Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 48181/24.9.2014 Καθορισμός του ύψους του παραβόλου που καταβάλλεται από υπηκόους Καναδά για την έκδοση άδειας διαμονής στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων

(Καθορισμός του ύψους του παραβόλου που καταβάλλεται από υπηκόους Καναδά για την έκδοση άδειας διαμονής στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 48181/2014

(ΦΕΚ Β' 2667/08-10-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80).

β) Των άρθρων 3 και 6 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4091/2012 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων» (Α΄ 219).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς το ύψος του εισπραττόμενου παραβόλου έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας με την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και του Καναδά,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για τη χορήγηση αδειών διαμονής που εκδίδονται βάσει της Ελληνοκαναδικής Συμφωνίας που κυρώθηκε με το Ν. 4091/2012, (Α΄ 219) στο ποσό των εκατό ευρώ (100). Το παράβολο αυτό εισπράττεται στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και αντιστοιχεί στο ποσό των 150 δολαρίων Καναδά.

2. Το παράβολο που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εγγράφεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων ΚΑΕ 3742 και εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου, κατά τα οριζόμένα στην αριθ. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης−επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο