Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2014 ]

Αριθμ. 47229/25.9.2014 Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011

(Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 25-09-2014
Αρ. Πρωτ.: 47229

(ΦΕΚ Β' 2657/08-10-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 101 80

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).

2. Την υπ’ αριθμ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄183) «Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998 και Ν. 1892/1990

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

8. Την με αριθμ. 34658/4.7.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 1825).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, οι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να αναρτούν διαφημιστική πινακίδα στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Ειδικότερα οι φορείς υλοποίησης, πέραν των οριζομένων στην απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, υποχρεούνται στην τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνη με το υπόδειγμα της διαφημιστικής πινακίδας που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και στην οποία περιλαμβάνονται:

α. το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (σύμφωνα με τα πρότυπα γραφίστικης παρουσίασης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης),

β. η επωνυμία του Υπουργείου (Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή Μακεδονίας και Θράκης) ή της Περιφέρειας που εξέδωσε την απόφαση υπαγωγής,

γ. τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης της επένδυσης,

δ. το αντικείμενο της επένδυσης,

ε. ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης,

στ. το ποσοστό χρηματοδότησης,

ζ. ο νόμος στις διατάξεις του οποίου έχει υπαχθεί η επένδυση (Ν. 3299/2004 ή Ν. 3908/2011) και

η. ο αριθμός της απόφασης υπαγωγής.

2. Η πινακίδα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος III και να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα πινακίδας του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

3. Εάν η επένδυση υλοποιείται σε περισσότερα του ενός σημεία, η διαφημιστική πινακίδα αναρτάται σε κάθε σημείο υλοποίησης.

Άρθρο 2

1. Από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση αυτής, οι φορείς υλοποίησης, πέραν των οριζομένων στην οικεία απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υποχρεούνται στην αντικατάσταση της πινακίδας του άρθρου 1 από μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα σύμφωνη με το υπόδειγμα της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας που παρατίθεται στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης, και στην οποία περιλαμβάνονται:

α. το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (σύμφωνα με τα πρότυπα γραφίστικης παρουσίασης που ορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης),

β. η επωνυμία του Υπουργείου (Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή Μακεδονίας και Θράκης) ή της Περιφέρειας που εξέδωσε την απόφαση υπαγωγής,

γ. τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης της επένδυσης,

δ. το αντικείμενο της επένδυσης,

ε. ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης σύμφωνα με την απόφαση ολοκλήρωσης,

στ. το ποσοστό χρηματοδότησης σύμφωνα με την απόφαση ολοκλήρωσης,

ζ. ο νόμος στις διατάξεις του οποίου έχει υπαχθεί η επένδυση (Ν. 3299/2004 ή Ν. 3908/2011) και

η. ο αριθμός της απόφασης ολοκλήρωσης.

2. Η πινακίδα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος III και να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα πινακίδας του Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

3. Εάν η επένδυση έχει περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, η μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα αναρτάται σε κάθε τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 3

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και III της παρούσας απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.ependyseis.gr).

Άρθρο 4

Οι φορείς υλοποίησης επενδύσεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο