επιλογές και είτε να λάβουν, όταν θα χρειασθεί, την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική τους κατεύθυνση είτε να διαχειριστούν ή να αλλάξουν επαγγελματικές επιλογές που ήδη έχουν κάνει (π.χ. ενημέρωση για την ύπαρξη νέων δυνατοτήτων για εξειδίκευση σε κρίσιμα επαγγέλματα στους Κλάδους «Κατασκευαστικός - τεχνικός», «Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων» και «Νέων τεχνολογιών», όπως αυτά αναδεικνύονται από Μηχανισμούς Διάγνωσης Αναγκών όπως ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες του ΣΕΒ κλπ).

Η συγκεκριμένη φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία ενδείκνυται να υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών και θα περιλαμβάνει:

α. Εξατομικευμένη προσέγγιση για την διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των επιλεγέντων ωφελουμένων, με σκοπό την προώθησή τους στη φάση υλοποίησης της κατάρτισης.

β. Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων

γ. Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Ο.Α.Ε.Δ. , ΙΚΑ κ.α.) δ. Επαγγελματική Συμβουλευτική, Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία, επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κοκ.

δ. Επαγγελματική Συμβουλευτική, Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία, επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κοκ.

Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους συμβούλους απασχόλησης, οι οποίοι θα παρέχουν στήριξη στους ωφελούμενους, ενώ έχοντας σχεδιάσει το ενδεδειγμένο για κάθε ωφελούμενο μονοπάτι καριέρας θα μπορούν:

- να τον/την παραπέμπουν σε προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με δικές του/της ανάγκες, καθώς και εκείνες της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο,

- να τον/την παραπέμπουν στον Ο.Α.Ε.Δ. για την ένταξή του στις ενεργητικές πολιτικές
(ΝΘΕ, ΝΕΕ, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.α.)

ε. Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελούμενων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης.

3. Οι στόχοι της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων είναι:

• η ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωση της αυτονομίας τους και συνακόλουθα τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων,

• ο επαγγελματικός σχεδιασμός και αναπροσανατολισμός τους για την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, τοποθέτηση και παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας του ατόμου,

• ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

• η προώθηση των ωφελουμένων στο βέλτιστο ανά ωφελούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

4. Η μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές :

α) Ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων σε όλες τις ενέργειες που τους αφορούν β) Εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου γ) Σεβασμός της ιδιαιτερότητας του καθενός

Από τις αρχές αυτές απορρέει η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προσέγγισης- σε ατομικό επίπεδο- προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων, σε σχέση με τον ατομικό στόχο. Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να διατηρεί Ατομικό φάκελο, στον οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του κάθε ωφελούμενου και θα ενημερώνεται σε κάθε συμβουλευτική συνάντηση.

Επίσης με το πέρας της κατάρτισης ο πάροχος εκδίδει «βεβαίωση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» σε κάθε ωφελούμενο.

5. Οι όροι υλοποίησης της Συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων είναι οι ακόλουθοι

Ι.Ο αριθμός συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι πέντε συνεδρίες είτε ατομικές είτε ομαδικές.

ΙΙ.Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.

6. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα υλοποιήσουν τις ενέργειες της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπαριθμ. 113709/23-12-2005 ΚΥΑ «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ». Αναλόγως των αναγκών και της διαθεσιμότητας , επιτρέπεται η συνεργασία με στελέχη εκτός Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ (πρωην ΕΚΕΠΙΣ) .

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Διά Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία. Στόχος είναι να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελουμένων.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν τα άτομα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.

3. Η συμμετοχή των Ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα και έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

4. Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικεύεται ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα.

Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί είτε με ευθύνη του ΕΟΠΠΕΠ , σύμφωνα με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, είτε από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και Διεθνώς και είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ( από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή Πρότυπα.

5. Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να ενεργεί με αμεροληψία σε σχέση με τους αιτούντες πιστοποίηση, υποψηφίους και πιστοποιημένα πρόσωπα. Επιπλέον, πρέπει να έχει την ευθύνη για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων πιστοποίησης που ασκεί και να μην επιτρέπει σε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να έχουν αρνητική επίδραση στην αμεροληψία του.

6. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης (θεωρία και πρακτική) θα πραγματοποιούνται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης ή της υποχρεωτικής απασχόλησης (για όσους από τους ωφελούμενους συμμετέχουν σε αυτή).

7. Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις Εξετάσεις Πιστοποίησης χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης σχετικό Πιστοποιητικό ή σε περίπτωση αποτυχίας βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητής ( σύμφωνα με τα ως άνω) για κάποια από τα αντικείμενα κατάρτισης, ποσό ύψους 400 ευρώ ανά ωφελούμενο, αφαιρείται από την 2η δόση του Παρόχου Κατάρτισης.

9. Μετά από αιτιολογημένο αίτημα του παρόχου κατάρτισης και αντίστοιχη έγκριση του δικαιούχου, επιτρέπεται η μη συμμετοχή ωφελούμενου στη διαδικασία πιστοποίησης σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου του τμήματος , και θα ισχύσουν τα οριζόμενα στο εδάφιο 8.

10. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αφαιρείται συνολικά το ποσό των 5.400 ή 4.200 ευρώ ανά ωφελούμενο.

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.1 Γενικοί κανόνες


Το σύστημα των Επιταγών εισόδου που περιγράφεται στην παρούσα, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και αφορά στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης που είναι μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και το φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του συστήματος εισόδου στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης καθορίζονται στα κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης και στα σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα στην με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

7.2 Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

7.2.1 Στοιχεία και Οικονομική αξία της Επιταγής Κατάρτισης

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελούμενων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, κατά τους όρους της παρούσας.

Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της, η οποία καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και εισπράττεται από τον πάροχο κατάρτισης , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

7.2.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή κατάρτισης

Η αξία της επιταγής κατάρτισης, ως το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - μέλος του Μητρώου Παρόχων - για τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στους ωφελούμενους, περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:

Των αμοιβών των εκπαιδευτών σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας.

Των αμοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Συμβουλευτική και την Πρακτική Άσκηση και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους.

των αμοιβών των επιχειρήσεων / φορέων πρακτικής άσκησης, με τις οποίες ο πάροχος κατάρτισης θα συμβληθεί, κατά τους όρους της παρούσας,

του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει στους ωφελούμενους, κατά τους όρους της παρούσας,

της παροχής αναψυκτικών / εδεσμάτων / καφέ από τον πάροχο κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, κατά τους όρους της παρούσας,

της μετακίνησης ή/και διαμονής που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του προγράμματος κατάρτισης,

του εξοπλισμού και των προστατευτικών μέσων της πρακτικής άσκησης,

των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει κάθε ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο 6,45% του εκπαιδευτικού επιδόματος.

της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους της πιστοποίησης γνώσεων

7.2.3 Ισχύς της επιταγής κατάρτισης - Ενεργοποίηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, από τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.

Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης.

Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. , που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης (έως 31.12.2015), να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμεί, και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.

7.2.4 Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης - Ακύρωση επιταγής κατάρτισης

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

β. Εάν ο ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του ανέργου από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη δράση (λήξη πρακτικής άσκησης) .

γ. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

δ. εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών επί της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης .

Οι προθεσμίες δύναται να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους, μόνο με Απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ, οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

7.3 Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος του.

Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η αξία των 1.600,00 ευρώ του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα, και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

7.4 Επιλογή παρόχου κατάρτισης από Ωφελούμενους - Σύναψη Σύμβασης

7.4.1 Σύναψη σύμβασης - Όροι σύμβασης


Κάθε ωφελούμενος, που είναι δικαιούχος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας οφείλει να επιλέξει από το Μητρώο Παρόχων, τον πάροχο και το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμεί, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Εφόσον ο ωφελούμενος, ο πάροχος κατάρτισης και η επιχείρηση αποφασίσουν να συνεργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφουν σχετική σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η εν λόγω σύμβαση παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένη στην ειδική ιστοσελίδα.

Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης συγχρόνως.

Η τριμερής σύμβαση, μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής άσκησης, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι:

i Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στο πρόγραμμα κατάρτισης και στον πάροχο που επέλεξε, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί, θα πιστοποιηθεί και θα πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ii. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

iii. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο να εισπράξει αντ' αυτού κατά τους όρους της παρούσας, την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας που δικαιούται ως επιχορήγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισής του, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης με τον ωφελούμενο και την επιχείρηση, να αναρτήσει τη σχετική πληροφορία, καταχωρώντας και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, άλλως η σύμβαση θεωρείται άκυρη. Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του ωφελούμενου. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται επίσης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης με ωφελούμενο να προβεί σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 7.2.3 να συνάψει νέα σύμβαση με άλλον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

7.4.2 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύμβασης

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν συνάψει τη σχετική σύμβαση με τον ωφελούμενο, υποχρεούται να ελέγξει, εάν:

i. Ο ωφελούμενος έχει ήδη συνάψει σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης, οπότε δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ii. Η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η επιταγή κατάρτισης δεν είναι σε ισχύ, δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμβασης και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

iii. Την επιλεξιμότητα συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση.

Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και:

• για τις προϋποθέσεις (i) και (ii) διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας,

• για την προϋπόθεση (iii) διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών που θα του υποβάλλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής του για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε σε αυτήν (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.2.1 της παρούσας) σε συνδυασμό με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ώστε να ενημερωθεί για τα στοιχεία που δήλωσε ο ωφελούμενος στην αίτησή του.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ' εξακολούθηση παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο παρόχων της δράσης.

Για όλους τους Κλάδους

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει: Α . Την αίτηση συμμετοχής του.

Β. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ είναι
ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»

• Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας

• Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.

• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας

7.5 Συγκρότηση Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης - Δήλωση Έναρξης

7.5.1 Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης

Κάθε πάροχος κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις τριμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στον Ο.Α.Ε.Δ. τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πριν την έναρξή του. Ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης:

- Αύξων αριθμός τμήματος

- Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης

- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (Διοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Διεύθυνση τόπου διεξαγωγής): ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή ή πιστοποιημένη δομή άλλου αδειοδοτημένου παρόχου, ή σχολικό κτίριο, εφόσον η κατάρτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε νησιωτική περιοχή κατά τους όρους της παρούσας

- Στοιχεία του Υπευθύνου Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης

- Ημερομηνία έναρξης και λήξης του τμήματος κατάρτισης (θεωρία-πρακτική).

Β. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων του θεωρητικού μέρους και της πρακτικής άσκησης.

Γ. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των συμμετεχόντων.

Δ. Συγκεντρωτική κατάσταση (σκαναρισμένη) των φυσικών προσώπων, που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν στο τμήμα κατάρτισης, και δεν είναι ωφελούμενοι - κάτοχοι επιταγών κατάρτισης, με τις υπογραφές τους.

Ε. Κατάσταση των εκπαιδευτών του θεωρητικού μέρους του τμήματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας καθώς και τα στοιχεία του Επόπτη Πρακτικής (στελέχους ΣΥΥ) και του αναπληρωτή του.

ΣΤ. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης (σκαναρισμένο) πιστοποιημένης δομής, θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης τμήματος κατάρτισης σε μη ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή.

Ζ. Κατάσταση των επιχειρήσεων / φορέων, με τις οποίες ο πάροχος κατάρτισης έχει συμβληθεί για την πρακτική άσκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:

- τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ (TAXIS NET), που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις/φορείς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

- τις θέσεις πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση,

Η. Κατάσταση κατανομής καταρτιζόμενων ανά επιχείρηση/φορέα πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Θ. Κατάσταση των εκπαιδευτών της πρακτικής άσκησης του τμήματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, και τα στοιχεία σχετικά με την πιστοποίησή τους ( εφόσον είναι πιστοποιημένοι) .

Σε περίπτωση συμμετοχής εκπαιδευτών στο πλαίσιο των παρεκκλίσεων της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα:

- Ο Α.Π. του σχετικού εγγράφου της σύμφωνης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

- Ο Α.Π. της κατατεθημένης αίτησης (Εφόσον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Έναρξης, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ, θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΟΠΠΕΠ έγκαιρα, (πριν την Δήλωση Έναρξης) με ευθύνη των παρόχων, στην περίπτωση αρνητικής απόφασης).

- Ο Α.Π. αντίστοιχου κατατεθημένου αιτήματος στον ΟΑΕΔ. (Αίτημα αξιοποίησης μη πιστοποιημένου/ων εκπαιδευτή/ων με τα ονοματεπώνυμα, τη συνάφεια της θέσης με την εκπαιδευτική ενότητα, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας του/τους, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 40% των ωρών της πρακτικής άσκησης).

Ι. Τις συμβάσεις/ιδιωτικά συμφωνητικά (σκαναρισμένα) που έχει συνάψει ο πάροχος κατάρτισης με τις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης για το συγκεκριμένο τμήμα κατάρτισης.

7.5.2 Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης από τον πάροχο είναι δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, και πάντως τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος».

Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος κατάρτισης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων. Εάν δε κατά τους επιτόπιους ελέγχους του Ο.Α.Ε.Δ. διαπιστωθούν παραλείψεις και μη τήρηση των όρων, επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις η και διακοπή του προγράμματος.

7.6 Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

7.6.1 Τήρηση όρων παροχής κατάρτισης - εκπαιδευτικών όρων

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, τόσο οι πάροχοι κατάρτισης μέλη του Μητρώου Παρόχων, όσο και οι συμμετέχοντες σε αυτά, μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και στην παρούσα Πρόσκληση.

7.6.2 Υποβολή στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα το ημερήσιο απουσιολόγιο:

Εντός εικοσαλέπτου (20') από την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας του θεωρητικού μέρους του προγράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20') από αυτήν.

- Πριν τη λήξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός τριανταλέπτου (30') από αυτήν.

Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί και αυτό επαναληφθεί σε επόμενο έλεγχο, η επιταγή εισόδου ακυρώνεται..

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση που τροποποιεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οποιοδήποτε από τα στοιχεία των Δηλώσεων Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης να υποβάλει αμέσως στον Ο.Α.Ε.Δ αίτημα/δήλωση τροποποίησης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Κάθε αίτημα/δήλωση τροποποίησης εξετάζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ και θα κρίνεται όπου απαιτείται, κατά περίπτωση η αποδοχή, η διατύπωση παρατηρήσεων, ή/και η απόρριψή του, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ο Ο.Α.Ε.Δ έχει το δικαίωμα, σε κάθε στάδιο υλοποίησης και παρακολούθησης να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση, παρακολούθηση της δράσης. Σε κάθε δε περίπτωση και σε όλα τα στάδια ο Ο.Α.Ε.Δ δύναται με παρατηρήσεις να υποδείξει στον πάροχο κατάρτισης τα απαιτούμενα για την ορθή υλοποίηση της δράσης.

Δεν επιτρέπεται αύξηση του αριθμού των καταρτιζομένων σε σχέση με τον δηλωθέντα αριθμό στην αντίστοιχη δήλωση έναρξης.

Επιτρέπεται αντικατάσταση καταρτιζομένου το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του Τμήματος Κατάρτισης.

Αποκλείεται τροποποίηση, που συνιστά παράβαση όρου της παρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους ωφελούμενους οι συμβάσεις που συνήψαν με τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραμμα αυτό και ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους ωφελουμένους μέχρι τη λύση της σύμβασης.

7.6.3 Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το προφίλ των ωφελουμένων

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του ΟΑΕΔ, στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων της δράσης, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ.

7.7 Ολοκλήρωση Συμμετοχής του Ωφελούμενου στην Κατάρτιση

Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης, μετά την αξιολόγηση των καταρτισθέντων σύμφωνα την παρούσα και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο «Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης», η οποία και συνιστά το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης (μη συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής απασχόλησης), καθώς και «Βεβαίωση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση) κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης εκδίδει «Απόδειξη Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» αξίας ανάλογης των υπηρεσιών που προσέφερε (είδος κατάρτισης, συμβουλευτικής) και παραδίδει ένα αντίγραφο προς κάθε ωφελούμενο.

Η πρωτότυπη Απόδειξη παραδίδεται από τον πάροχο κατάρτισης στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου αυτός να προβεί στην πληρωμή του ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, σύμφωνα με την παρούσα.

7.8 Υποχρέωση Πρόσληψης - Απασχόληση

Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας, οδηγεί το (25%) τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε όλα τα τμήματα κατάρτισης σε υποχρεωτική απασχόληση, μετά το πέρας της οποίας ολοκληρώνεται η παρούσα δράση. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για τουλάχιστον 50 ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 2 μήνες.

Η υλοποίηση του όρου της υποχρεωτικής πρόσληψης και απασχόλησης των καταρτισθέντων αποτελεί υποχρέωση - ευθύνη κάθε παρόχου κατάρτισης που θα εγγραφεί στο «Μητρώο Παρόχων» και θα αναλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης της παρούσας δράσης, και προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Κάθε πάροχος κατάρτισης καλύπτει τον όρο της υποχρεωτικής απασχόλησης, εφόσον εξασφαλίσει την πρόσληψη και την απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, για τουλάχιστον 50 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον του (25%) των συμμετεχόντων στην κατάρτιση.

Η πρόσληψη των καταρτισθέντων πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική)

Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου της υποχρεωτικής απασχόλησης, η αμοιβή του παρόχου κατάρτισης μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των καταρτισθέντων που υπολείπεται του ποσοστού του (25%) και δεν απασχολήθηκε, πολλαπλασιαζόμενο με το διπλάσιο της οικονομικής αξίας των 5.400,00 ή 4.200,00 ευρώ αντίστοιχα της επιταγής κατάρτισης .

Σε περίπτωση που καταρτισθής-απασχολούμενος αποχωρήσει από τη θέση εργασίας του πριν τη συμπλήρωση των 50 ημερομισθίων πλήρους απασχόλησης, αντικαθίσταται από άλλον καταρτισθέντα. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος καταρτισθείς απασχολείται τόσα ημερομίσθια όσα υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 50 ημερομισθίων πλήρους απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Α.Ε.Δ καταβάλλει το εκπαιδευτικό επίδομα στους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, ανεξαρτήτως του όρου της υποχρεωτικής απασχόλησης.

Η ορθή υλοποίηση της υποχρέωσης πρόσληψης και της απασχόλησης των καταρτισθέντων πιστοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την παρούσα.

7.9 Υποχρεώσεις Μετά την Ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

7.9.1 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής από τους παρόχους κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ. Έκθεση Υλοποίησης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2.2 της παρούσας.

7.9.2 Υποβολή δικαιολογητικών Απασχόλησης και Πιστοποίησης γνώσεων από τους παρόχους κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης των καταρτισθέντων, υποχρεούται να υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.3 της παρούσας.

Επιπλέον, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία για την αποτύπωση των άμεσων αποτελεσμάτων της δράσης σχετικά με τους συμμετέχοντες (Παραρτήματα Ι και ΙΙ Κανονισμός 1304/2013 του ΕΚΤ) σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

7.9.3 Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας Υποβολή σχετικής Έκθεσης

Α) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης

Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της παρούσας δράσης (συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης), να παρακολουθούν την κατάσταση των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτήν, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή του εξαμήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση της δράσης, υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, «Εκθεση Παρακολούθησης των Ωφελουμένων», στην οποία αναγράφονται για καθένα ωφελούμενο, δικαιούχο της επιταγής κατάρτισης τα εξής:

Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ

- Η κατάσταση του ωφελούμενου στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

- Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης ή του φορέα, στην/ον οποία/ο εργάζεται

- Το αντικείμενο της εργασίας του.

Β) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στον πάροχο κατάρτισης από τους ίδιους τους ωφελούμενους, οι οποίοι υποχρεούνται, για το χρονικό αυτό διάστημα των 6 μηνών, να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή τους και ειδικότερα να παρέχουν στους παρόχους κατάρτισης τα στοιχεία.

Οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.10 Υποχρεώσεις συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου

Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση.

Β) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε πάροχος κατάρτισης για κάθε Τμήμα Κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:

• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων

• Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενων, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης.

• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης των ωφελούμενων του Τμήματος.

• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού για τις περιπτώσεις του κεφαλαίου 4.8.1 και 8.2.2 της παρούσας

• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους.

- Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:

• Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

• Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους

• Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης

• Παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης

• Κατάσταση Εποπτών Πρακτικής

• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών

• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο κατάρτισης

- Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης Αυτά αφορούν στα εξής:

• Τις αιτήσεις συμμετοχής.

• Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.

• Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών

• Δαπάνες Διατροφής Καταρτιζομένων

Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη διατροφή των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναμης λογιστικής αξίας.

• Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών και εποπτών

- Στοιχεία υποχρεωτικής απασχόλησης ποσοστού 25% των ωφελουμένων Αυτά αφορούν στα εξής:

• Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία προέβη η επιχείρηση/φορέας πρακτικής άσκησης.

• Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο
του προσληφθέντος και το ποσό που κατέβαλε για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50 ημερομίσθια.

• Κατάλογο των ωφελουμένων και αποδείξεις πληρωμών σχετικές με την πιστοποίηση γνώσεων και τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά του κεφαλαίου 4 της παρούσης.

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου κατάρτισης σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

- Στοιχεία Πιστοποίησης
Αυτά αφορούν στα εξής

• Τις Βεβαιώσεις - τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαίωση συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχίας)

• Σχετικές αποδείξεις πληρωμής

- Στοιχεία Συμβουλευτικής

Αυτά αφορούν στα εξής

• Αντίγραφα των Ατομικών Φακέλων ωφελουμένων

• Τα προσόντα των Στελεχών Συμβουλευτικής

7.11 Υποχρέωση Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης δράσεων του ΕΚΤ, η πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί, κάθε πάροχος κατάρτισης που συμμετέχει στην παρούσα δράση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 καθώς και των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙ Ι) και 1304/2013 (άρθρο 20), ως εξής:

Α. Από την έναρξη υλοποίησης της δράσης και έως την ένταξη της σχετικής Πράξης στο νέο Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάθε πάροχος κατάρτισης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 οφείλει να:

- Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα δράση την επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. που χρηματοδοτεί τη δράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο υποσέλιδο (footer) της παρούσας πρόσκλησης.

- Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

- Μη δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στην παρούσα δράση, αλλά σε οποιαδήποτε δημοσίευση να χρησιμοποιεί αντί αυτών αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ.

- Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής της δράσης (πχ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο (www. voucher. gov. gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Προβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης για την πληροφόρηση του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση

- Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στην Ο.Α.Ε.Δ. , την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί.

- Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών - δυνητικών ωφελουμένων (ημερίδες, σεμινάρια κλπ) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέπει στο χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπους δημοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουμένως). Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, πιστοποιητικά συμμετοχής, κλπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας προκειμένου να είναι επιλέξιμη η δαπάνη εκτύπωσής τους.

Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι λογότυποι δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως:

- Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις - καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης

- Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των έργων, κ.λπ.

Β. Από την έγκριση του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έως το πέρας υλοποίησης της δράσης, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από τον Δικαιούχο Ο.Α.Ε.Δ. , κάθε πάροχος κατάρτισης οφείλει να εφαρμόσει τα ανωτέρω κατ' αναλογία με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

8 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

8.1 Γενικοί Όροι


Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της δράσης γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.

Έλεγχοι, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 7 της με αρ. 1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ.

Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

- την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραμμα.

- την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα,

- την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

- την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,

- την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης μέσω της επιταγής κατάρτισης. Ο πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

8.2 Έλεγχοι - Πιστοποίηση της υλοποίησης της Κατάρτισης και της Απασχόλησης

8.2.1 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και της Απασχόλησης

H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που διέπουν την παρούσα.

Α. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) καθώς και της Συμβουλευτικής γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Η ολοκλήρωση κάθε τμήματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) πιστοποιείται με τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής» την οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ. Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης δόσης (70%) του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και της πρώτης δόσης (70%) της αμοιβής των παρόχων κατάρτισης .

Β. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υποχρεωτικής απασχόλησης και της πιστοποίησης , με την οποία ολοκληρώνεται η δράση, γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παρούσα.

Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής Απασχόλησης και της Πιστοποίησης , πιστοποιείται με τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Απασχόλησης» και την «Βεβαίωση - συμμετοχής στην Πιστοποίηση» την οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ. Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του υπολοίπου (30%) του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και του υπολοίπου (30%) της αμοιβής των παρόχων κατάρτισης ή/και για την εξόφληση των παρόχων κατάρτισης.

8.2.2 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής, γίνεται από την Ο.Α.Ε.Δ. και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ σε έντυπη μορφή την Έκθεση υλοποίησης της κατάρτισης του τμήματος

Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:

α. Συγκεντρωτική κατάσταση του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης, στην οποία θα αναγράφονται ο τίτλος (αντικείμενο κατάρτισης) και ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος κατάρτισης, το ονοματεπώνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό.

β Στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής και Πρακτικής κατάρτισης, (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν.)

γ. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας θεωρητικής και Πρακτικής κατάρτισης, του προγράμματος, των εκπαιδευτών και των ωφελουμένων, των επιχειρήσεων/φορέων πρακτικής.

δ. Κατάσταση κατανομής των ωφελουμένων στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης.

ε. Περιγραφή του εκπαιδευτικού και του προωθητικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους ωφελούμενους καταρτισθέντες και βεβαιώσεις παραλαβής από τους ωφελούμενους των Ατομικών τους φακέλων Συμβουλευτικής

ζ. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού (σκαναρισμένες) .

η. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων του τμήματος που έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης .

θ. Τους α.α. των αποδείξεων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που εξέδωσε ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προς τους ωφελούμενους του τμήματος κατάρτισης .

ι. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

ια. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου κατάρτισης ή και των μελών της Κ/Ξ σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

ιβ. Βεβαίωση του παρόχου κατάρτισης για την παροχή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο Ο.Α.Ε.Δ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών ..

Ο Ο.Α.Ε.Δ μετά τον έλεγχο των παραπάνω απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκδίδει τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής», προκειμένου να προβεί στην συνέχεια, στις διαδικασίες πληρωμών. Ενημερώνει δε τον πάροχο κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr , για την έκδοση της.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί ή μη αποκατάστασης των ελλείψεων ή παραλείψεων από τους παρόχους κατάρτισης ή σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υλοποίησης των όρων της παρούσας και των ευρημάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο Ο.Α.Ε.Δ εισηγείται την εφαρμογή των όρων της παρούσας.

8.2.3 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Απασχόλησης και της Πιστοποίησης γνώσεων.

Για το σκοπό αυτό, κάθε πάροχος κατάρτισης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης, υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την υποχρεωτική απασχόληση και την πιστοποίηση γνώσεων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε Τμήμα Κατάρτισης και είναι τα εξής:

Α. Ηλεκτρονική Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών ( επέχει θέση ΥΔ)

Β. Σε έντυπη μορφή υποβάλλει

α. Συγκεντρωτική κατάσταση των απασχολουμένων του τμήματος κατάρτισης, στην οποία θα αναγράφονται:

- ο τίτλος (αντικείμενο κατάρτισης) και ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος κατάρτισης,

- η επωνυμία της/των επιχείρησης/σεων, που αυτοί απασχολήθηκαν

- το ονοματεπώνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των απασχολουμένων,

- η διάρκεια της απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων ανά ωφελούμενο.

β. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. , στην οποία προέβη η επιχείρηση/φορέας πρακτικής άσκησης.

γ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του προσληφθέντος και το ποσό που κατέβαλε για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50 ημερομίσθια.

δ Κατάλογο των ωφελουμένων και αποδείξεις πληρωμών σχετικές με την πιστοποίηση γνώσεων και τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά του κεφαλαίου 6 της παρούσης.

ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου κατάρτισης σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά εξετάζει ο Ο.Α.Ε.Δ ως προς την πληρότητά τους και σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων δικαιολογητικών ή των στοιχείων αυτών ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή παραλείψεις μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών.^

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί ή μη αποκατάστασης των ελλείψεων ή παραλείψεων από τους παρόχους κατάρτισης ή σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υλοποίησης των όρων της παρούσας και των ευρημάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο Ο.Α.Ε.Δ εισηγείται την εφαρμογή των όρων της παρούσας.

Ο Ο.Α.Ε.Δ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών σε συνδυασμό και με τα στοιχεία των εκθέσεων των Επιτροπών Ελέγχου της παρούσας και εφόσον κρίνει ότι η υποχρεωτική απασχόληση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκδίδει «Βεβαίωση - Πιστοποίηση της υλοποίησης της Απασχόλησης και «Βεβαίωση - Πιστοποίηση της υλοποίησης της Πιστοποίησης».

9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

9.1 Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

Η καταβολή των πληρωμών γίνεται με Απόφαση έγκρισης πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και του αντίτιμου των επιταγών κατάρτισης στους παρόχους κατάρτισης γίνεται ως εξής:

α. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται τμηματικά σε δύο φάσεις ως ακολούθως:

Το 70% του επιδόματος της κατάρτισης είναι αξίας 1120 € και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση, ενός Τμήματος κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και οι οποίες έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής πρώτης δόσης εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.

Το 30% του επιδόματος της κατάρτισης είναι αξίας 480 € και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των ωφελούμενων, ενός Τμήματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

Μετά από έλεγχο όλων των σχετικών εκδίδει «Εντολή καταβολής δεύτερης δόσης εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων»,

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

β. Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας των παρόχων κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχαν γίνεται τμηματικά και σε δύο φάσεις ως εξής:

i. Η Α' δόση αντιστοιχεί στο 70% του ποσού της επιταγής κατάρτισης και καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και την έκδοση της «Βεβαίωση - Πιστοποίησης Υλοποίησης της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής» και της απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ για την «έγκριση πληρωμής της Α' δόσης των παρόχων κατάρτισης».

ii. Η Β' δόση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 30% καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης και την έκδοση της «Βεβαίωση - Πιστοποίησης Υλοποίησης της Απασχόλησης και συμμετοχής στην Πιστοποίηση» και της σχετικής Απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ για την «έγκριση πληρωμής της Β' δόσης των παρόχων κατάρτισης» .

Το αντίτιμο της επιταγής εισόδου στην Αγορά Εργασίας είναι αξίας 5.400,00 ή 4.200,00 ευρώ ανά ωφελούμενο , αναλόγως του κλάδου κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι η επιταγή κατάρτισης σε περίπτωση που η δαπάνη για την πιστοποίηση είναι λιγότερη από 400,00 ευρώ ανά ωφελούμενο, απομειούται κατά το ποσό αυτό.

Για την καταβολή της αμοιβής των ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση Κ/Ξ και των μελών αυτής) σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στον
Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

10.1 Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση


Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής» .

Για την προβολή της παρούσας δράσης, ο Ο.Α.Ε.Δ θα αναρτήσει επίσης την παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του http://www.oaed.gr και θα αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στη δράση, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www.voucher.gov.gr

Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τον Ο.Α.Ε.Δ, η αναφορά προθεσμιών για την παραλαβή των vouchers, την υποβολή δικαιολογητικών, κ.ά

Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά.

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για το Μητρώο Ωφελουμένων και το Μητρώο Παρόχων κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες αναρτά στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr για όλα τα θέματα που ανακύπτουν

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

11 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με αποφάσεις Διοικητή ΟΑΕΔ εκδίδονται διευκρυνιστικές Εγκύκλιοι για όλα τα θέματα που πιθανώς θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσης καθώς και διαφοροποιήσεις σχετικά με τις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο