Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2014 ]

Αριθμ. οικ.49122/30.9.2014 Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

(Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Οικ.49122/2014

(ΦΕΚ Β' 2657/08-10-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014» (ΦΕΚ 1528 Β΄).

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (Β΄ 2110) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο».

4. Τη με αριθμό 20894/61 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1634/τΒ΄/20.6.2014) με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη.

5. Τη με αριθμό 329/4.7.2013 (ΦΕΚ 1655 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχαήλ Παπαδόπουλο.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών της ημεδαπής, αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.

2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

3. Η διάρκεια της άδειας διαμονής ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα οκτώ μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα έξι επιπλέον μηνών, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η φοίτηση και τούτο βεβαιώνεται από το Σχολείο Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, με βεβαίωση θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, η αρμόδια Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος κατά περίπτωση.

5. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (Visa – τύπου D) ως κατωτέρω:

• Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας.

• Βεβαίωση της ανωτέρω Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών.

Πριν την έκδοση εθνικής θεώρησης, διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, κοινοποιώντας τις απόψεις στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Άρθρο 3

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

• Έντυπο αίτησης.

• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, εθνική θεώρηση εισόδου.

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

• Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας.

• Βεβαίωση της ανωτέρω Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.

• Πρόσφατη βεβαίωση του Σχολείου Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων ότι εξακολουθεί η φοίτηση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 4

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 του Ν. 4251/2014, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο