Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1999 ]

ΠΟΛ.1109/11.5.1999 Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση

(Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 11 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ.:1046513/1163/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ:Α'
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
3.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η
ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικον. Έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση

Σχετικά με τη διαδικασία αποστολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση, σας πληροφορούμε ότι, για την ταχύτερη αποστολή και εκκαθάριση αυτών, πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Α. ΔΟΥ εκτός TAXIS
α) Οι δηλώσεις που δεν παρουσιάζουν πρόβλημα (δεν έχουν μεταβολές) θα αποστέλλονται άμεσα στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση με τη συνήθη διαδικασία (κωδικογράφηση κ.λπ.).

β) Δηλώσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί μεταβολές στα προεκτυπωμένα στοιχεία τους ή είναι χειρόγραφες και δεν παρουσιάζουν άλλα προβλήματα, θα αποσταλούν άμεσα στο ΚΕΠΥΟ, το οποίο θα καταχωρίσει τις μεταβολές αυτές.
γ) Δηλώσεις από νέους υπόχρεους. Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων, εφόσον δεν παρουσιάζουν προβλήματα, θα
αποσταλούν άμεσα στο ΚΕΠΥΟ.

Η μη συμπλήρωση των πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης δεν εμποδίζει την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ, παρά μόνο για όσες περιπτώσεις απαιτείται αυτό, όπως προτείνεται από τις μηχανογραφικές οδηγίες που σας έχουν σταλεί. Κατά συνέπεια, όσες δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωμένα τα πληροφοριακά στοιχεία ή αυτά είναι ελλιπή και δεν έχουν άλλα προβλήματα, δεν θα κληθούν οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώσουν, αλλά οι δηλώσεις αυτές θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

Β. ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣΦ (TAXIS)
α) Οι δηλώσεις της περ. Αα' (που δεν παρουσιάζουν προβλήματα) θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ αμέσως, όπως γίνεται και με τις εκτός TAXIS ΔΟΥ, χωρίς εμπλοκή του Τμήματος Μητρώου.

β) Οι δηλώσεις της περ. Αβ' (δηλώσεις στις οποίες έχουν γίνει μεταβολές στα προεκτυπωμένα στοιχεία τους ή είναι χειρόγραφες) θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ μετά την καταχώριση των μεταβολών στο Μητρώο της ΔΟΥ, σύμφωνα με τις μηχανογραφικές οδηγίες που σας έχουν σταλεί από το ΚΕΠΥΟ (σχετικό το υπ' αριθ. 88/8.3.1999
έγγραφο).

Θα ταξινομούνται στην 6η Ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ.1043/11.2.1999. Γι' αυτή την κατηγορία δηλώσεων, το ΚΕΠΥΟ δεν μπορεί να καταχωρίσει καμία μεταβολή. Κατά συνέπεια, δεν θα δέχεται δηλώσεις της Ομάδας Β'. Για τον αριθμό των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας θα ενημερώσετε το ΚΕΠΥΟ - Δ/30, Fax:
48.02.209-19 και τη Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Α', Fax: 32.42.132, μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή της παρούσας, για να εξεταστεί ειδικότερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν αυξημένο όγκο εργασίας.

Επισημαίνεται ότι στις δηλώσεις της 6ης Ομάδας, των οποίων οι μεταβολές καταχωρούνται από το Μητρώο της ΔΟΥ, τίθεται σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου του Μητρώου, η οποία επιβεβαιώνει την καταχώριση των μεταβολών.

Οσες δηλώσεις της 6ης Ομάδας φέρουν υπογραφή και σφραγίδα, προωθούνται για εκκαθάριση χωρίς περαιτέρω έλεγχο από το Μητρώο του ΚΕΠΥΟ, ενώ όσες δηλώσεις δεν φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα, επιστρέφονται στις ΔΟΥ χωρίς έλεγχο από το ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να καταχωρηθούν οι μεταβολές τους και να τεθεί η
σφραγίδα και η υπογραφή καταχώρισης.

γ) Δηλώσεις από νέους υπόχρεους.
Για τις δηλώσεις αυτές θα γίνει απόδοση ΑΦΜ από τη ΔΟΥ και στη συνέχεια θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ με τη συνήθη διαδικασία (κωδικογράφηση κ.λπ.) ταξινομημένες στην 6η Ομάδα.
Επισημαίνεται ότι αν έχουν παραληφθεί δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων ΔΟΥ θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ που αφορούν και όχι στο ΚΕΠΥΟ.

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1043/11.2.1999
Στο δεύτερο Κεφάλαιο:
α) Στην παρ. 1β' το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής:
"Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το Μητρώο TAXIS, στη 2η Ομάδα δεν θα ταξινομηθεί καμία δήλωση με μεταβολή στα προεκτυπωμένα στοιχεία".
β) Στην παρ. 1στ' το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής:
"Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το Μητρώο TAXIS, στην 6η Ομάδα θα ταξινομούνται οι παρακάτω κατηγορίες δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη επεξεργαστεί από το Μητρώο της ΔΟΥ:

- Νέοι φορολογούμενοι.
- Προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές.
- Χειρόγραφες δηλώσεις".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο